Sankce v zákoně o službách.

Vložil Ranáta (bez ověření), 24. Květen 2018 - 10:17 ::

Dobrý den,

§13/1 zák. 67/2013 zní před 1.1.2016
„Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. To neplatí pro případy uvedené v odstavci 2.“

§13/1 zák. 67/2013 zní od 1.1.2016
„Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, ZEJMÉNA nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.“


Jaký skutečný význam mělo a má přidání zvýrazněné části?
Novelizace počet a druh sankcí, omezila nebo vymezila nebo rozšířila?
Je ve znění od 1.1.2016 počet sankcí omezen taxativně, nebo není?

Příklad: měla li novelizace počet a druh sankcí OMEZIT, pak když poskytovatel v r. 2016 neprovedl vyplacení přeplatku v termínu dle §7/3 (do 8/2017), plyne z aktuálního znění zákona oprávnění porušení této povinnosti sankcinovat, nebo ne?

Příklad: měla li novelizace počet a druh sankcí VYMEZIT, bylo možné sankce za nějaká porušení zákona před 1.1.2016, vůbec uplatňovat, pokud muselo být ustanovení novelizováno?

Příklad: měla li novelizace počet a druh sankcí ROZŠÍŘIT, plyne opravdu, že ve starém znění chybí něco, co je novelizací uvedeno za slovem ZEJMÉNA „na jisto“?

děkuji Renáta

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Květen 2018 - 3:01

  (1) Zajímavě se jeví tajemná sankce „…povinnosti spojené s právem příjemce služeb NAHLÍŽET do podkladů …“ v zák. 67/2013 ve znění od 1.1.2016

  Jediná, opravdu jen podobná, povinnost je v §8/1 a to povinnost „doložit…“ a povinnost „umožnit…“. O právu „nahlížet…“, nic v zákoně o službách není. (srovnej s §1179 NOZ)


  (2) Před novelou bylo porušení dle §7/3 vyloučeno v §13/1 odkazem na §13/2. Po novele bylo „prodlení s peněžitým plněním“ (§7/3) ponecháno pouze na obecné úpravě v NOZ, ale NEBYLO VYLOUČENO z působnsti zák.67/2013 (lex specialis vůči NOZ). Aby mohlo být skutečně vyloučeno, musel by být výčet v §13/1 KOGENTNÍ nebo být explicitně vyloučen. Zlovo „ZEJMÉNA“ však jasně napovídá, že jde o výčet DISPOZITIVNÍ (stejně jako obdobné použití v §3/1) a explicitně sankce na §7/3 vyloučena není.

  Dokud to tedy nepřebije výklad soudních talárníků, mám za to, že sankce za porušení povinnosti dle §7/3 se vyčísluje též dle §13/2 a v tomto ohledu tedy sankce přitvrdila, než tomu bylo před 1.1.2016 (až 50Kč za den… to jde, ne? :))

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Květen 2018 - 22:57

  „…lex specialis vůči NOZ…“

  cit. „Schödelbauerová v SVJ aktuálně 3/2013 uvádí, že ZoSl je předpisem speciálním k NOZ

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 24. Květen 2018 - 22:56

  Zvýrazněná část přidala několik příkladů, co zejména je pokutovatelné.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 24. Květen 2018 - 20:17

  Píšete:

  "Jaký skutečný význam mělo a má přidání zvýrazněné části? Novelizace počet a druh sankcí, omezila nebo vymezila nebo rozšířila? Je ve znění od 1.1.2016 počet sankcí omezen taxativně, nebo není?!

  Podle mého názoru neomezila, nevymezila ani nerozšířila, nýbrž pouze upřesnila. Zvýrazněný text význam ustanovení nezměnil, pouze uvedl demonstrativní výčet povinností, jejichž nesplnění bude znamenat možnost uplatnění pokuty za prodlení, což pouze znamená, že lze uvažovat i o dalších povinnostech než demonstrativně uvedených, jejichž nesplnění bude znamenat možnost uplatnění pokuty za prodlení (stejně jako v přechozí úpravě).

  Ptáte se na nevyplacení přeplatku v termínu. Pokud byl přeplatek včas vyúčtován, pak nesplnění termínu jeho vyplacení by nemělo být řešeno „pokutou za prodlení s nepeněžitým plněním“, protože nejde o nepeněžní plnění, nýbrž o „prodlení s peněžitým plněním. Při prodlení s peněžitým plněním se uplatní úrok z prodlení na základě ustanovení § 1970 NOZ. Mechanismus určení úrokové sazby úroku z prodlení je uveden v NV č. 351/2013 Sb.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Květen 2018 - 2:37

  pane Hrubý,

  pokud něco „upřesníte“ pak to
  „vymezite“ (protože to nebylo stanoveno nebo to je tak nesrozumitelné, že musí být pro znění § zvolena jiná rétorika) nebo
  „omezite“ (z obecného všehomíra vypíchnete co Vám po chuti nebo jak dále zatemnit pravý význam věci).

