Vložil PeDuPles (bez ověření), 16. Březen 2010 - 11:17

Vážený pane lake,

Zákon o cenách jsem četla, a to několikrát. Nevím, co je irelevantního na mé argumentaci zákonem č. 265/1991 Sb. - minule jste tvrdil, že Ministerstvo financí nemá zákonné zmocnění vydávat právní předpisy pro SVJ, proto se Vám tímto snažím ukázat, že MF pověření pro vydávání právních předpisů pro určené druhy zboží a tudíž jejich dodavatele a odběratele má dané vyšším právním předpisem.

Opravdu si nemyslím, že by §3 odstavec 1 byl bezvýznamný; naopak je nutno ho považovat za nejvýznamnější z daného zákona pro celou problematiku, neboť výslovně definuje regulaci mimo jiné jako stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním, cenovými orgány. Že se nehodí Vám, není moje vina. Mé argumenty dále vycházejí ze ZoC jako celku včetně Vámi vyjmenovaných paragrafů a nemyslím si, že byste je vyvrátil, natož lehce.

Vámi citovaný klíčový výraz „nebo i“ neznamená, že definice z §3 neplatí pro oba rozdílné způsoby regulace konkretizované v § 5 a § 6 ZoC. Naopak, §3 odstavec 1) je obecnou definicí regulace jako takové; paragrafy 5 a 6 pak jsou pak konkretizací způsobů regulace dle §4 a rozdělují zboží ve Výměru na ceny úředně stanovené a věcně usměrňované.

Obsah §3 ve smyslu §4 pak lze důvodně vztáhnout jak na §5, tak na §6, neboť se v nich jedná pouze o upřesnění způsobů regulace dle §3. Že jsou nájmy konkrétně uvedeny v §5 neznamená, že pro vyúčtování u nenájemního bydlení neplatí §6, neboť z něj výslovně vyjmuto není a proto sem lze zařadit vše dle §3, co není vysloveně uvedeno jinde, nota bene když dle §4 odstavce (2) Způsoby regulace cen lze účelně spojovat, což se právě děje u nájemního bydlení, kde nájmy jdou dle §5 a vyúčtování vody dle §6 (viz Cenový věstník 13/2009 strana 5).

Co se týče Vámi citovaného §6 ZoC Věcné usměrňování cen, zde je podle mne nutno rozúčtování vody považovat za postup při tvorbě ceny dle odstavce 1c) s tím, že podle odstavce (2) Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží, a vůči konečnému spotřebiteli „předané vody“ je SVJ v postavení prodávajícího (dodavatele), když jinde viz níže je výslovně definováno jako odběratel (kupující) a vodu si neponechává, ale předává (za úhradu od vlastníků na svůj účet) dál.

Zdá se, že se holt v tomto bodě neshodneme, přesto se ještě pokusím níže vyargumentovat, proč nadále trvá mé přesvědčení o platnosti Výměru MF pro rozúčtování SV v SVJ. Poprosila bych ale o trochu důstojnější a konstruktivnější tón diskuze a méně osobních napadení. Rozhodně se nepovažuji za ten typ diskutéra, kterého byste měl právo poslat si někam něco přečíst; v dané problematice jsem podstatně dále a obzvláště na odborných diskuzích oceňuji aplikaci přístupu „názorový oponent není nepřítel“ a tudíž není potřeba ho zatlouci do podlahy nadávkami a osobními výpady, alébrž utlouci argumenty. Dále si myslím, že změna názoru pod tlakem argumentů není ostudou, ale projevem vnitřní moudrosti a cti; zatím jste mi však nepředložil žádný důkaz o tom, že by můj názor nebyl podložený.

Chtěla bych podotknout, že nebojuji za sebe; v mém SVJ podepsalo písemnou dohodu o způsobu vyúčtování cca 90% vlastníků po stejném rozhodnutí shromáždění - je mi tedy úplně jedno, zda SV rozúčtovávám podle Dohody v souladu s odstavcem 14 příslušného článku Výměru MF nebo podle §9a odstavec 2 a §11 odstavec 4 ZoVB.

Také v tuto chvíli odhlédnu od toho, že místní soud v tomto měsíci u jiného SVJ vynesl rozsudek nad neplatičem s tím, že vyúčtování služeb proběhlo podle příslušných právních předpisů, a to včetně SV podle Cenového výměru a Dohody.

Co mi však připadá na celé záležitosti nejdůležitější je fakt, že při způsobu podle Výměru MF je potřeba k určení závazného způsobu vyúčtování SV přesně 50% vlastníků a při nedohodě je určen náhradní postup; při postupu podle ZoVB je podle účasti potřeba souhlasu někde mezi 37,51% až 75% vlastníků a při nepřijetí usnesení se všichni můžou jít klouzat, neboť podřazení nákladů na SV pod pojem správa domu a její rozúčtování na základě podílů podle § 13 ZoVB považuji za nesmysl, protože se jedná o vykonávání činnosti v rozsahu ZoVB dle §9 odstavec 1 a §9a odstavec 1a, nikoli o správu domu definovanou v ZoVB jako "správa, provoz a opravy společných částí domu". Vzhledem k tomu, že se vedle tepla a TUV jedná většinou o jednu z nejvýznamnějších položek, je mi konkrétní procentní číslo pro dohodu a konkrétní náhradní postup dle Výměru MF subjektivně milejší.

A teď objektivně, a pokusím se jít logicky postupně.

1) Na základě Zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen v platném znění §2 odstavec 2 je MF pověřeno vydávat právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen.

2) Zákon o cenách § 3 odstavec (1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním, cenovými orgány.

3) Zákon o cenách § 3 odstavec (2) Rozhodnuti cenových orgánů podle tohoto zákona jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen.

4) Zákon o cenách § 10 odstavec (1) Cenové organy stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace (regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí), úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.

5) Zákon o cenách § 10 odstavec (2) Předpisy o regulaci cen (regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí) podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo financí v Cenovém věstníku.

6) Cenový věstník 13/2009, obsahující Výměr MF č. 1/2010 článek 2. Pitná voda dodávaná odběratelům Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („předaná voda“): Pro účely regulace cen platí (regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí): 14. Rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům se provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem 27) a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají.

7) Odkaz 27 z textu odstavce 14 článku 2 Výměru MF (definice odběratele) je: 27) = § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, který zní: (5) Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy,^5) je odběratelem společenství vlastníků.

8) Odkaz ^5) v Zákoně o vodovodech a kanalizacích je na Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

Když to shrnu z předchozích bodů, regulací je i vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí, Výměr MF je závazný pro okruh adresátů, který je v nich vymezen, přímým odkazem z Výměru MF je adresátem (odběratelem) Společenství vlastníků s dalším odkazem přímo na ZoVB.

Jinak řečeno, Výměr MF je platný pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, jakožto rozhodnuti cenových orgánů podle ZoC jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen, a SVJ je odkazem přímo vymezeno v okruhu těchto adresátů.

A vzhledem k tomu, že slovo "regulace" je podle Zákona o cenách § 3 odstavec (1) možno ve všech výše uvedených citacích nahradit spojením „stanovení postupu při ... vyúčtování ... služeb spojených s jejich užíváním“, jsou odstavce 14 a 15 Článku 2. Pitná voda atd. závazná pro SVJ jakožto vymezeného adresáta.

Z uvedených důvodů nadále trvám na tom, že Výměr MF je závazným postupem pro SVJ při vyúčtování studené vody.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.