Novela NOZ 2020 o bytovém spoluvlastnictví

Vložil Pavel, 3. Únor 2019 - 0:42 ::

Na programu vlády 4.2.2019 je i novela NOZ o bytovém spoluvlastnictví:

https://apps.odok.cz/djv-agenda…

Předpokládá se schválení a postoupení poslancům.

Poslední zveřejněné znění novely v EKLEP z 16.10.2018:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil RD (bez ověření), 5. Únor 2019 - 22:10

  Po přečtení níže uvedených příspěvků jsem si vzpomněl na dvě věty jednoho ctihodného soudce, který mi při diskusi o tvorbě právních předpisů řekl: Základní pravidlo zní – zákony se dělají pro slušné lidi. A pak dodal: Nemůžete chránit lidi proti jejich vůli. Obě se hodí na níže uvedené příspěvky. Přispěvatelé široce řeší situace, kdy zúčastnění podle zákonů nepostupují a obviňují autory zákona, že nedělají dost, aby ona protizákonná jednání zastavili nebo omezili. Kam až by měli jít? Vlastníci bytů mají veškeré možnosti své zájmy chránit, pokud tak nedělají, je to jejich věc, ale neměli bychom za to vinit stát. Přečetl jsem si materiály pozorně a věnoval jsem tomu několik hodin. Nemám zásadní připomínky. Mám za to, že se autoři snažili upravit ty části zákona, které nebyly výkladově jednoznačné. Napsali že považují par. 1180 za dispozitivní a upravili jeho text, sice přesunuli práva a povinnosti spoluvlastníků do prohlášení vlastníka, ale zdůvodnili proč (v prohlášení to máme tak jako tak, žádnou změnu by to v našem případě nevyžadovalo). Vysvětlují, že z legislativního hlediska jsou pojmy úvěr a dluh odlišné (připadá mi to logické), atd. Zjednodušili povinnosti kolem stanov, skutečně nevím proč by si měli zasloužit tolik kritiky na jejich hlavu. Co mne pobavilo, bylo stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů, které autorům poradilo naprosto obecným stanoviskem, které neříká vůbec nic konkrétního (a tím si umylo ruce, ale ničemu nepomohlo).Jen poznámku na závěr, jestli je něco zhoubné, tak jsou to ty lobbystické tlaky přes neznalé poslance, to jsou pak věci co s tím.

  Vložil Qwertzzyx (bez ověření), 12. Únor 2019 - 0:30

  RD, píšete: „Vlastníci bytů mají veškeré možnosti své zájmy chránit, pokud tak nedělají, je to jejich věc, ale neměli bychom za to vinit stát.“ Jaké možnosti mají vlastníci? Máte na mysli podat žalobu a čekat, zda ji soud přijme, tedy uzná Váš důvod za důležitý, jak praví zákon? Nebo jaké další možnosti máte na mysli?

  „Vysvětlují, že z legislativního hlediska jsou pojmy úvěr a dluh odlišné (připadá mi to logické).“

  Úvěr je půjčka, že? Tomu, kdo získal úvěr, vznikl dluh. Nebo ne? Vlastník si nechal opravit dům, neměl na to finance a tak si půjčil od SVJ. Dluží vlastník SVJ nebo ne?

  Prosím, jak chcete z jedné částky zvané příspěvek na správu domu, která obsahuje zálohu na příští údržbu a opravy a splátku úvěru poznat, zda už jste za ony peníze něco dostal a nebo něco teprve dostanete? To nemá vážně obdoby v jiných obchodních vztazích.

  „Jen poznámku na závěr, jestli je něco zhoubné, tak jsou to ty lobbystické tlaky přes neznalé poslance, to jsou pak věci co s tím.“ Četl jste připomínky a všiml jste si, kdo jich dal nejvíce? Družstevní asociace! To není lobbizmus?

  Jinak slovník cizích slov říká: "Pojem lobbizmus lobbizmus, lobbismus

  Význam:

  cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci "

  Jar

  Vložil JR, 7. Únor 2019 - 0:50

  RD, Prosím nejprve Uveďte zda jste běžný člen SVJ nebo člen statutárního orgánu. Dále několik hodin četby ještě neznamená pochopit skutečné důsledky toho co novela chystá prosím rozeberte jednotlivé připomínky zde uvedené a řekněte Proč nesouhlasíte s tím že je považuji za negativní Jinými slovy prosím předložte argumenty proč jsou správně a moje argumenty špatně. Jak jste prosím přišel na to že novela Rozlišuje mezi dluhem a úvěrem tomu vůbec nerozumím co nám chcete říct naopak navrhovatel novely předpokládá že úvěr sv j pomocí kterého zaplatilo a SVJ vlastníkům např a rekonstrukcích majetku není dluhem těchto vlastníků neb ještě tento dluh nedospěl. Předpokládám že úvěr se splácí z příspěvku na správu domů Přečtěte si prosím laskavě co se o tom co je to příspěvek na správu domů píše v vypořádání další připomínky velice pečlivě tam rozepisuji o tom že příspěvek jsou předpokládané náklady dokonce pouze příštího roku tedy nikoli splátka něčeho co již dávno bylo zrealizováno. Prosím dejte si tu práci a rozeberte zde jednotlivé kritizované příspěvky a uveďte v čem jsou argumenty vadné děkuji. Jar

  Vložil TN. (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:23

  Rodinný dome, opravdu považujete za zjednodušení stanov povinnou přítomnost notáře?

