SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB

Vložil lake, 28. Červen 2013 - 7:01 ::

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­....
SVJ podle NOZ není a nikdy nebude SVJ podle ZoVB. Jediným způsobem jak toho docílit by byl shodný projev vůle dosavadních vlastníků jednotek zrušit rozdělení domu na jednotky(1994). Tím zanikne SVJ(2000). Vzápětí by jako spoluvlastníci budovy schválili rozdělení budovy na jednotky(2012) a stanovy SVJ(2012).
.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­....

NOZ obsahuje ve svém § 3041 také jakousi „transformační doložku“, která říká:

 • „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. (…) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona (…).“

Jenže tento právní „oslí můstek“ se neuplatní pro SVJ(2000). Dosavadní SVJ samozřejmě nejsou speciálně upravena zákonem č. 89/2012 Sb. (nejde nám o obecnou část NOZ o právnických osobách od § 118 do § 209). Stávající SVJ vznikala přece před účinností nového občanského zákoníku, takže jím – logicky – ani upravena být nemohou. Jsou od počátku upravena zákonem č. 72/1994; zrušení tohoto zákona nemá na věc žádný právní vliv.

Opomenutím zákonodárce v NOZ chybí přechodové ustanovení pro SVJ(2000). Tento nedostatek nelze překlenout pouhým výkladem ministerských úředníků.

NOZ samozřejmě obsahuje donucující ustanovení, ovšem jsou platná pouze pro jednotky(2012), vlastníky jednotek(2012) a pro SVJ(2012). Ovšem SVJ(2000) je jiná právnická osoba, která v NOZ není upravena jinak nežli pouze obecně (§ 118 až § 209). V tom je jádro problému, který si vykladači NOZ zatím stále neumějí přiznat.

Svéprávnost i právní subjektivita (právní osobnost) SVJ(2000) se liší od SVJ(2012). Předmět činnosti, dokonce i způsob vzniku SVJ(2000) jsou odlišné od předmětu činnosti a způsobu vzniku SVJ(2012). Jde o dvě odlišné právnické osoby vzniklé v různých dobách podle dvou různých právních předpisů. Obě právnické osoby mají (pouze omylem zákonodárce) stanoveny shodné názvy, ale jejich podstata se liší. Každá z obou právnických osob vykonává jinou činnost, neboť definice pojmu „správa domu“ je v obou zákonech dosti odlišná. Podrobně je tento rozdíl vyložen zde: http://www.portalsvj.cz/…-a-podle-noz.

Ostatně pojem „dům“ podle ZOVB a podle NOZ jsou také odlišné pojmy. Dům(1994) je rozdělen na jiné jednotky nežli dům(2012),a má navíc společné části, které nespadají pod jednotky. SVJ(2000) zkrátka není právnickou osobou upravenou v NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví.

Naivní názor vykladačů – že členové SVJ(2000) se jednoho rána prostě probudí a budou členy SVJ(2012) – je z právního hlediska nesmyslem. Jde jen o to, kdy to vykladačům NOZ konečně dojde. Plzeňský profesor Eliáš připustil, že na přechod z SVJ(2000) na SVJ(2012) se zapomnělo. A v tom má plnou pravdu! Pak k tomu ještě (evidentně v úzkých) poznamenal, že SVJ(2000) se prostě budou řídit podle NOZ.

Že by? Vykladači NOZ dnes tvrdí v podstatě toto: „Zákon v § 3041 přikazuje, že každé kočce je majitel povinen do tří let přišít dvě nožičky navíc, a tím se z kočky stane automaticky velký brouk.“

Ale takto to prostě v právním státě nefunguje! Nelze kouzlem změnit jednotku(1994) na jednotku(2012) bez zásahu do samé podstaty vlastnictví. Nelze ani změnit SVJ(2000) na SVJ(2012) bez změny samé podstaty právnické osoby. Pokusí-li se o to sama právnická osoba, jde o nulitní právní jednání a nepřihlíží se k tomu. Takovou transplantaci totiž výslovně vylučuje ustanovení § 16 NOZ.

Plzeňský profesor a zákonodárci ve snaze vymazat SVJ(2000) z povrchu zemského zároveň ruší zákon o vlastnictví bytů. Ale nemohou tím zrušit těch 53000 SVJ(2000), vzniklých podle ZoVB. A nemají žádnou právní páku k tomu, aby zrušili 1,5 milionu jednotek(1994) a převedli je na jednotky(2012). K tomu by bylo nutno změnit 53000 soukromo­právních Prohlášení vlastníka budovy (se souhlasem všech vlastníků jednotek(1994)). Nepostačí pouze změnit stanovy, jak nabádá § 3041 NOZ. Jakákoliv změna stanov se nesmí dotýkat ani svéprávnosti SVJ, ani právní osobnosti SVJ.

Připomíná mi to snahy sovětských plánovačů obrátit směr toku ruských řek opačně – ze severu na jih. Nepovedlo se, i když si to mooooooc přáli a sám soudruh Stalin s tím souhlasil.

