Dotaz k výměně bytových zvonků......

Vložil Anonymous, 31. Říjen 2010 - 13:06 ::

Přeji krásný den, omlouvám se, nejsem znalá těchto stránek, proto jsem nevěděla, jak se sem dostanu. Díky za nápovědu, pane lake. Můžete mi poradit, jak postupovat, pokud se jeden vlastník rozhodne vyměnit funkční bytové zvonky za modernější, aniž se dohodne se všemi vlastníky? Je bytový zvonek součástí vlastnictví každého koupeného bytu? Výměna byla zbytečná, vše bylo funkční.Nejsme SVJ, jsme pouze 4 bytové jednotky a proto v našem domě panuje nehorázná ignorace ze strany tohoto vlastníka. Byt si odkoupil o 2 roky dříve než ostatní. Tudíž se považuje za rozhodující osobu a sám si sjednává kamarády, pokud se pro „něco“ rozhodne, nikoho se na nic neptá. Samozřejmě nám odmítá ukazovat faktury. Mimo něj tu bydlí důchodkyně, my a čtvrtý byt vlastní podnikatel, bydlící ve svém domě, o byt a chod domu se nezajímá, 1a1/2roku je byt prázdný. Fond oprav je peněžní fond, který je účelově určen na krytí oprav a údržbu domu. Není přípustné, aby se fond oprav užíval k jiným účelům – toto jsem se dočetla. Je vůbec možné, že opět tento vlastník, když jsme byli na dovolené, před domem položil na veřejné komunikaci betonové dlaždice po délce domu – 17 m a šířka 1 m, víc jak polovina délky je pod jeho okny, kde chodí za dům pouze on a nikdo z nás jiný. Platba se provedla opět z FO. Prosím poraďte jak postupovat, kam se obrátit? Neboli soused jistě porušuje dobré mravy, pokojný stav věci a práv a nad míru obvyklou obtěžuje. Nejlépe by bylo dát dotyčnému řádně přes hu.. a byl by 100% pokoj. Jsem ze zákona povinni přispívat na jakýkoliv účet, na tvorbu FO, pokud nevidíme výpisy a faktury za provedenou práci? Moc děkuji za případnou odpověď. Borovičková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 31. Říjen 2010 - 15:37

  Paní Borovičková,

  Jak postupovat, pokud se jeden vlastník rozhodne vyměnit funkční bytové zvonky za modernější, aniž se dohodne se všemi vlastníky?
  Takže soused zvelebil společný majetek (technické zařízení domu), avšak
  (a) nejednalo se o náklad na nutnou opravu či údržbu,
  (b) práci provedl bez souhlasu a bez předchozího projednání s ostatními spoluvlastníky.
  Jestliže investující spoluvlastník vynaložil náklad na společnou věc bez souhlasu ostatních spoluvlastníků a nejedná se o náklad na nutnou opravu či údržbu, pak má právo na vydání bezdůvodného obohacení v dvouleté promlčecí lhůtě podle § 107 občanského zákoníku, která počíná plynout až od okamžiku zániku podílového spoluvlastnictví.
  To znamená, že teprve v okamžiku, kdy soused prodá svou jednotku, může po vás ostatních požadovat zaplatit částku, o kterou jste se obohatili tím, že vám zanechává zvonky novější než byly původní. Tato částka bude pochopitelně nižší než náklad, za který byly zvonky nově pořízeny. Totéž by platilo pro dlažbu.
  Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 1870/2007.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Je bytový zvonek součástí vlastnictví každého koupeného bytu?
  Netušíme. Zjistíte to v Prohlášení vlastníka budovy, které je uloženo na katastrálním úřadu.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Prosím poraďte jak postupovat, kam se obrátit?
  Spoléhejte na sebe.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Jsem ze zákona povinni přispívat na jakýkoliv účet, na tvorbu FO, pokud nevidíme výpisy a faktury za provedenou práci?
  Zákon o vlastnictví bytů ukládá každému vlastníkovi jednotky přispívat zálohově na náklady spojené se správou domu a pozemku podle § 15 odst. 1 ZoVB. Výši záloh si určí vlastníci hlasováním podle § 15 odst. 2 ZoVB. Výše záloh musí odpovídat plánovaným výdajům na údržbu a opravy domu.
  Zákon ovšem neukládá přispívat na jakýsi "FO" či "fond oprav". Zákon tento pojem vůbec nezná. Možná, že u vás opravdu existuje nějaký fond oprav založený oním sousedem. Možná, že pravidla použití fondu jsou tato:
  (1) Fond spravuje pan soused.
  (2) O výdajích z fondu rozhoduje sám pan soused.
  (3) Právo kontroly hospodaření s fondem má pouze sousedova manželka, syn a pes.

