Zvyklosti při přechodu z SBD na SVJ.

Vložil E_man, 16. Srpen 2019 - 9:41 ::

V roce 2012 jsme se stali spoluvlastníky ze zákona v novém SVJ. V roce 2016 jsem požádal správce, ať nám předloží námi odsouhlasený dokument, podle kterého provádí předpisy (dle mého názoru v nemravné výši) záloh na správu, údržbu a opravy našeho domu, které následně hází do jakéhosi „fondu oprav“. Na žádném shromáždění totiž výše záloh nebyla ani diskutována natož odsouhlasená. Odpověděl předseda výboru, že předpis se řídí zvyklostmi z bývalého SBD. Na moji námitku, že zvyklosti dle §9 NOZ nelze použit, protože náš tehdejší zákon nám žádné zvyklosti nepřipouštěl mi neodpověděl ani správce ani výbor. Později (letos na jaře) v diskusi správce řekl, že výši určil na žádost výboru.

V předpisu plateb jsme až do předloňska měli zálohy na správu údržbu a opravy, které se však ve vyúčtování objevují ve „fondu oprav“. Navíc nám v roce 2015 správce navrhnul přibrat do výboru další dva členy, které jsme financovali z „Fondu oprav“ prý aby nemusel zvedat zálohy ale bez toho, aby se podle stanov nejdříve změnily stanovy (ze 3 na 5 členů výboru).

Nyní chce výbor z tohoto „fondu oprav“(ve výši cca 8mil.Kč) financovat nejen opravy, ale i pořízení kamerového systému a další investice jako je zateplování domu, rozšíření balkónů a pod společným názvem „REVITALIZACE“.

Domnívám se, že tento postup je sofistikované okrádání nás spoluvlastníků neboť od založení SVJ ji umřelo či se odstěhovalo cca 1/3 spoluvlastníků, kteří platili na víc, než jen na pouhé opravy a údržbu. Během příštích 5 let bude odhadem takto „okradena“ nejméně polovina všech spoluvlastníků, kteří zaplatí něco, co si vůbec neužijí. Pokud SVJ obdrží v dotacích část investovaných nákladů, obdrží vlastně nakradené prostředky, které nezákonně vybrali pod záminkou oprav a údržby. Žádám správce o vracení části nemravně vybraných záloh s tím, aby se určila a ponechala výše potřebná na opravy. Způsob financování dalších investic v rámci revitalizace pak ponechat na rozhodnutí spoluvlastníků.

Moc by mne zajímaly Vaše názory jak právně tak i ekonomicky podložené.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 16:52

  Byl mi doručen EPR, ve kterém výbor tvrdí, že jsme si schválili příspěvky do fondu oprav (pro mne ve výši 1044Kč měsíčně).
  Proti tomuto platebnímu rozkazu hodlám podat odpor, který odůvodňuji následovně.

  Již od roku 2016 se dožadují zdůvodnění částky cca 1 075 919,–Kč, kterou nám správce A….s.r.o., rozepisuje v „předpisu dlouhodobých záloh na opravy a záloh na služby k vyúčtování“, představující pro moji bytovou jednotku měsíční částku 1 044,–Kč.
  Cituji proklamaci z posledního dokumentu výboru s názvem „Vysvětlení k platbám vlastníků na účet SVJ“ zveřejněné výborem dne 9.2.2020 na naších internetových stránkách:

