Pojmy

PojemDefinice
Budova

Trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

72/1994 Sb., § 2, písmeno a)

Byt

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

72/1994 Sb., § 2, písmeno b)

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

Taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle zákona 72/1994 Sb. (v tomto zákoně dále jen „dům“).

72/1994 Sb., § 2, písmeno d)

Jednotka

Byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona 72/1994 Sb.

72/1994 Sb., § 2, písmeno h)

Místnost

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

§48a, odstavec 8. zákona č.235/2004 Sb. ve znění zákona č.261/2007 Sb.

Modernizace

Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (3)

Nebytový prostor

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

72/1994 Sb., § 2, písmeno c)

Oprava

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopné­ho stavu.

Pro účely účetnictví – 504/2002 Sb., § 32, odst. 2, písm. a)

Podlahová plocha bytu nebo rozestavěného bytu

Podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu.

72/1994 Sb., § 2, písmeno i)

Podlahová plocha nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru

Podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.

72/1994 Sb., § 2, písmeno j)

Rekonstrukce

Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (2)

Rozestavěný byt

Místnost nebo soubor místností, určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

72/1994 Sb., § 2, písmeno e)

Rozestavěný nebytový prostor

Místnost nebo soubor místností, určené v souladu se stavebním povolením k jiným účelům než k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

72/1994 Sb., § 2, písmeno f)

Společné části domu

Části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

72/1994 Sb., § 2, písmeno g)

Technické zhodnocení

Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, [32] rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle §24 odst. 2 písm. zb).

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (1)

Údržba

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Pro účely účetnictví – 504/2002 Sb., § 32, odst. 2, písm. a)

Uvedení do provozuschopného stavu

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Pro účely účetnictví – 504/2002 Sb., § 32, odst. 2, písm. a)

Zastavěný pozemek

Pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu.

72/1994 Sb., § 2, písmeno k)