umístění vysílače na internet na domě

Vložil Anonymous, 30. Říjen 2007 - 9:28 ::

Dobrý den, mám dotaz. Jsme společenství, je zde 11 bytů.Jeden člen bez souhlasu ostatních nechal namontovat na střechu vysílač pro internet pro výdělečnou činnost jeho známého, i když v našem domě nikdo internet od něho nevyužívá. Potřeboval bych poradit, zda si to mohl člen dovolit bez souhlasu ostatních, ani nám to neoznámil a zda můžeme teď chtít nějaký finančí příjem od toho, kdo to tam namontoval bez souhlasu – aby každý měsíc nám plynul nějaký příjem třeba do fondu oprav, za elektřinu, kterou nám bere ze společných prostor apod.Děkuji všem za odpověď.Bob

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Romeo (bez ověření), 4. Červenec 2017 - 10:57

  Dobrý den
  Pokusím se zodpovědět několik otázek
  1) Pokud jste SVJ(SV)pak střecha, komíny jsou společným vlastnictvím, tedy jedinec nemohl namontovat na střeše NIC
  2) Umístění antény musí projít hlasováním na shromáždění nadpoloviční většinou (zde se obávám, že ani toto by případně neobstálo v případném soudním řízení) bohužel NOZ tyto věci neřeší
  3) Pokud z antény je nějaký příjem,pak se jedná o příjem všech vlastníků jednotek a tento je zatížen daňovou povinností každého vlastníka nerozdílně. Výše je pak stanovena rozpočtem dle podílu na jednotkách. Dle ZLPS Vás nikdo nemůže nutit k daňové povinnosti k něčemu s čím jste nedal souhlas (byla by to obdoba bílého koně)
  4) Jak zde někdo psal, můžete dát podnět k odstranění stavby -i když nutno upozornit, že antény mobilních operátorů nespadají pod stavební povolení -jedná se o zařízení dočasného významu
  nebo můžete požadovat kompenzaci, kdy pronájem se pohybuje ca 10 až 20tis/měs.

  poznámka pod čarou: Váš spoluvlastník je dobrý šmxxxxx pěkně se na domě napakoval

  Vložil Free (bez ověření), 1. Duben 2012 - 18:28

  Uvedenému se musím smát bez problému bych nechal uvedené zařízení zdemontovat ( pokud je umístěno bez souhlasu ostatních vlastníků ) odbornou Fa. Dále bych dotyčného vyzval k uhradě nákladů, demontáž zařízení včetně spotřebované el. energie (černý odběr) pokud by tak neučinil zažaloval bych ho včetně provozovatele zařízení pro bezdůvodné obohacení na ostatních vlastnících.

  Vložil Zazi (bez ověření), 27. Únor 2013 - 22:10

  V soucasnosti resime stejny problem. Dle vyjadreni pravnika nejsou nize uvedene informace pravda. Pokud neni tento vysilac primo zapsan jako vecne bremeno na budove, je nutny souhlas vlastniku a smlouva s provozovatelem.

  Vložil lake, 27. Únor 2013 - 23:35

  Vážená Zazi,
  ne, není to stejný problém. Zde se vůbec neřešilo právní postavení provozovatele, který se domáhá zřízení vysílače na CIZÍ nemovitosti. To jste se právníka ptala úplně špatně. Celá tato diskuse je o tom, že jeden ze spoluvlastníků domu si na společné střeše zřídil svou anténu.

  Slušnost je chovat se k sobě slušně a civilizovaně. V této diskusi ale zdivočelí diskutující s pěnou u huby pomstychtivě radili vzít pilku a anténu mu odřezat. Jen tak, bez důvodu, bez rozhodnutí shromáždění. Ještě že se zde nezačala probírat možnost upálení či oběšení toho drzého spoluvlastníka, který si pouze dovolil pokojně užívat svůj majetek …

  lake

  Vložil lake, 16. Srpen 2012 - 13:41

  V tomto vláknu se nakupila zvláště veliká hromada nesmyslů od různých neználků. Proto se k tématu znovu vracím.

  Podstatou úvodního dotazu bylo, že jeden z vlastníků jednotek si na střeše umístil anténu jako koncový bod telekomunikační sítě podle § 2 písm. (m) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Místní neználci se domnívali, že by za to měl platit "nájem", případně sborově radili odmontovat či odřezat anténu (Anon, jardaparda, Kočka, Free) či vlastníkovi umístění antény prostě zakázat (NeznáIek).

  Všechny tyto "odpovědi" jsou naprosté bludy, které by po realizaci přivedly SVJ do potíží. SVJ by totiž muselo uhradit vzniklou škodu a členové výboru by byli trestně odpovědní za poškození cizího komunikačního zařízení.

  Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, § 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení:
  "(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  a) zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení, (...)."

  Podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je právem uživatele bytu, aby si zřídil koncový bod sítě a příslušné komunikační vedení od tohoto bodu do svého bytu. Vlastník domu je povinen toto strpět. Takže nepřichází v úvahu žádné odřezávání cizí antény, ani násilné odstraňování na náklady toho, kdo si koncový bod zřídil. Nejsme v pralese, pánové.

  § 103 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích zní:
  "Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru (...)
  b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.
  Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s [Českým telekomunikačním] Úřadem."

  Vzteklí a zdivočelí předsedové SVJ tedy musí odložit pilku. Mají-li proti anténě námitky, nechť se obrátí na příslušný Stavební úřad. Do doby než SÚ rozhodne bude vlastník jednotky pokojně využívat svou anténu na společné střeše. Což zde tvrdím od počátku. Je to v souladu se zákonem o elektronických komunikacích i se zákonem o vlastnictví bytů.

  lake

  Vložil Neplatič (bez ověření), 16. Srpen 2012 - 18:09

  … vlastníkovi umístění antény prostě zakázat (NeznáIek)…

  • § 132 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
   Obecně prospěšným zařízením se rozumí veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost

  …§ 103 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických…

  • nikoliv §103/15 neexistuje. Naučil bych se nejprve opisovat, pane.

  …Vzteklí a zdivočelí předsedové SVJ tedy musí odložit pilku..

