Vrácení zálohového příspěvku na správu domu

Vložil clauvestr, 18. Listopad 2017 - 18:03 ::

Dostal jsem letos špatné vyúčtování za loňský rok 2016. Dostáváme od SVJ jedno vyúčtování, kde jsou vyúčtovány jak zálohy na služby tak zálohové příspěvky na správu domu a pozemku.
Protože i přes reklamaci je vyúčtování vadné (vadná výše celkového nedoplatku, vadná výše všech plateb atd.) a termín pro vypořádání již dávno uplynul (8/2017) chci požádat o vrácení všech záloh na služby za rok 2016. Mám požádat i o vrácení všech zálohových příspěvků na správu domu a pozemku za rok 2016 vyjma dlouhodobé zálohy a SVJ mi je povinno je taktéž vrátit?

Krátká citace ohledně záloh z našich stanov:
3) Zálohový příspěvek na správu domu a pozemku, vyjma dlouhodobé zálohy, se s každým členem vyúčtuje nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku a rozdíl z vyúčtování se vypořádá nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování, nerozhodne-li shromáždění vlastníků jinak. Dlouhodobá záloha se s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a rekonstrukce společných částí, a to do 4 měsíců po skončení kalendářního roku; nevyčerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.


8)Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování se doručí členům společenství na oznámenou doručovací adresu a zároveň se uveřejní informace o provedeném vyúčtování na vývěsce v domě. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 10:44

  Celý příspěvek se nevrací, vrátí se po schválení roční závěrky SVJ jen případné přeplatky záloh na správu i za služby a naopak se dovybírají nedoplatky za správu domu a pozemků a za služby, které SVJ poskytuje. Dlouhodobé příspěvky na opravy a údržbu domu se vyúčtovávají po skončení akce, na kterou byly využity. Tak se to dělá v SVJ, kde jsem členem výboru. I bydlení ve vlastním rodinném domku něco stojí – i tam platíte za vše, co si neuděláte sám. Paradoxem SVJ je, že ač člen výboru si přispívám i na svou odměnu statutáře, a i z této části zaplatím své zdravotní pojištění. Takový nonsens vlastník domku nedělá, aby sám sobě něco platil a pak z toho odváděl zdravotní pojištění.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 11:28

  „Celý příspěvek se nevrací, vrátí se po schválení roční závěrky SVJ jen případné přeplatky záloh na správu i za služby a naopak se dovybírají nedoplatky za správu domu a pozemků a za služby, které SVJ poskytuje.“

  V případe nevyúčtování by se měl vrátit celý příspěvek.

  Vložil tep (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 11:48

  A kdo by ho vrátil, když tam ty peníze třeba ani nejsou a zejména když výbor neplní své povinnosti? V případě nevyúčtování je třeba získat souhlas vlastníků se čtvrtinou hlasů, svolat shromáždění, zatočit s výborem a zajistit nápravu. Pokud se nepodaří sjednat nápravu či sehnat souhlas čtvrtiny vlastníků, tak je třeba se obrátit na soud.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 15:56

  „V případě nevyúčtování je třeba získat souhlas vlastníků se čtvrtinou hlasů, svolat shromáždění, zatočit s výborem a zajistit nápravu. Pokud se nepodaří sjednat nápravu či sehnat souhlas čtvrtiny vlastníků, tak je třeba se obrátit na soud.“

  Není třeba takto složitě. Stačí jednoduše prokazatelně požádat o vrácení nevyúčtovaných příspěvků a nebudou-li vráceny, postupně je započítávat proti splatným platbám.

  Vzor takové žádosti o vrácení zde byl uveden.

  Vložil ik (bez ověření), 19. Listopad 2017 - 10:26

  Slovo záloha – vychází z účetnictví. Tzn. že platím zálohy, jelikož do termínu vyúčtování nelze platit na skutečnost. Ta nastává až při vyúčtování. Takže jestliže jste platil celoročně zálohy tak ty se Vám při vyúčtování zohlední proti skutečnosti (ve většině případů oproti fakturám od dodavatelů). Jestliže jste reklamoval vyúčtování, pak se ovšem termín 4 měsíců ode dne doručení zákonitě musí prodloužit a to do jejího vyřízení. A to všem, i těm co nepodávali reklamaci. Nepíšete v čem reklamace spočívala a jak ji Váš statutární orgán vyřídil (zda ji již vyřídil) takže se nelze k tomu vyjádřit. Jen bych podotkla, že mi není jasné, jak se můžete odvolat proti všem platbám (zálohy na služby?) ve vyúčtování, např. světlo ve společných prostorách využíváte, popelnice Vám vyváží, za vedení účetnictví někomu platíte atd. Zde bývá vždy přesně, daným SVJ, určeno, dle jakého klíče probíhá rozúčtování.

  Vložil clauvestr, 19. Listopad 2017 - 12:47

  Takže v krátkosti:
  - v 4/2017 požádáno o podklady dle ust. § 8 odst. 1) zákona č. 67/2013 Sb., podklady do teď nedoloženy
  - na konci 5/2017 jsem podal "předběžnou reklamci služeb". Namítal jsem, že jsem zaplatil více, než je uvedeno ve vyúčtování. Na "předběžnou reklamaci služeb" SVJ nereagovalo, reagoval Správce - zamítnuto. Vážená paní, vím kolik jsem zaplatil, prostě mě chtěli okrást.

  Další informace viz níže.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Listopad 2017 - 22:02

  Doporučuji jednotlivé nároky a komunikaci o nich striktně oddělovat.

  Doporučuji se v komunikaci omezit na holé věty a jízlivosti ponechat „ve skříni“.

  Doporučuji taktéž: ujasnit i zda platíte zálohově příspěvek
  nebo hradíte zálohy na správu. Budete se divit, ale je v tom kruciální rozdíl.