  Vy dále tvrdíte, že „Zvýrazněný text význam ustanovení nezměnil, pouze uvedl DEMONSTRATIVNÍ výčet povinností …“.

  (1) chybně uvádíte, že jde o výčet poviností. Samozřejmě jde o výčet sankci.
  (2) že je slovem ZEJMÉNA míněn výčet DEMONSTRATIVNÍ není sporu, ale otázka zní, co bylo tou vsuvkou míněno. Vy jen prázdně skládáte svá slova za sebe (pejorativně: blábolíte) aniž by jste ozřejmil, PROČ mělo MMR ZAPOTŘEBÍ tuto vsuvku do zákona vložit – nic není bez důvodu (důvodem urřitě není přidat příklady, jak píše rafinovaně „Vlastnice bytu“ – to museli lobisti spadnout z jahody – i když i to je možné) a pokud je možné porušení kteréhokoli ze 14-cti §§ sankcionovat před i po novelizaci, tak jaký důvod je vypíchnout zrona ty 4-sankce? …nebo myslíte, že tam byly vloženy jen proto, aby bylo možno Vašimi slovy „..uvažovat i o dalších povinnostech než demonstrativně uvedených…“? Ono nešlo před novelizací „uvažovat“?

  Vložil Vlastik (bez ověření), 25. Květen 2018 - 7:51

  Čmuchale vymýšlíte neskutečné konstrukce. Hledáte problémy tam, kde nejsou. Největší z nich je vaše tvrzení:

  " chybně uvádíte, že jde o výčet poviností. Samozřejmě jde o výčet sankci."

  Text uvedený tazatelem se zvýrazněným textem, o němž je řeč zní:

  "Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, ZEJMÉNA nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.“

  Pokud nevidíte v tazatelem zvýrazněném textu výčet povinností, tak špatně vidíte nebo nejste schopen pochopit význam psaného textu.

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Květen 2018 - 7:49

  Už jsem nad tím také dumal, ale ač čtu zákon odzdola nahoru a odzhora dolu, tak prostě žádné jiné nepeněžní povinnosti, které SVJ ze zákona má, v tomto zákoně nevidím. Čili proč tam autor novely přidal slůvko „zejména“ je tak trochu hlavolam.

  Vložil Vlastik (bez ověření), 25. Květen 2018 - 8:08

  Demonstrativní výčet povinností přímo neobsahuje např. tyto povinnosti uvedené v § 8 zákona o službách:

  „Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, …, způsob stanovení výše záloh za služby

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Květen 2018 - 8:42

  Protože celý obsah § 8 odst. 1 se schová pod „nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování“, ve znění § 13 mate „podkladů k vyúčtování“, ale nelze to vykládat tak, že podám separátní žádost o podklady k vyúčtování (sem spadají „náklady na jednotlivé služby“, a separátní žádost o podklady ke způsobu stanovení výše záloh, a budu vedle sebe uplatňovat dvě pokuty á 50 Kč. I Pražák ve svém komentáři píše, že by se jednalo o zneužití práva, pokutu lze požadovat jen jednou.

  Stejně tak, máte-li v domě více bytů, např. vlastníte 3 byty, nemůžete podat 3 samostatné žádosti o nahlížení – to je zneužití práva. Samozřejmě z podstaty věci můžete podat 3 samostatné reklamace a pak při jejich nevyřízení patrně požadovat vedle sebe 3 pokuty.

  Ale protože ty 3 vyúčtování vzniknou z jedněch podkladů, požádat o nahlížení můžte jen jednou.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Květen 2018 - 16:13

  „…z podstaty věci můžete podat 3 samostatné reklamace …“

  tato formuace pana TN, je poněkud zavádějící, přesněji: „…z podstaty věci musíte za každou BJ podat reklamaci samostatnou …“

  „..nemůžete podat 3 samostatné žádosti o nahlížení – to je zneužití práva…“

  Těžko lze zneužít právo „nahlížet“, když v zákoně o službách, uvedeno není. Možná má pan TN nějaké „novější“ znění zákona, …


  „…protože ty 3 vyúčtování vzniknou z jedněch podkladů…“

  • Vyúčtování dle §7/2 musí obsahovat „…celkovou výši přijatých měsíčních záloh za služby …“.
  • Poskytovatel a příjemce si mohou sjednat i jiné služby než ty uvedené demonstrativně v §3/1 a to za náklady nerozpočítávané na jiné členy SVJ.
  • Poskytovatel a příjemce si mohou dle §4/1 ujednat individuální výši záloh.

