Bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku a stará SVJ

Vložil Rosťa (bez ověření), 29. Listopad 2015 - 12:41 ::

Pane Laku,

s obdivuhodnou vytrvalostí zde stále opakujete, že úprava bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku nedopadá na společenství vlastníků vzniklá před 1.1.2014. To jsem již četli mnohokrát. Pokročme dále.

Jste ochoten tuto svou tezi obhájit u soudu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 29. Listopad 2015 - 20:41

  Pane Rosťo, zdravím Vás. Váš dotaz je zmatečný.

  Já nejsem povinen svá negativní tvrzení před nikým obhajovat, člověče. Naopak: ten, kdo tvrdí, že některý zákon ukládá právnické osobě SVJ(2000) nějakou konkrétní povinnost, je povinen to prokázat.

  Tak ať prokazuje – já nemusím ani hnout prstem. Do dnešního dne takovou pitomost v NOZ nikdo nenašel. A to od platnosti NOZ uplynuly 3 roky.

  Poslyšte, když Vám bude někdo tvrdit, že jste znásilnil třináctiletou školačku, a Vy budete tvrdit že ne: kdopak z vás dvou má povinnost prokazovat? Vy určitě ne, neboť negativní tvrzení prokázat nelze.

  lake

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 11:49

  Pane Laku,

  dotaz byl, zda jste ochoten svou shora uvedenou tezi obhájit u soudu. Rovněž by mě to zajímalo, mohu si Vás najmout?

  Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 15:58

  Pane Vlastníku bytu, znova opakuji že nebudu nic obhajovat. Nemusím. Ten, kdo tvrdí opak, je tou stranou, která přichází s tvrzením rozporným se zákonem. A toto protiprávní tvrzení je povinna prokazovat. Pokud vedete nějaký spor v tomto smyslu, položte dotaz zde, nebo mi pošlete soukromou zprávu (do 2.12.2015).

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 29. Listopad 2015 - 13:34

  Lake nebude obhajovat své teorie u soudu, protože by prohrál. Na soudech sedí podle Lakeho zastánci prasečího práva a s těmi se nebude špinit. Pravdu má jen Lake, chápete?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 29. Listopad 2015 - 21:49

  Bude nám muset stačit, že si to Lake umí obhájit na těchto stránkách. Dělá to tak, aby to mohla většina z nás (i neprávníků) pochopit. Dostáváme zdarma velmi podrobnou argumentaci. Představa, že nás povede za ručičku až k soudu je úsměvná. My jsme vlastníci. My se musíme bránit prasečímu právu. Nikdo to za nás neudělá. Magda

  Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 19:56

  Magdo,

  dobře, poslechnete lakeho rady a jeho argumentaci, ale až to u soudu projedete, tak se lake od toho distancuje s tím, že jste tak úplně správně nepostupovali.

  Vložil Petr, 30. Listopad 2015 - 14:43

  Nejjednodušší by bylo kdyby tazatel řešil konkrétní problém, např. zda je nutné měnit stanovy dle NOZ.

  Já bych obecně vycházel např. z tohoto:

  1/ Aktuální zápis mého byt bytu a zřejmě i tazatele

  Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů

  2/ http://www.portalsvj.cz/…b-zije-dal-0 ZoVB žije dál Vložil lake, 17. Únor 2015 – 16:37 :: Návrhy na změnu zákona

  O tom, že ZoVB se bude používat i nadále, judikoval Nejvyšší soud hned po nabytí účinnosti NOZ (v lednu 2014): Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 3100/2013, ze dne 16.1.2014 „V dalším řízení odvolací soud nepřehlédne, že i když zákon č. 72/1994 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen (§ 3080 bod 60. o. z.), stejně jako z. č. 40/1964 Sb. (§ 3080 bod 1. o. z.) a bytové spoluvlastnictví je upraveno v o. z. (§ 1158 – § 1222), právní poměry vzniklé před účinností o. z., tj. před 1. 1. 2014, se řídí dosavadními právními předpisy (§ 3028 odst. 1, 3 o. z.)“.

  Obdobně je v České republice, v Rakousku, v Německu, Lichtenštejnsku i jiných zemích stále platná právní úprava patrového spoluvlastnictví (Stockwerksei­gentum). Je dnes platná a účinná i přes to, že patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích pouze od roku 1811 do roku 1879 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). ABGB byl na našem území zrušen a zmínka o patrovém vlastnictví definitivně zmizela z československých zákonů v roce 1953. Ale to nic nemění na právním stavu ani na trvajících právních vztazích.