  Uvedl jste že „i přes reklamaci je vyúčtování vadné“, ale ne jak se SVJ k reklamaci postavilo. Odpovědělo Vám do 5-ho měsíce nebo ne? Předpokládejme, že neodpovědělo, že listina obsahuje „číselnatou změť“, že SVJ nadále nereaguje, že jste prokazatelně a včas požádal veškeré podklady (u nás tento požadavek vyžadovaný důsledně, vedl k pádu předposraného výboru a jeho nahrazení cizáckým „svalovcem“. Nicméně se nebojíme, a čekáme kdy a jak moc si i tento přiblb natluče hubu, abychom se pak mohli smát tupcům, kteří svalovce do výboru instalovali.).

  Nyní je listopad, tedy vyzvěte samostatně k vrácení záloh jak za služby tak za správu. Můžete je upozornit též, že nárok SVJ na řádně předepsanou zálohu za správu počnete po marném uplynutí lhůty (dejme tomu 7-dní) pro vrácení záloh vyzvaných k vrácení, máte nevrácené zálohy za rok 2016 za obecnou zálohu ze které budete nadále hradit další zálohy. A samozřejmě tyto „virtuální“ platby úplně nahradí ty dosavadní fyzické.

  U záloh za služby můžete navíc předběžně vyčíslit pokutu za (1) nevyřešení reklamace (2) nedodání podkladů.

  Vložil Drobný (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 9:59

  Čmuchale, vaše rada „vyzvěte samostatně k vrácení záloh jak za služby tak za správu“ je k ničemu. SVJ není povinno vracet zálohy, SVJ je povinno řádně vyúčtovat případně vypořádat. Jestliže tazatel reklamoval vyúčtování a reklamace nebyla vyřízena, nebo nebyla reklamace uznána, nezbývá než se obrátit na soud.

  Vložil clauvestr, 20. Listopad 2017 - 17:17

  Nemohu s Vámi souhlasit, že příjemce služeb je povinnen obrátit se na soud, protože pouze vyúčtování, které je správné a řádné je splatné (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími). To se týká i termínu pro doručení řádného a správného vyúčtování, nejpozdější termín pro doručení řádného a správného vyúčtování je dle ust. § 7 odst. 3) z.č.67/2013 4 měsíce ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.
  Nebo jinak, není-li řádné vyúčtování vyhotoveno ve stanovené lhůtě, vzniká plátci záloh právo na jejich vrácení (nemám důvod panu "Lakemu" nevěřit).

  Vložil Beáta (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 19:00

  „není-li řádné vyúčtování vyhotoveno ve stanovené lhůtě, vzniká plátci záloh právo na jejich vrácení“

  Můžete tento svůj názor nějak podložit, nejlépe judikátem? (Souhlasím, ale pro uplatnění tohoto názoru by opora byla vhodná.)

  Vložil Drobný (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 18:26

  Jistě, můžete se řídit lakeho radami. Ovšem měl byste vědet, že soudy často rozhodují úplně jinak než nám tu suverénně tvrdil lake. Přečtěte si jak dopadl pan Hrudka, když poslechl v jeho konkrétním případě lakeho radu viz http://www.portalsvj.cz/…revodu-dluhu#…

  Vložil clauvestr, 19. Listopad 2017 - 11:30

  Děkuji za radu, rád čtu Vaše příspěvky, protože jste moje "krevní skupina".
  Ale k věci. Ano, o podklady dle § 8 odst. 1) zákona č. 67/2013 Sb. jsem požádal, podklady nedoloženy.


  Doporučuji taktéž: ujasnit i zda platíte zálohově příspěvek
  nebo hradíte zálohy na správu. Budete se divit, ale je v tom kruciální rozdíl.

  Já platím zálohové příspěvky na správu domu a pozemku viz úvodní příspěvek, takže co podle Vás platím? V každém případě mi je SVJ povinno zálohové příspěvky na správu domu a pozemku také vyúčtovat a také nebyly správně vyúčtovány. Zde můj předpis plateb a zde zápis ze shromáždění SVJ a k tomu uvádím:
  - "Záloha na topení", "Záloha na teplou vodu", "Záloha na stočné" viz předpis plateb jsou 100% zálohami na služby.
  - kam zařadit "Dlouhodobé zal.naopravy", "Pojištění domu", "Úhrada za elelektřinu domu", "Ostatní provozní náklady", "Správní polatek" si nejsem 100% jist, poradíte?
  Které položky z předpisu plateb mám nárok si nechat vrátit?
  No a zde uvádím koncept své žádosti o vrácení nevyúčtovaných záloh, můžete jeho znění okomentovat?
  Děkuji

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 4:16

  „…zálohové příspěvky na správu domu a pozemku…“

  Dobře, hradíte „zálohy na správu“ ale „zálohově příspěvek“. Příspěvek musí být „nějak“ stanoven. Starý ZVB uvádí:
  Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku … a skládají předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.
  Takže se nyní musíte podívat do některého z historických zápisů (netvrdím ale, že to tam najdete!) a podíváte se z čeho se příspěvek skládá (jsou to zcela konkrétní a počitatelné položky). Z těch si sám zjistíte jaký smysl byste měl očekávat že plyne z ustanovení §1179 NOZ. Bez ohledu na to, že toto by Vám mělo vydat osoba odpovědná za správu domu.

  Resume: platíte li „zálohově příspěvek“ nepotřebujete vyúčtování těchto záloh, protože neboť účel byste měl znát.


  Předpis plateb:
  Váš předpis obsahuje cit. „…od 6/2016 došlo ke změně ke změně služeb poskytovaných …“. Já v předpisu nevidím, že by se změnila byť jen jedna skutečně „službová položka“

  Váš předpis se mi nejeví „srozumitelný“. Pokud došlo ke „změně“ jak je uvedeno v předpise, pak uvedený „Správní příspěvek“ (který je ve dvou řádcích přestože by zřejmě, měl být jen jedním (tedy pokud jde o TENTÝŽ „Správní příspěvek“)) byl změněn v důsledku změny smlouvy se správcem. Dle §1208/h NOZ cit. „Do působnosti shromáždění patří … určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti“. Mně z toho plyne, že nějaké shromáždění (konané od 1 do 6/2016) mělo rozhodnout o řádnosti zvýšení „Správního příspěvku“ ze 110 na 130.

