NOZ § 3041

Vložil lake, 27. Duben 2014 - 9:43 ::

Někteří místní neználci (a dokonce i publikující právníci) vykládají nesprávně toto ustanovení NOZ:

89/2012 Sb. § 3041
(1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.

Namátkou viz tvrzení pana Františka Korbela: http://www.portalsvj.cz/…tisek-korbel.

Stejný ničím nepodložený nesmysl publikovala Petra Mirovská v článku „SVJ podle nového občanského zákoníku: 3. díl“: http://www.patria.cz/…ho-roku.html.

Oba právníci nají jedno společné: nerozumí obsahu pojmu „právní povaha“, nedovedou najít ani jediný validní právní argument pro svá tvrzení a jejich závěry jsou v příkrém rozporu se zákonem č.89/2012 Sb.

Zcela nesprávně se ustanovení § 3041 NOZ vykládá tak, jako by SVJ(2000) se ze dne na den stalo SVJ(2012). Není tomu tak. Tvrdí se nesprávně, že SVJ(2000) je povinno přizpůsobit své stanovy části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Není tomu tak. Citované ustanovení NOZ o právní povaze právnické osoby má ovšem jiný obsah a neobsahuje to, co neználci tvrdí. A vysvětlím vám podrobně proč.

Citovaná právní norma neříká, že SVJ(2000) by se mělo začít řídit ustanoveními NOZ pro SVJ(2012). Citovaná právní norma se netýká obsahu stanov jako celku, ani vztahů mezi vlastníky jednotek navzájem. Týká se pouze „právní povahy právnických osob“.

Vy snad víte co je právní povaha právnické osoby? Nevíte, samozřejmě. Neví to ostatně ani pan Korbel, aní Petra Mirovská. A to se snaží vykládat § 3041 NOZ! Neřeší to ani judikatura, ani to nedefinuje žádný právní předpis, a netuší to ani další publikující vykladači a překrucovači NOZ. Takže vám to prozradím já. O právní povaze právnické osoby se okrajově zmiňuje pouze NOZ, a to v části o právnických osobách:

89/2012 Sb. § 20
(1) Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.
(2) Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.

Už jste pochopili, co je „právní povaha“? Ze znění NOZ můžeme dovodit, že pod pojmem „právní povaha“ je třeba rozumět obecné rozlišení – např. zda jde o osobu soukromého práva, nebo o osobu veřejného práva. Zda jde o osobu veřejně prospěšnou či nikoliv. S tím je pak spojena právní způsobilost – tedy okruh toho, čím je právnická osoba oprávněna se zabývat a čím již nikoliv. Toto je „právní povaha“, pane Korbeli a paní Mirovská.

Definuji tedy svými slovy: Právní povaha označuje charakteristiku právnické osoby z hlediska předmětu její činnosti a jejího právního postavení, její schopnosti nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

Dám vám velmi pěkný příklad: bytová družstva mají dobře definovanou právní povahu. I přes to dnes existují dva typy bytových družstev: ta, která neakceptovala novou právní úpravu a ve svých vnitřních poměrech se nadále řídí Obchodním zákoníkem, a pak ta družstva, která se plně přihlásila k nové právní úpravě (viz § 777 odst. 5 ZoK). Tyto dva různé typy družstev mají shodnou „právní povahu“, ale poněkud odlišné vnitřní právní poměry, jinak formulované stanovy a jiný rozsah práv a povinností mezi členem a družstvem.

Totéž platí pro SVJ(2000) a SVJ(2012). Právní povaha je prakticky totožná, ale vnitřní právní poměry (dané obsahem stanov) se liší. A neexistuje právní důvod, aby tomu bylo jinak. NOZ totiž úplně zapomněl na SVJ(2000) a nestanovil, že by měly přizpůsibit své vnitřní právní poměry části NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

  • Podle ZoVB byly SVJ(2000) zřízeny jako osoby soukromého práva a jejich právní povahu definuje § 9 ZoVB:
„72/1994 Sb. § 9
Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.“
.

Takto definovaná právní povaha právnické osoby SVJ(2000) se nabytím účinnosti NOZ nezměnila. Od 1.1.2014 se tato právnická osoba samozřejmě řídí ustanoveními NOZ o právnických osobách (NOZ § 118 až § 209).

