Stávající SVJ se budou řídit NOZ, tvrdí JUDr. Čáp

Vložil Pavel, 15. Červen 2013 - 17:07 ::

SVJ a nový občanský zákoník

31.1.2013, JUDr. Jiří Čáp, SMDB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Často se ptáte, jak na něj budou reagovat již existující společenství. Zda musí upravit stanovy, a do kdy, bude-li nutná změna „pověřeného vlastníka“ na „předsedu“ v rejstříku apod. Zaměřili jsme se blíže na nejčastěji kladené dotazy.

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen NOZ) se v § 3041 až § 3053 zabývá přechodnými ustanoveními týkajícími se právnických osob. Na rozdíl od jiných právních forem právnických osob (jako jsou sdružení, odborové organizace, nadace, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, a další) nejsou v těchto přechodných ustanoveních NOZ vůbec zmiňována SVJ, jejichž právní úpravu dosud obsahuje samostatný zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen ZOVB). Tento stav vedl k určitým rozpakům a nejasnostem a také otázkám u odborné veřejnosti, jak to bude s úpravou právních poměrů dosavadních SVJ, vzniklých přede dnem nabytí účinnosti NOZ podle zvláštního zákona (podle ZOVB), jestliže se v těchto ustanoveních výslovně hovoří např. o nadaci nebo o obecně prospěšné společnosti, jejichž právní poměry jsou dosud upravovány ve zvláštních zákonech, není zde však žádná zmínka o SVJ, rovněž dosud upraveném zvláštním zákonem.

Přes tuto určitou, dle našeho názoru legislativní nepřesnost, bylo v rámci pracovních jednání zaujato Ministerstvem spravedlnosti stanovisko, že pro SVJ se použije § 3041 NOZ (v odborné veřejnosti o tom byly pochybnosti, když SVJ nebylo dosud právnickou osobou řídící se občanským zákoníkem).

Na základě tohoto stanoviska je tedy možné činit závěry, že

• SVJ vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ se podle § 3041 odst. 1 NOZ stávají dnem nabytí účinnosti NOZ (tj. dnem 1. ledna 2014) společenstvími vlastníků jednotek (SVJ) podle ustanovení NOZ, s tím, že

• ve smyslu § 3041 odst. 2 NOZ pozbývají ta ustanovení stanov SVJ, která odporují donucujícím (kogentním) ustanovením NOZ, závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ (tj. od tohoto dne nelze taková ustanovení stanov SVJ použít) a

• každé SVJ je povinno nejpozději do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ přizpůsobit stanovy nové právní úpravě SVJ v NOZ a doručit je veřejnému rejstříku, v němž je SVJ zapsáno (tj. doručit je příslušnému soudu, který vede rejstřík společenství). K tomu lze poznamenat, že bude přede dnem nabytí účinnosti NOZ přijat nový samostatný zákon o veřejných rejstřících, v němž bude rovněž úprava týkající se rejstříku společenství;

• pokud by název SVJ odporoval ustanovením NOZ (viz § 132 a násl. NOZ o názvu právnické osoby obecně a dále § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ o názvu SVJ), bylo by SVJ povinno přizpůsobit svůj název požadavkům NOZ do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ.

Závěr

Doporučuji sledovat odbornou literaturu a další odborná stanoviska, která se v průběhu příštího roku budou zabývat problematikou zavedení NOZ do praxe a v těchto souvislostech také otázkami, která ustanovení v NOZ lze považovat za kogentní a která mají povahu dispozitivní.

_____________­________________________­________________________­___________________

Převzato z :

http://www.byt-nemovitost.cz/…_ZvcSiTqPME/

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.