  Výše jmenované položky jasně prokazují, že množina podkladů a postupů NENÍ stejná a pokud cit. „…ty 3 vyúčtování vzniknou z jedněch podkladů…“, pak je to dílem opravdu nemalé náhody.

  Má li tedy vlastník více BJ v jednom společenství, samozřejmě musí (chce-li) o splnění povinnosti dle §8/1 → žádat SEPARÁTNĚ za každou BJ samostatně.


  „…separátní žádost o podklady …, a separátní žádost ke způsobu… budu vedle sebe uplatňovat dvě pokuty á 50 Kč…“

  Takový postup by volil člověk, který od přírody rád, mění postupy jednoduché na složité. Třeba je pan TN takový, a třeba jen toto moudro podal jako neználek.

  Příjemce jeli nespokojen nebo jeli i jen uvědomnělým členem SVJ, má podat žádost ve znění
  Žádám o doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a žádám o umožnění pořízení kopie podkladů.
  Taková žádost (citace opsaná ze zákona) by měla být vyřízena tím, poskytovatel předloží příjemci „blackbox“ a co do blacboxu za podklady nasype, to tam nasype. Blackbox se následně uzav5e a nechá se posoudit právníkem, účetním, znalcem … prostě lidmi, kteří tomu rozumí a s jejichž stanovisky se nebude příjemce muset bát jít případně k soudu. 
  Vložil TN. (bez ověření), 25. Květen 2018 - 18:22

  Hezká teorie. Nebyl jste to vy, kdo tu v minulosti popíral znalosti soudních znalců? Mám kolem sebe – troufám si tvrdit – několik schopných právníků. Vyhráváme spolu spory a to i spory složité, kde není výsledek úplně předvítatelný, byť já se snažím nevyhratelným sporům vyhýbat (nechci vyhazovat peníze za soudy, o kterých vím, že je prohraji). Nikdo z těch schopných právníků není schopen posoudit vyúčtování. Rady zní – poradit se s účetní. Tato rada je důkazem, že problematice vyúčtování právníci nerozumějí. Protože účetní z pozice své profese není schopna vyúčtování posoudit, jelikož obsahuje řadu technických údajů. Posoudit by měl soudní znalec. Ale žádní takoví, pokud vím, nejsou – aspoň zde na portálu je jejich autorita zpochybňována (viz zdejší starší diskuse s panem Fialou). Tak pane Čmuchale, poraďte neposkojeným uvědomělým vlastníkům, komu že přijatý blackbox podsounout k posouzení? Znáte Dědu Vševěda, znáte?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Květen 2018 - 20:04

  (sám sobě, jsem dědem Vševědem)

  pane TN, já nepíši proti Vám.

  Pokud se občas mýlíte, tedy byste neměl být pouze dotčen, pokud jste na chybu/y upozorněn. Samozřejmě pokud jde o upozornění věcné a nejde jen osobní útok. Zda jde o „věcnou“ to si již posuďte sám v rámci své sebereflexe (nebo pýchy). Já se snažím vždy poučit a jsem rád, když zde občas medializujete nějaký rozsudek na kterém se lze mírně poučit o taktice i o úskalích – ale míním jen moudra z konkrétních kauz a ne jen citáty bez uvedení dohledatelného zdroje. (Nesnáším ty zdejší bezmozkové mínusovače, kteří pouze plivou ale kde spatřují meritorní chybu, to neuvedou. Zástupců sil pekelných (anti-Lakové, anti-Magdi, anti-Neználci), kteří zde na PortalSVJ vystupují proti vlastníkům (neprozřeným ofcím) věcně, si ale také vážím, protože než je možné protivníka pozřít, je třeba ho/to poznat.)

  Pokud si pamatujete mé výplody minulých let, tak víte, že jsem nepsal „proti znalcům“ ale proti jednomu konkrétnímu „znalci“ o kterém bylo vygugleno jen věcí nedohledatelných a zkušeností nepěkných. Je nutné hledat další (odborníky), kteří generují výsledky ověřitelné nebo uvěřitelné: a to než se k soudu dostanete, sám ve své kauze a se svými démony.