Plzeňský právník, vláda, zákonodárci i expertní skupina KANCLu přehlédli, že SVJ není obdobná právnická osoba jako TJ Kotěhůlky nebo Spolek přátel žehu v Dolní Lhotě. Pojem „společenství vlastníků jednotek“ je právně pevně spojen s pojmem „jednotka“. Změňte definici jednotky a celá navazující konstrukce se zhroutí jako kostky domina. V důvodové zprávě k NOZ je na str. 879 uvedeno: „Jednotka je pojem platného zákona, návrh tento pojem zachovává, rozšiřuje však jeho obsah s využitím možností, které k tomu návrh nového občanského zákoníku dává.“

Nu ano – v tom to právě je: to znamená, že jde právně o zcela jinou věc, s jiným obsahem. Kočka není brouk. Všichni jí ale dnes chtějí přišívat dvě další nožičky a useknout ocásek.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil E_man, 14. Leden 2016 - 12:24

  Dobrý den. Vzhledem k obrovským současným problémům v našem SVJ jsem nucen, takřka „proti své vůli“ se touto problematikou zabývat. Na začatek si však potřebuji ujasnit kým naše SVJ vlastně je. V názvu máme „Společenstvípro dům + adresa“ se sídlem na „adresa“. V základním ustanovení máme: „Společenství…bla,bla­…na základě zákona č.72/1994 …bla,bla…“. Vznikli jsme ve druhé polovině roku 2012.

  Jsme tedy SVJ(2000)? či jsme SVJ(2012)? Jsme-li SVJ(2000), musíme měnit název podle NOZ? Móoc děkuju za odpověď která mě usměrí v mém dalším samostudiu

  Vložil lake, 14. Leden 2016 - 14:13

  Pane E-man,
  nepochybně jde o právnickou osobu SVJ(2000), která je upravena zákonem č. 72/1994 Sb.. Její svéprávnost a právní způsobilost se řídí výhradně podle příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.. Název povinně obsahuje slovo „společenství“.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2014 - 19:40

  Ve vyhlášce o účetnictví č. 504/2002 Sb v § 2 stojí:

  „Vyhláška se týká účetních jednotek… společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku.“

  Kam se poděla SVJ podle ZoVB? Podle čeho mají účtovat? Pokud předpokládáme racionální legislativce na příslušném ministerstvu, pak způsob účetnictví nastavil pro všechna SVJ a tedy všechna SVJ se řídí NOZ.

  Vložil účetní (bez ověření), 12. Leden 2014 - 15:12

  Pane Zdenku, protože novela vyhlášky prošla řádným připomínkovým řízením, tak se nejednalo jen o legislativce na MF ČR ale o legislativce na všech ministerstvech a jiných připomínkových místech.

  Protože se všichni řídili většinovým názorem odborné veřejnosti, že se i stávající SVJ řídí bytovým spoluvlastnictvím v NOZ, tak nemuseli speciálně uvádět stará SVJ podle 72/1994 Sb.

  Viděl jsem vypořádání připomínek a žádný legislativec, ani nikdo z laické veřejnosti, nepřipomínkoval, že by se 504/2002 Sb. měla vztahovat i na stará SVJ. V tom je v odborné veřejnosti shoda.

  Vložil Ctirad (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:21

  „žádný legislativec, ani nikdo z laické veřejnosti, nepřipomínkoval, že by se 504/2002 Sb. měla vztahovat i na stará SVJ. V tom je v odborné veřejnosti shoda.“

  Takže v odborné veřejnosti je shoda, že se vyhláška č. 504/2002 Sb. na stará SVJ nevztahuje. Děkuji za sdělení.

  Vložil účetní (bez ověření), 14. Leden 2016 - 15:25

  Pane Ctirade, uvedená vyhláška se vztahuje na všechna SVJ. Protože je shoda v odborné veřejnosti, že všechna SVJ se řídí oddílem 5 Bytové spoluvlastnictví nového občanského zákoníku, tak bylo nadbytečné uvádět, že uvedenou vyhláškou se řídí i SVJ vzniklá dle starého zákona o vlastnictví bytů. Počkejte si na judikaturu, které to podpoří.

  Vložil lake, 14. Leden 2016 - 16:07
  • Tvrdíte zde: „Protože je shoda v odborné veřejnosti, že všechna SVJ se řídí oddílem 5 Bytové spoluvlastnictví nového občanského zákoníku, …“

  Lžete. Prokažte co tvrdíte. Prokažte to odkazem na některé právně podložené stanovisko, nebo citací z právně zdůvodněného názoru některého příslušníka odborné veřejnosti.

  Lež má krátké nohy. Podobná tvrzení zde byla už pětkrát vyvrácena. Samozřejmě se Vám omluvím, jestliže jste schopna prokázat co tvrdíte.

  lake

  Vložil lake, 10. Leden 2014 - 21:19

  Pane Zdenku,
  pouhý podzákonný předpis nemůže určovat které právnické osoby existují v tomto státě, ani čím se mají řídit, ani jaká je jejich právní povaha. Navíc ještě jde o podzákonný předpis, který se nijak netýká vzniku ani existence právnických osob, nýbrž pouze způsobu účtování a účetnictví.

  Nevím, proč předpokládáte racionální legislativce na příslušném ministerstvu. Také dělají chyby, stejně jako zákonodárci je dělají.