  Vložil RD (bez ověření), 6. Únor 2019 - 20:32

  Ne, že ne. Ale alespoň něco, ne vždy bude nutný notář a bude to stát o 1000 Kč méně. Mně na tomto systému vadí to, že notář zpracuje záznam z jednání, který umí zapsat každá sekretářka, a nic víc. Zapíše kdy se jednání konalo, kdo se zúčastnil a podobně formálnosti, ale vůbec neruči za to, že stanovy jsou právně pořádku. Máte pravdu, že to jsou snadno vydělané peníze. V našem případě stanovy zpracoval developer a předložil nám je ke schválení na shromáždění a nikdo si nevšiml, že v dokumentu chybí funkční období výboru. A hádáte správně, ani náhodou na to neupozornil notář. Moje představa by byla, že pokud má mít dokument formu veřejné listiny, tak by notář měl zkontrolovat soulad dokumentu s právem (za ty peníze), nebo by ten dokument měl být jen ukládán bez nutnosti notářského zápisu. To bychom však chtěli moc i notářská komora má svůj zájem.

  Vložil JR, 7. Únor 2019 - 0:52

  RD, Jak jste se prosím dobral k částce 1000 Kč za práci notáře to rozhodně není odměna notáře za účast při přijímání stanov to že je nekontroluje je každému zřejmé Jde pouze o naprostou formalitu a cena za takovou účast není 1000Kč

  Jar

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Únor 2019 - 15:41

  Jeví se mi poněkud nehorázné utajovat znění návrhu zákona, který má schvalovat vláda. Legislativní rpoces by měl být transparentní od začátku do konce, jen tak lze zabránit lobbistickým manipulacím s návrhy zákonů.

  Vložil Krátký (bez ověření), 3. Únor 2019 - 13:10

  Pane zdeseny clene SVJ,

  v souvislosti s povinností vlastníka umožnit vstup do bytu osobě odpovědné za správu při stavebních úpravách jste podmiňoval umožnění vstupu pouze prostřednictvím státního orgánu. V DZ k § 1182 citované novely uvádí:

  „K bodu 17 a 18 (§ 1182 odst. 1 a 2) Vlastník jednotky je povinen oznámit zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu, pokud lze předpokládat, že tyto úpravy mohou mít dopad na společné části. Za stavební úpravy se v tomto smyslu považují nejen takové úpravy, které mohou mít veřejnoprávní důsledky (ve vztahu ke stavebním předpisům), ale i takové činnosti, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Přesto nelze vyloučit dopad na společné části, a tím i dopad na další vlastníky jednotek. Oznamovací povinnost má vlastník jednotky z toho důvodu, aby osoba odpovědná za správu domu a pozemku mohla stavební úpravy posoudit a případně zvážit jejich důsledky. Podle odstavce 2 je vlastník povinen umožnit během stavebních úprav přístup do bytu za účelem kontroly, zda nepoškozují, nemění nebo neohrožují společné části. To však je možné požadovat pouze na základě předchozí výzvy osoby odpovědné za správu domu a pozemku. Osobě odpovědné za správu domu a pozemku však nesvědčí neomezené právo přístupu do bytu vlastníka, ale pouze v případě stavebních úprav bytu (viz návětí). Dané pravidlo je dále rozvedeno v § 7 písm. d) nař. vlády č. 366/2013 Sb. Osoba odpovědná za správu domu je kromě kontroly na místě rovněž oprávněna požadovat i ověření (např. stavební dokumentací, je-li vyžadována stavebními předpisy), zda stavební úpravy nemohou ohrozit, poškodit nebo změnit společné části, např. předložením stavební dokumentace, pokud se vyžaduje [srov. § 7 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím]. Pokud osoba odpovědná za správu domu a pozemku dojde k závěru, že by mohlo dojít k vážnému ohrožení společných částí, byla by tato skutečnost důvodem k postupu podle § 2903 odst. 2, neboť lze dovodit, že při vážném ohrožení svých práv se může ohrožený obrátit na soud, a to i pokud újma doposud nenastala, ale pouze hrozí. Soud může žalovanému uložit provedení konkrétních vhodných a přiměřených opatření k odvrácení hrozící škody. Změny společných částí není vlastník oprávněn provádět. Změní-li vlastník jednotky společné části bez souhlasu osoby odpovědné za správu domu a pozemku, může se osoba odpovědná za správu domu a pozemku žalobou z rušené držby domáhat, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav. V případě poškození společných částí může osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatňovat právo na náhradu škody. Aktivní legitimaci osoby odpovědné za správu domu a pozemku v těchto případech lze dovodit zejména z judikatury Nejvyššího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2012 sp. zn. 29 Cdo 3269/2010, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2010 sp. zn. 22 Cdo 3281/2008 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. dubna 2001 sp. zn. 22 Cdo 1599/99).“

  Jak vidíte, nikde ani zmínka o umožnění vstupu pouze prostřednictvím státního orgánu. Nyní tedy máte příležitost, upozornit poslance, kteří budou novelu projednávat, k jak závažnému porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv by došlo, pokud poslanci navrhované znění § 1182 schválí. Pokud jste si tím jist, jistě Vás poslanci vyslyší a navrhované znění neschváli.