  • zase tak horké to nebude. Třeba by nám chtěl LAKE objasnit jakou že „službu elektronických komunikací“ zajišťuje osamocený jeden ze spoluvlastníků a využívá k tomu majetek, který vlastní pouze z jedné X-tiny a nemá souhlas ostatních spoluvlastníků ??
  • a také by nám mohlo být objasněno, jak je to se změnou vzhledu domu podle §13/3 ZoVB

  Neználek

  Vložil lake, 1. Leden 2012 - 20:08

  Reaguji na starší již uzavřenou diskusi z roku 2008. Všech sedm předchozích „odpovědí“ jsou snůška nesmyslů v rozporu s právem. Tvrdilo se například, že vlastník má za užívání své vlastní věci údajně platit nájemné (!!!). Raději se podívejme, jak je tomu ve skutečnosti.

  Střecha je společnou částí domu. Společné části domu jsou ve společném užívání všech vlastníků jednotek. Způsob užívání může být omezen stanovami nebo usnesením shromáždění. Tazatel se o nějakém omezení nezmínil. Pokud stanovy či přijatá usnesení o střeše mlčí, nelze vlastníkovi zakazovat aby ji užíval přiměřeným způsobem. K tomu není potřeba výslovného souhlasu odstatních spoluvlastníků. Jakékoliv vybírání „výpalného“ nemá oporu v zákoně. Tvrzení „můžete to dát klidně sundat“ je nesprávné – šlo by o neprávněný zásah vůči cizímu majetku se všemi důsledky.

  Odběr elektrické energie pro anténu je jiná záležitost. Anténní systémy bývají napájeny přes kabel (POE, Power over Ethernet). Tazatel zřejmě střílí naslepo a netuší, zda vůbec je odebírána nějaká energie pro anténu ze společných rozvodů.

  Jediné, o co by se měl výbor SVJ starat, je mimořádná revize bleskosvodu po instalaci nové střešní antény. Součástí revize by měla být i kontrola předepsaného uzemnění anténního stožáru. Náklady na tuto mimořádnou revizi hradí ten, kdo náklad vyvolal – tedy vlastník antény.

  lake

  P.S.: Místní neználci nedovedou napsat k věci nic, takže jen minusují.

  Vložil Neználek (bez ověření), 8. Leden 2012 - 9:35

  Znalec 1. Leden 2012 – 20:08 napsal:
  …Způsob užívání může být omezen stanovami nebo usnesením shromáždění…

  dlužno doplnit: „…nebo zákonem
  konkrétně pak §11/5 ZoVB> „stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění…


  Vy tvrdíte že Vlastník co namontoval převaděč na internet je v právu, protože používá svoji střechu a finanční náhradu ostatním vlastníkům za neusnesené využívání společného majetku/prostoru nazýváte „výpalným“.

  Já tvrdím, že názor „co není zakázáno je dovoleno“ je jasně omezen v §11/5 ZoVB a to tak, že má-li vlastník vůli montovat nějaké své zařízení mimo svou bytovou jednotku, uvnitř které si může namontovat třeba „Teslův transformátor“, pak ve společných prostorech se musí s vlastníky dohodnout a získat souhlasné usnesení hlasováním dle §11/5 ZoVB. 


  Znalec 4. Leden 2012 – 17:12 napsal:
  …V tomto případě vlastník jednotky je zároveň vlastníkem střechy…

  NE vlastníkem ale spoluvlastníkem a o společné věci se rozhoduje hlasováním jak podle ZoVB tak podle Občana.

  Neználek
  (nebo si mne „Znalče“ personalizujte libovolnou jinou nadávkou – dle Vašeho naturelu)

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 1. Březen 2012 - 6:26

  V následující nepřehledné diskusi možná zapadlo jednoduché řešení

  • analogicky podle zde uvedeného
   „…Pokud stanovy či přijatá usnesení o střeše mlčí, nelze vlastníkovi zakazovat aby ji užíval přiměřeným způsobem…“
   nepřistoupí li tedy Vlastník na „přiměřené“ narovnání vztahu, lze přijmout usnesení o „zákazu využití konkrétního prostoru“ – tedy zjevně i toho vysílače, který si tam Vlastník umístil
   • bez předchozího souhlasu spoluvlastníků

  „Společné prostory“ lze tedy nazývat „zdroje“ a tyto zdroje může Shromáždění svým rozhodnutím (§11/5 ZoVB) přidělit ale také odejmout.

  ZDE je jedna o balkonech:
  Principem fungování SVJ je, že o společných částech domu rozhodují vlastníci jednotek mezi sebou na shromáždění způsobem, určeným v ZoVB. Shromáždění je zároveň nejvyšším orgánem SVJ. Je-li určitý prostor společný, společenství se samozřejmě může rozhodnout svým nejvyšším orgánem, že tento prostor bude uzamčen a nebude jej užívat žádný ze spoluvlastníků.
  A zde jak instalovat ZVONKY
  Jestliže investující spoluvlastník vynaložil náklad na společnou věc bez souhlasu ostatních spoluvlastníků a nejedná se o náklad na nutnou opravu či údržbu, pak má právo na vydání bezdůvodného obohacení…

  A jak souvisí balkony se zvonky? Přímo zjevně nijak. Jde tu o §11/5 ZoVB. O společných částech rozhoduje SVJ hlasováním

  Neználek

  Vložil Lakyho fanda (bez ověření), 9. Leden 2012 - 1:39

  Budte rad pane Neznalku ze ten nejchytrejsi clovek na svete prispiva zde na portale a to dokonce pro nektere bez priplatku. Bezte si radeji umistit na strechu antenu dokud tam je misto.

  Vložil lake, 8. Leden 2012 - 21:07

  Pane Neználku,

  umístění antény do výše 15 m není stavební úpravou, jak se mylně domníváte. Jde o nástavbu podle § 2 odst. 5 písm. (a) StavZ. Vámi uváděné ustanovení § 11 odst. 5 ZoVB se tedy nepoužije.

  Platí, co jsem napsal: výbor SVJ nemůže jednat na vlastní pěst s pilkou v ruce a je povinen vyčkat rozhodnutí shromáždění, které je nejvyšším orgánem SVJ. A určitě nemůže výbor vybírat „výpalné“ ani „pokutu“ označenou jako „nájemné“ dokud netuší, kdo je vlastníkem antény.

