Rozúčtování teplé a studené vody

Vložil lake, 15. Březen 2010 - 8:15 ::

Podle § 9a odst. 2 ZoVB společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

Rozúčtování teplé vody
Pro teplou vodu je tímto zvláštním právním předpisem vyhláška č. 372/2001 Sb. Použije se povinně pro rozúčtování pitné vody použité k centrální přípravě teplé vody konečným spotřebitelům (tedy i vlastníkům jednotek v domě) a dále pro rozúčtování tepla k přípravě této vody a tepla k vytápění.
Postup při rozúčtování teplé vody stanoví § 5 odst. 10 vyhlášky, s přihlédnutím k odst. 6 až 9. Jiný způsob rozúčtování - odchylný od vyhlášky - je vyloučen, i kdyby jej řádně schválilo shromáždění, nebo si jej dalo do stanov (§ 9a odst. 2 ZoVB).

Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody rozdělí SVJ mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů. Při rozdělení nákladů podle vodoměrů je nevýznamné, zda součet bytových vodoměrů je nižší či vyšší ve srovnání s fakturačním (předávavcím) měřidlem. Za hranici platného vyúčtování podle vodoměrů se považuje rozdíl do 20% (avšak není to stanoveno v žádném právním předpisu).

Nejsou-li vodoměry, rozpočítává se:
• podle průměrného počtu osob užívajících jednotku,
• nebo (při dohodě všech konečných spotřebitelů) podle podlahových ploch.

Přitom rozúčtovatel může na základě odborného posouzení modifikovat číselnou hodnotu ukazatele "průměrný počet osob" nebo "podlahová plocha", aby postihl rozdíly ve vybavení bytů, nebo způsob odběru a rozsah využívání teplé užitkové vody v nebytových prostorách. Podrobnosti odborného posouzení nejsou ve vyhlášce stanoveny, je tedy na rozúčtovateli (SVJ), zda a jak tento krok uplatní.

K úpravě výpočtu ve smyslu § 5 odst. 10 s přihlédnutím k odst. 6 vyhlášky 372/2001 Sb. nepostačí pouhé rozhodnutí výboru (např. na základě tabulek směrných čísel potřeby vody), ani většinové hlasování shromáždění; je třeba vždy obstarat odborné posouzení požadované vyhláškou. Společenství rovněž musí být schopno doložit jaká kriteria byla při posouzení použita.
-------------------------------------------------------------------------------
Rozúčtování pitné vody

Myslí se tím studená voda kromě vody dodané do jednotek jako teplá voda. V současnosti není rozúčtování pitné vody uvnitř SVJ dáno žádným zvláštním právním předpisem, ani rozhodnutím cenového orgánu ve smyslu § 9a odst. 2 ZoVB. (I když někteří diskutující, jejich právníci a Ministerstvo financí si myslí opak).

Cenový výměr Ministerstva financí (aktuálně 01/2010), vydaný k provedení § 10 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách (dále ZoC), obsahuje dva okruhy regulace cen:
(1) Úředně stanovené ceny podle § 5 ZoC jsou upraveny v cenovém výměru MF 01/2010 (část I, oddíl A, odstavec 2 a 3) pouze pro nájem bytů. Vztah nájemce-pronajímatel se ovšem řídí Občanským zákoníkem a netýká se vztahů uvnitř SVJ.
(2) Věcné usměrňování cen podle § 6 ZoC nedává žádný prostor pro doplnění jakýchkoliv pravidel pro vnitřní rozúčtování v SVJ. V cenovém výměru MF 01/2010 jsou taková pravidla sice obsažena (v části II, položka 2 odst. 14 a 15), avšak jsou pro rozúčtování v rámci SVJ neplatná pro neexistenci zákonného zmocnění v samotném zákoně o cenách. Cenový výměr MF je v této části absolutně neplatný.

Způsob rozúčtování pitné vody tedy může stanovit
• Prohlášení vlastníka,
• Smlouva o výstavbě,
• stanovy SVJ,
• usnesení shromáždění podle § 11 odst. 4 ZoVB,
• rozhodnutí soudu podle § 11 odst. 3 ZoVB.

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.