  Stanovisko výboru i zástupce správce – paní N a paní K bylo několikrát prezentováno při diskusi na výborech věnovaných přípravě stanov a také na shromáždění dne 22.3.2017, kde byly schváleny nové stanovy, které jsou výchozím právním dokumentem pro naše SVJ. : Stanovy, Čl. VIII. Shromáždění, odst. /3/ Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o: písm. e) výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. XVIII. V nových stanovách je doplněn Článek XVII: Tvorba rozpočtu společenství a je rozšířen text Čl. XVIII: Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a nákladů služeb. V odst. /2/ bod a) je uvedeno, že náklady na opravy a údržbu včetně materiálu se rozdělují podle spoluvlastnických podílů. Vyúčtování ročních plateb vlastníků proti skutečným nákladům je každému vlastníkovi prezentováno v ročním vyúčtování služeb a fondu oprav jednotlivých bytů. Pozn.: Základní výše příspěvku do „fondu oprav" (na správu domu a pozemku) i způsob rozúčtování byly při zakládání SVJ převzaty od SBD. Tuto výši příspěvku schválilo první shromáždění konané dne 28.6.2012. Na tomto shromáždění byly také schváleny naše první stanovy. V těchto stanovách nebyla uvedena podrobná pravidla rozúčtování. Pouze v článku XVII/1 byla věta: „Podíl vlastníka jednotky na správě domu a jeho povinnost v tomto rozsahu přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku se odvozuje z velikosti spoluvlastnického podílu, tedy podle podlahové plochy jednotky.“ Na následujících stránkách je uvedena geneze stanovení plateb vlastníků do fondů SVJ:

  Vážený Soude. Z této úvodní proklamace nejsem schopen odvodit povinnost vlastníků hradit do jakéhosi „fondu oprav“ poměrnou část z 1 075 919 Kč. Pro jistotu uvádím dvě usnesení prvního shromáždění, ze kterých výbor našeho SVJ tuto povinnost vyvozuje, cituji:

  Shromáždění konané dne 28. 6. 2012:

  K bodu 5. programu – Schválení výše příspěvku do fondu oprav
  Předseda shromáždění seznámil přítomné s tím, že bude zachována současná výše příspěvku do fondu oprav a znovu o něm bude rozhodováno na podzimním shromáždění. Po krátké diskuzi dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování :
  Pro – 100% přítomných vlastníků (tj 94,6% ze všech vlastníků v domě)
  Proti – nikdo
  Zdržel se – nikdo
  Zachování současné výše příspěvku do fondu oprav bylo schváleno dle návrhu.

  K bodu 6. programu – Schválení výše krátkodobých záloh na služby
  Předseda shromáždění seznámil přítomné s tím, že bude zachována současná výše krátkodobých záloh a znovu o nich bude rozhodováno na podzimním shromáždění. Po krátké diskuzi dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování :
  Pro – 100% přítomných vlastníků (tj 94,6% ze všech vlastníků v domě)
  Proti – nikdo
  Zdržel se – nikdo
  Zachování současné výše krátkodobých záloh bylo schváleno dle návrhu.

  Konec citace.

  Vážený soude. Nemám problém pochopit a přijmout druhé usnesení k bodu 6. programu. Nikdy jsem krátkodobé zálohy nerozporoval a nevím, proč jej výbor neustále uvádí. Jsem však asi poslední člověk našeho společenství, který z usnesení k bodu 5. programu, nedokáže rozpoznat povinnost vlastníků platit ročně do „fondu oprav“ částku 1 075 919,–Kč. Ze dřívějšího zákona ZoVB tento „příspěvek do fondu oprav“ neznám, neznám jej ani ze dřívějších (vzorových) stanov a neznám jej ani ze „Smlouvy o zajišťování správy společných částí domu“ s SBD.

  Z těchto důvodu opět žádám věřitele, aby mi do 15 dnů zdůvodnil, jak z uvedených dokumentů vyplývá povinnost vlastníků hradit ročně poměrnou část z 1 075 919,–Kč (pro mě částka 1 044,–Kč měsíčně) uvedenou v „Předpisu dlouhodobých záloh na opravy a záloh na služby k vyúčtování“ mého prvního evidenčního listu z roku 2012 pod názvem „987 fond oprav“ (typ složky „Fond“).

  Teprve po této době 15 dnů, stále však v zákonné lhůtě 30 dnů, se vyjádřím ve věci samé, která mi byla doručena spolu s elektronickým platebním rozkazem.

  Cílem mého chování je snížit (podle mého názoru) výši mých neoprávněně vybraných prostředků do „fondu oprav“ vzájemným zápočtem.
  Nyní mám tyto možnosti (na všechny jsem připraven).