  Dále: nevím, co se vám nelíbí na pojmu „vlastník“ a proč se jím zabýváte. Doporučuji přečíst § 136 ObčZ: Věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků..

  lake

  Vložil Neználek (bez ověření), 9. Leden 2012 - 11:59

  pane lake

  námitka-3 „…co se vám nelíbí na pojmu „vlastník“ a proč se jím zabýváte…“

  Lake 4. Leden 2012 – 17:12 napsal:
  „…V tomto případě vlastník jednotky je zároveň vlastníkem střechy…“
  Neználek, 8. Leden 2012 – 9:35 doplnil:
  „…V tomto případě vlastník jednotky je zároveň spoluvlastníkem střechy…“
   

  Doporučuji přečíst §139/2 ObčZ: O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů..

  Neználek

  Vložil lake, 9. Leden 2012 - 14:04

  Pane Neználku,

  Napsal jste: „… asi proto právě vůbec nerozumím co tu teď vykládáte..“
  Beru na vědomí. Nediskutujte tedy o věcech, kterým nerozumíte.

  Napsal jste: „Doporučuji přečíst §139/2 ObčZ“
  Není Vám zřejmě známa triviální skutečnost, že o společných částech domu se nerozhoduje podle ObčZ, nýbrž podle zákona o vlastnictví bytů. Doporučuji Vám nastudovat ZoVB alespoň do § 16. Do té doby vskutku nemá smysl, abyste se účastnil diskuse. Vaše příspěvky jsou bezcenné.

  Napsal jste: „Vy první jste začal argumentovat Stavebním zákonem“.
  To rovněž není pravda. Pojem stavební úprava (což je pojem ze Stavebního zákona a tak je třeba jej v ZoVB vykládat) jste přece použil jako první Vy sám v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…rnet-na-dome#… . Pokud nerozumíte smyslu a obsahu termínů, které používáte, není to chyba ostatních diskutujících.

  lake

  Vložil Neználek (bez ověření), 9. Leden 2012 - 11:57

  pane lake,

  námitka-1 „…umístění antény do výše 15 m není stavební úpravou …st. 5 ZoVB se tedy nepoužije

  • Matematicky jde o implikaci. Dále uvedený výrok je pro vyjasnění pojmu „implikace“
   mám li „>75% souhlas“ spoluvlastníků podle §11/5 ZoVB, pak má smysl zjišťovat zda potřebuji stavební povolení dle §103 zák.183/2006. Bude li potřeba – musím spoluvlastníky požádat znova o „=100% souhlas“ (§110/2a)
   Bohužel opačně to neplatí: tedy
   …zjištěná nepotřebnost stavebního povolení neznamená vyloučení §11/5 ZoVB jak pane Lake účelově nesprávně předjímáte v "námitce-1“

  námitka-2 „…umístění antény do výše 15 m není stavební úpravou…“

  • zmínka ve větě 1.vní o „změně stavby“ v zák.72/1994 (po novele č.103/2000) v §11/5 vyžaduje kvórum 100% + a odkazuje na §54 zák.50/1976 vyžadující „stavební povolení“ VŽDY.
   Protože je zák.50/1976 zrušený, pak uvedenému vyžadování „stavební povolení“ – odpovídá v zák.183/2006 §81/2/a přikazující jej pro §2/5/a a §81/2/b přikazující jej pro §2/5/b – přestože v ZoVB toto v poznámce 7) uvedeno není.
   Ale to ví každý.

  • zmínka ve větě 2.hé o „stavebních úpravách“ v zák.72/1994 (po novele č.171/2005) v §11/5 vyžadující kvórum 75% změkčila tvrdost věty 1.vní odkazem na §139b/3/c zák.50/1976.
   Protože je zák.50/1976 zrušený pak uvedenému odpovídá v zák.183/2006 §2/5/c pro který být stavební povolení NEMUSÍ (§81/3/a) – přestože v ZoVB ani toto v poznámce 7a) uvedeno není.
   Ale to ví taky každý.

  Co tedy každý neví?

  • proč je tvrzení: „…Jde o nástavbu podle § 2 odst. 5 písm. (a) StavZ…“ službou medvědí?
   Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že přeřadit činnost „namontování na střechu vysílače pro internet“ z §2/5/c pod §2/5/a znamená zvýšit nutné schvalovací kvórum z 75% na 100%.

  • že tvrzení : „…umístění antény není stavební úpravou…“ je nesrozumitelné, protože
   tím že bylo zařazena pod §2/5/a tím jí byla přisouzena nutnost získání stavebního povolení a tím následně nutnost hlasování 100%.
   Ponecháme li zmíněnou montáž přeci jen pod kuratelou §2/5/c kde není třeba stavebního povolení – pak tento fakt sám o sobě NIJAK nevylučuje (=neznemožňuje !!) použití §11/5 ZoVB jak se chybně dovozuje z uvedeného „zařazení pod §2/5/a“.

  • §11/5 ZoVB se netýká jen změn stavby jak se pan Lake domnívá. Podle mne je nesporné, že zařízení („…vysílač pro internet pro výdělečnou činnost…“) zabere a to trvale část společných prostor. Zabere li část prostor do výhradního užívání konkrétního Vlastníka/ů pak je o toto místo zmenšena plocha společných částí domu a naopak „virtuálně“ zvětšena plocha BJ Vlastníka/ů jež provedl/i omezení práv ostatních ne-účastnících se Vlastníků k tomuto konkrétnímu místu ve společných prostorech. Z uvedeného je tedy zjevné, že jde o dočasnou „změnu velikosti spoluvlastnických podílů“ – a ta je podle mého možná pouze za náhradu zvlášť pokud spoluvlastník užívá společný majetek pro výdělečnou činnost jak uvedl tazatel – tedy nikoli VÝPALNÉ jak tvrdí pan Lake

  Neználek

  Vložil lake, 9. Leden 2012 - 12:11

  Pane Neználku,
  je zřejmé, že nerozlišujete soukromoprávní oprávnění, které se získává rozhodnutím shromáždění SVJ, od veřejnoprávního povolení, které uděluje Stavební úřad. To jsou dvě zcela odlišné záležitosti.

  Navíc nevíte, že pro anténu na domě do výše 15 m není třeba ani ohlášení, ani stavební povolení.

