Stará SVJ se budou řídit NOZ, tvrdí František Korbel

Vložil Pavel, 21. Duben 2014 - 18:20 ::

V Právním rádci 4/2014 píše bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti, který měl na starosti rekodifikaci civilního práva, František Korbel:

„V praxi byly zaznamenány četné dotazy na to, jakým zákonem se po 1. lednu 2014 řídí společenství vlastníků jednotek (SVJ), zda dosavadním ZoVB, nebo NOZ. Vzhledem k tomu, že NOZ neobsahuje v přechodných ustanoveních pro právnické osoby žádné specifické ustanovení pro SVJ, jako je tomu například pro občanská sdružení a další formy právnických osob (§ 3045 a násl.), použije se bez dalšího obecná úprava v § 3041 odst. 1, to jest princip nepravé retroaktivity, podle něhož se právní povaha právnických osob upravených v NOZ řídí ustanoveními NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti.“

_____________­________________________­_______________

Když jsem psal o tom, co si o SVJ a NOZ myslí pan Eliáš

http://www.portalsvj.cz/…t-prof-elias

citoval jsem z teoretického časopisu Právník. Ten obecně není v širším povědomí. Právní rádce má daleko širší okruh čtenářů. Domnívám se, že čtenost Právního rádce je i větší než návštěvnost výkladových stanovisek KANCLu na justici. Proto zde informaci z Právního rádce uvádím, domnívám se, že článek bude mít velký dopad do právního povědomí čtenářů. O samotném názoru pana Korbela nechci diskutovat.

Hezký zbytek Velikonoc!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil PELE (bez ověření), 2. Listopad 2015 - 19:04

Byl jsem se podívat na jedné akci, kde přednášel František Korbel o kogentnosti a dispozitivnosti norem v NOZ a mj. se vedla diskuze o § 1180. Korbel říká, že § 1180 je dispozitivní a to vč. odst 2 (u odst. 1 je to jasné, ale o dispozitivnosti odst. 2 se vedou spory, Korbel říká, že je též dispozitivní).

Zajímavý byl jeho názor na bytové spoluvlastnictví, kdy podle něj se jedná o nejméně kvalitní pasáž NOZ, která je špatně napsaná, která vznikla na poslední chvíli a nebyla pořádně připomínkována. Technickou novelou NOZ se řeší samé nepodstatné nesmysly, které obvykle lze vyřešit výkladem, a to důležité, co výkladem vyřešit nejde a co by si zasloužilo novelizaci, se neřeší. [jeho slova]

Vložil lake, 2. Listopad 2015 - 20:09

Formulace užitá v § 1180 odst. 2 není kogentní povahy.

Podle § 1 NOZ platí, že nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Z důvodové zprávy k § 1 NOZ se podává, že výslovný zákaz je spíše výjimkou, neboť v soukromoprávní sféře je kladen důraz na autonomii vůle. Cituji z důvodové zprávy:

„Důraz se klade na dispozitivitu ustanovení soukromého práva jako na zásadu, zatímco kogentní ustanovení jsou výjimečná. (…) Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.“

Zákonný zákaz v tomto smyslu není v § 1180 obsažen.

lake

Vložil Kubík (bez ověření), 2. Listopad 2015 - 19:22

V odst. 1 § 1180 je uvedeno „(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech…“.

A jakým kvorem může být určeno jinak? Pouze dohodou všech vlastníků, nebo snad nějakou kvalifikovanou nebo prostou většinou?

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 22. Duben 2014 - 15:10

Krátce před Vaším příspěvkem p. Lake v jiné diskusi http://www.portalsvj.cz/…utarni-organ#… mimo jiné napsal:

„Jako příklad uvádím nejnovější prasečí tvrzení o tom, že prý stávající SVJ(2000) podle ZoVB se od 1. ledna 2014 mají začít řídit bez existence jakékoliv zákonné úpravy podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. To je jen další z příkladů tohoto kolosálního právního zmatku. Je to celé jediná právní žumpa. V ní svá popletená tvrzení pronášejí tupci, kteří ani nevědí co je retroaktivita právního předpisu. Neznají právo, nevidí právo, neslyší právo, nectí právo.“

Kteří autoři zastávaji citované „prasečí“ tvrzení a kdo jsou ti „tupci“, kteří ani nevědí, co je retroaktivita právního předpisu, neznají právo, nevidí právo, neslyší právo, nectí právo?

Pro ty, kdo nečtou pravidelně tento portál a neznají autory zmiňované „právní žumpy“, přináším nikoliv vyčerpávající přehled těchto autorů, již zmíněných na tomto portále:

Že uvedení autoři představuji pouze malou část zastánců názoru, že se stará SVJ budou řídit částí NOZ o bytovém spoluvlastnictví, svědčí i Lakeho příspěvek http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb#…, ve kterém p. Lake uvedl:

„Podle prasečího výkladu práva, který nyní podávají smečky prasečích vykladačů NOZ, je vše údajně jinak: právnická osoba SVJ(2000) má být podle mínění prasátek násilím přemalována na růžovo a označena za právnickou osobu SVJ(2012). Absurdnost takové myšlenky nikomu nevadí. Absence výslovných přechodových ustanovení v NOZ nikomu nevadí, ani profesoru Eliášovi. Prý se to překlene „výkladem“. Nikoliv: muselo by dojít k zákonnému vyvlastnění majetku milionů iosob a k jeho převedení pod jednotky(2012) podle NOZ. Ale to je z ústavního hlediska nemožné, milá prasátka. Vraťte se rýt do hnoje a nesnažte se občanům tvrdit, že vykládate právo.“

O autorech z okruhu široké odborné veřejnosti, kteří by zastávali Lakeho výklad jsem bohužel neslyšel. Má-li o takových někdo vědomost, uvítal bych, kdyby o nich ostatní informoval.

