Rozúčtování teplé a studené vody

Vložil lake, 15. Březen 2010 - 8:15 ::

Podle § 9a odst. 2 ZoVB společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

Rozúčtování teplé vody
Pro teplou vodu je tímto zvláštním právním předpisem vyhláška č. 372/2001 Sb. Použije se povinně pro rozúčtování pitné vody použité k centrální přípravě teplé vody konečným spotřebitelům (tedy i vlastníkům jednotek v domě) a dále pro rozúčtování tepla k přípravě této vody a tepla k vytápění.
Postup při rozúčtování teplé vody stanoví § 5 odst. 10 vyhlášky, s přihlédnutím k odst. 6 až 9. Jiný způsob rozúčtování - odchylný od vyhlášky - je vyloučen, i kdyby jej řádně schválilo shromáždění, nebo si jej dalo do stanov (§ 9a odst. 2 ZoVB).

Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody rozdělí SVJ mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů. Při rozdělení nákladů podle vodoměrů je nevýznamné, zda součet bytových vodoměrů je nižší či vyšší ve srovnání s fakturačním (předávavcím) měřidlem. Za hranici platného vyúčtování podle vodoměrů se považuje rozdíl do 20% (avšak není to stanoveno v žádném právním předpisu).

Nejsou-li vodoměry, rozpočítává se:
• podle průměrného počtu osob užívajících jednotku,
• nebo (při dohodě všech konečných spotřebitelů) podle podlahových ploch.

Přitom rozúčtovatel může na základě odborného posouzení modifikovat číselnou hodnotu ukazatele "průměrný počet osob" nebo "podlahová plocha", aby postihl rozdíly ve vybavení bytů, nebo způsob odběru a rozsah využívání teplé užitkové vody v nebytových prostorách. Podrobnosti odborného posouzení nejsou ve vyhlášce stanoveny, je tedy na rozúčtovateli (SVJ), zda a jak tento krok uplatní.

K úpravě výpočtu ve smyslu § 5 odst. 10 s přihlédnutím k odst. 6 vyhlášky 372/2001 Sb. nepostačí pouhé rozhodnutí výboru (např. na základě tabulek směrných čísel potřeby vody), ani většinové hlasování shromáždění; je třeba vždy obstarat odborné posouzení požadované vyhláškou. Společenství rovněž musí být schopno doložit jaká kriteria byla při posouzení použita.
-------------------------------------------------------------------------------
Rozúčtování pitné vody

Myslí se tím studená voda kromě vody dodané do jednotek jako teplá voda. V současnosti není rozúčtování pitné vody uvnitř SVJ dáno žádným zvláštním právním předpisem, ani rozhodnutím cenového orgánu ve smyslu § 9a odst. 2 ZoVB. (I když někteří diskutující, jejich právníci a Ministerstvo financí si myslí opak).

Cenový výměr Ministerstva financí (aktuálně 01/2010), vydaný k provedení § 10 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách (dále ZoC), obsahuje dva okruhy regulace cen:
(1) Úředně stanovené ceny podle § 5 ZoC jsou upraveny v cenovém výměru MF 01/2010 (část I, oddíl A, odstavec 2 a 3) pouze pro nájem bytů. Vztah nájemce-pronajímatel se ovšem řídí Občanským zákoníkem a netýká se vztahů uvnitř SVJ.
(2) Věcné usměrňování cen podle § 6 ZoC nedává žádný prostor pro doplnění jakýchkoliv pravidel pro vnitřní rozúčtování v SVJ. V cenovém výměru MF 01/2010 jsou taková pravidla sice obsažena (v části II, položka 2 odst. 14 a 15), avšak jsou pro rozúčtování v rámci SVJ neplatná pro neexistenci zákonného zmocnění v samotném zákoně o cenách. Cenový výměr MF je v této části absolutně neplatný.