  Navíc tazateli nešlo o odstranění namontované antény, nýbrž o nájemné/výpalné z jejího umístění. Vaše příspěvky tedy nejsou k věci.

  lake

  Vložil Neználek (bez ověření), 9. Leden 2012 - 13:17

  pane Lake,
  jsem jen Neználek – člen skupiny Neználků jak nás tak nějak „domácky“ nazýváte…

  …asi proto právě vůbec nerozumím co tu teď vykládáte..
  Pokud se domníváte, že něčemu nerozumím – uveďte konkrétně čemu (zdůrazňuji, že Vámi uvedenému: o nějakém mém nechápání soukromo… a veřejno… v kontextu s §§ které jsem uvedl mi nedává žádný smysl. Nakonec Vy první jste začal argumentovat Stavebním zákonem)

  Až věcně poukážete na nějaký rozpor – pak Vám možná pomohu s pochopením kde děláte chyby.

  K Vašemu tvrzení, že nevím že nic o §103/1/c/1 zák.183/2006 nevím co dodat, já (ač nejsem elektrotechnik) nespatřuji rovnítko mezi Vámi zmiňovanou „..anténou..“ a tazatelem uvedeným
  ..vysílačem pro internet..“… nevím možná tyto pojmy ve Vaší geo-lokalitě splývají.. nevím

  Že tazateli nešlo o odstranění – v tom nejsme ve sporu (ani na to nikam nepoukazujete).
  Že tazateli šlo a primárně jde o nájemné – Vaším slovníkem „výpalné“ – je podle mne zcela oprávněné

  A tvrdíte li, že mé příspěvky nejsou k věci – nevstupujte do vláken, která nejste schopen VĚCNĚ vyargumentovat a nebudete nabývat mylného frustrujícího dojmu, že vlákno je plná „…snůška nesmyslů v rozporu s právem…“ a že Neználkovy příspěvky nejsou k věci.

  Neználek

  Vložil Kočka (bez ověření), 2. Leden 2012 - 21:05

  Byl zde názor, že vlastník věci má platit nájemné za užití prostor k umístění své věci. Obdobně se postupuje při umístění reklamy, antén mobilního operátora a dalších věcí na fasádu či střechu domu či na pozemek.

  Nikdo netvrdil, že vlastník věci má platit za užívání své věci (to uvedl pouze uživatel lake).

  Vložil lake, 3. Leden 2012 - 7:03

  Kočka napsal: "Nikdo netvrdil, že vlastník věci má platit za užívání své věci (to uvedl pouze uživatel lake)."

  Pane Kočko, umíte číst? Já jsem napsal pravý opak - že vlastník antény a střechy nemá nic platit. Naopak tazatel se oháněl takovým placením hned v úvodním příspěvku.
  Tazatel napsal: "Jeden člen bez souhlasu ostatních nechal namontovat na střechu vysílač pro internet ..."
  Dále napsal: "můžeme teď chtít nějaký finanční příjem od toho, kdo to tam namontoval"

  Takže v onom domě chtějí výpalné od člena SVJ, který nechal namontovat anténu a je spolumajitelem té střechy. Z právního hlediska je takový postup nesmysl.

  Mohlo by se to vysvětlovat i tak, že chtějí výpalné po technikovi, který anténu namontoval (na objednávku vlastníka jednotky). Z právního hlediska by byl takový postup opět nesmysl.

  Místní Neználci sborově mudrují jako by měli za prokázané, že anténa patří cizí osobě. Jenomže tazatel nic takového netvrdil. Ani Vy netušíte kdo je vlastníkem té antény, že?

  Varuji před unáhlenými kroky, dokud není postaveno najisto komu anténa patří. A pro všechny místní Neználky podruhé opakuji: dokud se neprokáže opak, je třeba anténu považovat za majetek toho vlastníka jednotky, který ji na střechu nechal umístit.

  lake

  Vložil Kočka (bez ověření), 3. Leden 2012 - 12:22

  Takže pro lake ještě jednou a podrobněji:

  Vložil lake, 1. Leden 2012 – 20:08: „Tvrdilo se například, že vlastník má za užívání své vlastní věci údajně platit nájemné“

  Vložil Kočka, 2. Leden 2012 – 21:05: „Byl zde názor, že vlastník věci má platit nájemné za užití prostor k umístění své věci. Nikdo netvrdil, že vlastník věci má platit za užívání své věci (to uvedl pouze uživatel lake).“

  Rozlišujme, prosím, placení:

  (a) za užívání své vlastní věci (to v celé diskusi uvedl pouze lake a po něm citoval Kočka),

  (b) nájemného za užití prostor k umístění své věci (to uvedla řada diskutérů, jedná se o běžné řešení v souladu s právem).

  Vložil lake, 4. Leden 2012 - 17:12

  Pane Kočko, opět to pletete.

  V tomto případě vlastník jednotky je zároveň vlastníkem střechy. SVJ mu hodlá účtovat výpalné (či nájemné) za užívání jeho vlastní střechy, jeho vlastní věci. Pochopil jste?

  Takže platí, co jsem napsal: byl to tazatel v úvodním příspěvku, kdo se zmínil o platbě za užívání vlastní věci.

  lake

  Vložil Kočka (bez ověření), 4. Leden 2012 - 17:12

  Vložil lake, 4. Leden 2012 – 17:09

  „byl to tazatel v úvodním příspěvku, kdo se zmínil o platbě za užívání vlastní věci.“

  Nikoliv, pane lake, tazatel ve svém úvodním příspěvku žádnou platbu za užívání své vlastní věci nezmiňuje. (Byl byste jinak jistě uvedl, kde přesně.)

  Vložil lake, 4. Leden 2012 - 17:25

  Jestliže si to neumíte přečíst v úvodním příspěvku, pak jsem to ještě znovu uvedl v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…rnet-na-dome#… na řádku 4 a 5, kde jsem tazatelova slova z úvodního dotazu doslovně citoval.

  Jelikož tvrdíte, že tazatel se o tom nezmiňuje, pak snad neumíte číst, nebo máte problém s pochopením psaného textu. V obou případech nemá diskuse s Vámi smysl.

  lake

  Vložil J.K. (bez ověření), 1. Leden 2012 - 23:23

  Pane Lake nějak jste si na silvestra přetočil špatně rok je rok 2012 takže nevím proč reagujete na příspěvek z roku 2007.