  1. Tento „Rozpor“ neposílat, zaplatit a „držet hubu a krok“
  2. Tento rozpor u soudu uplatnit a počkat, jak se zachová výbor (s najatým právníkem) kdy
   1. Výbor odpoví – zareaguji podle odpovědí
   2. Výbor neodpoví – budu reagovat podle zdravého rozumu
  3. Zaplatit a žalovat SVJ
  4. Jestli je chyba u mě, pak kde?

  Moc by mne zajímaly hlavně reakce statutárů a osob orientujících se v právních vztazích SVJeček.

  Vložil E_man, 19. Listopad 2020 - 11:02

  Výbor mi ve lhůtě 15 dnů neodpověděl. Dneska 19.11.2020 jsem dostal předvolání k soudu na 15.prosince t.r., tedy ještě víc než týden před tím, kdy mi končí zákonná lhůta 30 dnů pro mé vyjádření k EPR. Současně s předvoláním mi od soudu došlo vyjádření právního zástupce SVJ k soudu ze dne 9.11. Dotaz:

  1. Má toto předvolání nějaký vliv na dobu, ve které jsem povinen se vyjádřit ve věci samé?
  2. Vyjádření k soudu mám téměř hotové. Jsem povinen ve svém vyjádření reagovat na protiargumenty, které mi zaslal soud?
  3. Nechápu, proč soud nařídil soudní jednání ještě před mým vyjádřením se ve věci samé. Domnívám se, že pokud by argumenty byly dostatečné, může rozhodnout i bez předvolání (jistý si tím ovšem nejsem).
  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 12:44

  „Tento „Rozpor“ neposílat, zaplatit a „držet hubu a krok““

  To můžete, ovšem s tím, že budete platit obdobné nároky do budoucna stále, neboť jste zaplacením (i částečným!) nárok v plném rozsahu uznal.

  „Tento rozpor u soudu uplatnit a počkat, jak se zachová výbor (s najatým právníkem) kdy Výbor odpoví – zareaguji podle odpovědí Výbor neodpoví – budu reagovat podle zdravého rozumu“

  S ohledem na ostatní možnosti Vám patrně nic jiného nezbývá. Zaměřte se na minimalizaci nákladů, které Vám nutně vzniknou.

  „Zaplatit a žalovat SVJ“

  To bohužel nemůžete. Jakmile zaplatíte, nárok jste uznal a věc je tím skončená. Znovu projednat uzavřenou věc není možné.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 0:36

  „ve výši 1044 Kč měsíčně“

  Opravdu se chcete soudit kvůli uvedené částce? Není to překlep? To je hodnota jedné večeře v lepší restauraci nebo jedné vstupenka do divadla…

  Vložil E_man, 19. Říjen 2020 - 12:09

  Pro mě výsledek představuje 500 až 1000 večeří, nad kterými by vám sbíhaly sliny v ústech.

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 18:27

  Pane E_man, Vaší první chybou je domněnka že pro vznik Vaší platební povinnosti Vám musí být napřed vysvětleno jak se k té částce dospělo. Není tomu tak.

  § 1791
  (1) Vzniku a trvání závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit; věřitel je však povinen prokázat důvod závazku. 

  Takže jste povinen plnit bez výhrad, a to od okamžiku kdy Vám byl doručen předpis plateb. Povinnost věřitele prokázat důvod závazku není povinnost synallagmatická (vzájemně propojená) s vaší povinností. Můžete se domáhat prokázání důvodu závazku, avšak platit musíte bez přerušení.


  Vaší druhou chybou je že se snad domníváte, že jde o právní vztah mezi SVJ a Vámi. Nikoliv. Soudce to bude vidět jinak. Jde v první řadě o právní vztah mezi SVJ a plurálním vlastníkem domu. Přečtěte si Soudy se nenechají otravovat.

  Vlastník domu je spokojen s tím, že hradí částku 1075919 Kč ročně na neurčitý účel správy domu. Kdyby tomu tak nebylo, jistě by se na shromáždění již dávno odhlasovala částka v jiné výši. Od roku 2012 k tomu bylo dostatek příležitostí.