  • Známý je zmatečný pokyn MF z roku 2001, kde ouředníci tvrdili, že příjem úroků z bankovního účtu SVJ je příjmem vlastníků jednotek.
  • A připomínám čerstvý protiprávní metodický pokyn MF, kde ouředník tvrdí (v přímém rozporu se zákonem o účetnictví), že příjem z pronájmu není příjmem pronajímatele.
  • Připomínám známý případ, kdy svévolný a protiprávní výklad zatřídění hmotného majetku v pokynu Ministerstva financí ČR č. D-300 musel napravovat soud.
  • Nesprávné a protizákonné stanovisko MF k počítání lhůty pro vymáhání daně (tříletá nebo čtyřletá) musel řešit až Ústavní soud.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2014 - 22:13

  Jenže tady se nejedná o nějaké stanovisko či metodický pokyn, ale o zřetelné a nepochybné ustanovení byť podzákonného předpisu. Ano, vyhláška sama o sobě nemůže určit povahu právnické osoby, pouze a jen reaguje na skutečnosti, které si tímto způsobem úředníci MFČR vyložili.

  Pane lake, beru na vědomí Váš názor, naše SVJ vzniklé podle ZoVB se ale bude řídit NOZ.

  Vložil lake, 10. Leden 2014 - 22:49

  Píšete, že vaše SVJ vzniklé podle ZoVB se bude řídit NOZ.

  Nu, a co má být? V tom Vám přece nikdo nebrání. Právnická osoba SVJ(2000) si prostě změní stanovy jak je vám libo, odhlasujete si je, vložíte do rejstříku.

  Pokud ovšem chcete měnit záležitosti, zasahující do samé podstaty vlastnictví (definici jednotky, rozhodování mezi vlastníky o technickém zhodnocení majetku v případech, kdy ZoVB vyžadoval souhlas všech), to je zcela mimo pravomoc SVJ(2000). Potřebujete k tomu samozřejmě souhlas VŠECH vlastníků, kterým se rozsah jejich vlastnických práv mění.

  Jen prosím: nepoužívejte směšný argument, že jakási vyhláška o čemsi zcela jiném má vliv na právní postavení vlastníků jednotek(1994) a na vnitřní poměry právnické osoby SVJ(2000).

  lake

  Vložil Roman. (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:12

  Nejen uvedená vyhláška, ale i Zákon o službách č. 67/2013 Sb. už počítá jen s SVJ upraveným „bytovým spoluvlastnictvím“.

  Podle § 2 – Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) poskytovatelem služeb

  2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví,

  Dříve bylo v zákoně č. 67/2013 uvedeno „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“.

  Vložil lake, 27. Srpen 2013 - 11:16

  K otázce nepřípustné retroaktivity se Ústavní soud vyjadřoval v řadě svých rozhodnutí (Pl. ÚS 17/11,vydán jako předpis č. 220/2012 Sb.). Dále např. nález Pl. ÚS 21/96. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud konstatoval obecně zákaz pravé retroaktivity právních norem; tento zákaz pravé retroaktivity patří k základním principům vymezujícím kategorii právního státu.

  Snaha udělat ze SVJ(2000) retroaktivně SVJ(2012) je protiústavním pokusem o nastolení pravé retroaktivity. O právnické osobě vzniklé podle ZoVB se tvrdí, že je totožná s právnickou osobou, která má v budoucnu vznikat podle odlišného právního předpisu. To mi hlava nebere: ti kdo to tvrdí, opravdu mají diplom z právnické fakulty? A mají to v hlavě v pořádku?

  Dále cituji z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96, který byl pro svou zásadní důležitost publikován ve Sbírce zákonů jako předpis č. 63/1997 Sb. a stal se tak celostátně platným a závazným pro všechny.
  K základním principům vymezujícím kategorii právního státu patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti právních norem. (…)

  Z řady definic za autoritativní lze považovat definici E. Tilsche, jenž pravou a nepravou retroaktivitu vymezoval následovně: „Pravé zpětné působení nového zákona jest tu jen tehdy, když působí i pro dobu minulou… Nepravé zpětné působení… tu jest, když nový zákon nařizuje, že ho má být užito i na staré právní poměry již založené, ale teprve od doby, kdy počíná působnost nového zákona, anebo od doby ještě pozdější.“ (E. Tilsch, Občanské právo. Obecná část, Praha 1925, s. 75 – 78.)

  V souvislosti s analýzou principu retroaktivity je dále nutné zabývat se otázkou možných výjimek z nepřípustnosti retroaktivity právních norem. Je přitom nezbytné rozlišovat posuzování nepřípustnosti pravé a nepravé retroaktivity.

  U retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které existují striktně omezené výjimky přípustnosti, u retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti, ze které existují výjimky její nepřípustnosti.

  Pravou retroaktivitu „lze ospravedlniti nanejvýše tam, kde právní povinnost pro minulost stanovená již dříve alespoň jako mravní povinnost byla pociťována“. (A. Procházka, Retroaktivita zákonů. In: Slovník veřejného práva. Sv. III, Brno 1934, s. 800.) (…) Obdobný názor nacházíme i v současné právní teorii: „Obecně platí, že od zásady zákazu retroaktivity se lze odchýlit zcela výjimečně, a to výslovným pozitivním ustanovením.“ (…).

