Stanovy SVJ a pokuty

Vložil Pavel, 6. Říjen 2020 - 8:23 ::

Na níže uvedené adrese je zajímavý příspěvek:

https://www.epravo.cz/…-111939.html?mail

6. 10. 2020ID: 111939upozornění pro uživatele

Byty, vlastníci, SVJ a jeden právní zlozvyk

V České republice máme okolo 6250 obcí, ve kterých žije několik set tisíc vlastníků bytů v bytových domech. Pro zajímavost a ilustraci, v Česku aktuálně existuje přes šedesát pět tisíc společenství vlastníků jednotek (SVJ), ve kterých je „zorganizováno“ okolo 1,6 milionu bytů.

Mnozí z Vás asi viděli skvělý český film Vlastníci, pojednávající o trablech vlastníků bytů ve společném domě. Ostatně i autor tohoto článku se u něj skvěle pobavil.

Jak by řekl klasik, je to prostě ze života. Vlastníků bytů je nyní v České republice přes jeden a půl milionu[1], a již z povahy věci jsou (a musí být) mezi nimi různá specifická stvoření. Svět (nejen) vlastnického bydlení byl, je a bude holt pestrý.

Jelikož ovšem nejsem filmový kritik, ale právník, proto bych rád v následujících řádkách upozornil na jeden nešvar z oblasti společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Rozmáhá se, že stanovy SVJ zavádějí povinnost členů společenství zaplatit smluvní pokutu, pakliže poruší stanovy. Někdo si řekne, když sousedi něco poruší, kupříkladu řádně neplatí do fondu oprav nebo „dělají nepořádek v kočárkárně či na dvoře“, tak ať zaplatí pokutu do společné kasy SVJ. Co je na tom špatného či dokonce protiprávního?

K jádru věci – teď asi mnohé čtenáře zklamu, ale podle dnešního českého práva, nemožno do stanov společenství vlastníků jednotek SVJ vkládat ustanovení o smluvních ani jiných pokutách.

A co je hlavní, taková pokuta je z právního pohledu „nevymožitelná“. Takže i když Vaši aktivní sousedé-spoluvlastníci do stanov Vašeho domu pro-aktivně (jak se dnes říká moderně) zařadili institut smluvní pokuty, je právně nevymahatelná, a tedy neúčinná. Jak by řekla legendární Máňa, která uklízela na OPBH ve svěrákovském filmu, taková pokuta není prostě směroplatná!

Řečeno odborněji, kolegům právníkům a kolegyním právničkám se omlouvám za zjednodušení – výše zmíněnou smluvní pokutou možno z prapodstaty „trestat“ pouze a jen porušení smluvní povinnosti plynoucí ze smlouvy (kontraktu), a ne ze stanov či třeba vyhlášky. Ostatně ani obec či kraj nemůže v rámci svých obecně závazných vyhlášek vydávaných v rámci samostatné působnosti či nařízení obce (nebo kraje) vydávané v rámci jejich přenesené působnosti zavádět pro někoho smluvní pokuty. Smluvní pokuta, jak již její název naznačuje, vždy musí plynout z nějaké konkrétní smlouvy, ke které se strany svobodně, určitě a vážně zaváží.

Totožně to platí samozřejmě i pro SVJ, ani ony nemohou do stanov začleňovat smluvní pokuty, i když by se to třeba předsedům a výborům společenstev hodilo, jelikož s některými „Vlastníky“ je opravdu těžké pořízení, viz i výše připomenutý český film odrážející léta praktických zkušeností z „bytově-vlastnického“ terénu.

Důležitá výjimka, avšak netvořící pravidlo

Do mozaiky nutno pro informační komplexnost ještě doplnit jeden aspekt, který též leckdy mate neprávnickou „vlastníkovskou“ veřejnost.

Podle ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty platí: Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem[2], zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou (!) [3]většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.[4]

Zmíněný § 13 zákona č.67/2013 samozřejmě umožnuje ve výše citovaných případech, a zejména ve shora stanovené výši udělování pokut, nicméně to nemožno pokládat za klasickou smluvní pokutu a hlavně neotvírá pomyslná dvířka ke kreaci dalších pokut v rámci SVJ. Tedy nad rámec ustanovení § 13 zákona č.67/2013. Zjednodušeně napsáno jde o určitou výjimku, navíc stanovenou přímo zákonem, ze které nemožno dovozovat, že SVJ mají generální legislativní pravomoc ukládat smluvní pokuty. Kdyby tomu tak bylo, tak by se ustanovení § 13 stalo de facto obsoletním.