  Zkuste si ještě jednou přečíst původní dotaz a potom možná zjistíte, že se nejedná o zařízení pro vlastníka, ale pro jeho známého nejspíše nějakého internetového providera, který chtěl asi využít dobrou strategickou polohu objektu. Snad nám nechcete naznačit, že takové O2, Vodafone a pod. pokud najdou nějaké známé v domě si můžou na střeše dát co chtějí ?

  Vložil lake, 2. Leden 2012 - 1:26

  Pane J.K.,
  je bezvýznamné, že jde o starší diskusi. Na správnost či nesprávnost rad obsažených v příspěvcích to nemá žádný vliv. Návštěvníci tohoto portálu čtou i starší diskuse. Vy jste toho důkazem, že?

  Zamyslete se nad tím, proč bezmyšlenkovitě papouškujete tvrzení tazatele o tom, že údajně nejde o anténu vlastníka, ale o zařízení někoho jiného. Vy jste jen od pohledu na anténí stožár schopen rozpoznat zda jde o vysílací či přijímací anténu? A podle pohledu na anténu jste schopen rozpoznat kdo je jejím skutečným vlastníkem? Nejspíše nejste. A tazatel též ne, že? Má snad ke svému nedoloženému tvrzení nějaký hodnověrný podklad? Něco co by obstálo u soudu, až se bude projednávat neoprávněné odstranění antény?

  Zničeho nic píšete "umístění vysílače na střeše cizí firmou". Jakpak jste na toto tvrzení došel? Ani tazatel nic takového nenapsal. Vy jste stál na střeše když "firma" anténu montovala? Nebuďte jako Pepek Doyle z filmu Francouzská spojka. Ten vždycky napřed vystřílel celý zásobník a pak teprve se šel podívat, koho to vlastně trefil.

  Blábolení o tom, že spoluvlastníkovi střechy bude účtováno jakési nájemné/výpalné pod pohrůžkou upilování antény je pitomost, pane. Myslete a jednejte jako civilizovaná osoba.

  Anténu umístil jeden z vlastníků jednotek, je tedy v jeho vlastnictví, dokud se neprokáže opak.

  lake

  Vložil jardaparda, 2. Leden 2012 - 18:07

  Nick lake tímto podporuje ve společných prostorech i anarchii typu: „dám si na stěny chodeb svoje foto a umělecké výtvory, a každý na střechu svojí anténu nebo prapor svého rytířského řádu…“, pokud to není zakázáno výslovně ve stanovách nebo konkrétně definováno v usnesení shromáždění.

  V takovém případě si prostě vezměte příklad ze stanov – u vzorových např. dle čl. VII odst. 3 písm n) – a běžnou většinou přítomných vymezte používání společných prostor nějakými rozumnými obecnějšími pravidly, aby se tím pokryly i takovéto nepředvídatelnosti (ve většině SVJ to funguje i bez toho, ale když už u vás ta nepředvídatelnost začala, je lepší to už nějak začít řešit i do budoucna).

  Ne, že by zrovna jedna anténa u většiny SVJ něčemu a asi i někomu/většině vadila, ale nick lake dává příležitost i k tomu, co píšu výše – k čemukoliv, co si kdo zamane.

  Vložil Kočka (bez ověření), 4. Leden 2012 - 17:16

  Vložil jardaparda, 2. Leden 2012 – 18:07

  "lake tímto podporuje ve společných prostorech i anarchii typu: „dám si na stěny chodeb svoje foto a umělecké výtvory, a každý na střechu svojí anténu nebo prapor svého rytířského řádu…“

  Přesně vyjádřeno. Jenže hlas pana lake tady má velkou váhu, takže by mu snad mohli i někteří tento jeho názor uvěřit. Společné prostory některých domů by tomu odpovídaly.

  Vložil lake, 4. Leden 2012 - 17:45

  Pane Kočko,
  nevím, jak velkou váhu zde má můj hlas a nepvažuji to za rozhodující. Zato Vy prokazujete základní neznalosti zákona o vlastnictví bytů. Snad abyste si jej raději napřed přečetl?

  Společenství není oprávněno jen tak, z ničeho nic, zakázat spoluvlastníkovi společného prostoru, aby jej pokojně užíval. K tomu by muselo být většinově přijato nějaké konkrétní usnesení, nebo by takové omezení muselo být výslovně uvedeno ve stanovách. A už vůbec není SVJ oprávněno vnutit někomu „pronájem“ jeho prostoru proti jeho vůli.

  Protože Vy ani pan jardaparda nevíte, jak se řeší užívání společných částí domu, doporučuji k četbě FAQ „Jak hospodařit se společnými místnostmi v domě“: http://www.portalsvj.cz/…ostmi-v-dome

  lake

  Vložil Kočka (bez ověření), 4. Leden 2012 - 20:46

  Pane lake,

  co je podle Vás pokojné užívání společných prostor? Zajisté užívání společných prostor pro

  (1) umísťování vysílacích a přijímacích antén,

  (2) chov opic,

  jak jste uvedl. Dále zajisté užití společných prostor k umístění

  (3) uměleckých fotografií,

  (4) praporů,

  jak uvedl jiný přispěvatel. Byl byste tak laskav a uvedl další příklady pokojného užívání společných prostor?

  Jistě souhlasíte, že na vymezení tohoto pojmu je třeba se shodnout.

  Děkuji.

  Vložil lake, 4. Leden 2012 - 22:26

  Pane Kočko, už jednou jsem Vás upozornil, že neznáte ZoVB. Za diskusi s Neználky bych měl dostat příplatek za ztížené pracovní podmínky.

  O tom co je pokojné užívání společných prostor není třeba se s Vámi shodnout. ZoVB je soukromoprávní předpis. O tom, co znamená pokojné užívání, rozhodnou spoluvlastníci domu. Nikoliv SVJ, které je pouhým správcem a v domě nic nevlastní. Vlastníci mohou mít i prapory i opičky, jestliže se jim to líbí. Výbor SVJ jim do toho kafrat nebude.