  • Podle ZoVB nebyly SVJ(2000) zřízeny jako podnikatelské osoby, jako veřejně prospěšné osoby (ostatně před účinností NOZ tento pojem neexistoval), ani jako školské právnické osoby (ostatně před účinností NOZ tento pojem neexistoval). A tak to zůstává i nadále.

Z uvedeného plyne, že nelze z ustanovení § 3041 NOZ nijak dovozovat údajnou povinnost SVJ(2000) začít se chovat jako SVJ(2012) ve všech věcech. Ani nemá SVJ(2000) uloženu povinnost měnit své stanovy podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Nic takového v § 3041 NOZ nenajdete.

  • Jistě ve stanovách SVJ(2000) nenajdete tvrzení, že by SVJ bylo veřejnoprávní právnickou osobou. SVJ(2000) bylo a je právnickou osobou soukromého práva. Proto na ni dopadají ustanovení NOZ o právnických osobách.
  • Žádné SVJ(2000) neuvádí ve stanovách, že by bylo svou právní povahou podnikatelem – to ostatně vylučuje přímo znění ZoVB. Z tohoto hlediska není co ve stanovách měnit.
  • Žádné SVJ(2000) nemá ve stanovách uvvedeno, že by bylo veřejně prospěšnou osobou podle NOZ, a ani se jí nemůže nikdy stát. Z tohoto hlediska není co ve stanovách měnit.
  • Žádné SVJ(2000) nemá ve stanovách uvedeno, že by šlo o školskou právnickou osobu, a ani se jí nemůže nikdy stát. Z tohoto hlediska není co ve stanovách měnit.
  • Žádné SVJ(2000) není právnickou osobou SVJ(2012), neboť vzniklo podle jiného zákona v době do 31.12.2013. Z to­hoto hlediska není co ve stanovách měnit.

Takže právní povaha SVJ(2000) zůstává po nabytí účinnosti NOZ nezměněna. Tato právní povaha je definována zákonem, podle kterého všechna SVJ(2000) vznikla – tímto zákonem je zákon č. 72/1994 Sb.. Společenství se přizpůsobí právní úpravě NOZ v rozsahu § 118 až § 209. SVJ jako právnická osoba pochopitelně musí tato ustanovení respektovat, jakokaždá právnická osoba. SVJ(2000) jako právnická osoba tedy bude upravovat své stanovy tak, aby vyhověly ustanovením § 118 až § 209 NOZ.

Právní povaha SVJ(2000) je tato: je to správce, opravář a provozovatel cizího majetku s omezenoyu právní způsobilostí, vzniklý ze zákona č. 72/1994 Sb..

Na této právní skutečnosti nic nemění ani fakt, že tvůrci zákona i zákonodárci na tuto právnickou osobu zapomněli a neuvedli ji v NOZ výslovně, a to ani v přechodových ustanoveních. Tím lépe: vztahují se na ni nepochybně ustanovení NOZ o právnických osobách, ale nenabývá automaticky práva ani povinnosti v rozsahu SVJ(2012). K takovému tvrzení zcela chybí jakékoliv zákonné přechodové ustanovení. Jakýkoliv výukladový právní argument je nepoužitelný, neboť Ústavní soud konstantně judikuje, že k zavedení (nepravé) retroaktivity je třeba výslovné právní úpravy.

Neználci Korbel a Mirovská ve svých textech nebyli schopni tuto jednoduchou pravdu vyvrátit. Jejich vývody jsou v rozporu s platným právem.
---------------------------------------------------------------------------------

Závěr:
SVJ(2000) se od 1. ledna 2014 řídí obecně ustanoveními NOZ o právnických osobách. Speciálně (ve svých vnitřních právních poměrech) se řídí i nadále podle dosavadní právní úpravy, platné v době vzniku, a podle svých stanov, které jsou stále platnou smlouvou. Viz § 3028 NOZ. Záležitosti v ZoVB a ve stanovách neupravené se posoudí podle obecného ustanovení § 10 NOZ.

A bude tomu tak dlouho, dokud zákonodárci neschválí novelu NOZ s výslovným ustanovením o právnické osobě SVJ(2000). Teprve tím by mohlo dojít ke změně právní povahy právnické osoby.

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.