Vložil Jiří M (bez ověření), 9. Květen 2014 - 10:29

Všem diskutujícím bych chtěl říci jeden poznatek z praxe. Velká část soudců bytovému právu nerozumí. To platí dvojnásob o okresních soudech. Navíc celou situaci umocňuje zmatek vzniklý přijetím NOZ, který pokud jde o úpravu bytového vlastnictví spolu s příslušnými přechodnými ustanoveními není skutečně povedený. Pokud jde o výklad NOZ, který ještě dlouhá léta nebude rozpracován ze strany vyšších soudů, bude k dispozici pouze výklad právních autorit, a to zejména tvůrců NOZ a autorů některé komentářové literatury. Těmi autoritami je řada osob, které jsou uvedeny výše v onom seznamu „tupců“ zastávajících „prasečí tvrzení“, jak se vyjádřil lake. Osobně až budu stát před soudem a budu chtít ve sporu vyhrát, tak budu argumentovat názory výše uvedených lidí, nikoliv názory pana lakea apod., a to i kdybych s nimi osobně nesouhlasil. Pokud zde snad někteří hledají odpovědi na otázky např. zda SVJ má jet podle NOZ nebo podle staré úpravy, tak jim doporučuji právě názory oněch právních „tupců“, protože jejich názory budou podle všeho v nejbližších letech těmi rozhodujícími. Jinak na adresu pana lakea a jemu podobných musím říct jedno. Je vidět, že se touto problematikou zabýváte v praxi a některé Vaše poznatky zcela určitě v mnohém předčí teoretické znalosti některých advokátů, notářů, soudců apod., kteří se této problematice nevěnují. Některé Vaše názory, co jsem stačil přečíst, jsou správné, některé jsou dle mého úplně nesmyslné. Ale je to Váš názor a toto je diskuzní fórum, tak to sem patří. Nikdy by mě ale nenapadlo Vás označovat za tupce, nevzdělance, autora prasečích tvrzení apod. jako to děláte Vy tak často ve vztahu k jiným diskutujícím nebo např. ve vztahu k lidem jmenovaným výše na seznamu „tupců“. Jestli tedy zde něco je „žumpa“, tak jsou to Vaše příspěvky nesoucí se v tomto duchu. Škoda je to především pro tento web.

Vložil lake, 28. Duben 2014 - 7:58

K pečlivě vypsanému seznamu pana Kolemjdoucího lze říci toto:
Seznam se jmény osob je sám o sobě zajímavý, ale bezvýznamný. Právně významné by byly pouze právní argumenty, které tyto osoby jsou schopny uvést na podporu svých tvrzení.

Ovšem právní argumenty ve sděleních oněch osob jaksi chybí. Kdyby takové přesvědčivé argumenty existovaly, jistě by je ty osoby už někde uvedly, že?

Vezměme si konkrétně velmi obecné tvrzení pana Františka Korbela, citované v úvodním příspěvku:

  • Jeho tvrzení je nepřípustným a amatérským zobecněním právních vztahů nastolených zákonem č. 89/2012 Sb. Na SVJ(2000) se totiž nepochybně vztahují obecná ustanovení NOZ o právnických osobách, ale SVJ(2000) nenabývá automaticky práva ani povinnosti v rozsahu SVJ(2012). To jsou dvě odlišné věci. Kdo to neumí rozeznat, nevyzná se v právu, i kdyby měl na starosti rekodifikaci civilního práva v pozici ministerského úředníka.
  • Zkrátka řečeno: z obecného tvrzení pana Korbela nelze žádným způsobem argumentačně dovodit, že by se stávající SVJ měla začít řídit částí NOZ o SVJ(2012).
  • F. Korbel netvrdí konkrétně ani to, že by se vzájemné vztahy mezi vlastníky jednotek (vyjádřené ve stanovách) snad měly povinně přizpůsobit právní úpravě bytového spoluvlastnictví v NOZ. Vylučuje to přece § 3028 NOZ.

NOZ má celkem 3080 ustanovení. Není pravdou, že by se všechna měla plně a slepě aplikovat na právnické osoby vzniklé podle dřívější právní úpravy. Pan Korbel se pouze zmínil o právní povaze osob podle § 3014 NOZ a z toho učinil právně nepodložený (a proto nesprávný) obecný závěr.

Podrobně se k obsahu klíčového pojmu „právní povaha“ vyjadřuji v diskusi http://www.portalsvj.cz/…use/noz-3041. Tak si to laskavě přečtěte tam, sokolíci.

lake

Vložil laik (bez ověření), 22. Duben 2014 - 20:02
Vložil Marti (bez ověření), 24. Duben 2014 - 17:21

Taky JUDr. Hrouzková

Vložil XP (bez ověření), 22. Duben 2014 - 17:10

Výborně. Už alespoň víme, kdo stojí v pozadí názorových rozporů, jež můžeme číst těchto diskuzích.

Vložil Emill (bez ověření), 22. Duben 2014 - 14:30

Řídíme se NOV včetně jeho ustanovení v § 3028.

Vložil člen původního svj (bez ověření), 22. Duben 2014 - 15:59

A co jste udělali s jednotkou a společnými částmi domu.

Vložil laik (bez ověření), 22. Duben 2014 - 19:03

Co s jednotkami a SČD dle ZoVB?

Nic.

Ty prostě budou dále existovat!

Budou existovat jednotky dle ZoVB i o.z..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".