  Dále je zřejmé, že nerozumíte výrazu svévolné zabrání společné části domu. Protože jsem dnes v dobré náladě, vysvětlím. Svévolně zabere společnou místnost (prostor) ten, kdo vyloučí ostatní vlastníky bez jejich souhlasu z jejího užívání, např. uzamčením, uzavřením, obsazením pro sebe, umístěním mříže, závory, plotu, přepážky.

  Jestliže Vaše manželka umístí kočárek do kočárkárny, jde o pokojné užívání společné části domu. Jestliže Vy na dveřích kočárkárny vyměníte zámek, nikomu nedáte klíč a zabráníte ostatním v užívání této místnosti, půjde o svévolné zabrání. Pochopil jste?

  Jestliže vlastník jednotky umístí na střechu anténu (k čemuž se střecha běžně používá), jde o pokojné užívání společné části domu. Jestliže mu fanatici z výboru SVJ budou neoprávněně a bezdůvodně bránit v konzumaci jeho vlastnického práva, půjde o svévolné vyloučení vlastníka z užívání společné věci. Pochopil jste?

  Typické je, že tazateli v úvodním příspěvku vůbec ta anténa na střeše nevadí. Chtěl by jen jejího vlastníka pumpnout o nějaké peníze, trochu se načerno přiživit do kapsy SVJ (kterému ta střecha vůbec nepatří).

  Inu – pokus o výpalné bez právního důvodu. Píšu to zde od počátku. Nemáte úctu k vlastnickým právům. Soud by s vámi vyběhl, vy hyeny.

  lake

  Vložil pavelh, 23. Květen 2012 - 0:20

  Dobrý den, jsem vlastníkem BJ ve SVJ a chtěl jsem si umístit solární panel na stěnu strojovny výtahu, což jsem po písemném získání souhlasu 75% vlastníků i udělal. V zápětí na shromáždění vlastníků, kde se sešlo jen 51% vlastníků (ale především závistivci), kteří přesvědčili i některé z vlastníků, kteří mi dali předběžný souhlas, aby se vyvolalo hlasování o tom, zda shromáždění panely nepovolí! Aniž to bylo na programu shromáždění tak hlasování proběhlo a nadpoloviční většinou přítomných 51% rozhodlo o odstranění panelu, který nikomu v ničem nepřekážel, nevadil, neomezoval atd. Otázka zněla: Kdo je proti umístění solárního panelu? Panel byl umístěn na stěně strojovny a tedy ne přímo na střeše. Byl i vznesen dotaz na Stav.úřad, zda je potřebné nějaké povolení a nic není třeba. Byla provedena el.revize a na montáž je i vypracován projekt autorizovaným inženýrem. Jednalo se o panel o rozměrech 1,5m x 3m a váze asi 30kg a z pohledu do 100m od domu není vůbec ze země vidět. Můj dotaz směřuje k tomu, zda se nějak rozlišují společné prostory (konkrétně svislé zdi na domě (neboť běžně mají prakticky všichni vlastníci umístěné satelitní paraboly na zdích na balkoně, nebo i mimo balkon, jsou vidět, hyzdí vzhled a mění vzhled budovy – naopak od solárního panelu, který vidět není)i když se dle stavebního úřadu jedná o kategoricky stejné zařízení a zda tedy není v rozporu s právy vlastníka BJ, když se někomu toleruje zařízení satelitní paraboly nebo sušáku a druhému se prakticky rozměrově stejné zařízení neumožní instalovat a využívat?

  Vložil Jaro (bez ověření), 4. Leden 2012 - 23:11

  Jestliže vlastník jednotky umístí na střechu anténu (k čemuž se střecha běžně používá????) Střecha je hlavně k něčemu jinému. Opravíme-li střechu za několik milionů, nepustíme tam jen tak někoho, aby se procházel a montoval si co chce. Při opravě jsme sejmuli téměř 10 antén, o které se nikdo nehlásil a nikomu nechyběly. Zbytky kovových částí se povalovaly po střeše a mohly popadat dolů na chodník. A kdo by platil za úraz??? Vše musí mít řád. Není problém se domluvit o instalaci antény, satelitu, atd. Měli jsme anténu jiné společnosti a ta platila nájem. Peníze ovšem nešly, podle vás do kapsy SVJ. Do jaké kapsy???? Vždyť SVJ nic nevlastní. Peníze se rozdělily mezi vlastníky dle spoluvlastnického podílu. Někdo ovšem musí udržovat řád a to je výbor. A nejsou to žádní fanatici, kteří neoprávněně brání v konzumaci vlastnického práva. Co vám tam u vás udělali? Mám dojem, že jste psal, že jste dělal předsedu? Ale asi už je to dávno. A v prvotním dotazu šlo o to, že někdo, pro někoho dal na společný majetek jeho cizí anténu. A za takovou se platí. Jaro

  Vložil lake, 5. Leden 2012 - 1:39

  Pane Jaro, Váš příspěvek je o něčem zcela jiném než tato diskuse.

  Pozastavil jste se nad tím, že střechy se běžně používají k umístění antén? O tom snad netřeba diskutovat. Vyhlédněte z okna a uvidíte.

  O opravě střechy toto vlákno není, ani o deseti starých anténch na ní. Tazatel se o žádné opravě střechy nezmínil, ani o deseti starých anténách. Je tam jedna nová anténa. Tazateli bylo celkem jedno, že tam ta anténa je. Chtěl z ní vyrýžovat nějaké peníze. Četl jste úvodní příspěvek?

  Řád musí být, ale autor úvodního dotazu se ani slovem nezmínil o tom, že by v onom SVJ měli nějaký řád týkající se používání střechy. Četl jste snad v úvodním příspěvku něco o řádu či o stanovách? Můžete jmenovat právní důvod pro platby nebo pro odstranění antény?

  Není-li řád, pak platí listina základních práv a svobod: „Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“ Stojí zde proti sobě vlastník jednotky, který si na SVOU střechu umístil SVOU anténu. Nikoho tím neomezuje. Proti němu je Neználek s pilkou v ruce, který mu tu anténu chce odřezat. Který z těch dvou pokojně užívá svůj majetek? A kdo je tím, kdo toto pokojné užívání narušuje?

  Až vlastník jednotky poruší nějaká pravidla, bavme se o tom – a výbor ať zasáhne. Jaká pravidla tedy podle Vás vlastník porušil? Víte o nich něco? Vědí o nich něco místní Neználci, kteří sborově radí ihned odstranit anténu?

