ZoVB žije dál

Vložil lake, 17. Únor 2015 - 16:37 ::

V jiné diskusi citoval pan Návštěvník právní texty:

Připravovaná novela zákona o službách uvádí
„1. V § 2 písm. a) bodě 2 a písm. b) bodě 2 se slova „vlastnictví bytů“ nahrazují slovy „bytové spoluvlastnictví“.
Důvodová zpráva novely k tomu uvádí:
„Zákon č. 72/1994 Sb. byl zrušen, současná úprava je provedena v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v oddílu bytové spoluvlastnictví.“

Autor novely i důvodové zprávy je hlupák. Pojem „vlastnictví bytů“ označuje jinou právní úpravu než „bytové spoluvlastnictví“. ZoVB je mezi námi a žije dál. ZoVB nezemřel. Pouze byl zrušen.

ZoVB je jako ten kocour, kterého srazilo auto v Tampa Bay. Majitel pochoval kocoura na zahradě. Kocour se po pěti dnech vyhrabal a vrátil se domů. Je v péči veterináře a zotavuje se: http://zpravy.idnes.cz/…ranicni.aspx?….

Stejnou chybu udělali popletení zákonodárci i v jiných právních předpisech.

 • Je pravda, že zákon č. 72/1994 Sb. byl zrušen.
 • To ovšem neznamená, že by zanikly právní vztahy a právnické osoby vzniklé podle zrušené právní úpravy.
 • K tomu viz obsah § 3028 a § 3063 NOZ.
 • SVJ(2000) se nemůže stát jinou právnickou osobou podle jiného zákona, protože autor zákona úplně zapomněl na přechodové ustanovení v NOZ. Žádná povinná transformace se tedy nekoná.
 • Proto se se podle ZoVB postupovalo, postupuje, a bude se postupovat i nadále.

Pokud autoři zákonů a zákonodárci tuto základní skutečnost nevědí, jde o omezence, kteří nerozumějí právu a nectí Ústavu. O tom, že ZoVB se bude používat i nadále, judikoval Nejvyšší soud hned po nabytí účinnosti NOZ (v lednu 2014):

Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 3100/2013, ze dne 16.1.2014
"V dalším řízení odvolací soud nepřehlédne, že i když zákon č. 72/1994 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen (§ 3080 bod 60. o. z.), stejně jako z. č. 40/1964 Sb. (§ 3080 bod 1. o. z.) a bytové spoluvlastnictví je upraveno v o. z. (§ 1158 – § 1222), právní poměry vzniklé před účinností o. z., tj. před 1. 1. 2014, se řídí dosavadními právními předpisy (§ 3028 odst. 1, 3 o. z.).

Vlastnictví bytů se prostě řídilo, řídí a bude řídit podle ZoVB i po zrušení tohoto zákona. Právni poměry mezi vlastníky jednotek v SVJ(2000) se neřídí podle ustanovení § 1158 – § 1222 NOZ.

Obdobně je v České republice, v Rakousku, v Německu, Lichtenštejnsku i jiných zemích stále platná právní úprava patrového spoluvlastnictví (Stockwerksei­gentum). Je dnes platná a účinná i přes to, že patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích pouze od roku 1811 do roku 1879 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). ABGB byl na našem území zrušen a zmínka o patrovém vlastnictví definitivně zmizela z československých zákonů v roce 1953. Ale to nic nemění na právním stavu ani na trvajících právních vztazích.

Zajeďte si například do moravských Ivančic. Kupte si tam od patrového vlastníka jedno patro a nechte je zapsat do katastru. Stanete se patrovým vlastníkem. Mezi Vámi a ostatními patrovými vlastníky v domě se při soudním sporu použije ABGB ve znění před novelou z roku 1879.

Už to chápete? Tomu se říká právní kontinuita a právní jistota. Vážení nevzdělaní primitivové, kteří píšete zákony a schvalujete je v parlamentu, asi jste tato slova nikdy neslyšeli …

lake

P.S. Psal jsem o tom v červenci 2013. Každé slovo z toho příspěvku stále platí: http://www.portalsvj.cz/…se-zapomnelo.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil David1 (bez ověření), 18. Únor 2015 - 9:38

  Dobrý den Lake, patrové spoluvlastnictví je hezký příklad.

  Mám-li tedy SVJ vzniklé ex lege po 06/2000 v domě, kde má většinový podíl bytové družstvo v postavení správce, a kde dosud neproběhla ustavující schůze, řídí se vzájemné vztahy vlastníků v takovém domě vzorovými stanovami a zákonem č. 72/94 Sb., pokud NOZ neupravuje vztahy odlišně. Je to tak?

  SVJ takto v minulosti vzniklá by měla účtovat od okamžiku vzniku, protože však nejsou zvoleny orgány, plní jejich funkci jako většinový vlastník družstvo? (vyjma shromáždění) nebo lze účtovat jen v knihách družstva-správce?

  Pravidla nakládání třeba s dlouhodobou zálohou či příspěvky na správu jsou však odlišně definována ve stanovách družstva a vzorových stanovách SVJ, to není stejný účetní-obchodní případ.

  Myslím, že na účet dlouhodobých záloh SVJ nemohou platit nájemci družstva a naopak na účet dlouhodobých záloh družstva (je to jeho zdroj k údržbě jeho majetku) nemohou platit vlastníci. Část výdaje je náklad družstva na opravu jeho majetku a část zúčtovací vztah k nečlenu družstva. Běžné přeplatky z příspěvku na správu mohou zůstat družstvu? Je to závazkový vztah ten se řídí NOZ, ne?