  Vložil JaVa, 3. Únor 2019 - 18:28

  Zdravím pane „Krátký“.Vše ,co zde citujete z DZ, je v pořádku,jen mi v těch Judikátech stále chybí odkaz, na nějaký postih,vyměřený trest nebo finanční sankce,kterou může „oprávněná“ právnická osoba SVJ/resp,její statutární orgán, po vlastníkovi jednotky,který ji odmítne vpustit do bytu z důvodu kontroly stavebních úprav „majetku ve svém vlastnictví“, účinně a hlavně na základě nějakého § znění zákona, vůbec vymáhat.A proto si myslím,že když zde není určen na základě zákona nějaký trest,pak je to odmítnutí zcela, v souladu LZPS.

  P.S.Stále se bavíme o tom,že SVJ obdrželo všechny dokumenty nezbytně nutné k této přestavbě.

  Přeji hezký večer. JaVa

  Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Únor 2019 - 16:46

  rozhodne neudělit vám souhlas se vstupem do jednotky, tak se práva na kontrolu stavebních úprav v jednotce domůžete jen a pouze prostřednictvím stavebního úřadu, stavební dokumentace a posudků.

  Ten zákon byl, je a bude v pořádku, jenom „strejcové předcedové“ ho nechtějí pochopit a pod pojmem ověření, si představují něco úplně jiného, než co jsou oprávnění činit, pokud si fyzickou kontrolu jednotky nedomluví se souhlasem uživatele jednotky. Taktéž pojem umožní přístup v tomto kontextu není vstup pro statutára SVJ, ale pokud se uživatel rozhodne nesouhlasit, tak vstup pro SÚ či policii.

  Přečtěte si, co s takovým „strejcem předcedou“ bude, pokud do jednotky vstoupí a bude se ohánět právem kontroly…

  https://iudictum.cz/…tdo-829–2017

  „Objektem posuzovaného trestného činu je domovní svoboda; označená skutková podstata chrání nedotknutelnost obydlí zaručenou čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Podle tohoto článku Listiny není do obydlí dovoleno vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Právo na respektování obydlí je garantováno rovněž čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Účelem práva na nedotknutelnost obydlí je garance prostorově vymezené soukromé sféry, v důsledku čehož je také pojem „obydlí“ vykládán široce. Obecně lze konstatovat, že jde o prostorově chápanou životní sféru, kterou si jednotlivec opatřil a pokud ji zbavil obecné přístupnosti, přičemž není rozhodující, kde se nachází či jak je vybavená. Vlastnictví nemovitosti nehraje roli, důležitá je oprávněnost užívání věci (viz WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, str. 331, 332). Zásahy do nedotknutelnosti obydlí jsou přípustné jen na základě zákona (srov. § 82 a násl. tr. ř., § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Ochrana se vztahuje na ty prostory, které uživatel drží k bydlení, tj. kde má své soukromí a svou domácnost. Ustanovením § 178 tr. zákoníku je chráněn jakýkoliv oprávněný uživatel, a to proti komukoliv; uživatel domu nebo bytu je tedy chráněn i proti vlastníku nemovitosti, a to i tehdy, má-li vlastník vykonatelné rozhodnutí k vyklizení uživatelova bytu (k tomu č. 1/1980, 16/1995 Sb. rozh. tr. aj.). Obydlím se ve smyslu § 133 tr. zákoníku rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Jedná se o široký pojem, který klade důraz na faktický stav bydlení z jakéhokoli titulu, např. vlastnictví nemovitosti, nájemní či podnájemní vztah, bydlení na základě rodinných vztahů, rozhodnutí soudu o umístění do ústavního zařízení atd. Se zřetelem na ochranu poskytovanou prostorám, které uživatel drží za účelem bydlení, zahrnuje proto vedle obytných domů, bytů i obytné chaty, hotelové domy, ubytovny, vysokoškolské koleje, domovy důchodců, výchovné ústavy apod. Neoprávněným vniknutím do obydlí jiného je nežádoucí, bez souhlasu nebo proti vůli oprávněného uživatele uskutečněné vejití do domu, bytu nebo jiné prostory sloužící k bydlení, jakož i do příslušenství k nim náležející, jímž se zasahuje do domovní svobody jiného. Násilím se rozumí použití fyzické síly.“

  Jestliže bez souhlasu bydlící osoby nemůže vstoupit ani vlastník nemovitosti držící v ruce vykonatelný soudní titul k vyklizení nemovitosti, je naprosto nepochybné, že tím spíše pouhý správce společných prostor nemůže nikam vstupovat bez souhlasu.

  Nezpochybňuji, že zákon dává SVJ právo kontroly prováděných stavebních prací, ale pokud se rozhodne osoba bydlící v jednotce, kde jsou práce prováděny, neudělit souhlas se vstupem, jediným řešením bude domáhat buď kontroly místním šetřením stavebním úřadem, nebo domáhat se soudního nahrazení souhlasu s kontrolou. První způsob nikam „strejce předcedu“ nevpustí a v druhém případě jsem přesvědčen, že pokud byly předloženy stavební dokumentace a posudky, že je vše OK, tak „strejc předceda“ žádný soudní souhlas nezíská…

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 11:56

  Zděšený člene, vy jste prvotřídní demagog.

