ZOK § 736/2

Vložil Pavel, 8. Červen 2013 - 6:08 ::

§ 736/2

Převodem družstevního podílu ...... dochází k převodu ....... všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem ......

_____________­___________________

Osobně bych z provozních důvodů uvítal obdobnou úpravu i u SVJ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 8. Červen 2013 - 8:09

  Naprosto souhlasím, též bych uvítal obdobnou jednoznačnou úpravu u SVJ.

  Takto by se měly řešit nejen dluhy bývalého vlastníka souvisící se správou, ale i jeho pohledávky vůči SVJ z důvodu uhrazených, avšak nevyčerpaných záloh na správu. Takové legislativní řešení by bylo velmi jednoduché a znamenalo by

  • právní jistotu pro všechny,
  • jednodušší vymahatelnost pro SVJ.

  Asi z tohoto důvodu naši zákonodárci takovou úpravu nepřijali. O problematice jsem psal zde: http://www.portalsvj.cz/…hy-na-spravu#…, včetně informace o právní úpravě státu Florida (tzv. „The Florida Condominium Act“).

  ZoVB obdobnou úpravu přechodu dluhů neobsahuje, i když by byla logická a řešila by všechny problémy s vymáháním vůči původnímu vlastníkovi.

  Ani nový ObčZ takovou úpravu o přechodu dluhů neobsahuje – pouze je do něj vtělena nesrozumitelná poznámka o potvrzení dluhů, které přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.

  Naši moudří zákonodárci však opomněli vtělit takový přechod dluhů do zákona, takže bez soukromoprávní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím k žádnému přechodu nedojde. Žádný jiný mechanismus v českém právu neznám.

  lake

  Vložil Martin P. (bez ověření), 18. Červenec 2013 - 11:51

  Napadl mne § 1106 NOZ.

  Vložil Matějka Jaroslav, 8. Červen 2013 - 17:42

  Vážení, NOZ má toto ustanovení, které je pouze potřeba od 1.1.2014 využívat:

  Zvláštní ustanovení o převodu jednotky

  § 1186

  (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

  (2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

  Matějka

  Vložil Tahat el (bez ověření), 8. Červen 2013 - 18:07

  Pane Matějko, tento paragraf se tu již dlouho probírá. Je tedy poměrně znám. Co není známo je důvod existence jeho druhého odstavce. Mohl by jste sdělit, jak si druhý odstavec vykládáte vy?

  Vložil Pavel, 8. Červen 2013 - 9:30

  Protože se samo nic nezmění navrhuji, aby ti co mají zájem o změnu napsali svůj požadavek na MMR a MS.

  Nenacházím rozumný důvod proč v jedné oblasti bydlení dluhy přecházejí a v jiné oblasti dluhy nepřecházejí.

  Technická novela NOZ podle mého názoru musí přijít, jen se neví kdy, patrně až po volbách.

  Oficiální důvod je, že až se nashromáždí dostatek podnětů o tom jak NOZ funguje, tak je teprve možné přistoupit k novelizaci.

  Hlavním důvodem ale je, že otevřít NOZ před jeho účinností by znamenalo patrně jeho konec.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 8. Červen 2013 - 18:02

  Pro srovnání cituji v překladu příslušnou část z legislativy USA, která se týká společenství vlastníků: The Statutes of Florida, Section 718.116 Asses­sments; liability; lien and priority; interest; collection.

  • "Vlastník jednotky, bez ohledu na způsob, jakým získal vlastnické právo (…), odpovídá za veškeré závazky, které se staly splatnými v době kdy jednotku vlastnil. Navíc odpovídá společně a nerozdílně s předchozím vlastníkem jednotky za veškeré neuhrazené závazky, jejichž splatnost nastala do okamžiku přechodu vlastnického práva.
   Právo navyvatele jednotky vymáhat takto zaplacené částky na předchozím vlastníkovi jednotky zůstává nedotčeno.

  Copak z toho plyne? Inu – když dva dělají totéž, není to totéž. Právní úprava státu Florida stanoví neomezenou společnou odpovědnost předchozího vlastníka i nabyvatele jednotky za dluhy původního vlastníka vůči SVJ. Společenství tedy má vždy v dosahu osobu, která vlastní nemovitý majetek (jednotku) a na které lze dluh vymáhat.

  Česká právní úprava v § 1189 NOZ stanoví společnou odpovědnost předchozího vlastníka i nabyvatele jednotky pouze za dluhy, které „přecházejí na nabyvatele jednotky“. Jaksi při tom plzeňští experti zapomněli, že na nabyvatele žádné dluhy automaticky nepřecházejí! Takže jde o nevymahatelnou právní normu, která se uplatní pouze pokud prodávající DOBROVOLNĚ oznámí kupujícímu výši svého dluhu a kupující DOBROVOLNĚ převezme tento dluh.

  Závěr: Americká právní úprava je promyšlená a funkční. Česká právní úprava je nepromyšlená a nefunkční. Samozřejmě napíšu na MMR a MS, ať si to zde přečtou.

  lake

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 10. Červen 2013 - 8:28

  pokud si SVJ dá tuto formulaci do stanov jako povinnost vlastníka – je to podle nového OZ platné a vymahatelné ?? – povinnost vlastníka včlenit při prodeji jednotky tuto záležitost do kupní smlouvy ??

  Vložil lake, 10. Červen 2013 - 9:31

  Nikoliv, toto si SVJ do stanov dát nemůže. Račte pochopit: SVJ je oprávněno rozhodovat výhradně o správě, údržbě a opravách společných částí domu (§ 9 odst. 1 ZoVB). Dále o záležitostech vyjmenovaných v § 9a ZoVB.

  SVJ v České republice není oprávněno velkopansky rozkazovat svobodným občanům jak mají hospodařit, jak naložit se svými dluhy, zda je mají převádět na jinou osobu nebo ne. Vašemu společenství není do toho vůbec nic.

  Pokud se prodávající a kupující vzájemně dohodnou, že nějaký dluh prodávajícího přejde na nabyvatele, je to jiná věc: pak teprve bude SVJ oprávněno jako věřitel vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s tímto přechodem dluhu.

  • Pokud SVJ vyjádří souhlas, vystaví potvrzení podle § 1189 NOZ o tom, jaké dluhy původního vlastníka přecházejí na nabyvatele.
  • Popřípadě (pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na přechodu žádného dluhu) vystaví SVJ potvrzení, že žádné takové dluhy nejsou.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".