Závěrečné poučení

Ponaučení z glosy je zřejmé: smluvní pokuty, nad rámec ustanovení § 13 zákona č.67/2013. Sb., do stanov SVJ nepatří, a pokud tam již jsou, jsou právně nevymahatelné.

Takže pokud Vás třeba na podzim čeká schůze vlastníků SVJ a nějaký snaživě aktivní soused [5] navrhne zařazení smluvní pokuty do Vašich stanov SVJ, tak mu to rozumně rozmluvte!

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

VŠ pedagog, právník a publicista

[1] Pravda někdo vlastní bytů více, ale tento fakt nyní neřešíme. Stejně tak jinde zase naopak jeden byt je ve vlastnictví více osob – klasicky manželského páru.

[2] Myšlen zákon č 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

[3] Nestačí tedy pouhá nadpoloviční většina vlastníků bytových jednotek.

[4] Viz § 13 zákon č 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

[5] Např. jakého výtečně hrála paní Tereza Ramba-Voříšková ve zmíněném filmu Vlastníci.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

K výše uvedenému potom ještě příspěvek Justitiána:

http://www.portalsvj.cz/…-cerny-odber#…

Takže nezbývá, než si správně vybrat!

Hezký den!

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 10. Říjen 2020 - 9:44

Stanovy SVJ jako smlouva sui generis mohou ukládat pokuty členům SVJ. Existuje k tomu judikát, usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 291/2015, ze dne 1.2.2018.

Jak zde napsal pan Pavel: Takže nezbývá, než si správně vybrat! ;-)

„Usnesení shromáždění vlastníků jednotek je právní skutečností, nikoliv smluvním ujednáním mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednotek. 

Z toho vyplývá, že povinnost členů společenství vlastníků jednotek k úhradě smluvní pokuty by mohla být stanovena pouze ve stanovách, neboť stanovy jsou smluvním ujednáním svého druhu (sui generis)

Shromáždění vlastníků jednotek jinak než změnou stanov své členy k povinnosti platit smluvní pokutu za porušení povinností stanovených ve stanovách zavázat nemůže a vzhledem k tomu si rozhodnutí o této záležitosti nemůže ani atrahovat.“

Zdroj: usnesení Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 291/2015, ze dne 1. 2. 2018

V citovaném usnesení VS šlo o případ, kdy SVJ se pokusilo (protiprávně) uplatňovat pokutu, která ovšem byla „schválena“ pouze usnesením shromáždění. Nebyla uvedena ve stanovách! Soud tedy SVJ poučil, a zároveň učinil orbiter dictum závěr o tom jak se mělo správně postupovat.

Soud neměl žádnou pochybnost v tom, že pokuta řádně sjednaná ve stanovách je legitimní a vymahatelná.

Justitianus
Poznámka
Senát 7 Cmo má toto složení: JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Lenka Broučková, JUDr. Lenka Grollová, JUDr. Eva Svobodová.
Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 10. Říjen 2020 - 12:19

Děkuji za judikát. Pan Kolman je spíše publicista než odborník na problematiku SVJ. O svých laických názorech na SVJ psal např. i zde:

https://www.lidovky.cz/…ys_pravo_ssu

Právo je dost široké téma. Je to stejné, jako bych s bolavým zubem šla ke svému gynekologovi. Podle „argumentů“ radka2222 a tomas22: V oboru gynekologie je uznávaný odborník a má více titulů, tak přece rozumí i zubům!!

Vložil Justitianus, 10. Říjen 2020 - 4:34

O pokutách se zde už psalo – s odkazy na příslušná ustanovení zákona i na judikaturu Nejvyššího soudu – dne 13. června 2020. Podrobil jsem v onom příspěvku kritice nesprávná tvrzení právničky(??) Adriany Kvítkové. Zjevně je stejným neználkem jako Petr Kolman. Stejné chyby, stejná neschopnost vyložit zákon ústavně konformním způsobem…

Viz zde: http://www.portalsvj.cz/…podle-stanov
Podrobně o závaznosti stanov (smlouvy sui generis): http://www.portalsvj.cz/…podle-stanov#…

Justitianus

Vložil Justitianus, 6. Říjen 2020 - 10:36

Není problém si správně vybrat. Zatímco text pana Kolmana neobsahuje žádný odkaz na judikaturu či na relevantní ustanovení zákona, oba texty Justitiana tyto informace obsahují v dostatečné míře.