  Takže soud vezme za prokázané, že plurální vlastník domu (všichni vlastníci jednotek) hradí částku 1075919 Kč měsíčně, a to na základě nepochybného projevu vůle většiny (všichni souhlasí kromě E_mana). Nemusí dokonce ani existovat nějaký „dokument“, který Vy tak neodbytně sháníte. Postačuje že většina bez protestů platí. Tím dali mlčky najevo svůj souhlas s celkovou výší té částky.

  Projev vůle je srozumitelný, jednoznačný a určitý. Facere, omitere, pati.

  Z celkové částky (kterou nejste schopen nijak zpochybnit) na Vás připadá alikvotní část ve výši 1044 Kč měsíčně (předpokládám, že odpovídá velikosti Vašeho spoluvlastnického podílu). Tuto částku jste povinen hradit měsíčně na účet SVJ.

  Judikatura již dávno a opakovaně potvrdila, že spoluvlastník nesouhlasící s povinnostmi, které pro něj vyplývají ze spoluvlastnického vztahu, není povinen ve spoluvlastnictví setrvávat. Prodejte jednotku a pořiďte si domek u lesa.

  Justitianus

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 18:46

  Nerozumím vaši větě Z celkové částky (kterou nejste schopen nijak zpochybnit) na Vás připadá alikvotní část ve výši 1044 Kč měsíčně (předpokládám, že odpovídá velikosti Vašeho spoluvlastnického podílu). Jak mám zpochybnit částku, kterou mi věřitel nezdůvodní, jak ní došel?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 19:31

  Přečetl jsem si váš rozsáhlý popis a vidím tam snad jediný (možný) nedostatek.

  Píšete, že zde bylo usnesení „Předseda shromáždění seznámil přítomné s tím, že bude zachována současná výše příspěvku do fondu oprav a znovu o něm bude rozhodováno na podzimním shromáždění. Po krátké diskuzi dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování : Pro – 100% přítomných vlastníků (tj 94,6% ze všech vlastníků v domě)“

  Tedy zde byla schválena výše příspěvku; usnesení není šikovné v tom smyslu, že neuvádí konkrétní částku, nýbrž předpokládá , že je všem známá – a nic nenasvědčuje tomu, že by proti tomu někdo něco namítal.

  Je tedy hlavní problém snad v tom, že by osobně jste ji nevěděl?

  Zbytek argumentace je – ve vší úctě – nerelevantní. Fond oprav je zdomácnělým pojmem pro příspěvek na správu domu. To dle zákona může zahrnovat i zlepšování domu, např. zateplování apod. ; a pokud SVJ nemá zavedenu zvlášť platbu na vlastní správu , pak i odměny orgánům. To je v pořádku. Dále upozorňuji , že zákon výslovně uvádí, že např. i při změně vlastníka se příspěvky nevypořádávají, takže i to, že se někdo odstěhoval (prodal byt) neznamená, že byl okraden, když vložené příspěvky nedostane zpět. Je to tak správně.

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 19:48

  Nemohu mluvit za ostatní vlastníky. Já osobně jsem neplatil na základě „nějakého“ usnesení, ale protože jako bývalý vlastník domku jsem věděl, že takový dům nějakou zásobu financi potřebuje. Teprve až jsem viděl, že „co je moc to je příliš“, tak jsem začal pátrat.

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 19:34
  • E_man napsal: „Jak mám zpochybnit částku, kterou mi věřitel nezdůvodní, jak ní došel?“

  A vo tom to je… Pane E_man, jde právě o to, že NEJSTE schopen tu částku nijak zpochybnit. Nemáte nic, čím byste soudu prokázal, že se má měsíčně hradit nějaká jiná částka.

  Vaší zjevnou chybou je, že se snažíte na zcela iracionální rozhodnutí spoluvlastníků „napasovat“ nějaké racionální zdůvodnění. Nestačí Vám, že všichni platí bez protestů měsíčně celkem 1075919 Kč. Chcete slyšet PROČ. Chcete znát ten skrytý, Vám utajený důvod. Chcete nějakou logickou a ekonomicky zdůvodněnou odpověď.

  Žádná taková odpověď ale není! Částka je taková, protože proto.