  Nicméně, může jít o změnu v souvislosti s §1180/2 NOZ. Pokud tomu tak je, opět pro přezkoumání správnosti bude doložení podkladů, jak byla částka určena ostatním spoluvlastníkům (jak víte, že předseda tuto položku má určenu a že ji má ve stejné výši? Samozřejmě nevíte, a nezjistíte to bez podkladů.).

  Je sice dobré, že změna „Správního příspěvku“ byla zahrnuta do jednoho předpisu služeb a lze jej mít z tohoto titulu za špatný jako celek (nikoli jen jako jednotlivou položku =větší prostor pro manévry: tvrzení, že když se výše položek nemění tak nedošlo ke změně ve smyslu §5/1 zák.67/2013 druhá věta, bych odmítl s tím, že kdo tvrdí ten dokazuje. a podle mne máte od 6/2016 neplatný předpis záloh) jenže tento nedostatek, je zhojen tím, že jste jej konkludentně akceptoval. Což je nyní, k Vaší tíži :|. Já bych písemně takový předpis odmítl jako celek, a takové zálohy bych pro jejich neurčitost neplatil (ani z části!)


  Pokud Vám odpověděl „správce“ je to chyba (a měla by být (nejsem soudce!) k jeho tíži). Podle mého názoru SVJ nesplnilo svou povinnost dle §8/1 zák.67/2013 a opět by to mělo jít k jeho tíži. A dopustilo se i nesplnění povinnosti dle §8/2 ZoSL. Jsou to tedy 2-pochybení a podle mého názoru na každé samostatně se bude vztahovat sankce dle §13/1. Vyčíslit tuto pokutu podle mého názoru půjde až poté, co poskytovatel (tedy SVJ) zanechá protiprávního jednání. Nyní si vůbec zástupci Vašeho výboru neuvědomují, že účet za zlovolné jednání „bude mastný“ a krutý.


  V čl.4.2 Vašeho usnesení jsou nesmysly. Pokud jste byl mezi přítomnými, pak jak se píše: souhlasil jste. Pokud jste tam nebyl, pak bohužel je to Vaše chyba resp. nebyli jste tam, nemohl jste se aktivně obrátit na soud o její zvrácení. (v čl. je uvedeno, cit. „…účtované poskytovatelem služeb společenství…“. Z toho já vyvozuji, že externí firmy, které Vašemu (nikoli společenství ale)SVJ účtují své služby považujete za „poskytovatele“. Poskytovatelem ale je samo společenství viz. §2/a/2 ZoSL). Dále pak je vadné uvádět tam „nájemce“. Poskytovatel má právní vztah s příjemcem služeb. Příjemcem sice může být nájemce, ale jen tehdy pokud je SVJ vlastníkem nějakého bytu ve Vašem domě a tento pronajímá. Což je podnikání. SVJ ale nemá oprávnění podnikat a zřejmě tedy ani nevlastní žádný byt k pronájmu.

  Jaké „ostatní nevyjmenované služby“ máte? A podle jakých „platných právních předpisů“ Vám budou rozúčtovávány „stejně“. Patří tam eskort servis nebo donáška pizzy nebo… mrkněte se na vyúčtování.


  Kam zařadit „Dlouhodobé zal.naopravy“ – nejprve musíte vědět co se pod pojmem skrývá. Co se tam skrývat může, najdete ve stanovách. Pokud ne, pak je chyba že částku platíte. Popravdě, podívám li se na částku svou, je Vaše částka proti ní zcela směšná. A měla by zřejmě být uvedena v kč/m2… ale může být, že bude zohledněna až ve vyúčtování a že byla stanovena v souladu s §4/1 ZoSL. Pokud nebyla stanovena vůbec, pak její řádné stanovení najdete v §4/2 ZoSL.

  Jak koukat na „…(pojištění budovy případně bytů)…“ – Vy opravdu jste dali SVJ oprávnění sjednat pojištění „BYTŮ“? Čeho se to týká? Vnitřního vybavení? Víte přesně čeho?

  Kam zařadit „Správní poplatek“ – kam je zařazen víte podle textu Vašeho usnesení. I pokud by takové usnesení neexistovalo, je zde nadřazena vyhl. 366/2013 a zde pak §17…


  „…Které položky z předpisu plateb mám nárok si nechat vrátit…“

  Takhle to určitě nefunguje.
  Požádáte SVJ o stanovení předpisu určitého (nebál bych se obhajovat, že uvedené „správní poplatky“ jsou dva, přičemž přijaté usnesení uvádí pouze jeden (platba správci) – SVJ jistě bude bagatelizovat že jde o položky stejné: nechal bych je pak ale aby to obhájili (a vymohli si to) u soudu – buď bude sdělení srozumitelné a tím určité nebo je neurčité a tedy je nesplatné)
  I pokud by Vaše SVJ mělo nájemníky, zaráží mne jak by nájemcům chtělo účtovat jiný správní poplatek než vlastníkům samotným. Ale to již jen spekuluji mimo Váš hlavní dotaz.


  „…koncept … můžete jeho znění okomentovat…“

  Podle mne je to ukecané. Já za sebe neuvádím nic, o čem vím, že osoba odpovědná za správu domu ví nebo vědět má. Nikoho nepoučuji. Na adres8ta nekřičím (tzn. v písemné formě nepodtrhávám ani neztučňuji – to v3e jsou emoce). Jakékoli argumentace si ponechávám k soudu. Jakákoli argumentace vedená k SVJ nebo členům jeho výboru, bude požita proti Vám. Z vaší „beletrie“ bych ponechal pouze to podtržené uvozené „Doposud mi nebyly poskytnuty podklady k vyúčtování za 2016 ani vyřízena řádná reklamace. Výzva: nezúčtované zálohy v termínech 1..12/2016 připsaných na účet společenství v celkové výši XY.000 Kč žádám ve stejné výši uhradit na účet YYY/XXX-banky nejpozději do 5-pracovních dnů po obdržení této výzvy. S pozdravem clauvestr“


  PS: já důsledně vymáhám komunikaci v písemné podobě. Nic per-huba.