Pokud si chcete přečíst o pokutách v SVJ, v článku pana Kolmana to nenajdete. Existuje mnohem kvalitnější publikovaný článek od jiného právníka: Mgr. Jan Eisenreich: Jak na peněžní sankce za porušování stanov. Tento text pana Eisenreicha obsahuje – na rozdíl od argumentačně prázdného textu Kolmanova – logické zdůvodnění a přehled právních názorů; i odkazy na příslušná ustanovení zákona se z něj dají dovodit, když čtete pozorně.

Takže – jak píše pan Pavel: nezbývá, než si správně vybrat!

Justitianus

Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 13:14

O SVJ toho mám načteno poměrně dost. Pan Kolman má sice více titulů, ale na PF MU v Brně vyučuje na katedře správní vědy a správní právo nikoliv občanské právo. Protože hodně publikuje, tak se mezi jeho 415 publikací dostal i článek o pokutách v SVJ. Nic jiného jsem od něho v oblasti SVJ nečetla. Pan Eisenreich se na SVJ a družstva specializuje, přednáší o nich a publikuje. Pravda nikoliv bez chyb. Např. uváděném odkazu píše nesmyslně o „zákonu 63/2012 Sb.“

Když sháním nějakou informaci, tak si rozhodně nevyberu publicistu, který neuvádí argumenty, jen potřebuje další článek pro záznam o publikační činnosti, ale člověka, který nastíní dva názory a zdůvodní, proč jeden názor preferuje.

P.S.

Jen pro upřesnění, aby nedošlo k mýlce. Pan Kolman nemá titul prof., není ani docentem. Mgr. není čekatel na atestaci, ale plnohodnotný titul.

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 13:44

debata byla o pokutách. pokuty jsou oprávněny dávat pouze orgány veřejné moci. tím svj není. a o tom to je. ne o oblast svj, ale oblast správního trestání. jiný subjekt může vymáhat pouze smluvní pokuty, a jak sám justi uznal, pokuty ve stanovách nejsou smluvní pokuty. takže je to otázka správního práva, na což je kolman odborník.

Vložil Justitianus, 8. Říjen 2020 - 15:43
  • Radka2222 napsala: „pokuty jsou oprávněny dávat pouze orgány veřejné moci“.

Radko, zase žvaníte o věcech, kterým nerozumíte. Nebo ty lži píšete záměrně. Prosím dejte odkaz na celostátně účinný právní předpis, který zakazuje spolku pokutovat své členy, či zakazuje SVJ pokutovat vlastníky jednotek. Samozřejmě neodpovíte, protože takový právní předpis neexistuje.

A když se zmiňujete o judikátech: dejte tedy judikát, kterým soud zakázal SVJ či spolku či sdružení udělovat peněžité sankce podle stanov. Jak jistě víte, osoby mohou činit vše co se jim zlíbí, není-li to výslovně zakázáno zákonem. Chcete-li tedy tvrdit, že SVJ nemůže ukládat ty finanční sankce, musíte označit zákon který toto zakazuje, a k tomu tedy uveďte i nějaký judikát. Alespoň jeden, prosím. Jinak zase jen kecáte.

Justitianus

Vložil AndyB (bez ověření), 21. Únor 2021 - 1:51

Jenže ve spolku jste dobrovolně, kdežto v SVJ povinně.

Pokud máte judikát na pokutu v SVJ, prosím, sem s ním. Ne jen od Vrchního, jak to mělo být správně.

Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 9:49
  • AndyB napsal: „… ve spolku jste dobrovolně, kdežto v SVJ povinně“.

To je ovšem naprostý nesmysl.

Členství v SVJ je spojeno s vlastnictvím jednotky. A jednotku si každý pořizuje dobrovolně. Dobrovolně se tím stává členem SVJ. AndyB, on Vám někdo držel pistoli u hlavy, když jste podepisoval kupní smlouvu? Škrtili Vás? Napište nám o tom něco.