  Kritériem přípustnosti výjimek z principu zákazu pravé retroaktivity je legislativní zásada „ochrany oprávněné důvěry v stálost právního řádu“. (A. Procházka, Základy práva intertemporálního, Brno 1928, s. 111.) O oprávněné důvěře nelze uvažovat za předpokladu, když právní subjekt s retroaktivní regulací musí, resp. musel počítat. Příkladem takovéto situace je působení právní normy stojící v příkrém rozporu se zásadními, obecně uznanými principy humanity a morálky (…).

  Problematiky zákazu zpětné účinnosti se ve své judikatuře dotkl Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 78/92 (Sbírka usnesení a nálezů ÚS, 1992, č. 16) i Ústavní soud České republiky, a to v nálezu sp. zn. IV. ÚS 215/94 (Sbírka nálezů a usnesení ÚS, 3, 227n).

  V prvním z uvedených nálezů Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky konstatoval, že principy právního státu vyžadují u každého možného případu retroaktivity jeho výslovné vyjádření v ústavě nebo v zákoně s cílem vyloučit možnost retroaktivní interpretace zákona a zároveň vyžadují v zákoně vyřešit s retroaktivitou spjaté důsledky tak, aby nabytá práva byla řádně chráněna.

  Nepřípustnost retroaktivity, resp. retroaktivního výkladu zdůraznil v druhém z uvedených rozhodnutí i Ústavní soud České republiky: „Ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občana v právo. Tento postup zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu.“
  ------------------------------------------------------------------------------

  • A moje poznámka na závěr:
  Podle prasečího výkladu práva, který nyní podávají smečky prasečích vykladačů NOZ, je vše údajně jinak: právnická osoba SVJ(2000) má být podle mínění prasátek násilím přemalována na růžovo a označena za právnickou osobu SVJ(2012).
  Absurdnost takové myšlenky nikomu nevadí. Absence výslovných přechodových ustanovení v NOZ nikomu nevadí, ani profesoru Eliášovi.
  Prý se to překlene „výkladem“. Nikoliv: muselo by dojít k zákonnému vyvlastnění majetku milionů iosob a k jeho převedení pod jednotky(2012) podle NOZ. Ale to je z ústavního hlediska nemožné, milá prasátka. Vraťte se rýt do hnoje a nesnažte se občanům tvrdit, že vykládate právo.

  lake

  Vložil levape, 20. Září 2013 - 17:47

  Obdrželi jsme ( a pravděpodobně i všechna stávající SVJ v republice)pu­blikaci „Pro náš dům“ číslo 2/2013 a publikaci „Praktický rádce pro SVJ“ číslo 3/2013 V obou publikacích je platnost NOZ v části bytové spoluvlastnictví vysvětlována rozdílně od Vašeho výkladu. Stručně řečeno tak, že NOZ se v plném rozsahu vztahuje na stávající SVJ a od 1.1.2014 se jím musí řídit, s povinností do 3 let upravit svoje stanovy. Mohl byste se k tomu vyjádřit ?

  Vložil § (bez ověření), 20. Září 2013 - 18:39

  V uvedné publikaci je více nezmyslů. Neříkejte, že věříte všemu, co je napsané v kterékoliv publikaci.

  Vložil levape, 21. Září 2013 - 11:46

  Nechce se mi věřit. Ale dnes v Právu pan Čelechovský: Co je v rozporu s NOZ přestává platit dnem 1.1.2014 a stanovy do souladu s NOZ co nejdříve, nejpozději do 31.12.2016. Nikde kromě této diskuze jsem se ještě nesetkal s podobným výkladem jako má pan „lake“. Rád bych mu uvěřil, bylo by to pro naše SVJ jednodušší, ale zatím jde opravdu o ojedinělý názor.

  Vložil lake, 21. Září 2013 - 14:28

  Levape,
  rozumím Vašemu rozpoložení: máte protichůdné informace a nevíte která je správná. Řešení je jednoduché a zvládne ho každý.

  Prosím začněte tím, že se zajdete podívat do koupelny do zrcadla. To, co máte mezi pravým a levým ramenem, se jmenuje hlava, v ní se nachází mozek a ten je určen k přemýšlení. Tím se lišíme od žížal.

  Použijte tedy vlastní mozek. Ptejte se: Kdo je schopen svůj názor podpořit judikaturou včetně nálezů Ústavního soudu a citacemi z právního předpisu – a kdo pouze plácá jako stará Blažková, aniž by prokázal, že jeho tvrzení má nějaký podklad?

  Žížala – jak známo – jedním koncem polyká hlínu a zadním koncem ji zase vytlačuje ven. Pokud se, milí čtenáři, budete chovat jako žížaly a budete pouze hltat tvrzení zdejších právníků, popletených vykladačů a novinářů z Práva, budete navěky jako ty žížaly: až po uši v smradlavém kompostu.