  Pokud jsem napsal, že „Blackbox se následně uzav5e a nechá se posoudit právníkem, účetním, znalcem …“ pak jsem to samozejmě mínil tak, že „po částech, v oboru jejich kompetence“. Jeví se mi rozumem průměrného člověka předpokládat, že problematiku doručování a judlikatury případně postupů u soudu má „v palci“ právník, že obvyklý způsob používaný při rozúčtování třeba tepla má „pod nehtem“ (i ne-) autorizovaný inženýr či správní firma „Pracuji pro vlastníky s.r.óóó.“, že vyštrachat v účtnictví náklady hrazené z „FO“ namísto jako služby k BJ umí účetní, že to zda do toho máte jít …Vám posoudí místní hospodský… V mnoha případech to zde umí i dlouhodobý návštěvník PortalSVJ. I Vy, bych tipoval.

  Nicméně „odborníky“ (za 350Ká/hód) hledáme jako poradní hlas aby to, nás nespokojence, utvrdilo v přesvědčení, se kterým se přesto odvážíme jít k soudu utratit své, jinak inflací znehodnocované peníze (protože v Česku většinou neplatí zákony pochopitelné a aplikovatelné rozumem průměrného člověka ale buď se hledají „duchové“ zákonů nebo spory v SVJ nejsou slovy některých ďábelských soudcokatů „dost důležité“) resp. zkusí navodit situzaci aby se stal žalovaným a Vašimi slovy „nešel do stracených sporů“.

  …a samozřejmě nikoli „teoreticky“.


  „…pokud jde o upozornění věcné a nejde jen osobní útok…“

  pane TN, pokud se domníváte, že jsem Váše moudro propral pouze osobně a nemám pravdu (konkrétně, že máte reklamovat a žádat podklady ex-lege za každý byt extra) pak to hajte tak, aby z toho tazatelka Renáta něco měla. Já jsem Vás pouze musel opravit a rozpory ukázal. Jak se k nim kdo postaví, zda je poplive nebo poctí je na něm.

  PS: budete i nadále citátovat bez uvedení dohledatelného zdroje nebo připustíte, že tato na Vás osobně směrovaná kritika, je věcná a Vaše praktika špatná?

  © Čmuchal

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 25. Květen 2018 - 15:19

  „požádat o nahlížení můžte jen jednou.“

  To odnikud neplyne. Požádat o nahlížení můžete opakovaně.

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Květen 2018 - 18:11

  Vlastnice bytu, zde diskutujeme o uplatnění sankce. Nicméně nejsem přesvědčený o tom, že můžete žádat o nahlížení do podkladů k vyúčtování „opakovaně“. Jednalo by se o zjevné zneužití práva. Normální postup je takový, že přijdete nahlédnout a okopírujete si podklady, jak určuje ZoSL. Pak nemáte důvod nahlížet opakovaně do týž podkladů. Samozřejmě se může stát, že se vám z mobilu ztratí fotky a takto odůvodníte opakovanou žádost. V normálních SVJ však vlastníci nemusí nahlížet. Výbor všechny relevantní podklady posílá emailem nebo vyvěšuje na web. Pouze v imbecilních SVJ ovládaných diktátorskými výbory a pochybnými SBD musí vlatsníci „nahlížet“ – a obvykle jim to soudruzi stejně neumožní, takže je třeba podat žalobu.

  Vložil R. (bez ověření), 25. Květen 2018 - 20:53

  Pane TN, jak probíhá nahlížení u Vás a jak často ? Přinesete si 1 x stranu A4 seznamu, co požadujete,což jste například už předem avizoval.Máte už vše připraveno a pouze už fotíte nebo Vám to postupně předkládají podle Vašeho pokynu? Odsouhlasujete si to, co už máte? Jak dlouho nahlížíte? Elektronicky nedostáváte nic?

  Vložil Také diskutující (bez ověření), 25. Květen 2018 - 10:19

  Nemám rád, když se někdo odvolává na něčí komentář a necituje. Často se pak stává, že v komentáři se řeší něco jiného, než uvádí diskutující.

  .
  Vložil Vyste (bez ověření), 25. Květen 2018 - 18:14

  Máte pravdu. Těch hloupých blbečků mínusovačů si nevšímejte.
  .
  Vložil Vyste (bez ověření), 26. Květen 2018 - 18:06

  Ty poslední dva příspěvky se nějak špatně zobrazily, jsou málo vidět. Tak je napíšu ještě jednou, snad se to zobrazí už jasně.

  „Také diskutujíci“ napsal: „Nemám rád, když se někdo odvolává na něčí komentář a necituje. Často se pak stává, že v komentáři se řeší něco jiného, než uvádí diskutující.“

  K tomu já dodávám: „Máte pravdu. Těch hloupých blbečků mínusovačů si nevšímejte.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".