  Píšete, že příjem z antény by byl samozřejmě příjmem vlastníků jednotek. Ale tazatel přece napsal přesný opak: navrhl aby to byl příjem SVJ – právnické osoby. Četl jste ten úvodní příspěvek?

  lake

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 5. Leden 2012 - 11:17

  Lake, vaše snaha je marná. Lze použít řčení „hází hrách na zeď“. Byl jste prostě sprostě vymínusován.

  Vložil Jaro (bez ověření), 5. Leden 2012 - 10:03

  Zdravím Lake, nemá cenu diskutovat nad subjektivní otázkou tazatele, která často neodpovídá tomu, co chce tazatel vlastně říci. Nevyjádří se jasně. Ale u vás mě zarazila jedna věta: „Ale tazatel přece napsal přesný opak: navrhl aby to byl příjem SVJ – právnické osoby“. Jsem takový neználek (i když dělám předsedu 9 let), ale s příjmem SVJ – právnické osoby jsem se nesetkal. A to proteče účtem za rok kolem 10 mil. Kč všemi směry. Nakonec jsou to vždy jen a jen peníze vlastníků. Zjednodušším. Účet u banky, i když je veden na SVJ je účtem vlastníků, úroky se rozpočítávají na vlastníky, zisky z pronájmu se rozpočítávají na vlastníky. Zisk SVJ neexistuje. Nebo snad ano? Rád se nechám poučit fundovanou odpovědí (není to ironie). Pro Lake zdraví Neználek Jaro

  Vložil lake, 5. Leden 2012 - 19:32

  Pane Jaro,
  Vámi zmíněný běžný účet SVJ: úroky jsou vždy příjmem SVJ - právnické osoby.
  Termínovaný účet SVJ: úroky jsou vždy příjmem SVJ - právnické osoby (a podléhají zdanění).
  Pokud účtujete jinak, porušujete zákon.
  Úrok z prodlení je příjmem SVJ - právnické osoby.
  Přijaté pokuty, penále jsou příjmem SVJ - právnické osoby.
  Příjem ze smlouvy o užívání společné části domu (uzavřené SVJ jako pronajímatelem) je příjmem vlastníků jednotek (a podléhá u nich zdanění).

  lake

  Vložil Jaro (bez ověření), 5. Leden 2012 - 22:52

  Napsal jsem delší komentář, ale „spadl“ mi počítač, takže krátce. Nikde neporušujeme zákon a děláme to tak, jak jste popsal výše. Bohužel vy berete tyto peněžní vztahy jako vztah SVJ – právnické osoby k „okolí“. Já beru peníze v SVJ ve vztahu k vlastníkům. A tady se nemůžeme domluvit. Ať je to jak chce, vždy jsou to peníze vlastníků. Jaro

  Vložil Pavel, 5. Leden 2012 - 20:06

  Výše uvedený přehled příjmů a výnosů SVJ od pana lake odpovídá většinovému názoru odborné veřejnosti a je publikován např. v:

  http://www.portalsvj.cz/…ormaci-o-svj

  Vedle toho existují i jiné názory, ale ty jsou založeny na neznalosti právní úpravy SVJ, neznalosti ObčZ, neznalosti účetnictví a neznalosti daní..

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PaKr (bez ověření), 5. Leden 2012 - 8:48

  Pane Lake, proč, když toho tolik znáte, nejste k nám, kteří se chtějí poučit, trochu vlídný? Podle mého názoru je tato diskuze, vaším přičiněním, zbytečně zlá (a kolik zbytečného času zabere). Možná máte v podtextech pravdu, ale myslím se dá vysvětlit jinak. Jen napíšu svůj názor, resp. postup, jaký jsme zvolili v našem SVJ (akce byla součástí celé revitalizace domu). Shromáždění odsouhlasilo, že na našem domu budou pouze antény společné, a to jak pro tv příjem, i pro internet (právě jsme měli nabídku od poskytovatele na pronájem střechy, který jsme si rovněž odsouhlasili). Před zateplením jsme si po vnějších stěnách rozvedli kabely do všech bytů, kde má každý zásuvku-tv příjem pozemní a satelit a internet (připojení poskytuje nájemce střechy jako službu v rámci smlouvy o pronájmu). Smlouvu na pronájem střechy, s pověřením shromáždění, uzavřelo SVJ. Shromáždění opět schválilo, že příjem z pronájmu (příjem jednotlivých členů SVJ) je převáděn do DZS. Členům, kteří potřebují příjem zdanit, vydává výbor každoročně potvrzení o příjmu. Na nové fasádě,na lodžiích ani na střeše nemáme jiné antény,… Členové SVJ jsou spokojeni, myslím by ani nikdo nepostupoval tak, jak píšete, že má právo, aby si kdekoliv ve společných prostorách dělal, co chce). Pane Lake, určitě najdete v našem postupu chyby, ale prosím, vůbec tuto moji zprávu nekomentujte, děkuji. Na portál chodím občas, když si nevím rady. Téměř vždy se začtu i do jiných diskuzí a téměř vždy se pozastavím nad Vašimi nevlídnými příspěvky, plnými ironie. Dnes reaguji, poprvé, moc mě mrzí Váš povýšenecký přístup. Omlovám se, nepodepisuji se, nepředpokládám další účast na diskuzích.

  Vložil KarelF (bez ověření), 20. Říjen 2012 - 3:00

  Ano to je stav který je také v pořádku. Vaše obyvatele domu nenutí nic si montovat antény na střeše. Může se stát, že si někdo vymyslí ovšem, že chce koukat na Vietnamské pořady a jste povinni to umožnit. To jsou, ale jednotlivé případy. pokud zamítnete může se stát, že se obejví anténa na balkoně. Uživatel si dal anténu koncové zařízení na střechu a vycházel z legislativy která platí. Můj osobní názor je ten, že v takovémto domě bych asi ani nechtěl bydlet. Důvodem je, že toto nedělá dobré vztahy v domě. Pak totiž může přijít další soused který řekne, že se bude vybírat za užívání chodby v domě pak za otevření dveří pak za pohyb na schodech a pak se zpoplatní i to, žebudete chodit mezi 22 – 4 na záchod. pro jistotu se namontují kamery a každý kdo přijde ožralej po 21 hodině zaplatí ožralné. Byť nemusím banky jakékoliv pán mne připoměl toho pána z reklamy na Air banku " a to nebude platit poplatky s poplatků?"

