Plýtvání teplem a správný postup rozúčtování

Vložil lake, 15. Květen 2012 - 10:42 ::

Častým předmětem stížností bývá postup SVJ, které při rozúčtování nákladů na vytápění sníží větračům a plýtvačům jejich náklady na 140% a zbytek rozděluje „naslepo“ mezi ostatní vlastníky jednotek. Takový nelogický postup však vyhláška nepředepisuje, ani jej nelze ze znění vyhlášky odvodit. Uvedený postup je v rozporu se zákonem.

Pokud vám také vadí, že každoročně doplácíte na nadměrné větrání v některých bytech, vytiskněte si tento příspěvek a uplatněte při vyúčtování reklamaci.

Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb. zní:

Právnická osoba ve statutárním orgánu

Vložil lake, 4. Květen 2012 - 10:25 ::

Poměrně rozšířené jsou stanovy SVJ, které výslovně zakazují, aby se členem statutárního orgánu (nebo statutárním orgánem) společenství stala právnická osoba. Toto omezení je uvedeno i v článku IV odst. 2 vzorových stanov SVJ, takže se uplatňuje v desítkách tisíc SVJ.

Otázkou, kterou soudy dosud neřešily, je možný rozpor tohoto ustanovení s Ústavou z hlediska rovnosti práv a povinností členů SVJ. K záležitosti se čerstvě vyjádřil Vrchní soud v Praze v rozsudku 7 Cmo 323/2011 v tomto smyslu:

Členem výboru (pověřeným vlastníkem) SVJ může být i právnická osoba. Ujednání ve stanovách společenství, které by tomu bránilo, je neplatné.

DPP a zdravotní prohlídky

Vložil Pavel, 22. Duben 2012 - 7:43 ::

Podle § 59/1/b zákona č. 373/2011 Sb. musí i pro DPP či DPČ být od 1.4.2012 vstupní lékařská prohlídka.

Protože se proti této ministerské blbosti zvedla poměrně velká kritika, vydalo MZd papír, uvedený v příloze.

Zde se odkazuje na § 98/1 stejného zákona a praví se, že vstupní lékařské prohlídky musí být až od 1.4.2013. Podle mého názoru je papír nad rámec zákona, ale ve prospěch lidí a tak se jím budu řídit.

Do 1.4.2013 má platit novela, aby nemusela být vstupní lékařská prohlídka před každým uzavřením DPP, ale na základě jedné lékařské prohlídky se vystaví nějaký dokument, že vstupní lékařská prohlídka bude platit po určitou dobu (něco jako technická prohlídka u auta).

Úřední šikana přitvrzuje

Vložil Pavel, 9. Duben 2012 - 13:23 ::

I když se přiložený metodický pokyn může SVJ týkat jen okrajově, tak pokud SVJ zaměstnává (nejspíše na DPP či DPČ) např. uklízečku, údržbáře či kotelníka a přijde inspektor SÚIP (rádi chodí na udání) a zjistí, že ona osoba nemá u sebe doklad prokazující existenci pracovně právního vztahu, tak vyměří pokutu minimálně 250 000 Kč. Na pozdější předložení smlouvy nesmí tito inspektoři brát zřetel. Vybudování pohodlí pro tyto existence prý stálo 0,8 miliardy Kč (mj. 180 aut – pojízdných kanceláří). Holt ministr pro vyplácení dávek Drábek umí i snižovat nezaměstnanost i když je mu vyčítáno, že prakticky zrušil úřady práce a přeměnil je na sociální pokladny. Kontrolorů jsou desítky a doměřených pokut jen za leden asi 6 mil. Kč. A to se vyplatí!!

Nový ObčZ ruší zálohy na správu

Vložil lake, 9. Duben 2012 - 12:02 ::

Neplatiči se mohou radovat: Nový Občanský zákoník neukládá povinnost vlastníkům jednotek hradit zálohy na správu domu.

Mezi revolučními změnami, které přináší nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. jsou dvě závažné změny, které se týkají záloh na správu domu a záloh na služby. Podle současného zákona č. 72/1994 Sb. platí:

  • Vlastník jednotky je povinen hradit zálohy na správu domu, a to nejen na běžný rok, nýbrž „tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech“.
  • Naopak není povinen hradit zálohy na služby (tyto zálohy ani jejich vyúčtování nejsou totiž v ZoVB nijak upraveny).

Podle nového Občanského zákoníku 89/2012 Sb. (dále „nObčZ“) bude od 1.1.2014 vše obráceno přesně naopak:

  • Vlastník jednotky nebude povinen hradit žádné zálohy na správu domu.
  • Naopak bude povinen hradit zálohy na služby (s povinností uloženou SVJ vyúčtovat tyto zálohy v zákonem dané lhůtě).

Podle ustanovení § 1180 nObčZ platí:

Člen výboru neodpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce

Vložil lake, 5. Březen 2012 - 19:14 ::

 
Osoby použité k činnosti právnické osoby samy neodpovídají za škodu způsobenou při této činnosti. Plyne to z ustanovení § 420 odst. 2 ObčZ.
Pověřený vlastník popř. člen výboru SVJ jsou osobami, které právnická osoba používá ke své činnosti, proto neodpovídají podle ObčZ za škodu způsobenou při výkonu funkce. Za tuto škodu odpovídá SVJ – právnická osoba.
Vymáhání škody způsobené při výkonu funkce na členech výboru tedy nemůže mít úspěch. Mají zákonnou „imunitu“.

Psal jsem o tom zde:
http://www.portalsvj.cz/…y-organu-svj#…

Novela zákona o hospodaření s energií

Vložil Pavel, 28. Únor 2012 - 15:42 ::

Zítra má vláda projednat mj. novelu zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.

Pro SVJ je tam uloženo několik povinností. Účinnost se navrhuje od 1.1.2013.

Přikládám návrh novely.

Hezký den!

Podávání nulových přehledů

Vložil Pavel, 13. Únor 2012 - 15:41 ::

Před časem se zde diskutovalo, zda je nutné podávat nulové přehledy při nulové odměně. Dnes bylo na portálu VZP zveřejněno:

Otázka:

Ve společenství vlastníků (SVJ) jsme museli zvolit kontrolní komisi. Jedná se mi o danění odměny členů této komise. Výbor společenství je daněný z příjmu a platí zdravotní pojištění, ale já jsem četl, že zdravotní pojištění se na kontrolní komisi při SVJ nevztahuje, že se jen daní příjem.

Odpověď:

Pro posuzování vzniku a zániku zaměstnání je rozhodující skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pokud členům výboru nebo kontrolní komise SVJ plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů (a to zmiňované odměny zřejmě jsou), jsou považováni pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. S tím souvisejí i povinnosti jejich „zaměstnavatele“, tedy daného společenství vlastníků.