  Je třeba začít používat vlastní mozek a vlastní kritický úsudek. Pak už je velmi jednoduché rozpoznat kdo má pravdu a kdo kecá.

  lake

  Vložil levape, 21. Září 2013 - 15:14

  Děkuji za Vaše pojednání o žížalách. Právnické vzdělání nemám a proto se snažím získat znalosti z výkladů zveřejňovaných v tisku a na netu. Vy mi sdělujete, že mám věřit Vám, že jedině Váš názor je správný a všichni ostatní kecají. Nedivte se ale, že váhám, když převažují texty, které Vám odporují. Dovolím si zopakovat, že Váš názor je ojedinělý a já bych se nerad dočkal toho, aby naše SVJ bylo k 31.12.2016 zru­šeno. Ale do té doby se snad vše vyjasní natolik, aby se postup v existujících SVJ sjednotil. Snad i za Vašeho přispění a bez zbytečného odbočování do říše zvířat a jiné havěti.

  Vložil lake, 21. Září 2013 - 16:43

  Pane levape, ale já jsem se ani slovem nezmínil „že máte věřit mně“, ani jsem Vám nenapsal, „že jedině můj názor je správný“. Nevymýšlejte si, buďte tak hodný.

  Napsal jsem přece jasně: věřte tomu, co je právně podloženo a odůvodněno. Věřte tomu, co je uvedeno v zákonu č. 89/2012 Sb., co je uvedeno v nálezech Ústavního soudu Pl.ÚS 78/92, IV.ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, I.ÚS 344/04, Pl.ÚS 17/11.

  Abychom byli naprosto konkrétní: Můžete tedy napsat, jaké konkrétní znalosti jste získal z textů, o kterých se zmiňujete? Mne i ostatní by to velice zajímalo.

  Ty všechny texty, ze kterých získáváte znalosti, obsahují tedy konkrétní a přesvědčivá právní zdůvodnění? Můžete napsat jaká? Nebo alespoň některé z oněch textů toto obsahují? Kolik z nich? Nebo alespoň jeden jediný z těch textů obsahuje nějaké srozumitelné právní zdůvodnění? Výborně: sem s ním! Otevřete novou diskusi, tam toto odůvodnění laskavě zkopírujte a já či někdo jiný se k tomu jistě vyjádří.
  -------------------------------------------------------------------------

  Ale zdá se, že právo je pro některé zmatené čtenáře něco jako fotbalový zápas: patnáct hlupáků cosi opsalo jeden od druhého, nedává to smysl, je to v rozporu se zákonem, a pak je zde jeden odlišný názor. Výsledek: domácí zvítězili 15:1 a mají tedy „pravdu“. Zajímavá logika.

  Nedokáže-li někdo rozpoznat právní argumentaci od pouhého ničím nepodloženého žvanění, nemohu mu vůbec nijak pomoci. Pak to, co je mezi jeho rameny, je pouze věšák na čepici.

  Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil levape, 21. Září 2013 - 17:34

  Přemýšlel jsem zda vyhovět Vašemu požadavku na zveřejnění textů o kterých jsem se zmiňoval. Všechny se odvolávají na zákon 89/2012 Sb. a jeho paragrafy. Když jsem si ale uvědomil, že pro Vás jde jen o „nepodložené kecy neználků“ rozhodl jsem se dále v této diskuzi nepokračovat. Snad se do konce roku vše vyjasní do té míry, abych to i já pochopil.

  Vložil lake, 21. Září 2013 - 18:26

  Vážený levape,
  nejsem překvapen vaší neochotou uvést byť i jediný právní argument z Vašich mnoha textů. Popravdě řečeno, přesně tuto reakci jsem očekával.

  Dosud publikované texty jsou totiž snůškou nepodložených tvrzení staré Blažkové se školáckými chybami. Jakmile se do kteréhokoliv z nich začtete, zjistíte ihned, že neobsahuje žádný argument k věci. Mohl jste to klidně napsat rovnou. Namísto toho hrajete poněkud směšnou hru „já vím, ale Vám to nepovím“.

  lake

  Vložil lake, 20. Září 2013 - 18:22

  Ano, mohu se k tomu samozřejmě vyjádřit. Stručná verze mého vyjádření je tato:

  „Nepodložené kecy neználků.“

  Mnohem delší a právně podložené verze téhož vyjádření jsem už zde vícekrát publikoval, najděte si je podle štítku. Pokud chcete podrobnější odpověď, založte laskavě novou diskusi a citujte v ní jaké právní zdůvodnění poskytli autoři obou publikací. Pak Vám odpovím.

  lake

  Vložil Dušan, 27. Srpen 2013 - 13:16

  Lake,

  popisujete „vadný“ výklad „problematických“ ustanovení NOZ. Rozumím tomu tak, že vlastní ustanovení NOZ tím nejsou zpochybněna, pokud budou správně vykládána.

  Ale ve Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se vychází z tohoto „vadného“ výkladu a přímo v ustanovení návrhu zákona se v odst. 4 § 124 uvádí:

  „Rejstřík společenství vlastníků jednotek podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rejstřík společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona.“

  Vložil lake, 21. Září 2013 - 7:03

  Pane Dušane,
  píšete o rejstříku, do něhož se budou zapisovat nová SVJ(2012). Nejspíš jste si nepřečetl nový rejstříkový zákon: například v obchodním rejstříku bude (jako dosud) zapisováno dvacet druhů právnických osob s odlišnou právní povahou. A nikdo netvrdí, že všechny se povinně budou řídit jediným zákonem, podle jediné šablony.