  Krátký tu přece netvrdí, že by měl předseda vstupovat do bytu násilím, když mu vlastník neumožní vstup do bytu. Takže vás odkaz na ten rozsudek, kdy někdo vstoupil násilím do bytu si strčte za kloubok, protože je v našem případě na prd.

  Samozřejmě, že má vlastník povinnost podle § 1192 umožnit přístup předsedovi za podmínek, v ustanovení uvedených. To ovšem neznamená, jak se snažíte překrucovat, že by Krátký tvrdil, že to může provést násilím. Když má vlastník povinnost přispívat na správu, tak tu povinnost po něm také nebude nikdo vymáhat násilím, ale je třeba vymáhat soudně, pokud neplatí. Stejně tak, pokud vlastník přístup neumožní, tak je třeba se obrátit na soud, to dá rozum:

  V té výše uvedené DZ se mimo jiné uvádí:

  „Oznamovací povinnost má vlastník jednotky z toho důvodu, aby osoba odpovědná za správu domu a pozemku mohla stavební úpravy posoudit a případně zvážit jejich důsledky. Podle odstavce 2 je vlastník povinen umožnit během stavebních úprav přístup do bytu za účelem kontroly, zda nepoškozují, nemění nebo neohrožují společné části…Osoba odpovědná za správu domu je kromě kontroly na místě rovněž oprávněna požadovat i ověření (např. stavební dokumentací, je-li vyžadována stavebními předpisy), zda stavební úpravy nemohou ohrozit, poškodit nebo změnit společné části “

  Zděšený člene, rozumíte psanému textu. Vy tam nevidíte, že osoba odpovědná za správu domu je oprávněna kontroly na místě? Pokud vlastník kontrolu předsedou na místě odmítne, tak je třeba se kontroly na místě domoci soudně.

  Takže, z celého vašeho vašeho pomýleného příspěvku lze vzít v potaz pouze vaše tvrzení, "že pokud byly předloženy stavební dokumentace a posudky, že je vše OK, tak „strejc předceda“ žádný soudní souhlas nezíská… " To je ovšem pouze vaše domněnka a je v rozporu z DZ citovanou kontrolou na místě osobou odpovědnou za správu. Takže vaše přesvědčení, že předseda žádný soudní souhlas nezíská, je naprosto liché, a já jsem přesvědčen, že soudní souhlas určitě získá.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Únor 2019 - 13:05

  na vědomí, že k rozřešení nějaké právní otázky nestačí přečíst jen jedno, dvě ustanovení zákona.

  Soudní souhlas nezíská, protože zákon požaduje pouze ověření a umožnění přístupu a ověřit prováděnou stavební změnu jde i bez umožnění přístupu pro kohokoliv ze SVJ.

  Pokud bude osoba obývající jednotku trvat na tom, že odmítá umožnit vstup do jednotky statutárům SVJ a že požaduje ověření stavebních úprav prostřednictvím umožnění přístupu například pracovníkům stavebního úřadu při místním šetření, nebo prostřednictvím umožnění přístupu soudnímu znalci, tak soud s odkazem na článek 8, odstavec 1 úmluvy bude muset zvolit řešení minimalizující zásah do práva úmluvou zaručeného a bude muset zvolit cestu, co s ní obyvatel jednotky souhlasí.

  Nemohu za to, že zákon se pokouší upravovat na MMR jedinci, co nemají ani ponětí o listině práv a svobod. A píší do důvodové zprávy formulace z nichž vyvozujete nesprávné závěry. Přečtete si prosím judikaturu ESLP ohledně článku 8, odst. 1 a seznáte, že bez souhlasu bydlících osob může vstupovat do obydlí pouze státní orgán (většinou policie).

  A opravdu nechápu, čemu nerozumíte v mnou poskytnutých citacích české judikatury ohledně téhož. Nedovedu si totiž vysvětlit, že nechápete, že cokoliv je kdekoliv v zákoně i v důvodové zprávě napsáno, musí být interpretováno v souladu s vyššími právními normami. Zde s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

  V mnou citovaném českém judikátu se neoprávněně do jednotky dostala dokonce její spolumajitelka a ani její vlastnické právo jí nestačilo k tomu, aby do jednotky mohla bez souhlasu osob tam bydlících.

  A čemu nerozumíte na mnou citovaném:

  Právo na respektování obydlí je garantováno rovněž čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

  Skutečně platí, že bez souhlasu bydlící osoby nemůže vstoupit ani vlastník nemovitosti držící v ruce vykonatelný soudní titul k vyklizení nemovitosti a je naprosto nepochybné, že tím spíše pouhý správce společných prostor a částí domu nemůže nikam vstupovat bez souhlasu.

  Co je oprávněn požadovat statutární orgán SVJ, je aby mu byla v souladu se zákonem předložena stavební dokumentace pro ověření a aby byl umožněn přístup a tímto mohlo být dosaženo ověření probíhající stavební úpravy. To skutečně neznamená, že musí být umožněn přístup konkrétní osobě z řad statutárů SVJ, jak tady v rozporu s LZPS a Úmluvou neustále vyvozujete.