  PS: četl jsem ty Vaše stanovy a koukám… že také bydlíte v buzerantově. Proto bych neváhal s uplatněním jakýchkoli ran, které bych dokázal zmetkům kteří vymysleli čl. II odst. 5 a schválili ho. Dělal bych si VŽDY kopie toho co mi bude předloženo. Nic bych extra nevymáhal. Zákon 67/2013 i §1179 NOZ dává docela dobrý návod (a doufejme, že nebude vypreparován nějakými poslaneckými kryply) jak získat VEšKERé podklady a zdarma anebo jak zmetků vyrobit tučnou pokutu. Pokud své právo uplatníte důsledně, není třeba se obtěžovat za nějakým slouhou který stanovil ke kontrole 2-hodiny měsíčně. Nevím kolik Vás v SVJ je, ale budete li jen 3 z Vás žádat uplatnění svého práva, nepochybně SVJ nemůže tomu dostát.

  PS: Společenství samozřejmě není „korporací“ (čl.1 odst.3)

  PS: Vy víte co pro Vás znamená čl.9 odst.8 ?

  PS: neradím jako odborník ale výhradně jako laik. Vzhledem k Vašim stanovám, mohou být některé rady mimo, protože jejich rozsah je pro mne, na jeden příspěvek zde na PortalSVJ až dost. Hrubý nástin jsem Vám navrhl na základě mých zkušeností a je na Vás zda je alespoň zčásti a s jakým úspěchem využijete.

  Vložil clauvestr, 20. Listopad 2017 - 22:31

  Děkuji za obsáhlou odpověď a i když na tento příspěvek již nebudete reagovat, chci Vám ze slušnosti odpovědět.
  ----------------------------------------------
  "četl jsem ty Vaše stanovy a koukám… že také bydlíte v buzerantově".

  Je to ještě horší, právě se u nás asi konalo shromáždění a mě nepozvali. Zápis tuším že nezveřejní. Jsme v područí Správce (SBD), který si dělá co chce a který má u nás ještě cca 40% všech hlasů. Já nic zatím nemohu změnit, protože ostatní vlastníci jsou vovce a Správci (SBD) jsou naprosto oddaný.
  ----------------------------------------------
  "Resume: platíte li „zálohově příspěvek“ nepotřebujete vyúčtování těchto záloh, protože neboť účel byste měl znát."

  Nerozumím, u položky "Elekřina" účel znám a byla mi vyúčtována, je to osvětlení společných prostor v domě, ale je to "záloha na službu" a mám požádat o její vrácení?
  Tedy prosím o radu, ještě posílám mé vyúčtování služeb. Jak vidíte, vše je vyúčtováno, kromě "Dlouhodobé zal.naopravy" a "Správní poplatek". Navíc tam je odečet IRTN, což jsem reklamoval, to je náklad vlastní správní činnosti dle § 17 z.č.366/2013.
  Takže, mám požádat o vrácení všech zaplacených záloh u všech položek, které jsou uvedeny v mém vyúčtování služeb, nebo pouze u položek "Záloha na topení", "Záloha na teplou vodu", "Záloha na stočné"? V žádosti o vrácení tedy nebudu rozlišovat zálohy na služby a zálohy na správu, ale pouze uvedu jen slovo "zálohy"?

  Říkáte, že "výzva: nezúčtované zálohy v termínech 1..12/2016 připsaných na účet společenství v celkové výši XY.000 Kč žádám ve stejné výši uhradit na účet".

  Poraďte prosím z jakých položek tedy mám částku "XY.000" vypočíst? Děkuji.
  ----------------------------------------------
  "Jak koukat na „…(pojištění budovy případně bytů)…“ – Vy opravdu jste dali SVJ oprávnění sjednat pojištění „BYTŮ“? Čeho se to týká? Vnitřního vybavení? Víte přesně čeho?"

  Vůbec netuším, myslím, že jsme pojištěni v rámci rámcové pojistné smlouvy mezi SČMBD a pojišťovnou Kooperativa (náš Správce je SBD, který je jistě členem SČMBD). Chystám se požádat o nahlížení dle § 1179 NOZ a vše si kolem našeho SVJ zjistit.
  ----------------------------------------------
  "PS: Vy víte co pro Vás znamená čl.9 odst.8 ?"

  Bohužel, nevím co pro mě znamená význam "Dobrá víra členů orgánu společenství se přičítá společenství".
  ----------------------------------------------
  "Já bych písemně takový předpis odmítl jako celek, a takové zálohy bych pro jejich neurčitost neplatil (ani z části!)"

  Já nemám a ani nebudu mít takové znalosti jako Vy a jiní, ale učím se. Nemohu dělat 100 věcí najednou. Musím postupně, předpis plateb je jedna věc, ale důležitější je vyúčtování. Moje "opěrná zeď" je fakt, že pouze vyúčtování, které je správné a řádné je splatné (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími). Dostal jsem na 100% vadné vyúčtování a to jsem ani neobdržel podklady, kdybych je dostal našel bych možná další vady.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 10:49

  Dle mého názoru, nelze (a není to ani logické) žádat „nazpět“ pouze konkrétní položku předpisu. Vyúčtování je (pro mne bez debaty) správné jako celek, nebo vůbec. A tedy splatné jen pokud je řádné, správné jako celek, srozumitelné jako celek, nebo ani z části.

  Dle mého názoru, má být formou „příspěvku“ hrazena jen dopředu známá platební povinnost. např. tedy budete li „zateplovat“, pak došlo k (1) většinovému rozhodnutí (2) došlo k výběru z nabídek (3) došlo k uzavření smlouvy (4) znáte ze smlouvy platební povinnost a můžete zjistit Vaši alikvótní povinnost (rozhodnete se zda se přidáte k socko-partě a budete se s ní podílet na úvěru nebo platíte casch) → zde jak vidíte v ad-5 je „příspěvek“ znám a je zcela určitý. Takový náklad se nevyúčtovává, Naproti tomu náklad který není dopředu znám – jako je ta společná elektřina, protože její výše bude známa až po skončení fakturačního období, je samozřejmě nesmyslné platit jako „příspěvek“ ale zálohově jako náklad na správu domu → víte že vznikne, ale nevíte dopředu v jaké přesné výši a jak bude rozúčtován.