  Justitianus

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 19:36

  K soudu jsem nešel já. Tam šel přece výbor. Mělo by být na něm, aby prokázal důvod pohledávky. Nebo se pletu?

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 19:42

  Pane E_man, poradil jsem jak jsem uměl. Potom nám napište jak jste dopadl u soudu ;-)

  Justitianus

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 20:22

  PANE Justitiane děkuji.

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 18:29

  Vaši odpovědi si opravdu vážím i když si myslím, že hlavní důvod ostatních vlastníků pro placení je, že byli uvedení v omyl. Tato částka je odvozená od „dlouhodobých záloh na opravy“ placených do SBD, které ve skutečnosti žádné dlouhodobé zálohy nebyly, protože neexistovalo vyúčtování a SBD si tuto částku z podstatné části přisvojilo.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 8:27

  „Tato částka je odvozená od „dlouhodobých záloh na opravy“ placených do SBD,“

  A kdo vede účetnictví vašeho SVJ teď? Stále to stejné „družstvo“?

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 18:57

  Pane E_man, jestliže jste jako vlastník jednotky platil „dlouhodobé zálohy na opravy“ družstvu, bylo pouze na Vás, abyste vyzval družstvo k vyúčtování Vašich záloh a k vrácení nespotřebované čás­ti.

  Jestliže vzniklo SVJ a ujalo se správy domu, pak SVJ mohlo a mělo vyzvat družstvo k převedení nevyčerpaných prostředků.

  72/1994 Sb. § 24
  (7) (…) Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede družstvo právnické osobě zabezpečující správu domu (§ 9 až 11). Pro použití převedených prostředků platí ustanovení § 15 obdobně. V případě, že správa domu není zajišťována právnickou osobou, převede družstvo nevyčerpané prostředky určené k vypořádání vlastníku jednotky. 

  Není problém družstva že jste si to tehdy nepohlídal.

  Justitianus

  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 0:42

  „Pane E_man, jestliže jste jako vlastník jednotky platil „dlouhodobé zálohy na opravy“ družstvu, bylo pouze na Vás, abyste vyzval družstvo k vyúčtování Vašich záloh a k vrácení nespotřebované části.“

  Pane Justitiane,

  správně píšete, že dlouhodobé zálohy mělo družstvo vyúčtovat a jejich případně nespotřebovanou část vrátit. Družstvo tak mělo učinit i bez vyzvání. Takovýto postup platí pro jakékoliv zálohy.

  Nevídím, kde je problém s dlouhodobými zálohami skládanými vlastníkem jednotky ve prospěch SVJ. Je tu nějaká výjimka, proč neplatí obecná pravidla pro zálohy, totiž, jak jste uvedl, že by zálohy měly být vyúčtovány a jejich případně nespotřebovaná část vrácena?

  Vložil Justitianus, 19. Říjen 2020 - 8:06

  Pane Čtenáři, vymyslel jste si neexistující povinnost dlužníka „platit bez vyzvání“, avšak nejste schopen prokázat, že by taková povinnost byla zakotvena v českém právním řádu. Vaše nesmyslné tvrzení uvedu na pravou míru.

  • Pokud jde o povinnost tehdejšího správce (družstva) převést na SVJ přeplatek záloh na správu:

  Taková povinnost by družstvu vznikla teprve po tom, co vzniklo SVJ jako právnická osoba; tedy po tom co bylo zapsáno do rejstříku včetně členů statutárního orgánu a ujalo se fakticky správy domu. SVJ jako věřitel mělo vyzvat dlužníka (družstvo) k plnění a poskytnout součinnost potřebnou ke splnění dluhu. Zejména mělo SVJ oznámit číslo bankovního účtu, na který se má převést zůstatek záloh. Družstvo není jasnovidec ani detektiv; není povinno si zjišťovat zda SVJ má zřízený bankovní účet/účty, ani není povinno samo pátrat po čísle účtu na který by mělo plnit. Zkrátka věřitel měl vyzvat družstvo k úhradě a dodat potřebné údaje. Takže nemáte pravdu.