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 5. Leden 2012 - 9:44

  Nejsem lake, nevím kdo to je. Na rozdíl od váš chápu přispívatele lake. Celé zástupy členů společenství si nepřečtou zákon a vykládají ho. Domnívají se, že oni jsou zákon. Nevědí, co mají ve svých stanovách, často tvrdí něco, co je naprostý nesmysl a prezentují to jako pravdu nejpravdovatější, jsou přesvědčení, že společenství musí fungovat podle nesmyslných pravidel které si vytvořili ve své hlavě nebo dokonce schválili na shromáždění. Spousta členů si myslí, že jim patří dům a účet společenství,atd, atd. No a pak se opakovaně ptají co mají dělat. Když dostanou od lake pravdivou, někdy ironckou odpověď, tak se jim to nelíbí. Přispívateli lake rozumím,fandím mu a řídím se jeho radami. Chápu, že mu někdy dojde trpělivost. Mě osobně objasnil spoustu věcí, hlavně právní problematiku. Není to ovšem žádný můj bůh. Provokuje a snaží se lidi donuti používat rozum. Dělá to dobře.

  Vložil Kočka (bez ověření), 5. Leden 2012 - 10:56

  „Spousta členů si myslí, že jim patří dům a účet společenství“

  Spousta členů si zcela správně myslí, že dům patří jim, členům společenství.

  Co se týká vlastnictví zálohově složených prostředků na účtu společenství, tady se názory více různí.

  Vložil marfik (bez ověření), 5. Leden 2012 - 14:07

  Dům patří členovi společenství jenom v případě, pokud vlastní podíl 100%. Pak to ovšem není člen společenství. Jinak členovi společenství dům nepatří,patří mu jenom podíl na domě. A to je sakra rozdíl.

  Vložil Jaro (bez ověření), 4. Leden 2012 - 21:12

  Pane Kočko, nezlobte mi pana Lake, nezlobte mi ho. Pak si začne vymýšlet a to je konec. Ještě někdo ho načne s fondem oprav a je oheň na střeše. Přitom uvede svůj dřívější příspěvek „Jak hospodařit se společnými místnostmi v domě“: http://www.portalsvj.cz/…ostmi-v-dome, který je podle mého soudu velmi dobrý a fundovaný a pro jednání o společných částech domu se s ním dá velmi dobře pracovat. Plně se s ním ztotožňuji, ale v odpovědích v tomto vláknu je trochu mimo. Jaro

  Vložil J.K. (bez ověření), 4. Leden 2012 - 20:26

  Ve zmiňovaném FAQ pan Lake uvádí :

  Svévolné zabrání společné části domu je jedním z nejvážnějších porušení společných pravidel. Statutární orgán SVJ je povinen zjednat pořádek.

  V uvedeném případě výše kdy jeden člen bez souhlasu (a také bez oznámení o tomto) nechal namontovat na střechu vysílač pro internet je dle dotyčného Lake vše v pořádku. A teď babo raď.

  Vložil Kočka (bez ověření), 4. Leden 2012 - 20:39

  „Svévolné zabrání společné části domu je jedním z nejvážnějších porušení společných pravidel. Statutární orgán SVJ je povinen zjednat pořádek.“

  A to je přesně to, co tady tvrdím:

  Svévolné zabrání společné částí domu pro umístění antény je vážným porušením pravidel.

  Vložil jardaparda, 4. Leden 2012 - 19:07

  Citované FAQ nijak neodporuje tomu, co jsem napsal (naopak, nelze s ním než souhlasit). Zato se i přes stejného autora moc neblíží vámi najednou podporované anarchii do explicitního rozhodnutí shromáždění nebo změně stanov.

  Vložil Kočka (bez ověření), 3. Leden 2012 - 12:28

  Vložil jardaparda, 2. Leden 2012 – 18:07:

  „dám si na stěny chodeb svoje foto a umělecké výtvory, a každý na střechu svojí anténu nebo prapor svého rytířského řádu“

  Jardaparda ve shora citovaném příspěvku nanasl problém, řešení se nepřiblížil. Stojí proti sobě totiž dva pohledy:

  (a) Vlastník uměleckých fotografií a praporu rytířského řádu bude tvrdit, že zvelebuje a zhodnocuje společné prostory, přičemž je nesporně oprávněn za toto zhodnocení obdržet peněžní plnění, rovněž tak plnění za užití autorskéh díla.

  (b) Vlastník chodeb či střechy bude tvrdit, že jsou v jeho prostorách umístěny předměty, za jejichž umístění je oprávněn požadovat peněžní plnění – úložné, skladné či nájemné (když už nepožaduje odstranění věcí či je neodstraní sám).

  Vložil Janaaa (bez ověření), 2. Leden 2012 - 19:57

  A co pak jak si začnou vlastníci instalovat na střechu své větrné elektrárny, solární panely a pod.

  Vložil Anon (bez ověření), 25. Září 2008 - 13:14

  Neměl si to dovolit, můžete to dát klidně sundat. To není ani kec, ani hec to je skutečnost. Pokud vy Vám platil pronájem, tak je příjem členů ne společenství. Pokud se členové rohodhou věnovat tento příjem do fondu oprav lze to, ale musí z přijmu stejně zaplatit daň (svoji osobní daň, musí to přiznat v daň. přiznání. To taky není ani hec ani kec, to je fakt.

  Vložil Anonymous, 25. Leden 2008 - 12:17

  Možná by se hodil šalamounský přístup, IP bod pro šíření I-netu se pokusit dohodou s jeho vlastníkem legalizovat s tím že jako vyrovnání bude poskytovat signál do ostatních bytů.Budete-li trvat na finančním plnění, bude muset zisk rozpočítat na jednotlivé vlastníky a jeden tento každý bude muset podávat samostatné daňové přiznání a platit případnou daň z příjmu. (obávám se že,úřední obstrukce jsou větší než případný finanční zisk). No a případě jakékoli nedomluvy či neochoty věc řešit, kvalifikovaný elektrikář na objednávku SVJ provede odpojení nedovoleného zařízení a je po ptákách.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".