  Pokud jde o vyúčtování: požádal li jste o podklady srozumitelně (mělo by to být v rovině obecné, nikoli tak jak slyším, že to zkouší většina rozůčtovatelů – zvláště pak funkcionáři BD zn. že nutí příjemce služeb specifikovat přesně, který doklad chtějí).

  Pokud jde o „žádost o vrácení záloh na služby“ → Vy víte, že nějaké náklady se službami máte, ale z Vašeho vyúčtování plyne, že údajně máte NEDOPLATEK (požadavek vrátit zálohy za služby, má smysl u přeplatku → i tak je ale obojí obtížné a pracné) a pokud jste ho nezaplatil, pak prozatím nemáte co řešit (vyjma písemného oznámení, že nedoplatek neshledáváte řádně vyčíslený a považujete jej za nesplatný a že opakovaně urgujete dodání podkladů ze kterých vyúčtování vychází. Já bych omezil beletristický projev.).

  Pokud nestačí předchozí odstavec, pak "Částka "XY.000"" je součtem plateb, které jste zaslal ze svého bankovního účtu na účet SVJ (nevím zda to je možné u Vás, ale já zasílám samostatně zálohy na správu domu a samostatně zálohy na služby – odstraňuje se tím pozdější nejasnost, jakým způsobem měly být částky použity a svévolné jejich použití způsobem stanovených směrnicemi BD-ček)


  Za novelou 104/2015 a za snížením pokuty dle §13/1 z 100-Kč/den na 50-kč/den stojí právě lobby BD a SČMBD. Vaše BD by mohlo tlačit na snížení této částky – což by pak byl problém: nemohl byste jej „ztrestat“. Ale můžete nyní rozhodně nezaplatit doplatek, můžete žádat řádné stanovení předpisu záloh (podloženého týmiž doklady, jak lze žádat v §8 ZoSL) a bez řádného prokázání oprávněnosti odmítnout jakékoli platby jako nesrozumitelné.

  Argumentace musí spočívat na tom, že Vy chcete konat „dobře“ ale v souladu se zákony, ale zlovolné jednání SVJ a jeho BD-správce Vám v tom brání. Tvrdit, že špatné je to či ono ve vyúčtování nebo v podkladech je cesta do pekla → vždy si nechte předložit „konečnou hromadu listin“ – kterou buď Vy nebo oslovený znalec sezná/te jako správnou, nebo za vhodnou za topivo do kamen. Dle výsledku vašeho/znalce zkoumání se rozhodnete zda zaplatíte nebo odmítnete. A samozřejmě pokud odmítnete, počkáte na to jak a co učiní nepřítel a poohlédnete se po advokátovi (kterého dle mého názoru, budete najisto potřebovat – minimálně řádnost pro procesních úkonů).


  Doporučuji nastudovat přesné pojmy a jejich významy. Úspěch záleží na tom, aby jste se nezamotal do chybně užívaných pojmů a dojmů (získaných pak často i zde na PortalSVJ, kam samozřejmě přispívají buď participanti nebo přímo předsedové, kteří Vám rádi vysvětlí jak chybné je pokoušet se nad nimi převzít kontrolu a určit jim boudu, kam patří – to že Vás vede BD nyní už vysvětluje ty „pracovní hodiny“ určené k nahlížení). SVJ máte, a budete muset najít někoho, nejlépe mezi sebou (jak říkáte, mezi „vofcemi“) se BD postaví a po čase jej i smete.


  Zapamatujte si rad, kterých se Vám dostalo: na vyúčtování je uvedena zmínka na §1982 NOZ. Samozřejmě je nesmysl, aby si BD „vyhrazovalo jednostrannost“. Ta musí být stanovena smluvně a to vůči Vám zřejmě není. Prohlášení má ten důsledek, že přeplatíte li poskytovatele v jakémkoli směru, cítí se tímto prohlášením oprávněn cokoliv započíst na následující platební povinnost.

  K Vašemu vyúčtování: podívejte se na znění §6 vyhl. 269/2015 a zakroužkuje si každou jednou POVINNOU náležitost vyúčtování. Pokud nenajdete i jen jednu z nich, je vyúčtování nesprávné a tedy nesplatné (schválně si najděte položku §6/f – je tam?).

  Vložil clauvestr, 24. Listopad 2017 - 0:39

  Opět děkuji. Z toho co jste uvedel mi "jde hlava kolem", ale zkusím reagovat, možná odpovíte.

  "..schválně si najděte položku §6/f – je tam?"
  Ano, vyúčtování neobsahuje všechny údaje dle §6/f z.č.269/2015 Sb.,i z tohoto důvodu je nesplatné. Ve vyúčtování mám uvedeno, že cit. "Ve vyúčtování jsou uvedené pouze zaplacené zálohy na rok 2016.". To není pravda, já zaplatil více než oni tvrdí. Toto jsem reklamoval, zamítnuto. Mají pěkný binec v mých zaplacených zálohách. Proto mně ani jaksi "nevadí", že mi nedoložily podklady dle § 8 ZoSL. Vyúčtování je prostě vadné, proto se ptám co dál. Chtěl bych jim dát "výchovnou lekci", ale udělit a započítat pokutu dle § 13 ZoSL jaksi nemám odvahu, ustanovení § 13 ZoSL je nějak gumové.

  ------------------------------------------
  "..požadavek vrátit zálohy za služby, má smysl u přeplatku ..".
  Ano mám nedoplatek, ale kdyby mi ve vyúčtování zohlednily všechny zaplacené zálohy měl bych přeplatek. Nerozumím tomu, proč to má smysl pouze u přeplatku, jaký je v tom rozdíl? Já se domnívám, že pokud nebude vyúčtování služeb v pořádku a v termínu vzniká mi nárok na vrácení všech zaplacených záloh min. za služby. Tady mi asi něco uniká, můžete mi k tomu říci něco bližšího popř. mě nasměrovat. Děkuji

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 4:52

  „…já zaplatil více než oni tvrdí…“

  Můžete to dokázat (výpisem z účtu)? (nemáte li u plateb uvedeno na které období jsou hrazeny, zjevně lze mít za to, že jsou na kalendářní měsíc ve kterém byly zaslány; hůře ale i tak, že budou započítány na nejstarší sankce a pak nejstarší jistiny – což je pravidlo mnoha správců)

  „…Proto mně ani jaksi "nevadí“, že mi nedoložily podklady…„
  "…kdyby mi ve vyúčtování zohlednily všechny zaplacené zálohy měl bych přeplatek…“

  Logika říká, že tvrdíte li „…měl bych přeplatek…“, že uznáváte od rozúčtovatele vyčíslenou výši dluhu (A) za služby, ale nesouhlasíte s výší ponížení dluhu o zaplacené zálohy (B), protože údajným nezapočtením některých Vašich (ve správné (nebo vyšší) výši a na požadovaný účel) záloh (D) připsaných na účet SVJ, došlo k nedoplatku a nikoli k přeplatku.