  40/1964 Sb. § 520
  K prodlení dlužníka nedojde, jestliže věřitel včas a řádně nabídnuté plnění od něho nepřijme nebo mu neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu. 
  40/1964 Sb. § 522
  Věřitel je v prodlení, jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu. (…) 
  40/1964 Sb. § 523
  Za dobu věřitelova prodlení není dlužník povinen platit úroky. 

  • Pokud jde Vaše tvrzení o vracení záloh skládaných na účet SVJ vlastníkem jednotky: 

  Existují obecná pravidla kdy má dojít k vyúčtování/vy­pořádání zálohy. Obecně platí, že záloha se vyúčtuje (a následně vypořádá) nastanou-li tyto případy:

  1. jestliže záloha byla použita na stanovený účel,
  2. po uplynutí předem určené doby (zúčtovacího období)
  3. jestliže odpadl důvod, ke kterému byla záloha skládána.

  Domníváte se snad, že u pana E_mana nastal některý z těchto důvodů? O ničem takovém se nezmiňuje, ani nic takového neplyne z jeho popisu situace.

  Existují ovšem i speciální pravidla, která mají přednost. Tato pravidla dopadají na bytové spoluvlastnictví. Podle § 1208 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb. platí, že do působnosti shromáždění patří rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků. I kdyby tedy nastal některý ze tří případů uvedených výše, muselo by vrácení zůstatku složených (avšak nevyčerpaných) částek být předem schváleno shromážděním.

  Justitianus

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 19:04

  Já tady přece nepláču nad tím, že jsme byli okradení družstvem. Snažím za cenu vlastních ztrát získat odpověď výboru, jak k této částce dospěl. Dle mého názoru si shromáždění na první schůzi nemohlo odsouhlasit „současnou výši příspěvku do fondu oprav“ jinou než v nulové výši!?

  Vložil nv (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 8:30

  Právě že na první schůzi by se mělo odsouhlasit, kolik bude vlastník přispívat. Patrně tak taky vlastníci učinili. Výše příspěvku se odvíjí od nákladů. Vy jste uvedl, že máte „ve fondu oprav“ 8 mil. Kč. Z toho by vyplývalo, že někdy bylo schváleno jakési „spoření“ na tu vaši „revitalizaci“. To snad vlastníci museli schválit. Nebo to snad určil nějaký správce, nebo nějaké družstvo? Mne osobně akorát připadá nefér, že vám to výbor nechce objasnit. Přece na to výbor musí mít nějaký podklad.

  Vložil E_man, 19. Říjen 2020 - 9:43

  Pro nv: „Schválení“ vidíte ze přesně citovanýcho usnesení. Žádný dlouhodobý náklad dopředu schválený nebyl. Podkladem jsou tato dvě usnesení.

  Vložil nv (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 9:56

  Pane E-mane, ten název dlouhodobá záloha vyplývá ze zákona. Ten název se neschvaluje, je v účetnictví. Soud vás s takovými argumenty vyhodí. Schvaluje se akorát, zda se na konci roku částka vyúčtuje vlastníkům, nebo se přebytek převádí do dalšího roku. Ale pokud na něco „spoříte“ tak takové dlouhodobé „spoření“ na něco se schválit musí.

  Vložil Justitianus, 19. Říjen 2020 - 10:41
  • Pan nv napsal: „Ale pokud na něco „spoříte“ tak takové dlouhodobé „spoření“ na něco se schválit musí.“

  Pisatel nemá pravdu. Nic se schválit nemusí, žádný účel spoření. Postačuje když se schválí částka.

  Jestliže byla shromážděním schválena nějaká částka, pak k tomu vůbec nemuselo být jakékoliv zdůvodnění. Nemuselo být v usnesení uvedeno ani slovo o účelu platby, ani o lhůtě do které se částka má použít. Neexistuje celostátně účinný právní předpis, který by vázal povinnost vlastníka platit na existenci nějakých upřesňujících informací o důvodu platby nebo o termínu použití peněz.

