Vložil PeDuPles (bez ověření), 16. Březen 2010 - 11:43

Ještě dodatek k tomuto:

lake napsal: Za druhé: V § 3 odst. 1 se hovoří o službách spojených s užíváním nemovitostí, nikoliv o dodávce vody veřejným vodovodem.

Já a ZoVB tvrdíme:
§9a (1) Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k
a) zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
§9a (2) Společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.
§11 (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

Zde se snad shodneme na tom, že jednotka je nemovitost a dodávka pitné vody tudíž službou spojenou s užíváním jednotek; pokud ne, nemůžete na ni aplikovat uvedený paragraf.

lake napsal: Tomu tedy přísluší část cenového výměru podle § 5 ZoC (úředně stanovené ceny, čemuž odpovídá položka 5 cenového výměru "Služby spojené s užíváním nájemního bytu"), nikoliv § 6 ZoC (věcně usměrňované ceny, čemuž odpovídá položka "Pitná voda" cenového výměru).

Když se začtete do Vámi citovaného paragrafu, zjistíte v odstavci 3: Ceny služeb podle odstavce l se rozúčtují na jednotlivé nájemce podle jiného právního předpisu nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru regulující cenu služby. Tedy že sám Výměr MF odkazuje v části týkající se § 5 ZoC na rozúčtování dle § 6 ZoC.

lake napsal: Uvnitř SVJ není žádný veřejný vodovod. Pokud se domníváte něco jiného, doporučuji projít § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.

Jsem ráda, že znáte zákon č. 274/2001 Sb. V něm je totiž výslovně uvedeno, že SVJ je odběratelem ve smyslu tohoto zákona a potažmo Výměru MF.

lake napsal: Předpokládám, že se shodujeme v tom, že část cenového výměru MF vydaná k provedení § 5 ZoC se netýká SVJ, nýbrž pouze nájemních bytů.

Ano, shodujeme se na tom, že položka 5 cenového výměru "Služby spojené s užíváním nájemního bytu" se týká pouze nájemních bytů. Neshodujeme se ale na tom, že část Výměru MF týkající se Předané vody je závazná pro všechny vyjmenované odběratele včetně výslovně odkazem na ZoVaK jmenované SVJ, a to přesto, že ZoC regulaci definuje jako stanovení postupu při vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním v nadřazeném paragrafu.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.