  Logika dále říká, že jeli výše a účel Vašich záloh D nezpochybnitelný, že můžete postupovat jednodušeji než vymáhat zálohy nazpět: oznámíte písemně (SVJ), že kladný-rozdíl (E =A-B) je chybný proto a proto (doložíte data plateb), že správný je záporný-rozdíl (F =A-D), a že následující platební povinnost (na, dle Vás nespornou, což nyní jen spekuluji :)) ponížíte o částku F.

  A tím máte Vaše martirium vyřízeno, aniž byste musel příjemce Vašich záloh inzultovat (tzn. vyříkat si to hand-to-face), aniž byste se musel učit novým kouskům, aniž byste musel zjišťovat jak pracné je sehnat právníka s mozkem (nikoli slepičincem).

  „…Chtěl bych jim dát „výchovnou lekci“, ale udělit a započítat pokutu dle § 13 ZoSL jaksi nemám odvahu…“

  Bez urážky, ale Vy nemáte na to, udělovat „výchovné lekce“. Právě pokuta v §13/1 je tou „výchovnou lekcí“ ex-lege. Nic jiného. Jsou ale vlastníci, kterým postačí řešení bezkonfliktní a to když se „baba v účtárně s úsměškem "chytne za nos“ nebo „prodrbne kštici“, a utrousí „jejda“ …


  „…Dostáváme od SVJ jedno vyúčtování, kde jsou vyúčtovány jak zálohy na služby tak zálohové příspěvky na správu domu a pozemku…“

  Pokud ano, pak jste ho nedoložil. To co jste odkázal, je „Vyúčtování služeb za období…“ a já, tedy soráč, ale nevidím v něm žádné hodnoty dle §7/2 zák. 67/2013. Je to sice nepochybně celkově nesprávné, ale rozumím Vám: prostě Vám stačí když Vám započtou Vaše zálohy a díky tomu vyjde Váš přeplatek. Míním že to neprojde, ale zkuste to: nakonec fakt, že někdo bude vždy poškozen se v celkové finanční kádi Vašeho SVJ ztratí :) :)

  Vložil clauvestr, 24. Listopad 2017 - 15:58

  cit. "Můžete to dokázat (výpisem z účtu)..."
  Samozřejmě, platím pravidelně každý měsíc.
  ------------------------------------------
  cit. "Logika říká..." a cit. "Logika dále říká..."
  Pěkný výklad a asi rozumím, co mi tím chcete říci. Mělo by mně vadit, že mi nedoložily podklady a kontrolu chtít.

  Začíná to být opravdu z mé strany naprosto nepřehledné a nejasné. Sám vidíte, jaký je binec a nesmysly v zápisu ze shromáždění a v předpisu plateb vs. vyúčtování.
  To proč se tady ptám je, že SVJ se mnou nekomunikuje a komunikuje pouze arogantní Správce(SBD). Zatím neumím spočítat správnost rozpočítání nákladů na teplo, vodu atd., ale jdu po jednoduchých hodnotách jako správnost hodnot odečtu měřidel vody a topení IRTN, výše zaplacených záloh atd., popř. po formalitách, které musí být na vyúčtování. Příště předpokládám také bude vyúčtování vadné.

  1) Vyúčtování záloh na služby musí být správné a řádné, jen takové je splatné.
  Slovo 'správné' je jaksi jasné, ale 'řádné' se domnívám znamená, že je srozumitelné a se všemi náležitostmi, včetně nejpozdějšího termínu doručení tj. 4 měsíce po doručení vyúčtování dle §7/1 ZoSL. Pokud takové není, není splatné ani zčásti a to i tedy v případě přeplatku či nedoplatku. Dívám se na to jednoduše. Mám naprostou pravdu nebo jen zčásti?

  2) Sám teď vidíte, že moje vyúčtování není 'správné' (nezní na správnou částku), ale také není 'řádné', chybí hodnoty dle § 6/f v.269/2015 Sb. A to nemluvím o tom, že mi nedoložily podklady, takže vyúčtování, které si nemohu zkontrolovat je nepřezkoumatelné a tedy vadné. Když teď dostanu vyúčtování, kde bude vše v pořádku, je takovéto vyúčtování 'řádné' a je tedy splatné? Já se domnívám, že ne.

  3) Nedoložily mi podklady, takže 1 pochybení a nárok na pokutu dle §13 ZoSL mám. Sám vidíte, že vyúčtování je vadné. Mám nárok na další pokutu za nedoručení bezvadného vyúčtování (pokuta od 1.9.2017)? Dá se takto ZoSL vyložit?

  4) Co v praxi znamená věta v §7/3 ZoSL cit. "Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb."? Že do této doby v souladu se současnou judikaturou musí být správné a řádné vyúčtování vyhotoveno. Pokud se takto nestane, tak to znamená, vrátit příjemci všechny zálohy, náleží příjemci pokuta dle §7/3 ZoSL (buď obojí současně nebo pouze jedno z nich) nebo zatím nikdo neví, jak s tím soudy naloží?