Stejné je to i s ukončením vlastnictví jednotky. Podle § 1140 platí, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. Z uvedeného plyne, že vlastník jednotky ji může kdykoliv zcizit, a to zcela dobrovolně. Tím okamžitě přestane být členem SVJ. AndyB, oni Vám snad oststní vlastníci nějak brání abyste jednotku prodal, daroval či směnil? Vyhrožují Vám snad? Zastrašují Vás? Mlátí Vás? Napište nám o tom něco.

AndyB, kde berete ty hloupé fantazie o povinném členství v SVJ?

Justitianus

Vložil Slovák (bez ověření), 21. Únor 2021 - 9:56

„AndyB, kde berete ty hloupé fantazie o povinném členství v SVJ?“ (Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 – 9:49)

Pane Justitiane,

zjevně jste zde nový a v problematice se dosud neorientujete. Osvětlím Vám to. Členství většiny vlastníků v SVJ v ČR vzniklo vynuceně, proti jejich vůli, přes noc (doslova), aniž by cokoli podepisovali. Už se zde řešilo x-krát, seznamte se, prosím, s materií. Děkuji.

Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 10:25

Pane Slováku, už jednou jsem Vám poradil abyste napřed myslel a teprve pak psal (budete-li mít co). Je zřejmé, že jste se nezařídil podle mé rady.

Zde se nebavíme o okamžiku vzniku členství v SVJ do 31.12.2013. Bavíme se o tom, že každý člověk měl a má svobodnou vůli k tomu, aby své členství v SVJ kdykoliv ukončil, případně aby se nikdy členem SVJ nestal. Jde pouze o jeho svobodné rozhodnutí.

Záleží pouze na vůli člověka zda se stane členem SVJ (případně zda si pořídí jednotku v domě, kde SVJ může v budoucnu vzniknout). Kdo si pořídil jednotku v domě bez SVJ v době do 31.12.2013, byl srozuměn s tím, že v budoucnu může vzniknout právnická osoba SVJ. Je tedy nepravdivé tvrzení že by členství bylo povinné, jak nesprávně dovozuje AndyB.

Justitianus

Vložil Slovák (bez ověření), 21. Únor 2021 - 10:00

„Členství většiny vlastníků v SVJ v ČR vzniklo vynuceně, proti jejich vůli, přes noc (doslova), aniž by cokoli podepisovali.“

Mnozí dokonce zjistili své členství až se značnou prodlevou. Opravdu máte za to, pane Justitiane, že vlastník, jemuž vzniklo členství jeho podpisem (jak jste napsal), své členství zjistí až za několik měsíců nebo let? Aha?

Vložil JaVa, 21. Únor 2021 - 10:21

Bohužel je zcela běžné, že se vlastník nemovitého majetku=jednotky v bytovém domě, probudí až po „letech“,aby náhle zjistil, že se stal členem nějakého spolku, s názvem SVJ.

Těch příkladů, je na tomto portálu spousta, stačí si je jen pročíst!

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pomoc

http://www.portalsvj.cz/…j-dobrovolne

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 14:10

„pokuty jsou oprávněny dávat pouze orgány veřejné moci“ je lež. Pokud byste si přečetla úvodní post, tak i pan Kolman připouští, že SVJ může vymáhat pokuty. Pokuta podle zákona č. 67/2013 Sb. není ani smluvní pokutou ani oblast správního trestání. Zda může SVJ zakotvit pokuty do stanov není záležitost správního práva ale práva občanského.

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 14:15

to je pokuta daná ze zákona. kdežto svj není orgánem oprávněným určovat pokuty. správní právo, protože pokuta je trestání.....no nic, až bude první judikát na vymáhání pokuty napsané ve stanovách svj, tak se uvidí.

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 13:12

blbem profesora justi nenazval, jen právním neználkem :-)

jak už jsem psala – justi nám předvádí Dunning-Krugerův efekt v praxi :-) Čím větší blbec, tím víc se považuje za chytřejšího a blba nepřesvědčíš, ani když uvidí na vlastní oči, že nemá pravdu. Svými výpady to jen potvrzuje. všichni jsou blbečkové, všichni mají chybné názory, ovšem s tím nic nenaděláme. léčit se to nedá, a právě díky tomu, že „tito lidé s nízkými schopnostmi a kompetencemi mají o svých schopnostech nadnesené mínění, které je rezistentní změně i při přímé konfrontaci s populačním průměrem“, blby navždy zůstanou.

