Jak hospodařit se společnými místnostmi v domě?

Otázka

Jak hospodařit se společnými místnostmi v domě?

Odpověď

Společné místnosti a společné prostory v domě se často stávají předmětem neshod mezi spoluvlastníky. Je třeba umět vyřešit kdo a jak je bude využívat. Někdy si jeden ze spoluvlastníků pro sebe zabere některou místnost. Svévolné zabrání společné části domu je jedním z nejvážnějších porušení společných pravidel. Statutární orgán SVJ je povinen zjednat pořádek.

Opačným případem je, jestliže vlastník jednotky se dožaduje práva přístupu do všech společných místností a prostorů a k tomu žádá od výboru SVJ kopie všech klíčů. Ze žádného právního předpisu neplyne, že spoluvlastník by měl mít nárok na neomezený přístup kamkoliv a kdykoliv. Je dokonce možné většinovým rozhodnutím shromáždění vyloučit spoluvlastníka z užívání společné věci – ovšem jen za přiměřenou peněžní náhradu.

1. Přístupové prostory domu

Hovoříme zde o společných komunikačních prostorách typu zádveří, vstupní hala, chodby, schodiště, výtah. Právo volného přístupu do nich musí vždy být zachováno v té míře, jak je potřebné pro nerušené užívání jednotky a jejího příslušenství. Stejné právo svědčí dalším osobám, které vlastník do své jednotky pozve (návštěvníci, lékař, pečovatelská služba, řemeslníci, …).
Vlastník má právo obdržet klíč, popř. elektronický čip nebo kartu zajišťující přístup, a to i ve větším množství podle své potřeby tak, aby nebylo užívání jednotky nepřiměřeně omezeno či ztíženo. Pochopitelně vlastník nesmí tyto prostory užívat způsobem, ke kterému nejsou určeny (například využít schodišťové mezipatro pro skladování věcí).

2. Příslušenství bytu

Podle § 121 odst. 2 ObčZ „příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány“. Součástí definice NENI podmínka, že by toto příslušenství náleželo vlastníkovi bytu. Nejčastěji půjde o společné místnosti domu – kočárkárna, prádelna, mandlovna, sušárna, sklep s kójemi, sklep na uhlí v bytovém domě. O přiřazení konkrétních místností pod společné příslušenství bytů rozhoduje stavební úřad (tzv. kolaudační rozhodnutí). S tím by měl být v souladu obsah Prohlášení vlastníka budovy a kupní smlouva.
I zde platí, že vlastníkovi bytu (případně nájemci) je třeba umožnit přístup, neboť k právu užívání bytu náleží i užívání příslušenství bytu. Vlastníkovi jednotky však nemusí být vydán vlastní klíč, pokud tak nerozhodne společenství. Přístup bude umožněn i půjčováním jednoho klíče uloženého např. u domovníka. Tím se řeší i časový plán užívání toho společného příslušenství bytů, které nemůže být využito více vlastníky zároveň (typicky sušárna, mandlovna, dílna, sauna).

3. Strojovna výtahu, strojovna vzduchotechniky, kotelna, výměníková stanice atd.

Vlastník jednotky nejen že nemusí automaticky dostat klíče od těchto místností, dokonce je ve většině případů ani nesmí dostat. Přístup je zpravidla omezen právními předpisy z oblasti bezpečnosti práce nebo provozními předpisy zařízení.

4. Další místnosti v domě

O způsobu využití těchto společných místností a o přidělení klíče/klíčů rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů na usnášeníschopném shromáždění (§ 11 odst. 2 ZoVB). Možností jak zajistit vlastníkům srovnatelná práva je více (některé z nich budou vyžadovat rekolaudaci):

 1. předat klíč všem (a při příští požární revizi bude problém);
 2. rozdělit společné místnosti k výhradnímu užívání jednotlivým vlastníkům jednotek, nebo skupinám vlastníků jednotek, podle možnosti v poměru podle spoluvlastnických podílů;
 3. pronajmout místnost a příjem dělit mezi vlastníky jednotek (smlouvu uzavře SVJ dle § 9a odst. 1c);
 4. vyloučit vlastníka jednotky z užívání společné místnosti a poskytnout mu peněžní náhradu ve výši „která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase na užívání obdobného předmětu nájmu, a kterou by nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit podle nájemní smlouvy“;
 5. uplatnit časové rozlišení (např. užívání garáže střídat mezi spoluvlastníky po jednom roce);
 6. uzamknout místnost a ponechat ji bez využití.

Závěr

Otázku užívání společných místností a přístup do nich je třeba řešit pokud možno tak, aby pro všechny vlastníky jednotek platila stejná práva i stejná omezení (ovšemže s přihlédnutím ke spoluvlastnickým podílům). Znovu připomínám, že vznikne-li rozhodnutím většiny nerovnost omezující nebo vylučující některého ze spoluvlastníků, musí mu být poskytnuta odpovídající peněžní náhrada. K tomu viz např. rozsudky Nejvyššího soudu 25 Cdo 2578/98 a 30 Cdo 5252/2007.

Jakékoliv omezení (třebas odhlasované většinou) nesmí být bezdůvodné. Jde o to, „aby vlastník jednotky nebyl ve výkonu svého vlastnického práva k jednotce omezován více, než je potřebné pro ochranu vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek.“ (28 Cdo 5216/2007)

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil Jana Kořenková (bez ověření), 25. Prosinec 2021 - 10:23

  Společné prostory /kočárkovna/ jsou rozděleny mezi vlastníky jednotek.Má na ně nárok i podnájemník , který není vlastníkem bytu?

  Vložil Justitianus, 25. Prosinec 2021 - 19:05

  Paní Jano, nároky podnájemce vyplývají pouze z podnájemní smlouvy. My neznáme její obsah; nejsme totiž jasnovidci. Netušíme zda pronajímatel udělil nájemci nějaké oprávnění ohledně užívání kočárkovny. Netušíme zda nájemce následně udělil podnájemci nějaké oprávnění ohledně užíání kočárkovny.

  Obsah podnájemní smlouvy bezpochyby znají ti kdo smlouvu podepsali: nájemce a jeho podnájemce. Zeptejte se jich co si dohodli.

  Justitianus

  Vložil JD (bez ověření), 12. Říjen 2011 - 17:59

  Musí se při změně užívání společných prostor v domě o tomto rozhodnout hlasováním na schůzi Společenství? Pokud ano tak v jakém poměru hlasů? Jedná se o to, že téměř nevyužívaná sušárna by se změnila na kolárnu, jejíž využití by bylo podstatně větší. Ve stanovách máme schváleno, že k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech členů společenství, pokud není dále uvedeno jinak. Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství. Platí toto ustanovení pro mnou zmíněný případ? Děkuji

  Vložil lolek (bez ověření), 27. Listopad 2011 - 15:28
  • cit.„…o změně účelu užívání stavby a o změně stavby…“
   • podle mne uvedené zjevně není ani jedním. Podle mne postačuje §11/2 ZoVB

  lolek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".