  Vy se tady jen neustále pokoušíte právo vstoupit něco kontrolovat v jednotce bez souhlasu osob tam bydlídích dovodit z předpisů a důvodových zpráv výrazně nižší váhy, než je úmluva. I kdyby autor zákona a důvodové zprávy skutečně zamýšlel toto právo statutárům SVJ dát (a já si to nemyslím, neboť účel ustanovení lze naplnit i bez neodsouhlasovaného vstupu, a tak je to podle mého názoru myšleno), tak by to bylo v rozporu s úmluvou a tudíž by takové ustanovení zákona bylo neplatné…

  Vložil JR, 7. Únor 2019 - 0:57

  bohužel pravda je taková že mnoho vlastníků netuší co z bytu jim patří a nepatří kde jsou rozvody Co je a není nosná zeď a tak dále. Domnívat se že tyto znalosti má člen výboru je směšné. Svého času předseda výboru stavební inženýr mi položil otázku k čemu je vlastníkem domů potažmo SVJ Stavební dokumentace ověřená stavebním úřadem. Že by v této dokumentaci hledal která zeď je příčkou a která se tě výnosnou a další věci že by se seznámil s tím co je společné A co soukromé to vůbec nehrozilo a je tomu tak bohužel u mnoha a mnoha výboru a mnoha a SVJ. Jar

  Vložil JR, 7. Únor 2019 - 0:57

  bohužel pravda je taková že mnoho vlastníků netuší co z bytu jim patří a nepatří kde jsou rozvody Co je a není nosná zeď a tak dále. Domnívat se že tyto znalosti má člen výboru je směšné. Svého času předseda výboru stavební inženýr mi položil otázku k čemu je vlastníkem domů potažmo SVJ Stavební dokumentace ověřená stavebním úřadem. Že by v této dokumentaci hledal která zeď je příčkou a která se tě výnosnou a další věci že by se seznámil s tím co je společné A co soukromé to vůbec nehrozilo a je tomu tak bohužel u mnoha a mnoha výboru a mnoha a SVJ. Jar

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 15:06

  Zděšený člene, tak v prvém příspěvku jste se vytahoval na Drobného, že on to nechápe a že zákon je v pořádku a ani citovanou DZ jste nezpochybnil ani slůvkem. Až když jsem znovu citoval z DZ, musel jste uznat, že nejen Drobný, ale i MMR má jiný názor než vy.

  Zděšený člene, už tady jeden takový „nejchytřejší“ byl, který se velice rád oháněl LZPS a Úmluvou a jaksi soudy nepřesvědčil. Vy budete stejně ztracený případ jako on.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Únor 2019 - 16:28

  pište mi něco, až budete schopen nějaké argumentace…

  V mezičase si přečtěte například LZPS

  Článek 4

  (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

  Článek 12

  (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

  Kde prosím vás vidíte v situaci, kdy byly předloženy důkazy o absenci změny společných částí a důkazy o souladu se stavebními předpisy, tak kde prosím vás vidíte ochranu práv jiných (nic společného se neměnilo), nebo ochranu života či zdraví (normy byly dodrženy).

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Únor 2019 - 16:21

  já si nechám svojí…

  Trvám na tom, že pokud se budete vstupu do jednotky domáhat soudně a soudu bude předložena stavební dokumentace v pořádku a znalecké posudky, že je vše v pořádku a k zásahu do společných částí nedošlo, žádného vstupu do jednotky se nedomůžete, neboť účelu toho ustanovení zákona bude dosaženo již těmi dokumenty.

  U soudu to sice nebude mít dotyčný jednoduché, protože stejné nepochopení účelu zákona bude předvádět i část soudců, ale pokud bude žalovaný vybavený dokumenty, které tu uvádím, tak soud nebude mít jediný důvod vyhovět vám, protože z provedených listinných důkazů bude zcela zřejmé, že žádnému nežádoucímu zásahu do společných částí nedošlo. A účel toho ustanovení je ověření tohoto, což proběhlo tím, že vlastník jednotky umožnil přístup soudnímu znalci, co zpracoval posudek, co byl soudu předložen.

  Ostatně nechápu, proč pokud by mi coby statutárovi SVJ byla předložen posudek znalce, stavební dokumentace, fotografie ze stavby atd… Tak nechápu, proč se vlastně domáhat vstupu kamkoliv. To už není „ověření“ a „umožnění přístupu“, ale naprosto nemístná všetečnost.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 16:30

  Píšete, že bude statutárovi předložen posudek znalce. A to jako kdo má podle vás vypracovat a zaplatit ten posudek znalce? A posudek znalce bude před stavební úpravou nebo až po ní?

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Únor 2019 - 16:35

  co stavebně upravuje jednotku a pokud nad vámi soud vyhraje, tak si náklady na něj uplatní před soudem.

  Nebo také může posudek nařídit soud, protože žalovaný k němuž se domáháte vstupu bude třebas jen povolávat svědka osobu autorizovanou dle zákona.

  Možností je mnoho.

  Hodně štěstí, až se budete soudně domáhat vstupu do jednotky, kde bude někdo vybaven a odhodlán bránit svá práva.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 16:59

  Posudkem znalce podle dokumentace před stavební úpravou nebo v jejím průběhu neprokáže vlastník, že skutečně neprovedl provedením stavebních úprav nepovolený zásah do společných částí. To je vám snad jasné.

