Vložil Petr, 30. Listopad 2015 - 14:43

Nejjednodušší by bylo kdyby tazatel řešil konkrétní problém, např. zda je nutné měnit stanovy dle NOZ.

Já bych obecně vycházel např. z tohoto:

1/ Aktuální zápis mého byt bytu a zřejmě i tazatele

Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů

2/ http://www.portalsvj.cz/…b-zije-dal-0 ZoVB žije dál Vložil lake, 17. Únor 2015 – 16:37 :: Návrhy na změnu zákona

O tom, že ZoVB se bude používat i nadále, judikoval Nejvyšší soud hned po nabytí účinnosti NOZ (v lednu 2014): Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 3100/2013, ze dne 16.1.2014 „V dalším řízení odvolací soud nepřehlédne, že i když zákon č. 72/1994 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen (§ 3080 bod 60. o. z.), stejně jako z. č. 40/1964 Sb. (§ 3080 bod 1. o. z.) a bytové spoluvlastnictví je upraveno v o. z. (§ 1158 – § 1222), právní poměry vzniklé před účinností o. z., tj. před 1. 1. 2014, se řídí dosavadními právními předpisy (§ 3028 odst. 1, 3 o. z.)“.

Obdobně je v České republice, v Rakousku, v Německu, Lichtenštejnsku i jiných zemích stále platná právní úprava patrového spoluvlastnictví (Stockwerksei­gentum). Je dnes platná a účinná i přes to, že patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích pouze od roku 1811 do roku 1879 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). ABGB byl na našem území zrušen a zmínka o patrovém vlastnictví definitivně zmizela z československých zákonů v roce 1953. Ale to nic nemění na právním stavu ani na trvajících právních vztazích.

Zajeďte si například do moravských Ivančic. Kupte si tam od patrového vlastníka jedno patro a nechte je zapsat do katastru. Stanete se patrovým vlastníkem. Mezi Vámi a ostatními patrovými vlastníky v domě se při soudním sporu použije ABGB ve znění před novelou z roku 1879. Už to chápete? Tomu se říká právní kontinuita a právní jistota. Vážení nevzdělaní primitivové, kteří píšete zákony a schvalujete je v parlamentu, asi jste tato slova nikdy neslyšeli … lake P.S. Psal jsem o tom v červenci 2013. Každé slovo z toho příspěvku stále platí: http://www.portalsvj.cz/…se-zapomnelo.

3/ http://www.portalsvj.cz/…/reply/12777

Rozhodnutí OHG ze dne 15.10.1996 sp.zn. 4 Ob 2229/96i: „Ode dne účinnosti zákona RGBI 1879/50 je horizontální dělení domů (Stockwerksei­gentum) zakázáno. Právní vztahy založené před účinností tohoto zákona však zůstávají nadále v platnosti“.  http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe… Zmínka o patrovém vlastnictví vlastnictví definitivně zmizela z českých zákonů v roce 1953, ale to nic nezměnilo na právním stavu ani na právních vztazích. Spoluvlastníci v takových budovách se stále řídí podle tehdejších právních předpisů. V případě sporu patrových spoluvlastníků opráší český soud rakouský zákoník ABGB a bude rozhodovat podle něj. A copak o tom dnes říká Nový občanský zákoník? NOZ říká jednoznačně o vztahu nové a dosavadní právní úpravy toto: 89/2012 Sb. § 3028 (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Závěr:

1/ Pokud je byt vymezen dle ZoVB, proč by se měl vlastník bytu (i když v otázce společných částí spravovaných SVJ) řídit dle NOZ ?

2/ Zajímavé by bylo, zeptat se vlastníků v Ivančicích, zda se řídí 40/1964, 89/2012 nebo AGBG

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.