Důvodová zpráva k NOZ

Vložil lake, 24. Červenec 2013 - 5:16 ::

V jiné (velmi dlouhé) diskusi k § 1166 NOZ se dva diskutující předhánějí v citování z důvodové zprávy k NOZ; z jejího znění pak odvozují nějaká moudra. Upozorňuji, že důvodová zpráva není nic jiného nežli kus papíru a nemá samozřejmě žádnou právní platnost.

Je pravdou, že při výkladu zákona se v určitých případech přihlíží rovněž k úmyslu zákonodárce. Ovšem důvodová zpráva je text, který nevyjadřuje úmysl samotného zákonodárce. Vyjadřuje pouze úmysl předkladatele. Důvodová zpráva k NOZ pouze zdůvodňuje tehdejší podobu návrhu NOZ před rozpravami a před změnami, ke kterým došlo v průběhu schvalovacího procesu. Nemůže být sama o sobě pramenem výkladu platného práva. Navíc autoři DZ do ní vtělili zřejmé chyby, které byly chybami už v době, kdy NOZ byl předkládán parlamentu.

O jedné takové fatální chybě, vzniklé z opisování vadné části důvodové zprávy, jsem podrobně napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…2-podle-ep-2#…. Šlo o autorky komentáře k NOZ, které si ulehčily práci tím, že namísto vlastního komentáře k jednotlivým ustanovením opisovaly „moudra“ z důvodové zprávy k NOZ. A opsaly to i se zřejmou chybou: autor důvodové zprávy zaměnil věcná práva za obligační (závazková) práva.

Další příklad chyby v důvodové zprávě: K nutnosti založit SVJ a k blokaci převodů jednotek tvrdí důvodová zpráva toto: „Nevyhoví-li se v těchto případech zákonnému příkazu, budou vlastníci jednotek donuceni k založení společenství jednak tím, že dojde k blokaci převodů vlastnického práva k jednotkám, jednak i tím, že se pro právní poměry spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek uplatní obecná ustanovení o spoluvlastnic­tví, která jsou pro vlastníky jednotek méně komfortní, než je správa domu a pozemku společenstvím vlastníků.“

Uvedený citát z DZ je ale v rozporu s platným zněním NOZ, který o právních poměrech mezi vlastníky jednotek říká něco zcela jiného. Nepřichází v úvahu, aby se vlastníci jednotek řídili obecnými ustanoveními o spoluvlastnictví namísto příslušných ustanovení o bytovém vlastnictví:

„NOZ § 1174 odst. 2: Vznikem jednotky se podílové spoluvlastnictví nemovité věci mění v bytové spoluvlastnic­tví.“

Závěrem: Je velmi krátkozraké držet se textu důvodové zprávy a ignorovat skutečné znění a smysl zákona. Chce-li někdo diskutovat ohledně obsahu NOZ a úmyslu zákonodárce, není vždy vhodné používat jako argument důvodovou zprávu. Diskutující, kteří tak činí, se pak pohybují ve virtuálním světě, který ovšem neodráží skutečný stav práva.

Důvodová zpráva nám pouze ukazuje, co si kdysi myslel předkladatel, a jaká (i chybná) tvrzení zastával v okamžiku, kdy návrh NOZ byl předkládán do schvalovacího procesu.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil martl, 24. Červenec 2013 - 15:26

  No, pane lake, z velké části jsme se tam s panem Dušanem bavili o tom, zda není v § 1166 (2) NOZ omylem řeč o vzniku místo o založení. To je samozřejmě spekulace, ale je celkem možné, že je-li to opravdu chyba, bude nějakou novelou opravena. A při posuzování, je.li tomu tak, je imho důvodové zpráva relevantní text.

  Vložil Dušan, 24. Červenec 2013 - 11:06

  Lake,

  není pravda jak jste uvedl: „Důvodová zpráva k NOZ pouze zdůvodňuje tehdejší podobu návrhu NOZ před rozpravami a před změnami, ke kterým došlo v průběhu schvalovacího procesu…Důvodová zpráva nám pouze ukazuje, co si kdysi myslel předkladatel, a jaká (i chybná) tvrzení zastával v okamžiku, kdy návrh NOZ byl předkládán do schvalovacího procesu.“

  I důvodová zpráva se měnila postupem schvalovacího procesu. V příspěvcích jsme citovali z konsolidované důvodové zprávy tj. z její poslední verze. V ní najdete např. komentář k nově vzniklému § 1162, který se do zákona dostal až schválením v PS nebo nové znění § 1207, v němž se změnila u práva domoci se svolat shromáždění vlastníky jednotek 1/10 na 1/4. Je ovšem pravda, že konsolidovaná důvodová zráva nebyla upravena o všechny změny provedené schválením pozměňovacích návrhů v PS.

  Samozřejmě jsme nechtěli v případě, když jsme argumentovali DZ, ignorovat skutečné znění a smysl zákona. Důvovodovou zprávou jsme se snažili vypomoci v případě, když jsme se domnívali, že skutečné znění přípouští více výkladů, anebo když každý z nás některé znění zákona vykládal odlišně. Je nám také jasné, že DZ nemá právní platnost, měla nám jen napovědět při odlišném výkladu každého z nás ve snaze najít ten správný a pokud možno sjednotit se na něm.

  V důvodové zprávě mohou být chyby, ale ve skutečném znění zákona rovněž, zvláště po některých nepromyšlených změnách zákona provedených schválením pozměňovacích návrhů v PS. Namátkou uvedu § 1166, který nabyl po změně v PS znění, o kterém jste se Vy sám vyjádřil následovně: „Základní poučkou právní vědy je nevytvářet právní normy, které jsou nevymahatelné a nevynutitelné a které je možno bezstrestně porušovat. Ustanovení § 1166 odst. 2 je jedna z takových zbytečných a bezzubých právních norem, kterým se každý může vysmát.“

  Vložil lake, 24. Červenec 2013 - 13:15

  Pane Dušane, dám raději jeden konkrétní příklad – přímo z Vašeho textu. Viz Váš příspěvek Stanovy asi pětkrát jinak :) 4.
  Citoval jste nesprávné tvrzení obsažené v důvodové zprávě, dokonce jste je zvýraznil tučným písmem. A z tohoto zjevného nesmyslu jste následně odvodil Váš výklad NOZ. Samozřejmě též nesprávný.

  lake

  Vložil Dušan, 24. Červenec 2013 - 15:29

  Lake,

  já jsem připustil ve svém předchozím příspěvku, že v DZ mohou být chyby. Pokud odvodím z chybného výkladu DZ svoje tvrzení, bude samozřejmě též chybné, to se může stát. Od toho je diskuse, kde lze takové věci korigovat. V této chvíli si není nikdo sám schopen uvědomit všechny nesrovnalosti nejen v DZ, ale ani ve schváleném znění zákona.

  Vy jste se ve svém příspěvku http://www.portalsvj.cz/…podle-kanclu#…
  uvedl v bodě 1. příklad s odvoláním na § 1166/2. Podle mého názoru je znění § 1166/2 zmatečné a z toho důvodu je zmatečný celý Vámi uvedený příklad v bodě 1. Proč, jsem podrobně vysvětlil v příspěvku hned pod Vaším příspěvkem zde: http://www.portalsvj.cz/…podle-kanclu#…

  Jak už jsem naznačil v předchozím příspěvku, nesprávná tvrzení mohou vyplynout jak z chyb v DZ, tak z chyb ve schváleném znění zákona.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".