  To bych rád věděl, kolik se najde takových vlastníků, kteří si namísto povolení vstupu statutárovi k ověření budou raději shánět a platit znalce.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Únor 2019 - 17:10

  V tomto vlákně jenom p. Krátký pokračoval v polemice vedené jinde:

  http://www.portalsvj.cz/…predsedy-svj#…

  Tam jsem psal:

  pokud je v domě vše v pořádku a panují oboustranně slušné vztahy, kdy se obě strany v rámci možností snaží plnit své povinnosti a vycházet si vzájemně vstříc, tak nevidím problém, proč se bránit kontrolám. Ale to platí oboustranně.

  Pokud se ovšem staturáři SVJ dlouhodobě chovají jako statutární „orgáni“, tak souhlasím s Radkou, pokud statutárnímu „orgánovi“ SVJ je předložena stavební dokumentace stvrzující, že rekonstrukce prováděná v jednotce nezasahuje do společných částí domu, tak je „orgánovi“ houbeles do provádění rekonstrukce.

  Já si myslím, že nejlepší je oboustranná slušnost. Pokud jsou lidé z výboru slušní, tak je nejlepším řešením rozumná kontrola. Obráceně, pokud je slušný a rozumný vlastník, nevidím důvod cpát se někam, kde jsem od statika a projektanta či stavební firmy dostal dokumentaci… atp.

  Nejrychlejším a nejlevnějším řešením je vždy pokud je v domě vše v pořádku a panují oboustranně slušné vztahy.

  Celá zde vedená polemika je pokračování tam, kde slušnost už dávno zmizela a tam popisuji, na co podle mě mají ze zákona nárok a jak představy například „závozníka s dokončenou 7. třídou“ umravnit a jak se evetuelně bránit snahám o nemístné šmírování…

  Vložil asi tak (bez ověření), 4. Únor 2019 - 12:25

  Pane Hrubý, máte v tom totální maglajz. Předseda není osoba odpovědná za správu domu. Nemá tedy v bytě co dělat, není oprávněný tam cokoliv kontrolovat. To, že si někteří předsedové takové právo kontroly přivlastnili, to je pouze jejich problém. Jako vlastníka bytu mme to vůbec nezajímá.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 14:47

  A kdo je tedy podle Vás osoba odpovědná za správu domu chytráku?

  Vložil asi tak (bez ověření), 4. Únor 2019 - 15:11

  Vy dvojitý chytráku, osobou odpovědnou za správu domu je svj, ne předseda. Předseda není svj.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 16:02

  Asi tak,

  vy skutečně nevíte, že za společenstí vlastníků jedná předseda?

  Vložil asi tak (bez ověření), 4. Únor 2019 - 16:43

  Nejsem tak pitomý jako vy. Za společentví jedná předseda pouze v tom případě, že svj nemá výbor. A i když za společenství jedná, nemá žádnou kvalifikaci kontrolovat stavební úpravy, mistře. To může pouze osoba odpovědná a tou je stavební úřad, nebo statik,… nebo tak.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 4. Únor 2019 - 17:03

  A kdo tedy jedná za SVJ, když má výbor?

  Vložil roztomily, 3. Únor 2019 - 10:19

  Děkuji Pavle za upozornění, uvidíme co zítra poslanci. Začátek se mi docela i líbil až jsem narazil na úpravy v § 1180. Přišlo mi že změna má zrušit § 1180 jako dispozitivní, ale dle důvodové zprávy zůstává § 1180 dispozitivní dle § 1 odst. 2. Podle mne problémy zda je § 1180 odst.2 dis­pozitivní či kogentní přenesli i na odst.1, i když problematický odst.2 zrušili úplně. Přestávám to číst a počkám na vysvětlení někoho s právním vzděláním. Proč se v důvodové zprávě stále mluví o změně prohlášení vlastníka v případě změny způsobu přispívání na správu domu a pozemku mi hlava nějak nebere. Alespoň že zmizel důležitý důvod z §1209.

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Únor 2019 - 15:43

  Znění bylo od října poměrně rozsáhle překopáno, takže netušíme, co vlastně bude vláda schvalovat.

  Jen pro vysvětlení – poměr výše příspěvků mělo být podle původního návrhu zakotveno přímo v prohlášení vlastníka, nikoli ve stanovách.

  Vložil JR, 4. Únor 2019 - 16:09

  Vigilantibus iura scripta sunt. Píše ze ve vysvětlení přechodu dluhů:

  „Předně podotýkáme, že v návaznosti na obdržené připomínky nebude návrh konstruovat zákonnou cesi. Návrh bude upraven tak, že s jednotkou přechází pouze dluhy (nikoli pohledávky), a tedy z návrhu § 1186 odst. 3 budou vypuštěna slova „pohledávky a“. Domníváme se, že z návrhu je zřejmé, k jakému okamžiku dochází k přechodu dluhů. Tímto okamžikem je okamžik převodu vlastnického práva k jednotce, tj. zápisem do katastru nemovitostí. S ohledem na skutečnost, že k přechodu dluhů dochází ex lege a doprovází převod vlastnictví k jednotce, žádný jiný okamžik nepřichází v úvahu. Pokud jde o požadavek formulovat případy přechodu dluhů pozitivním způsobem, je třeba jej odmítnout. Obecným pravidlem má být přechod dluhů ex lege. Z tohoto obecného pravidla jsou pouze 2 výjimky, které návrh zakotvuje. Návrh by byl velmi komplikovaný, pokud by se mělo postupovat odlišně, navíc by hrozilo riziko výkladu, že dluhy s jednotkou ze zákona nepřechází. Smyslem navrhovaného ustanovení je zajištění právní jistoty všech dotčených stran, tedy převodce, nabyvatele a osoby odpovědné za správu domu a pozemku a je třeba vyvažovat zájmy všech těchto osob, o což návrh usiluje. Ustanovení vychází z obecného ustanovení § 1106 a § 1107 občanského zákoníku o převodu vlastnického práva a ze zásady vigilantibus iura scripta sunt a zásady jednání v dobré víře. Navrhované ustanovení proto stanoví, že dluhy na nabyvatele zásadně vždy přechází ex lege společně s převodem vlastnického práva, ledaže je nabyvatel, který byl v dobré víře, nemohl zjistit. Výše případných dluhů, které spolu s jednotkou přechází na nabyvatele, by se měla případně promítnout do kupní ceny jednotky.“

  Státní úředníci na náklady daňových poplatníků plodí stále dokola špatné zákony. Vysvětlí mi někdo, jak je možné, že dojde k přechodu dluhu, ale nedojde k přechodu pohledávky? Nemohu pro takové jednání opravdu najít slušnější slovo než svinstvo! Nejprve se v zákonech nahradilo slovo záloha slovem příspěvek, ale všichni víme, že jde o zálohu, dlouhodobou. Platím-li někomu zálohu, mám vůči němu pohledávku. Nebo se pletu? Ta ovšem na nabyvatele výslovně nepřechází. To je krádež zanesená státními úředníky do zákona! Dále, každý svéprávný správce, včetně pana Pavla ví, že žádné SVJ není schopno vystavit převodci pravdivé potvrzení o výši jeho dluhu vůči SVJ, jednoduše proto, že ho nezná. V momentě vyúčtování zná SVJ stav k 31.12. před­chozího účetního období, jinak vystavuje doklad, který z uvedeného principu obsahuje nepravdivé údaje. Jak se k tomu postaví Váš výbor, Pavle? Budete lhát, nevadí Vám to?

  Takže zákon v podstatě nutí SVJ vystavovat doklad s nepravdivými údaji, které SVJ nemůže znát, nabyvatel je v nejistotě, co mu SVJ dodatečně naúčtuje a převodce přišel o svou pohledávku vůči SVJ, protože na nabyvatele výslovně nepřechází. Navíc bude ručit za dluh. SVJ, jako správce cizí věci je zákonem nucen lhát, navíc bere vše!

  Moc pěkně vymyšleno. Kdopak se o tohle zasadil!

  Vložil § (bez ověření), 4. Únor 2019 - 17:10

  „Výše případných dluhů, které spolu s jednotkou přechází na nabyvatele, by se měla případně promítnout do kupní ceny jednotky.“

  Viděl jste znalecké ocenění, které by při stanovení tržní ceny přihlédlo k dluhům, které přechází na nabyvatele?

  Vložil ik (bez ověření), 4. Únor 2019 - 19:38

  Samozřejmě že ve znaleckém posudku bytu není nikde nic o dluhu na tomto bytě vůči SVJ. To znaleckému posudku nepřísluší. Ale ten, kdo si pořizuje byt by se měl zajímat o to, zda ten kdo mu byt prodává není dlužníkem společenství. Měl by požadovat po prodávajícím doložit potvrzení osoby odpovědné za správu domu (výbor SVJ), jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na kupujícího, případně že takové dluhy nejsou. – viz odkaz: www.remax-czech.cz/…ku-jednotek/?…. Myslím si osobně, že slušná realitní kancelář to možná po prodávajícím požaduje doložit. Zkušenost v našem SVJ však byla opačná, přestože jsme zjistili, která realitka jednotku prodává (dohledali jsme inzerát), upozornili jsme ji, že na jednotce je vysoký dluh a že nás prodávající o žádné potvrzení nepožádal, realitka na to nereflektovala a prodej proběhl.

  Vložil JR, 4. Únor 2019 - 16:32

  Další vyjasnění na obzoru: "Text § 1169 odst. 2 bude upraven takto: "Pouze souhlas shromáždění se vyžaduje ke změně prohlášení spočívající ve změně

  1. společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky,
  2. účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, nebo
  3. pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.„.“

  Pouze maminka mě může pustit do kina, tatínek do toho nemá co kecat, nebo k tomu, abych šel do kina stačí souhlas pouze od maminky, ale může s tím souhlasit i tatínek?

  Děkujeme, že vnášíte Vaší osvícenost do našich pravidel, vážení státní zaměstnanci.