  Přečtěte si zákon o obchodních korporacích http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90#p777, zejména § 777. Zjistíte, že v jednom rejstříku mohou být zapsány právnické osoby, které se řídí dvěma různými právními úpravami: buď tou starou (513/1991 Sb. obchodní zákoník), nebo novou (90/2012 Sb. o obchodních korporacích). 

  To je platná zákonná úprava v plném souladu s Ústavou, nedá se okecat. A prd se stane od 1.ledna 2014: nikdo nenutí a nedonutí ty korporace, aby přecházely na novou právní úpravu. A žádný blbeček k tomu nevymýšlí katastrofické scénáře, jako ty o neexistujícím „přechodu“ SVJ pod NOZ. Už by se s těmi protiprávními báchorkami mělo přestat.

  Současná SVJ jsou právnické osoby vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb. Nic na tom nezmění ve kterém veřejném seznamu je najdete. Stávající SVJ jsou zapsána do rejstříku SVJ. Tentýž veřejný seznam má od 1. ledna 2014 sloužit navíc i k zapisování právnických osob, které budou nově vznikat podle jiného zákona. No a? Co by se z toho asi tak mělo usuzovat?

  lake

  Vložil lake, 29. Srpen 2013 - 10:08

  Není tomu tak, že by NOZ byl v pořádku. Právě naopak. Jak vícekrát upozornil Ústavní soud, povinností státu je postarat se, aby nová právní úprava, pokud zasahuje do již vzniklých vztahů, obsahovala jasná a jednoznačná přechodná ustanovení. To v NOZ dnes není. Na současná SVJ(2000) se zapomnělo, to se dobře ví a nikdo to netají.

  Pouhým výkladem právní úpravy nelze nově konstituovat neexistující právní povinnost. Výkladem NOZ lze dospět jedině k tomu, že stát není oprávněn strkat bez právního důvodu nos do soukromoprávních vztahů.

  • Příklad: v žádném celostátně platném právním předpisu není uvedena povinnost současných SVJ(2000), aby se začaly řídit podle ustanovení o bytovém vlastnictví v NOZ. To znamená, že takovou právní povinnost nemají. A hlavně: ani vlastníci jednotek(1994) takovou povinnost nemají. Tečka.

  Jakýkoliv „výklad“ na tom nemůže nic změnit. Takže současná SVJ budou existovat dál – a vnitřní právní vztahy se budou odehrávat podle ZoVB a podle přijatých stanov, mimo působnost NOZ.

  Snaha odebrat vlastníkům jednotek jejich práva a pohřbít zaživa 55000 právnických osob bez jakékoliv pozitivní právní úpravy – tp je nepřípustný postup, zcela svévolný. Ústavní soud toto opakovaně označil za útok na samu podstatu právního státu. Ústava je nad NOZ a nad jakékoliv jeho výklady.

  lake

  Vložil lake, 26. Srpen 2013 - 19:14

  Bez komentáře cituji z nálezu Ústavního soudu I.ÚS 344/04 ze dne 15. 12. 2004, který se vyjadřoval k (ne)přípustnosti retroaktivity (zpětné působnosti) nového právního předpisu na již vzniklé právní vztahy.

  K základním principům vymezujícím kategorii právního státu patří (…) princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti právních norem, (…) nález Ústavního soudu ČSFR sp. zn. Pl. ÚS 78/92).

  Nález Ústavního soudu ČR vyhlášený pod č. 63/1997 Sb., v němž Ústavní soud dovodil pravidlo, že v případě střetu staré a nové právní normy platí nepravá retroaktivita, tj., od účinnosti nové právní normy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony se řídí zrušenou právní normou.

  Ústavní konformitou retroaktivity práva se v minulosti ve své judikatuře zabýval jak Ústavní soud ČSFR, tak Ústavní soud ČR. Přitom bylo opakovaně konstatováno, že principy právního státu vyžadují u každého možného případu retroaktivity jeho výslovné vyjádření v ústavě nebo v zákoně s cílem vyloučit možnost retroaktivní interpretace zákona a zároveň vyžadují v zákoně vyřešit s retroaktivitou spjaté důsledky tak, aby nabytá práva byla řádně chráněna (nález Ústavního soudu ČSFR sp. zn. Pl. ÚS 78/92).

  Přitom právě přechodná ustanovení stanoví režim (novelou dotčených) právních vztahů vzniklých před jejím vstupem v účinnost. Existující nároky se řídí právními normami účinnými v době jejich vzniku. Jak uvedeno shora, později vydané právní normy mohou právní režim vzniklých nároků změnit, avšak musí se tak mj. stát nepochybným projevem vůle zákonodárce (srov. výše citovaný nález Ústavního soudu ČSFR ze dne 10. 12. 1992 sp. zn. Pl. ÚS 78/92, v němž je uvedeno, že principy právního státu vyžadují u každého možného případu retroaktivity jeho výslovné vyjádření v Ústavě nebo v zákoně s cílem vyloučit možnost retroaktivní interpretace zákona (Sbírka usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, str. 77).