  5) Teď máte poměrně dost informací, když byste to shrnul, jak tedy mám dál činit či jak byste činil Vy? Soudu se nebojím, protože by se také zjistilo, že Správce-SBD (má 40% v našem SVJ) měsíční zálohovy neplatí vůbec a svoje vyúčtování také jistě nezaplatil (má moc nad našimi financemi) a další skutečnosti. Mám požádat o vrácení zálohových příspěvků na služby a poté dle §1982 NOZ započítávat? Mám opatrně §1982 NOZ započítávat pokuty dle §13 ZoSL. Nebo nějak jinak?
  Děkuji

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 11:22
  ad-1) obecně, ano. ‚Správné‘ je ale buď podle schválených pravidel (§5/1 ZoSL) (od účinnosti NOZ by měly být do 3-let součástí stanov) nebo dle zákona o službách a prováděcí vyhlášky.

  ad-2) především neobsahuje náležitosti zákonem a vyhláškou požadované. To jestli je pak konečná částka ‚správně‘ nebo ne, je jen důsledek. Pokud jste o podklady včas zažádal, pak §8/1 uvádí
  Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. …
  což znamená, že řádně podaná žádost o podklady oddaluje počátek lhůty pro uplatnění reklamace. A nesplnění požadavku na předložení podkladů založilo důvodnost sankce dle §13/1 na straně poskytovatele.

  ad-3) konstruujete li pokutu pro porušení §7/1 z premisy doručení vyúčtování ‚řádného‘, pak se mýlíte. Mám za to, přímo odvoditelné „porušení §7/1“ je pouze časové tzn. že Vám nebylo doručeno do 31.5. ale později nebo vůbec. Kdyby tomu bylo podle Vaší úvahy, postrádal by smysl §8/2 na základě něhož můžete uplatnit námitky. Takže: čím může Váš nepřítel prokázat, že jste vyúčtování převzal/obdržel v nějakém konkrétním termínu?

  ad-4) takový znalec judlikatury nejsem. Je sice zajímavá Vaše konstrukce, že pokud by se uplatnil požadavek na podklady, případně nedošlo by v vyřízení reklamace (námitek), zda a komu k tíži vznikne nesplnění finančního vyrovnání, ale domnívám se, že ještě dlouho nebudeme v situaci kdy by se tyto sankce kumulovaly. K tíži půjde §7/3 tomu, kdo neunese svá tvrzení tzn. příjemce: že vyúčtování není řádné, nebo poskytovatel: že řádné je. Ve Vašem případě mám za to, že jde o předčasné úvahy. Vy zatím nemáte ani podklady ani rozúčtovací postupy.

  ad-5) co činit, záleží na tom jak pádné jsou důkazy. Inventura: (1) čím poskytovatel doloží nebo doložit může, datum doručení toho, co tvrdí že je ‚vyúčtování‘ (bez ohledu na jeho správnost); (2) čím prokáže příjemce, že jsem podal řádnou žádost o podklady včas; (3) čím prokáže příjemce, že podal včas ‚předběžné námitky‘ (mám za to, že soudu nebude stačit jen tvrzení „nezaplatil jsem, protože nemám podklady“. Soud bude chtít seznat prima facie jakou zásadní chybu vyúčtování má (třeba vyúčtovali o XY.000 navíc bez vysvětlení a hodlají v tom pokračovat bez rozumného vysvětlení. Použije li veškeré prostředky pro smírné řešení a nepomůže to, tedy nezaplatí, a počká si na soud)); (4) člen SVJ písemně zažádá o vyúčtování správy domu a současně o podklady dle §1179 NOZ. Po terminu pro doručení tohoto vyúčtování a podkladů, vyzve SVJ k vrácení nezúčtovaných záloh za správu a po termínu doručené výzvy se buď obrátí na soud nebo začne své nezúčtované zálohy započítávat… reakce pak na sebe nenechá dlouho čekat.

  Nemá smysl dělat haura, nejste li schopen nasadit helmici, štít, kopí a jít do toho. Samozřejmě musíte mít pevný štít (důkazy) a ostré kopí (nebát se kopím bodnout a zatočit). Nepište bezzubé výzvy, aniž byste skutečně následně zastavil platby, nehrozte pokutami aniž byste se bál je skutečně tvrdě vymoci (to Vy sám, jste uvedl).

  Samozřejmě, uspějete li, pochlubte se – především Vašim ofcím. A třeba i zde. Ale pochlubte se i když neuspějete, neb učený z nebe nespadl, a občas dojde ke konině, a vše je dobré dopodrobna analyzovat se souvěrci…

  Vložil clauvestr, 26. Listopad 2017 - 18:11

  ...Nemá smysl dělat haura....
  Naprosto souhlasím, jak jsem někde zmínil "jste moje krevní skupina".
  --------------------------
  ...Samozřejmě, uspějete-li, pochlubte se...
  Pochlubit se vovcím ještě není čas. Pochlubit se zde ještě není čím, ale jistě bych to chtěl udělat (i kvůli Vám), ale v mém případě je to všechno také otázka času, protože časově jsem úplně v PÍP. O mých znalostech práva ani nebudu mluvit.
  --------------------------
  To, že jste mi doteď odpovídal je neocenitelné a také jste uvedl ?(otazník) v jedné větě a ptáte se tj. očekáváte odpověď. Rád to udělám, ale opravdu již naprosto komplet, ale musím Vám vše sdělit, doložím texty komunikace atd. prostě vše, ale to neudělám za 3 dny. Chcete vědět, jak SBD okrádají SVJ a "jak se to dělá". Nejsem právník ani účetní, ale "něco vím" a něco si domyslím.
  Ohledně SVJ jsem utratil za právní rady tolik, že se mi z toho chce brečet. Na jednu otázku mám 2 naprosto odlišné právní názory od dvou různých advokátních kancelářích.

  Víte, já se nebojím, že mě zažalují za nedoplatek. Naopak, kéž by to udělaly. Ne opravdu. Trumfy totiž mám já, ale zatím je neumím využít. Proto se ptám zde.