  Vložil JR, 4. Únor 2019 - 17:21

  „V daném ustanovení se pojednává o dluzích převodce. V případě úvěru jde o závazek společenství vlastníků, přičemž vlastník jednotky za dluhy ze závazků společenství vlastníků pouze ručí (§ 1194 odst. 2 občanského zákoníku), avšak není stranou smlouvy o úvěru. Dále je třeba vzít v úvahu, že úvěr podléhá schválení shromáždění společenství vlastníků [§1208 písm. g) bod 3 účinného a § 1208 odst. 1 písm. f) bod 3 navrhovaného znění občanského zákoníku]. Schválením úvěru shromážděním se základá povinnost jednotlivých vlastníků jednotek podílet se na jeho splácení. K tomu lze dodat, že kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená (§ 1106 občanského zákoníku), tedy i povinnost podílet se na splácení úvěru. Tato povinnost se fakticky realizuje tak, že se splátka úvěru připadající na konkrétní jednotku zpravidla vybírá jako součást příspěvku na správu domu a pozemku, který je povinen platit každý vlastník jednotky (§ 1180 občanského zákoníku). Pokud vlastník jednotky řádně platí splátky úvěru a následně převede jednotku, na nabyvatele žádné dluhy související s úvěrem nemohou přejít (§ 1186 občanského zákoníku) a přejde na něj tudíž jen povinnost podílet se na splácení zbývající dosud nesplacené části úvěru (na základě § 1106 občanského zákoníku). Tato nesplacená část úvěru není dluhem, jelikož jednotlivé budoucí splátky dosud nedospěly, a proto nejsou uvedeny v potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku o dluzích. Pokud by však vlastník jednotky splátky úvěru řádně nesplácel a následně chtěl převést jednotku, půjde o dluhy, které mají být v potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku uvedeny, jelikož jde o splátky úvěru, které již dospěly a měly být převodcem zaplaceny. K tomu lze uvést, že skutečnost, že si společenství vlastníků vzalo úvěr je součástí účetní závěrky, kterou je společenství vlastníků povinno zakládat do sbírky listin veřejného rejstříku [§ 66 písm. c) zákona o veřejných rejstřících], do kterého (včetně sbírky listin) může kdokoli nahlížet online z webové stránky zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma. “

  Pokud si necháte zateplit dům a zaplatíte svůj podíl cash? Koupíte si něco na dluh, třeba novou střechu, dlužíte SVJ, dostali jste střechu, ne?, takže za ni dlužíte, nebo se pletu? ale vy jen tzv. přispíváte na správu domu.

  Paní Klainová, co Vy na to, to jsou vážně s…y. Na justici si najdete, že má SVJ úvěr atd. atd.

  Hrůza, nemám slov.

  Jar

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Únor 2019 - 17:32

  jeden/jedna na MMR píše podobné elaboráty o zákonech

  „K tomu lze uvést, že skutečnost, že si společenství vlastníků vzalo úvěr je součástí účetní závěrky, kterou je společenství vlastníků povinno zakládat do sbírky listin veřejného rejstříku [§ 66 písm. c) zákona o veřejných rejstřících], do kterého (včetně sbírky listin) může kdokoli nahlížet online z webové stránky“

  a druhý/druhá na MMR (nebo na MF) pro změnu zjednodušuje pravidla pro účetnictví spolků způsobem, kdy se ve stejné kolonce pasiv sečte nesplacený zůstatek úvěru s nevyúčtovanými dlouhodobými zálohami od vlastníků.

  A kupče včil mudruj, číslo co vidíš online jsou dlouhodobé zálohy = peníze uspořené vlastníky na účtu SVJ, nebo dluh SVJ bance. Máš si tedy odpovídající podíl na této částce při vyjednávání ceny odečíst, nebo přičíst k ceně…

  A jako vrchol všeho pak nastoupí nejdříve různí rozumbradové a následně i soudci a z těchto vrcholných intelektuálních děl sepsaných na různých ministerstvech začnou řešit, jak zákon vykládat. A zhusta při tom postrádají znalosti celku a tudíž se dopouštějí naprosto nesmyslných výplodů.

  Zářným příkladem budiž legendární důležitý důvod zneužívaný celou justicí ČR k ignorování práv vlastníků…

  Vložil JR, 7. Únor 2019 - 12:20

  Novela významně posiluje postavení SVJ. Viz. např. změna Prohlášení. Kdo ví, jak to chodí před shromážděními a na shromážděních, tak ví, že je pytli se svými právy. Důvodová zpráva je tak líbivá, že jí nelze odolat. Ty nejlepší úmysly, nejlepší záměr jak pomoci správcům prosadit svoji vůli. Návrh novely vůbec, ale ani v nejmenším, neposiluje roli vlastníka. Je-li pak jediná obrana vlastníka žaloba a je-li zde stále důležitý důvod, pak jsme zase o krok blíže neomezené vládě správce. Vezměme např. Prohlášení: Prohlášení není veřejná listina, už jen to, že chci-li jej znát, musím n katastr a zaplatím 20 Kč za stánku, kdy Prohlášení má 50 stan může být první překážka. Že byl dosud zmatek v mnoha věcech např. Prohlášení Stanovy, je pravda a zavinili je titíž lidé, kteří dnes předkládají návrh změn. Ovšem změny povedou k tomu, že dosud nepřekročitelná hranice, tedy váha Prohlášení ve vztahu k právům vlastníka, padne. Změní jej orgán správce. Odvolat se vlastník může, viz. výše. Super, děkujeme.

  Jar

  Vložil JR, 4. Únor 2019 - 21:31

  Musím s tím začít něco dělat takhle to nemůže projít Navrhuji abychom se nějak spojili a oslovili poslance a senátory Jar

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".