  [Z]a situace, kdy zákonodárce mlčí jak k otázce, zda je nárok podle předchozí úpravy zachován, tak k aplikovatelnosti nové úpravy, je třeba přijmout takový výklad, který šetří smysl a podstatu základního práva, v daném případě práva na legitimní očekávání. Opačný aplikační či interpretační postup znamená porušení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“.


  Citováno z nálezu Ústavního soudu I.ÚS 344/04 ze dne 15. 12. 2004 http://kraken.slv.cz/I.%C3%9AS344/04
  lake
  Vložil Velká Plzeň (bez ověření), 28. Červen 2013 - 16:08

  Jakkoli shora uvedený názor nepostrádá jistou logiku, po zvážení všech okolností včetně té, že shora uvedený názor je zcela osamocený, lze mít důvodně za to, že jednoznačně převáží názor autorů uvedených ustanovení, tj. duch zákon nad literou zákona, chceme-li to takto formulovat.

  Vložil jardaparda, 30. Červen 2013 - 10:03

  Většina SVJ prostě stanovy přizpůsobí, a buď dojde k jednoduché novele ještě před začátkem účinnosti (např. ve smyslu §31 ZoVB), čemuž nic nebrání (kromě nepřehledné aktuální politické situace, ovšem), a nebo na rozhodnutí prvního takového soudu (který ostatně může vést k témuž – novele, aby se duch potkal se hmotou). A výsledek bude shodný – stejně se pojede podle nových stanov, případně už jen drobně upravených, protože stávající ZoVB je mnohem větší paskvil, než sice poněkud zabugovaný, ale přesto po praxi jistě dořešený lepší a rozumnější NObčZ (jsou v něm věci, které je dobré mít přímo v zákoně, a naopak v něm nejsou věci, které není dobré mít přímo v zákoně).

  Sice by samozřejmě bylo lepší mít NObčZ v dané sekci nejlépe bezchybný hned od začátku, ale nic nebránilo příslušným se za zkomentování a následné upravení problematických až chybných věcí prát případně více účinně. No, nepovedlo se, tak třeba by tací mohli jak ostatně i pro sebe, tak ale i logicky pro všechny, do toho vložit, třeba i po konzultaci se znalejšími konexí nebo nejlepších cest, lépe mířenou energii a um teď, a třeba se jim dostane hlasu nakonec právě ještě před účinností. Poslali jste svoje komplexní náhledy a důvodné pochybnosti třeba i do médií? To by také mohlo být v rámci dané snahy užitečné, zvlášť, když to bude provázeno i nějakým představením se a ukázáním, že dotyčný ví o čem mluví, ať už z hlediska vzdělání, odbornosti, praxe…

  Vložil lake, 30. Červen 2013 - 6:16

  Netřeba vyvolávat „ducha zákona“ v situaci, kdy znění zákona je jednoznačné a nepotřebuje speciální výklad. Argumentem samozřejmě není, že si kdosi myslí cosi jiného než je uvedeno v celostátně platném právním předpisu. Můj názor vyplývá přímo ze znění NOZ. Budu citovat příslušné ustanovení:

  • NOZ § 3028: „(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
   (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.“
   .

  Nový občanský zákoník tedy říká následující:

  • V SVJ(2012) s jednotkami(2012), která vzniknou podle zákona č. 89/2012 Sb., se budou právní vztahy od počátku řídit podle stanov a NOZ.
  • V SVJ(1994) s jednotkami(1994), která vznikla a vzniknou podle zákona č. 72/1994 Sb., se budou právní vztahy navěky řídit podle stanov tohoto SVJ(1994) a podle ZoVB.

  Ustanovení § 3028 NOZ tedy není ničím jiným, než aplikací známého pravidla zákazu retroaktivity právního předpisu. Toto obecné pravidlo platí všeobecně napříč právními předpisy a uplatnilo by se i v případě, že by NOZ neobsahoval § 3028.

  Platnost toho, co jsem napsal, lze dovodit také přímo ze znění NOZ: Ustanovení § 3028 obsahuje důležitou větu ohledně právních vztahů, vzniklých před datem účinnosti NOZ:

  • NOZ § 3028: „(…) To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“

  Přesně toto jsem přece napsal i já v první větě úvodního příspěvku: budou-li vlastníci jednotek(1994) v SVJ(1994) chtít své právní poměry upravit podle NOZ, musí si ujednat (t.j. schválit se souhlasem 100%), že ruší rozdělení domu na jednotky(1994) a přijímají nové Prohlášení vlastníka s jednotkami(2012) a k tomu nové stanovy(2012). Jedině tak vznikne SVJ(2012) podle NOZ.
  ------------------------------------------------------------------------------

  Závěrem:
  Pane Velká Plzeň, vrátím se k Vaší poznámce o „duchu zákona“. Každý okultista Vám řekne, že duchové sice mohou klepat stolkem a občas se zjevují na hřbitově za temných nocí, ale nemají moc měnit znění právních předpisů. Vyvolávání duchů nemůže žádným způsobem nahradit obsah právního předpisu, je-li tento obsah vyjádřen v samotném textu jednoznačně a určitě. V tomto případě nepochybně platí, že „duch zákona“ je shodný ze zněním zákona: SVJ(1994) je právnická osoba velmi odlišná od SVJ(2012). Nikdo nepopře, že na právní vztahy v SVJ(1994) se uplatní § 3028 NOZ.