Vložil Justitianus, 8. Říjen 2020 - 12:40

Pro Tomas 22:

Tomasi, svět je plný blbců s mnoha tituly. Pokud na Vás tituly před jménem či za jménem působí tak, že si samým vzrušením ucvrnknete do kalhot, pak Vás lituji. Jste osoba, která nemá vlastní názory a nechá se snadno manipulovat.

Vy hledíte na to kdo je autorem (a zda má tituly). Já hledím na to co je v textu obsaženo. Kdyby Vám michelinský šéfkuchař naservíroval hovno na zlatém podnose, sníte to bez protestů? Asi ano, a budete při tom zálibně mlaskat. Vždyť má přece tu michelinskou hvězdu, že ano.

Nenapsal jsem o JUDr. Petru Kolmanovi, Ph.D., že je blb. To jste zde naznačil pouze Vy. O něm jsem pouze napsal to, co je z jeho textu zjevné: neumí vyložit právní normu jednoduchého práva ústavně konformním způsobem. Zřejmě proto, že nezná příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (to je překvapivé šest let po tom, co NOZ nabyl účinnosti). Zejména ignoruje klíčový obecný § 1 odst. 2., a speciální ustanovení § 1176, § 1200, § 1206 a § 1208. A neorientuje se ani v bohaté a konstantní judikatuře k problematice stanov (smluv sui generis) právnických osob.

A tento člověk je vysokoškolský pedagog! Ale má titul, takže si klidně dokola čtěte co napsal. Můžete při tom i mlaskat.

Justitianus

Vložil VN (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 10:32

Že je někdo ověnčen tituly neznamená v podstatě nic. Na VŠ nám přednášeli jak lidé ověnčení tituly , tak i lidé z praxe , kteří měli často jediný titul – Ing. A ti lidé z praxe byli často mnohem lepšími odborníky, než lidé , kteří v praxi nikdy nepůsobili.. Můj kámoš, právník je „pouze“ mgr. Je zavalen prací a jeho hodina stojí 5000 Kč. Vydělává tolik , protože je dobrý. Nikoliv proto, že pomáhá gaunerům krýt jejich zločiny..

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 11:23

já hodnotím právníky hodně podle toho, co znamenají v tom daném oboru a na jaký obor se specializují. Takže pan koncipient by mi nevadil proto, že je jen magistr, ale Hlavní oblasti specializace – fúze a akvizice, nové technologie, IT právo, finanční právo a fintech. Takže bych ho opravdu co do pokut daných stanovami SVJ za kovaného odborníka nebrala. Pan profesor se oproti tomu specializuje a je uznávaný odborník na právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Takže pokuty jsou jeho obor. toť k „vybírání“ právníků.

Vložil tomas 22, 8. Říjen 2020 - 11:09

hm no nedovolím si to posuzovat v jednotlivém případě, ale znám právničku co si bere 5000 za hodinu a za ty peníze tvrdila, že povinnost ověřit vodoměr má uživatel bytu…

tož asi tak…

Vložil VN (bez ověření), 6. Říjen 2020 - 11:03

Pokud se přeci vlastníci dohodnou na nějakých pravidlech, která zakotví do stanov a tato pravidla nejsou v rozporu se zákony, proč by poté neměla platit ? Jinak jsem četl nějaký článek (bohužel odkaz na něj nemám), kdy nějaká vlastnice si pořídila velké SUV a parkovala s ním tak, že znemožňovala parkování vlastníka vedlejšího parkovacího stání. Výbor SVJ ji několikrát vyzval k nápravě, což ona nereflektovala. Na základě tohoto si vlastníci odsouhlasili a do stanov vložili pokutu za „špatné parkování“ v garáži. Ona ji nezaplatila , výbor dal věc k soudu , který mu dal za pravdu…

?
Vložil radka2222 (bez ověření), 6. Říjen 2020 - 11:01

a vaše příspěvky odkazují na relevantní judikaturu, tedy judikát, týkající se smluvní pokuty dle stanov svj, a to uložené podle stanov, které jsou podle NOZ? prosím napište ten odkaz konkrétně, ne odkazy na pokuty za smlouvy o dílo apod.. děkuji

Vložil Justitianus, 8. Říjen 2020 - 7:47

Radko, proč zde melete cosi o „smluvní pokutě“? Smluvní pokutu upravuje NOZ v obecných ustanoveních § 2048 až § 2052. Pokutu dle stanov SVJ upravují pouze tyto stanovy. Pokutu podle stanov jsem nikdy nenazýval „smluvní pokutou“. Toto poněkud matoucí označení používáte pouze Vy a někteří zmatení právníci (viz Petr Kolman).