  Jste osoba, která jistě má dobré IT znalosti, protože jinak byste nenapsal toto. Tonto topic považuji za mrtvý, ale rád bych Vám odpověděl (může to být po emailu i po telefonu). Bohužel kontakt na Vás nemám, ale stačí když se zaregistrujete a můžete mi poslat soukromou zprávu na email. Pokud jste věnovat mému "topicu" tolik energie, dejte mi kontakt, nebudete litovat, ale záleží na Vás. Napište. Děkuji
  S pozdravem
  clauvestr

  Vložil Beáta (bez ověření), 24. Listopad 2017 - 18:13

  „3) Nedoložily mi podklady, takže 1 pochybení a nárok na pokutu dle §13 ZoSL mám. Sám vidíte, že vyúčtování je vadné. Mám nárok na další pokutu za nedoručení bezvadného vyúčtování (pokuta od 1.9.2017)? Dá se takto ZoSL vyložit?“

  Zákon se dá vyložit, jak píšete, tj. pokuta za každé jedno pochybení samostatně. Zbývá vyřešit, jak je to při opakovaných žádostech o doložení podkladů a nebo při žádostech o doložení podkladů za více zúčtovacích období: nevyhovění každé žádosti o doložení pokladů za každé zúčtovací období → pokuta?

  „Mám požádat o vrácení zálohových příspěvků na služby a poté dle §1982 NOZ započítávat? Mám opatrně §1982 NOZ započítávat pokuty dle §13 ZoSL.“

  Pokud nechcete o svá € přijít, započítávejte. Základní právní zásada zní Kdo platí, souhlasí. Tj. pokud byste pokračovala v platbách nekrácených o Váš nárok, už svá € nedostanete zpět. (Byly zde teorie doporučující v takovém případě skládání € do úschovy, ale nikdo neuvedl, že to je prakticky proveditelné, takže patrně nemá smyslu se tímto postupem vážně zabývat.)

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Listopad 2017 - 21:00

  Fascinuje mě užívání pojmu „správní poplatek“ v praxi SVJ. Je to stejně pitomý pojem, jako „fond oprav“.

  Vložil Drobný (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 10:25

  Vůbec není podstatné, jakou zkratkou SVJ označilo odměnu správci za správu, když SVJ dále vysvětlilo, že správním poplatkem se rozumí odměna správci (viz odkaz na zápis ze shromáždění).

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 12:26

  Když je něco odměna správce, nazvu to „Odměna správce“. Jenom netransparentní správce, který před vlastníky utajuje skutečný důvod plateb, označí platbu přezdívkou tak, aby nebyl srozumitelný její účel.

  „Pojištění domu“ přece také nenazýváte „Havarijní rezerva“.

  „Odměny členům výboru“ předpokládám nenazýváte „Daň z užívání bytu“.

  Vložil * (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 11:38

  V svj se neplatí žádný správní poplatek. O správních poplatcích existuje zákon a vlastníků bytů v svj se rozhodně netýká. To tady zase někdo perlí blbiny.

  Vložil bibi (bez ověření), 19. Listopad 2017 - 20:12

  Máte v tom vašem zápisu totální blbinu. Člen svj neplatí žádné zálohy a poplatky za užívání bytu. To vám nevadí?

  Vložil bibi (bez ověření), 19. Listopad 2017 - 21:54

  Člen svj neplatí žádné zálohy a poplatky za užívání bytu. Na tom trvám. Pokud se někdo domnívá, že člen svj za užívání bytu zálohy a poplatky platí, tak tady konkrétně uveďte,jaké to jsou poplatky a zálohy.

  Vložil bibi (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 0:57

  Vy mínusující pitomci, tak uveďte konečně, jaké platby platí vlatník bytu a člen svj za užívání svého bytu?

  Vložil Drobný (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 10:19

  V zápise se shromáždění máte přesně svysvětleno v pěti bodech jaké platby má vlastník platit (dlouhodobé zálohy na opravy, správní poplatek /odměna správci/, vyjmenované zálohy na služby, elektřina společných prostor, vyjmenované ostatní provozní náklady).

  Vůbec není podstatné, jaký název použilo SVJ pro označení celkového úhrnu uvedených plateb (v našem případě „poplatky za užívání bytu“), pokud SVJ podrobně vysvětlilo, o jaké platby se konkrétně jedná.

  Vložil tep (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 8:15

  Za užívání svého bytu si neplatím nic a dobře mi tak. Jako člen SVJ hradím zálohy na služby, které mi SVJ poskytuje, coby spoluvlastník nemovitosti hradím zálohy na správu domu a pozemku, v nich jsou jak příspěvky na vlastní správu, tak třeba na úhradu elektřiny na osvětlování společných prostor, dále podílel jsem se na splácení dluhu SVJ, který si SVJ pořídilo na úhradu revitalizace domu, financoval jsem zasklení lodžie, kterou mám ve výlučném užívání (byť jde o společnou část domu) a přispívám dle spoluvlastnického podílu na budoucí opravy společných částí domu, které nejsou ve výlučném užívání vlastníků jednotek – jde o střechu, obvodové zdi, chodby, opravy společných prostor domu ve společném užívání vlastníků. Patřím k výlučným uživatelům výtahu, kteří hradí příspěvky na provoz výtahu a jeho opravy, v minulosti jsem se podílel i na jeho pořízení. Možná jsem na něco zapomněl, ale platím jen užitečné věci a je mi v domě fajn, protože s nikým se nehádám. Pokud je mi něco nejasné, zeptám se chytřejších.

  Vložil ... (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 8:34

  tepe, co jste nám chtěl sdělit? Jestli jste nám chtěl sdělit, že za užívání svého bytu neplatíte na účet svj nic, že pouze přispíváte na opravy a údržbu společných částí domu a platíte zálohy za služby, tak pak je to v pořádku. Pokud platbu za užívání svého bytu považujete za neužitečnou, tak pak je to taky v pořádku. Platba za užívání svého bytu, bytu ve vlastnictví, ne jenom, že není užitečná, je to holý nesmysl. Některým členům společenství ovšem nic nebrání v tom, aby takový nesmysl platili.

  Vložil tep (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 9:25

  a druhý nevyužívám, musím za to obdobně tak přispívat SVJ jako bych byt využíval – např. za teplo musím zaplatit alespoň 80% průměrných nákladů domu na vytápění čtverečního metru vytápěné plochy, platím za úklid společných prostor a za další služby. Je to na mém rozhodnutí, tedy platí se i za luxus, jakým je nevyužívání bytu. Za vlastnictví bytů odvádíme státu daň.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".