  Jiná věc je, že vykladači toto ignorují a snaží se o výklad zákona na základě libovůle, v rozporu s obsahem a smyslem zákona. Nevyvolávají tedy duchy, ale pouštějí z řetězu běsy a démony svévolného výkladu práva. Kam to povede jsme se mohli přesvědčit vícekrát: na nacistické a komunistické diktatuře.

  lake

  Vložil MartinII, 6. Leden 2014 - 6:04

  http://www.jaktodelaji.cz/…/thread/6413 3.4. 2012 – Téma: Zákon 89/20012 Sb., Obč. zákoník a společenství vlastníků

  Dotaz: … Co se vůbec pro SVJ v zákoně 89/2012 zásadně mění ? Pokud se mění zákony, bývá (někde) přesně uvedeno, který paragraf se ruší, čím se třeba nahrazuje, který a v kterém slově se mění. To máme luštit zákon 72/1994 ZoVB a porovnávat s 89/2012 ? Děkuji za názor

  Odpovídá: Mgr. Klára Sommerová, Jak to dělají jinde, 21.6. 2012 Není třeba se obávat narušení stávajících vztahů, které byly založeny zákonem č. 72/1994. Sb., o vlastnictví bytů. Vaše SVJ bylo založeno před účinností NOZ (rozumějte nový občanský zákoník), tedy v souladu se zásadou zákazu retroaktivity – zákon nepůsobí zpětně – nelze měnit dosavadní právní vztahy již vzniklé a fungující. Bylo by v rozporu s funkčním právním řádem, pokud by nová právní úprava nabourávala starou. V zájmu zachování právní jistoty účastníků právních vztahů se úpravou obsaženou v NOZ budou řídit pouze právní vztahy vzniklé po účinnosti tohoto zákona, resp. 1. 1. 2014. Pro vás z toho vyplývá např. změna týkající se zrušení SVJ, nově bez likvidace. Pokud by například SVJ uzavíralo novou smlouvu s dodavatelem po datu 1. 1. 2014, bude se tato již řídit novou právní úpravou. Co se týká změny zákonů, vždy je nutné sledovat derogační klauzule v závěrečných částech zákona. Každý zákon, za předpokladu, že deroguje (ruší) stávající úpravu, takové obsahuje, viz NOZ ve vztahu k zákonu č. 72/1994. Sb., o vlastnictví bytů.

  Vložil jkl (bez ověření), 6. Leden 2014 - 8:57
  1. Mgr. Klára Sommerová se domnívá, že stará SVJ se zakládají, to svědčí o její „znalosti“ problematiky
  2. její stanovisko je z 21.6.2012, kdy převažoval názor, že stará SVJ se budou navždy řídit zákonem o vlastnictví bytů. Nyní je 6.1.2014, kdy převažuje názor, že stará SVJ se budou řídit částí bytové spoluvlastnic­tví NOZ
  3. po pravdě ani nedokáži jednoznačně posoudit, zda zastává v současné době menšinový či většinový názor o závaznosti bytového spoluvlastnictví pro stará SVJ
  Vložil . (bez ověření), 6. Leden 2014 - 6:42

  No to je gól. A co vytvoříme? Tak to tedy NEZRUŠÍME!! Ať mě k tomu někdo zkusí donutit, madam Sommerová.

  Vložil MartinII, 6. Leden 2014 - 11:35

  Pro mínusovače a kritiky pana Lakeho: na nálezy ÚS k retroaktivitě (78/92 a 215/94) upozorňuje nejen on ale také Ústav státu a práva ! Měl by ÚS nyní názor změnit nebo vysvětlit proč by se neměl na 89/2012 vztahovat ?

  http://www.ustavprava.cz/…zhodciho-78/?…

  Problematiky zákazu zpětné účinnosti (retroaktivity) právních norem se dotkl již Ústavní soud ČSFR v nálezu ze 10. 12. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 78/92 (viz Sbírka usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, 1992, č. 15), v němž Ústavní soud uvedl, že principy právního státu vyžadují u každého možného případu retroaktivity jeho výslovné vyjádření v Ústavě nebo v Zákoně s cílem vyloučit možnost retroaktivní interpretace zákona a zároveň vyžadují v zákoně vyřešit s retroaktivitou spjaté důsledky tak, aby nabytá práva byla řádně chráněna. Nepřípustnost retroaktivity a retroaktivního výkladu právních norem zdůraznil Ústavní soud České republiky v nálezu z 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94 (viz. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 3, s. 227), podle něhož ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občana v právo; tento postup zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu. JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LLM Ústav práva a právní vědy®, o.p.s. Článek byl publikován dne 07.09.2010 na www.elaw.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".