Způsob rozúčtování pitné vody tedy může stanovit
• Prohlášení vlastníka,
• Smlouva o výstavbě,
• stanovy SVJ,
• usnesení shromáždění podle § 11 odst. 4 ZoVB,
• rozhodnutí soudu podle § 11 odst. 3 ZoVB.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 15. Březen 2010 - 19:35

  lake napsal: „I když někteří diskutující, jejich právníci a Ministerstvo financí si myslí opak“.

  S dovolením dodám, že jste zapomněl na kancelář ombudsmana, který si myslí totéž – viz citace diskutujícího TZP zde: http://www.portalsvj.cz/…uctovani-svj#….

  Takže by se zřejmě dalo napsat: „Někteří diskutující, jejich právníci, Ministerstvo financí, Kancelář veřejného ochránce práv, Parlament, Senát a prezident jsou přesvědčeni, že vyúčtování studené vody se řídí Výměrem MF č. 01/2010, ale jeden osamělý diskutující si myslí opak“. Když už jste tedy bohužel musel zase začít tímhle tónem :-(

  Také bych ráda ocitovala další dva důvody pro své tvrzení:

  Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen v platném znění

  § 2 (1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží, cen dalšího majetku a majetkových práv“), pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

  Zákon o cenách v platném znění (např. zde: http://www.mfcr.cz/…2010_pdf.pdf

  § 3 odstavec (1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.

  Zjednodušeně řečeno – do 18.11.2009 mohla Vaše argumentace o nedostatku legitimace MF možná obstát; od tohoto data však platí, že pokud bylo MF Zákonem č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen pověřeno vydáváním právních předpisů pro regulaci cen a regulaci cen Parlament ČR dne 18.11.2009 de­finoval mimo jiné jako vyúčtování cen služeb spojených s užíváním nemovitostí, nejede přes to vlak.

  A aby nebylo pochyb, v tomto paragrafu se skutečně jedná o užívání nemovitostí vlastníky; o vyúčtování služeb pro nájemní byty hovoří § 5 odstavec (5) Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a v případě nájmů nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování.

  Vložil lake, 16. Březen 2010 - 10:52

  Paní PeDuPles,

  je třeba skutečně si přečíst zákon o cenách. Vaše argumentace § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 265/1991 Sb. je irelevantní. Stejně tak názor ombudsmana. Co si myslí parlament, senát či president jednak nevíte, jednak úmysl či názor zákonodárce (je-li jaký) nelze použít jako zákonnou normu.

  Paragraf 3 odst. 1 ZoC je bezvýznamný. Cenový výměr MF č. 01/2010 byl totiž vydán výhradně k provedení § 10 ZoC a v něm je výslovně zmíněn § 3 odst. 2, dále § 5 a § 6 ZoC (§ 8 byl zrušen). Váš argument vychází tedy pouze z § 3 odst. 1 ZoC a lze jej lehce vyvrátit:
  § 3
  (1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.

  Za prvé: Klíčový je zde výraz "nebo i". Co je obsaženo v § 3, neplatí (nemusí platit) pro OBA rozdílné způsoby regulace konkretizované v § 5 a § 6 ZoC. Obsah § 3 nelze tedy bezdůvodně vztahovat k § 6, nýbrž platí pouze na regulaci podle § 5, kde je v zákoně výslovně tato možnost podrobně zahrnuta. Vaše formulace "nejede přes to vlak" je tedy velmi nepřípadná.

  Za druhé: V § 3 odst. 1 se hovoří o službách spojených s užíváním nemovitostí, nikoliv o dodávce vody veřejným vodovodem. Tomu tedy přísluší část cenového výměru podle § 5 ZoC (úředně stanovené ceny, čemuž odpovídá položka 5 cenového výměru "Služby spojené s užíváním nájemního bytu"), nikoliv § 6 ZoC (věcně usměrňované ceny, čemuž odpovídá položka "Pitná voda" cenového výměru). Uvnitř SVJ není žádný veřejný vodovod. Pokud se domníváte něco jiného, doporučuji projít § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.. Předpokládám, že se shodujeme v tom, že část cenového výměru MF vydaná k provedení § 5 ZoC se netýká SVJ, nýbrž pouze nájemních bytů.