  V § 15 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. bylo o zálohách na správu výslovně uvedeno toto:
  „K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.“

  Z dikce zákona se jevilo, že výše schválených záloh musela tedy být podložena nějakým (kontrolovatelným a schváleným) plánem nutné údržby a oprav domu. Jinak by vlastníkovi jednotky nevznikala povinnost skládat jakékoliv zálohy na neznámý účel. Jenže soudci na takový výklad zákona zvysoka kašlali. Soudy opakovaně judikovaly, že vlastník je prostě povinen platit tolik, kolik schválí většina. Bez jakéhokoliv plánu, bez nutnosti prokazovat na co se částka má použít, a zda je tedy skutečně „nutná“.

  Jediné, na co se zmohl Nejvyšší soud, bylo tvrzení, že zálohy mohou být stanoveny naprosto nahodile a bez odůvodnění (a dokonce i zpětně za uplynulé období!!!), avšak „nesmí být zjevně nepřiměřené“ ani „likvidační“. To je ovšem vlastníkovi jednotky platné asi jako mrtvému zimník.

  A zákon č. 89/2012 Sb. tuto naprostou svévoli dotáhl ještě dál: v části o bytovém spoluvlastnictví už vůbec není zmíněna nějaká „nutnost“, ani se nestanoví, že by vybíraná částka měla snad mít nějakou souvislost s „krytím předpokládaných nákladů, které bude nutné vynaložit“.

  Justitianus

  Vložil E_man, 19. Říjen 2020 - 11:44

  Jen bych špitnul, že ve starých i nových stanovách máme ve třetím článku stejné znění k nákladům:

  4/ Při plnění úkolů dle zákona a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:
  a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen ”příspěvky na správu domu a pozemku”), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. VI,

  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 10:51

  „Jediné, na co se zmohl Nejvyšší soud, bylo tvrzení, že zálohy mohou být stanoveny naprosto nahodile a bez odůvodnění (a dokonce i zpětně za uplynulé období!!!), avšak „nesmí být zjevně nepřiměřené“ ani „likvidační“.“

  Napsal Nejvyšší soud, co je „zjevně nepřiměřená“ a co „likvidační“ částka a jak se taková částka pozná? Pokud nenapsal, je možné takovouto částku nějak poznat? Děkuji za upřesnění.

  Mohu požádat o spisovou značku Nejvyššího soudu? Platí toto rozhodnutí v době účinnosti zákona o vlastnictví bytů, a nebo i od 1.1.2014? Jedná se patrně o zásadní rozhodnutí na téma „platby do černé díry“. Děkuji.

  Vložil Justitianus, 19. Říjen 2020 - 11:22

  Judikát o tom, že je možno schválit zálohu zpětně (záloha na období již uplynulé): rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 5010/2007 ze dne 14.10.2008.

  NS tím podivuhodným způsobem zavedl pravou retroaktivitu rozhodnutí shromáždění (ačkoliv pravá retroaktivita je podle ustálené judikatury ústavního soudu prakticky vyloučena v legislativní oblasti a nepřípustná v soukromoprávních vztazích).

  Protiústavní judikát spáchali soudci JUDr. Robert Waltr, JUDr. Josef Rakovský a JUDr. Ludvík David. Posledně jmenovaný je proslulý tím, že zpackal dokonce i výklad notoricky známého pojmu „dohoda“: http://www.portalsvj.cz/…pojmu-dohoda#….


  K zjevné nepřiměřenosti: musím ten judikát dohledat, pak to zde napíšu. Tuším že šlo zase o nějaký protiprávní soudní exces.

  Justitianus

  Vložil nv (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 10:51

  Ano pane Justitiáne,máte pravdu. Ale žít podle nesmyslných zákonů a ještě nesmyslnejších výkladů těchto zákonu dá zabrat. V normálne fungujícím společenství vlastníci vždycky vědí na co „spoří“. A taky vědí jakou částku. Pouze ignorantům nebo nemyslícím pakům je to jedno a tak jim třeba.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 9:48

  „Později (letos na jaře) v diskusi správce řekl, že výši určil na žádost výboru.“

  A můžete nám napsat, samozřejmě pokud to není „přísně tajné“, kdo je ten tajemný „správce“, který určil výši platby do „fondu oprav“?Děkan