  Chápu to tak, že je třeba respektovat vnitřní uspořádání před rekodofikací, ale právní úkony provedené k třetím osobám po datu účinnosti změn, nejsou-li přechodná ustanovení, se řídí platným předpisem, ne? Není o tom nějaká knížka?

  Vložil lake, 18. Únor 2015 - 12:41

  Pane Davide,

  Družstvo neplní funkci orgánů společenství. Plnilo by, kdyby šlo o tzv. původní družstvo a zároveň v době před 1.7.2000 již v domě existovala minimálně jedna jednotka ve vlastnictví jiné osoby.

  Je bezvýznamné co je uvedeno ve stanovách družstva. O zálohách vlastníků na správu tam nemůže být uvedeno nic, co by Vás zavazovalo. O příspěvcích na správu domu tam nemůže být uvedeno nic, co by Vás zavazovalo.

  Pro Vás jsou rozhodující pouze pravidla uvedená v ZoVB a v prohlášení vlastníka. A také to, co se řádně schválí na shromáždění vlastníků jednotek.

  Netuším co míníte Vaším pojmem „běžné přeplatky z příspěvku na správu“. Příspěvky na správu podle ZoVB jsou konečné platby. Nevzniká z nich žádný „přeplatek“. Nepletete si zálohy a příspěvky?

  lake

  Vložil David1 (bez ověření), 18. Únor 2015 - 13:24

  Pane Lake,

  jestli jsem to správně pochopil, pak pokud by katastr zapsal před 1.7.2000 vlas­tnictví k jednotce někomu jinému, než původnímu družstvu, tak vzniklo SVJ bez právní subjektivity a to se řídilo ZoVB podle stavu před 1.7.2000 a SVJ s právní subjektivitou nevzniklo, protože se čekalo na pokles podílu původního družstva pod 25% a nikoliv na třetího vlastníka?

  Poznám to dotazem na katastr se žádostí o kopii Prohlášení a pokud bude po 1.7.2000 nemusím pátrat dál a varianta SVJ bez právní subjektivity nenastala?

  SVJ bez právní subjektivity je dnes co? Spolek? A řídíme se taky ZoVB ale ne podle stavu k 31.12.2013 ale podle stavu k 30.6.2000? Nebo tohle zaniklo …

  Komu pak patří mnou placená dlouhodobá záloha na budoucí opravu a komu bude až byt prodám … správce (původní družstvo) se tváří, že jemu.

  Vložil lake, 20. Únor 2015 - 13:29

  Pane Davide, ptáte se: „Komu pak patří mnou placená dlouhodobá záloha na budoucí opravu a komu bude až byt prodám … správce (původní družstvo) se tváří, že jemu.“

  To je důležitý dotaz. A vůbec nezávisí na tom, zda družstvo je tzv. původním družstvem. Ovšemže pro věc je bezvýznamné jak se družstvo „tváří“.

  Vámi zaplacené zálohy osbě, která vykonává správu domu, jsou závazkem této osoby vůči Vám osobně. Pouze Vy jste věřitelem. A bude tomu tak, dokud záloha nebude použita na sjednaný účel. Potom na Vaši výzvu bude příjemce zálohy povinen Vám částku vyúčtovat a přeplatek vrátit.

  Druhým způsobem zániku Vaší pohledávky by byl stav, kdy plnění se stane nemožným (například pro zánik domu). Na výzvu Vám musí záloha být vrácena v plné výši, bez ohledu na to, zdajste mezitím byt převedl na jinou osobu.

  Třetí důvod zániku Vaší pohledávky je případ, kdy odpadne důvod, ke kterému byla záloha vybírána. Například družstvo přestane vykonávat správu domu. Nebo jste hradil zálohy na opravu střechy, ale později došlo k přístavbě patra a stavebník zhotovil na domě novou sedlovou střechu vlastním nákladem. Takže důvod platby záloh odpadl.

  Vaše pohledávka nemůže „automaticky“ zaniknout tím, že by nějak přešla na Vašeho dlužníka – družstvo. K tomu neexistuje žádný právní důvod.

  lake

  Vložil Návštěvník (bez ověření), 20. Únor 2015 - 12:05

  Ano SVJ bez právní subjektivity jste byli v případě, že vzniklo dle ust. § 11,odst. 1,zák. č. 72/94 Sb. v původním znění, platném před účinností novely č.103/2000 Sb.. V takovém případě je družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů tzv. původní vlastník, který vykonával činnost správce podle původního znění citovaného zákona v domě rozděleném na jednotky před dnem 1. 7. 2000, a nejméně 1 byt v domě byl převeden do vlastnictví (původního nájemníka) před 1.7.2000.

  To musíte zjistit nejdříve. Buď na katastru (kopie prohlášení ale není nejlevnější záležitost) anebo přímo dotazem na družstvu (od něho byste mohl kopii prohlášení získat levněji), nebo dotazem u prvních vlastníků, kdy jim byly byty převedeny.

  SVJ bez právní subjektivity není spolek, protože není zapsáno ve veřejném rejstříku ani nemá stanovy a statutární orgán, nýbrž jen správce – družstvo. Psal jste, že družstvo má stále většinový podíl, v tom případě se na správu přiměřeně použijí ustanovení § 1191 až 1193 občanského zákoníku podle § 24 zákona č. 311/2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-311… a k založení SVJ dojde až po snížení spoluvlastnického podílu správce na méně než jednu polovinu viz uvedený § 24.

  Vložil KC (bez ověření), 18. Únor 2015 - 9:51

  Knížky nejsou, také jsem hledal.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".