  Nyní k regulaci cen podle § 6 ZoC. Je třeba si jej skutečně přečíst a porozumět rozdílům mezi obsahem § 5 a § 6:
  § 6 Věcné usměrňování cen
  (1) Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky jsou
  a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo
  b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo
  c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny.

  Konec citátu, výčet je taxativní. Je zřejmé, že zákonné zmocnění podle § 6 zákona se týká výhradně tvorby a kalkulace ceny. Nezahrnuje tedy vnitřní rozhodování v SVJ, ani způsoby měření vody a rozúčtování uvnitř SVJ, ani náhradní stanovení podílů na celkové spotřebě. Už vůbec sem nelze zařadit ministerstvem vnucené změny kvóra pro odhlasování těchto vnitřních záležitostí uvnitř SVJ.

  Kdyby § 6 obsahoval podobnou klausuli jako § 5, bylo by vše jinak. Jenomže neobsahuje ji. Pozdravujte ode mne tedy znovu Vašeho právníka. Zákon o cenách hovoří jasně: cenový výměr MF není závazný pro rozúčtování vody uvnitř SVJ.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 16. Březen 2010 - 11:17

  Vážený pane lake,

  Zákon o cenách jsem četla, a to několikrát. Nevím, co je irelevantního na mé argumentaci zákonem č. 265/1991 Sb. - minule jste tvrdil, že Ministerstvo financí nemá zákonné zmocnění vydávat právní předpisy pro SVJ, proto se Vám tímto snažím ukázat, že MF pověření pro vydávání právních předpisů pro určené druhy zboží a tudíž jejich dodavatele a odběratele má dané vyšším právním předpisem.

  Opravdu si nemyslím, že by §3 odstavec 1 byl bezvýznamný; naopak je nutno ho považovat za nejvýznamnější z daného zákona pro celou problematiku, neboť výslovně definuje regulaci mimo jiné jako stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním, cenovými orgány. Že se nehodí Vám, není moje vina. Mé argumenty dále vycházejí ze ZoC jako celku včetně Vámi vyjmenovaných paragrafů a nemyslím si, že byste je vyvrátil, natož lehce.

  Vámi citovaný klíčový výraz „nebo i“ neznamená, že definice z §3 neplatí pro oba rozdílné způsoby regulace konkretizované v § 5 a § 6 ZoC. Naopak, §3 odstavec 1) je obecnou definicí regulace jako takové; paragrafy 5 a 6 pak jsou pak konkretizací způsobů regulace dle §4 a rozdělují zboží ve Výměru na ceny úředně stanovené a věcně usměrňované.

  Obsah §3 ve smyslu §4 pak lze důvodně vztáhnout jak na §5, tak na §6, neboť se v nich jedná pouze o upřesnění způsobů regulace dle §3. Že jsou nájmy konkrétně uvedeny v §5 neznamená, že pro vyúčtování u nenájemního bydlení neplatí §6, neboť z něj výslovně vyjmuto není a proto sem lze zařadit vše dle §3, co není vysloveně uvedeno jinde, nota bene když dle §4 odstavce (2) Způsoby regulace cen lze účelně spojovat, což se právě děje u nájemního bydlení, kde nájmy jdou dle §5 a vyúčtování vody dle §6 (viz Cenový věstník 13/2009 strana 5).

  Co se týče Vámi citovaného §6 ZoC Věcné usměrňování cen, zde je podle mne nutno rozúčtování vody považovat za postup při tvorbě ceny dle odstavce 1c) s tím, že podle odstavce (2) Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží, a vůči konečnému spotřebiteli „předané vody“ je SVJ v postavení prodávajícího (dodavatele), když jinde viz níže je výslovně definováno jako odběratel (kupující) a vodu si neponechává, ale předává (za úhradu od vlastníků na svůj účet) dál.