  Vložil E_man, 19. Říjen 2020 - 10:11

  To Člen SVJ (bez ověření):
  Nebyl jsem přesný. Nebyl to správce, ale účetní správce v roli zástupce správce, která hned potom „byla odejitá“ ze správcovské firmy.
  Nyní v roli „zástupce správce“ vystupuje vedoucí účetního oddělení, jejíž kvalifikace pro výkon správce je manželka společníka správcovské firmy, který je přítelem osoby, která má tuto činnost zapsanou v živnostenském rejstříku firmy.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 8:11

  Opravdu ty peníze do „fondu oprav“ hradíš na účet SVJ nebo ještě na účet „družstva“? Nevzalo si „družstvo“ ještě před vznikem SVJ nějaký úvěr a ten teď splácíš? Pátrej u starousedlíků, kde k té částce přišli a pak se zase ozvi!

  ?
  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 19:08

  jak jste na to přišel?

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 19:12

  Není mi známo, že bych někdy nějaký „příspěvek do fondu oprav“ někdy platil. Snad to výbor ví a jistě mi to sdělí.

  Vložil @ (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 17:15

  A co tedy vlastně platíte, do fondu oprav nebo dlouhodobé zálohy? Těch 1044 Kč je kolik Kč/m2? Platí tak všichni, všichni platí stejnou částku na m2?

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 18:33

  To ví jen náš předseda a Bůh. Nikdo mi na to neodpověděl.

  Vložil @ (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 18:37

  Tak to snadno zjiste sám. Kolik m2 má váš byt? Metry čtvereční podělíte 1044 a máte platbu na m2. Ale to by vám předseda měl říct, to kolik platíte na m2 není žádné tajemství.

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 18:58

  Já jsem odpovídal nikoliv na „kolik platím na m2“, ale „co platím“ (příspěvky, zálohy..). Toto však teď nepovažuju pro tuto diskusi za podstatné.

  Vložil @ (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 19:26

  No to podstatné je, to je zásadní, protože pokud platíte všichni do toho vašeho fondu oprav nebo jak to nazýváte např. 20 Kč/m2 tak nezmůžete vůbec nic. M2 vašeho bytu krát odsouhlasená částka by měla pro vás být 1044 Kč. To, že vám to připadá moc,tak to je možné, ale s tím nic nenaděláte. Máte povinnost platit jak dlouhodobé platby nebo jak to máte nazvané a taky zálohy za služby. Jejich velikost většinou odpovídá spotřebě konkrétního vlastníka bytu a neplatí je všichni ve stejné výši.

  Vložil E_man, 18. Říjen 2020 - 19:55

  Problémem je právě ta „odsouhlasená částka“.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 19:07

  vy očividně nechápete, co je podstatné:-(

  Vložil Petr, 21. Srpen 2019 - 12:49
  1. v r. 2012 jsme se stali spoluvlastníky ze zákona v novém SVJ
  2. v r. 2016 jsem požádal správce, ať nám předloží námi odsouhlasený dokument podle kterého provádí předpisy (dle mého názoru v nemravné výši) záloh na správu, údržbu a opravy našeho domu, které následně hází do jakéhosi „fondu oprav“.
  3. v předpisu plateb jsme až do předloňska měli zálohy na správu údržbu a opravy, které se však ve vyúčtování objevují ve „fondu oprav“
  4. výbor chce z tohoto „fondu oprav“ (cca 8mil.Kč) financovat investice pod názvem „REVITALIZACE“.
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  ad a) pravděpodobně jste přešli na „SVJ“ v důsledku počtu bytů koupených do tzv. „osobního vlastnictví“

  ad b) kdo to je ten správce ad b) dokument odsouhlasený kdy a kde to je zapsáno ? ad b) co znamená „provádět“ předpisy ? ad b) co znamená házet do jakéhosi fondu oprav ?

  ad c) paní účetní zřejmě využívá software, které používá výraz „fond oprav“; takové vyúčtování dostáváme také (u nás je od firmy SWAN Liberec)

  ad d) nejvyšším orgánem je shromáždění, pokud jste nedali ve stanovách výboru „dekret“ na vše

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".