  Pokud všichni přispíváte do TAKOVÉHO fondu oprav, tedy se nedivte, co se děje s vašimi penězi.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Já osobně bych byl ochoten přispívat zálohami pouze na řádně odsouhlasené náklady spojené se správou domu podle § 15 odst. 1 a 2 ZoVB. Nikdy však na jakýsi neurčitý "fond".
  Peníze bych byl ochoten posílat jedině na účet ke kterému bych měl právo nahlížení. Pokud by mi osoba spravující tento účet odmítla předložit faktury a doklady o hospodaření, okamžitě bych přerušil placení a částky bych začal skládat do notářské úschovy. Oznámil bych to správci účtu i ostatním spoluvlastníkům písemně (s doručenkou), včetně důvodů, a vyzval bych souseda k předložení všech dokladů.

  lake

  Vložil rivr, 16. Listopad 2010 - 5:43
  Vaší interpretaci rozumím takto:
  • tím kdo se obohatil jsou Vlastníci, kteří zůstávají v SVJ po prodeji podílu Vlastníka jenž provedl investice do společných částí v SVJ
  • tento Vlastník po prodeji svého podílu (za „tržní cenu“) začne po SVJ vymáhat tuto investici jako „neoprávněné obohacení
  Premisa:
  Právě proto jsou společné části společné, že se o nich (nebo investicích do nich) musí
  • rozhodovat kolektivně tedy hlasováním na Shromáždění
  • a neschválené zásahy považovat v případě následné NEDOHODY jako poškození
   společných částí (ZoVB §13/2) a vymáhat jejich uvedení do původního stavu
  chtěl bych se tedy zeptat:
  1. předpokládám (i když jen laicky) že uvedené plnění dle ObčZ §451/2 by muselo jít z vlastních peněz Vlastníka jenž provedl neschválené investice.
   V dotazu je ale uvedeno: „Platba se provedla opět z FO“ tedy peněz na správu domu
   (zde nazývaných fond oprav). dle ZoVB §11/5 je třeba 75% všech – což asi zvonky nejsou ale zmíněný chodník zřejmě (nebo třeba auto-stání) je.

   A Vámi uvedený „22 Cdo 1870/2007“:
   zmíněné investice manželky za oněch 10-let nešly bezpochyby ze společného rozpočtu obou manželů (analogicky tedy z FO) ale z jejího osobního – proto zřejmě měla nárok na zmíněné bezdůvodné obohacení za 10-let, které uběhly mezi rozvodem a majetkovým vyrovnáním.


   Jsou tedy investice do zvonků když „vše bylo funkční“ resp. do dlaždic na veřejném pozemku, které údajně nikdo z nich nepoužívá nákladem dle ZoVB §15/1 ? 

  2. zřejmě ze slovo „modernější“ v dotazu tazatelky implikuje výklad jako „zvelebení“. Kdo ale posuzuje zda je to opravdu zvelebení. Co když jde o poškození?
   Příspěvek uvádí že „Výměna byla zbytečná, vše bylo funkční“ což si lze představit i tak že např.
   • v r.2008 došlo k výměně zvonků za X kč (…nové tlačítkové…)
   • a nyní v r.2010 dochází opět k výměně za Y Kč (…nové senzorové s kamerou…)

   Ať to je skutečné nebo není, je důvod předjímat že investice je vždy zvelebením ve prospěch SVJ?

  Z uvedeného mi plyne, prosazení podrobného zmapování stavu SVJ a veškeré změny, které jsou během času prováděny a nelze je považovat za opravy nýbrž za investice a neexistují k nim usnesení Shromáždění a jsou tedy nad částku vyhrazenou na opravy je nutné prozkoumat a to tak, že výsledkem musí být buď akceptace (což je stejné jako vydání bezdůvodného obohacení dobrovolně) nebo důslednou aplikaci ZoVB §13/2. Ano nebo ne?

  Vložil lake, 16. Listopad 2010 - 6:30

  Nesprávná je Vaše premisa že veškeré neschválené změny je třeba považovat za poškození společných částí. Takový kuriózní názor byste u soudu nebyl schopen prokázat. V našem případě šlo o zvelebení (nové zvonky), ovšem nikdo je nechtěl.