  Zdá se, že se holt v tomto bodě neshodneme, přesto se ještě pokusím níže vyargumentovat, proč nadále trvá mé přesvědčení o platnosti Výměru MF pro rozúčtování SV v SVJ. Poprosila bych ale o trochu důstojnější a konstruktivnější tón diskuze a méně osobních napadení. Rozhodně se nepovažuji za ten typ diskutéra, kterého byste měl právo poslat si někam něco přečíst; v dané problematice jsem podstatně dále a obzvláště na odborných diskuzích oceňuji aplikaci přístupu „názorový oponent není nepřítel“ a tudíž není potřeba ho zatlouci do podlahy nadávkami a osobními výpady, alébrž utlouci argumenty. Dále si myslím, že změna názoru pod tlakem argumentů není ostudou, ale projevem vnitřní moudrosti a cti; zatím jste mi však nepředložil žádný důkaz o tom, že by můj názor nebyl podložený.

  Chtěla bych podotknout, že nebojuji za sebe; v mém SVJ podepsalo písemnou dohodu o způsobu vyúčtování cca 90% vlastníků po stejném rozhodnutí shromáždění - je mi tedy úplně jedno, zda SV rozúčtovávám podle Dohody v souladu s odstavcem 14 příslušného článku Výměru MF nebo podle §9a odstavec 2 a §11 odstavec 4 ZoVB.

  Také v tuto chvíli odhlédnu od toho, že místní soud v tomto měsíci u jiného SVJ vynesl rozsudek nad neplatičem s tím, že vyúčtování služeb proběhlo podle příslušných právních předpisů, a to včetně SV podle Cenového výměru a Dohody.

  Co mi však připadá na celé záležitosti nejdůležitější je fakt, že při způsobu podle Výměru MF je potřeba k určení závazného způsobu vyúčtování SV přesně 50% vlastníků a při nedohodě je určen náhradní postup; při postupu podle ZoVB je podle účasti potřeba souhlasu někde mezi 37,51% až 75% vlastníků a při nepřijetí usnesení se všichni můžou jít klouzat, neboť podřazení nákladů na SV pod pojem správa domu a její rozúčtování na základě podílů podle § 13 ZoVB považuji za nesmysl, protože se jedná o vykonávání činnosti v rozsahu ZoVB dle §9 odstavec 1 a §9a odstavec 1a, nikoli o správu domu definovanou v ZoVB jako "správa, provoz a opravy společných částí domu". Vzhledem k tomu, že se vedle tepla a TUV jedná většinou o jednu z nejvýznamnějších položek, je mi konkrétní procentní číslo pro dohodu a konkrétní náhradní postup dle Výměru MF subjektivně milejší.

  A teď objektivně, a pokusím se jít logicky postupně.

  1) Na základě Zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen v platném znění §2 odstavec 2 je MF pověřeno vydávat právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen.

  2) Zákon o cenách § 3 odstavec (1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním, cenovými orgány.

  3) Zákon o cenách § 3 odstavec (2) Rozhodnuti cenových orgánů podle tohoto zákona jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen.

  4) Zákon o cenách § 10 odstavec (1) Cenové organy stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace (regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí), úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.

  5) Zákon o cenách § 10 odstavec (2) Předpisy o regulaci cen (regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí) podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo financí v Cenovém věstníku.

  6) Cenový věstník 13/2009, obsahující Výměr MF č. 1/2010 článek 2. Pitná voda dodávaná odběratelům Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („předaná voda“): Pro účely regulace cen platí (regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí): 14. Rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům se provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem 27) a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají.

  7) Odkaz 27 z textu odstavce 14 článku 2 Výměru MF (definice odběratele) je: 27) = § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, který zní: (5) Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy,^5) je odběratelem společenství vlastníků.