Smluvní pokuta by mohla být sjednána podle obecných ustanovení § 2048 např. mezi SVJ a některými členy, nebo pouze mezi některými členy navzájem (pochopitelně se souhlasem všech dotčených osob). Toto ovšem není ten případ, který zde řešíme.

Pokuta obsažená ve stanovách nemusí být smluvena se všemi členy SVJ! Má totiž odlišný právní režim vzniku závazku. V tom je zásadní rozdíl právní úpravy spolků a bytového spoluvlastnictví (lex specialis) od právní úpravy obecné (lex generalis).

Část NOZ o bytovém spoluvlastnictví přece nezakazuje výslovně, aby ve stanovách byly upraveny finanční pokuty/sankce pro členy. Viz notoricky známý § 1 odst. 2 NOZ. Proto platí, že ve stanovách pokuty být mohou. A jak se pokuty do stanov dostanou? Nedostanou se tam postupem podle § 2048! Dostanou se tam postupem podle speciálních ustanovení § 1206 a § 1208 NOZ. Zákon to stanoví jednoznačně a určitě, stačí umět číst:

  • Podle § 1208 písm. a platí, že do působnosti shromáždění patří změna stanov.
  • Podle § 1206 odst. 2 platí, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Z uvedeného plyne, že k zavedení ustanovení o pokutě podle stanov bude postačovat většinový souhlas. (To platí pokud ve stanovách konkrétního SVJ není nějaká výjimka pro hlasování o změně stanov.)

  • Podle § 1200 platí, že stanovy obsahují [c] členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a [f] pravidla pro správu domu a pozemku.

Z uvedeného plyne, že povinnosti a pravidla uvedená ve stanovách dopadají na všechny členy: i na ty, kdo hlasovali proti usnesení o pokutě, a samozřejmě i na ty, kdo nehlasovali vůbec. Stanovy jsou nepochybně platné a účinné i pro pozdější nabyvatele jednotky, kteří se původního hlasování ani nemohli účastnit. Není tedy nutné, aby s pokutami (nebo dokonce se stanovami SVJ jako celkem) souhlasil každý vlastník jednotlivě za sebe. To je notorieta. Právě proto zákonodárce stvořil a rámcově upravil stanovy korporací.

Máte k tomu něco Vy? Má k tomu něco zmatený Petr Kolman?


Stanovy SVJ jsou nepochybně – jako každé stanovy – smlouvou sui generis. Mimo jiné proto, že touto speciální smlouvou je vázán i ten, kdo neučinil žádný projev vůle, kterým by k této smlouvě přistoupil. Dokonce i kdyby hlasoval proti, hlasitě protestoval na shromáždění, křičel, vztekal se, mlátil okolo sebe botou, napadl po hlasování předsedajícího či zapisovatele – i přesto budou stanovy plně dopadat i na něj. Včetně ustanovení o pokutách.

Že tomu nerozumíte Vy, to se nedivím. Jste právní laik. Ale pokud tomu nerozumí právník s titulem Ph.D., měl by vrátit diplom.

Justitianus

Vložil listina práv a svobod (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 19:21

Článek 2

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Říjen 2020 - 8:10

pokuty jiné než smluvní může udělit pouze oprávněný orgán, který má tu pravomoc danou zákonem – pokuty udělovat. a to svj rozhodně není. proto mluvím o smluvní pokutě stejně jako Kolman. až se naučíte chápat slova, tak sám přijdete na to, že když se mimochodem neustále odkazujete na to, že Stanovy SVJ jsou smlouvou, tak ujednání ve stanovách jsou smluvní, tudíž i to o těch nesmyslných SMLUVNÍCH pokutách.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".