  Je snad jasné, že osoba, která neoprávněně a bez schválení vydala částku za zvonky ze záloh na správu, ji musí do společné pokladny vrátit v plné výši. Takže investoval ze svého, nikoliv z „FO“. Nárok na refundaci investice bude mít teprve po ukončení svého spoluvlastnického vztahu, jak už jsem psal. Pro úplnost uvádím, že refundovaná částka bude odpovídat časové ceně v okamžiku ukončení spoluvlastnického vztahu (nikoliv ceně pořízení).

  Pokud výměnu zvonků všichni schválí (třebas i dodatečně a mlčky, konkludentně), pak se jedná o investici schválenou a není co řešit.

  lake

  Vložil rivr, 16. Listopad 2010 - 10:12

  Nenapsal jsem …veškeré neschválené změny… ale „v případě následné NEDOHODY“
  O jakým způsobem „nové“ zvonky mohlo jít jsem spekuloval: 


    „Je snad jasné, že osoba…“

    Jasné je jen to, že za toho kdo „…vydal částku z FO…“ zaplatí za neschválenou investici jakýkoli člen Společenství buď „hned“ nebo „za chvíli“ – prostě to ale zaplatí všichni
    1. oprávněně _________hned
     • podloženo usnesením
     • dodatečném usnesením
     • …třebas i dodatečně a mlčky, konkludentně…
     → je v pohodě
    2. neoprávněně_______za chvíli
     • podloženo usnesením uvádějícím že investice byla neoprávněná a neschválená

     → ji vrátí zpět a „investuje sám údajně z vlastních peněz“. Částku v časové_ceně() dostane nazpět pouze za delší dobu po případném prodeji svého podílu v SVJ.

     (dejme tomu, že je 50 jednotek v SVJ. Po prodeji podílu tedy by měl dostat (časová_cena(49/50)) tzn. dokud není časová_cena() pod 1/50 tak se to pořád „vyplatí“)
    Mám tedy za to, že je třeba zaříznout finanční limit Výboru v Pravidlech pro hospodaření velmi nízko – Výbor který investice plánuje si limity na jednotlivé akce nechá schválit dostatečně dopředu a tak by s tím neměl mít problém.


    mám za to dotaz tazatelky nevyjadřuje její ochotu „..třebas i dodatečně a mlčky, konkludentně..“ souhlasit když uvádí „..Výměna byla zbytečná, vše bylo funkční…“ – to by se zde asi na nic neptala.

     rivr

    Vložil lake, 16. Listopad 2010 - 12:38

    Pane rivr,
    bohužel z Vašeho rozsáhlého příspěvku jsem vůbec nepochopil, o co Vám jde. Až budete Vy sám skutečně potřebovat radu, ozvěte se.

    Porozuměl jsem pouze, že Vám není jasný pojem "časová cena". Míní se tím zůstatková hodnota investice po uplynutí určitého času, přičemž do úvahy se bere předpokládaná životnost. Například pokud zvonky stály 20000 Kč a jejich životnost je 15 roků, časová cena po 10 letech bude třetinová až pětinová ve srovnání s cenou pořizovací.

    lake

    Vložil rivr, 16. Listopad 2010 - 13:17

    Pokud je srozumitelnější příspěvek veškeré neschválené tak se s ním ztotožňuji.
    U nás:
    provede li Vlastník investici do společných prostor (tj.mimo to co má uvedeno je v Prohlášení vlastníka) bez podložení souhlasným usnesením ze Shromáždění získaným před realizací, pak to považujeme za vadu na kráse dle ZoVB §13/2. Nikomu nedovolíme aby měl možnost vytvořit situaci jíž dostane ostatní spoluvlastníky do situace údajného „bezdůvodného obohacení“

    tj.u nás bychom ty „nové zvonky“ i ten „chodník“ vymáhali do původního stavu s nákladovou tíží k účtu Vlastníka (pachatele).

    rivr

    Vložil Anonymous, 16. Listopad 2010 - 7:37

    „veškeré neschválené změny je třeba považovat za poškození společných částí“

    Přesně tak.

    Vložil Borovičková (bez ověření), 31. Říjen 2010 - 15:38

    Děkuji za odpověď. Vyzvat souseda k předložení všech dokladů písemně? Osobně to není možné, odmítá cokoliv ukázat, je vulgární, nadává, že nám po fakturách nic není. Nejhorší je srážka s b...... Borovičková

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".