  8) Odkaz ^5) v Zákoně o vodovodech a kanalizacích je na Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

  Když to shrnu z předchozích bodů, regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí, Výměr MF je závazný pro okruh adresátů, který je v nich vymezen, přímým odkazem z Výměru MF je adresátem (odběratelem) Společenství vlastníků s dalším odkazem přímo na ZoVB.

  Jinak řečeno, Výměr MF je platný pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, jakožto rozhodnuti cenových orgánů podle ZoC jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen, a SVJ je odkazem přímo vymezeno v okruhu těchto adresátů.

  A vzhledem k tomu, že slovo "regulace" je podle Zákona o cenách § 3 odstavec (1) možno ve všech výše uvedených citacích nahradit spojením „stanovení postupu při ... vyúčtování ... služeb spojených s jejich užíváním“, jsou odstavce 14 a 15 Článku 2. Pitná voda atd. závazná pro SVJ jakožto vymezeného adresáta.

  Z uvedených důvodů nadále trvám na tom, že Výměr MF je závazným postupem pro SVJ při vyúčtování studené vody.

  Vložil lake, 16. Březen 2010 - 11:46

  PeDuPles napsala: "minule jste tvrdil, že Ministerstvo financí nemá zákonné zmocnění vydávat právní předpisy pro SVJ".

  Nikoliv, toto jsem netvrdil. Tvrdila jste to pouze Vy, pamatuji si na to a byl to takový malý faul od Vás, když jste svá slova vydávala za má. Nechal jsem to v dané chvíli bez povšimnutí.

  Nenamítám nic proti právu MF vydávat obecně platné cenové výměry. K další vaší argumentaci se nejspíše dostanu později.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 16. Březen 2010 - 11:43

  Ještě dodatek k tomuto:

  lake napsal: Za druhé: V § 3 odst. 1 se hovoří o službách spojených s užíváním nemovitostí, nikoliv o dodávce vody veřejným vodovodem.

  Já a ZoVB tvrdíme:
  §9a (1) Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k
  a) zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
  §9a (2) Společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.
  §11 (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  Zde se snad shodneme na tom, že jednotka je nemovitost a dodávka pitné vody tudíž službou spojenou s užíváním jednotek; pokud ne, nemůžete na ni aplikovat uvedený paragraf.

  lake napsal: Tomu tedy přísluší část cenového výměru podle § 5 ZoC (úředně stanovené ceny, čemuž odpovídá položka 5 cenového výměru "Služby spojené s užíváním nájemního bytu"), nikoliv § 6 ZoC (věcně usměrňované ceny, čemuž odpovídá položka "Pitná voda" cenového výměru).

  Když se začtete do Vámi citovaného paragrafu, zjistíte v odstavci 3: Ceny služeb podle odstavce l se rozúčtují na jednotlivé nájemce podle jiného právního předpisu nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru regulující cenu služby. Tedy že sám Výměr MF odkazuje v části týkající se § 5 ZoC na rozúčtování dle § 6 ZoC.

  lake napsal: Uvnitř SVJ není žádný veřejný vodovod. Pokud se domníváte něco jiného, doporučuji projít § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.

  Jsem ráda, že znáte zákon č. 274/2001 Sb. V něm je totiž výslovně uvedeno, že SVJ je odběratelem ve smyslu tohoto zákona a potažmo Výměru MF.

  lake napsal: Předpokládám, že se shodujeme v tom, že část cenového výměru MF vydaná k provedení § 5 ZoC se netýká SVJ, nýbrž pouze nájemních bytů.

  Ano, shodujeme se na tom, že položka 5 cenového výměru "Služby spojené s užíváním nájemního bytu" se týká pouze nájemních bytů. Neshodujeme se ale na tom, že část Výměru MF týkající se Předané vody je závazná pro všechny vyjmenované odběratele včetně výslovně odkazem na ZoVaK jmenované SVJ, a to přesto, že ZoC regulaci definuje jako stanovení postupu při vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním v nadřazeném paragrafu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".