  Zajeďte si například do moravských Ivančic. Kupte si tam od patrového vlastníka jedno patro a nechte je zapsat do katastru. Stanete se patrovým vlastníkem. Mezi Vámi a ostatními patrovými vlastníky v domě se při soudním sporu použije ABGB ve znění před novelou z roku 1879. Už to chápete? Tomu se říká právní kontinuita a právní jistota. Vážení nevzdělaní primitivové, kteří píšete zákony a schvalujete je v parlamentu, asi jste tato slova nikdy neslyšeli … lake P.S. Psal jsem o tom v červenci 2013. Každé slovo z toho příspěvku stále platí: http://www.portalsvj.cz/…se-zapomnelo.

  3/ http://www.portalsvj.cz/…/reply/12777

  Rozhodnutí OHG ze dne 15.10.1996 sp.zn. 4 Ob 2229/96i: „Ode dne účinnosti zákona RGBI 1879/50 je horizontální dělení domů (Stockwerksei­gentum) zakázáno. Právní vztahy založené před účinností tohoto zákona však zůstávají nadále v platnosti“.  http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe… Zmínka o patrovém vlastnictví vlastnictví definitivně zmizela z českých zákonů v roce 1953, ale to nic nezměnilo na právním stavu ani na právních vztazích. Spoluvlastníci v takových budovách se stále řídí podle tehdejších právních předpisů. V případě sporu patrových spoluvlastníků opráší český soud rakouský zákoník ABGB a bude rozhodovat podle něj. A copak o tom dnes říká Nový občanský zákoník? NOZ říká jednoznačně o vztahu nové a dosavadní právní úpravy toto: 89/2012 Sb. § 3028 (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Závěr:

  1/ Pokud je byt vymezen dle ZoVB, proč by se měl vlastník bytu (i když v otázce společných částí spravovaných SVJ) řídit dle NOZ ?

  2/ Zajímavé by bylo, zeptat se vlastníků v Ivančicích, zda se řídí 40/1964, 89/2012 nebo AGBG

  Vložil Cyril (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 22:09

  Co je uvedeno v katastru u patrového spoluvlastnictví v položce „Typ jednotky“?

  Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 19:35

  S tím v nimulých stoletích jak píšete zakázaným patrovým spoluvlastnictvím se jděte vycpat. Na rozdíl od něho SVJ zakázáno nebylo.

  Že se rozlišují dva typy jednotek neznamená, že se nepoužije pro všechna SVJ „bytové spoluvlastnictví“ v NOZ.

  Vrcholem demagogie je ale ohánění se tím rozsudkem Nejvyššího soudu 26 Cdo 3100/2013, ze dne 16.1.2014. Pane Petře, víte vůbec, že se v tom soudním sporu řešila záležitost, která se udála před účinností NOZ? To dá rozum, že se bude posuzovat podle v té době platného ZoVB a ne podle NOZ, který nebyl v té době ještě účinný. Relevantní jsou a budou přece rozsudky vztahující se ke sporům v záležitostech, jež se udály až po účinnosti NOZ. Víte o takových judikátech, které by potvrzovaly vaši teorii? Nevíte že. Ne že by nexistovaly, už jsou. Ale potvrzují pravý opak toho, než uvádíte. Bude dobré, když se s nimi seznámíte, dříve než začnete psát nesmysly. Uvedeny jsou zde: http://www.portalsvj.cz/…atit-na-soud#…

  Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 20:33

  Pane Vojtěchu, nějak si to všechno pletete, jako když pejsek s kočičkou pekli dort.

  • Napsal jste: „S tím v nimulých stoletích jak píšete zakázaným patrovým spoluvlastnictvím se jděte vycpat. Na rozdíl od něho SVJ zakázáno nebylo.“

  Zjevně Vám nedošlo, že patrové spoluvlastnictví (Stockwerksei­gentum) nikdy nebylo zakázáno. Byla pouze zrušena příslušná právní úprava. Stejně jako nikdy nebylo zakázáno bytové spoluvlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Byla pouze zrušena příslušná právní úprava.

  • Dále jste napsal tuto pitomost: „Že se rozlišují dva typy jednotek neznamená, že se nepoužije pro všechna SVJ „bytové spoluvlastnictví“ v NOZ.“

  Tuto pitomost byste musel prokázat. Tvrdíte tím totiž, že jde o retroaktivitu právního předpisu. Prokazujte tedy, čekám.
  Při tom každý ví, že podle § 3028 NOZ platí, že veškeré smlouvy i stanovy SVJ(2000) se řídí i nadále podle dosavadní právní úpravy ZoVB. Podle § 3063 NOZ k tomu platí, že vlastnictví jednotky(1994), včetně všech práv a povinností s tím spojených, se i nadále nabývá pouze podle dosavadní právní úpravy, tedy podle ZoVB.

  lake

  Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 20:46

  Pane lake,

  já prokazovat nic nemusím. O tom, čím se budeme řídit rozhodují soudy. A odkaz na první rozsudky jsem už uvedl. Vy snad víte o jiných judikátech vztahující se k případům po účinnosti NOZ potvrzující vaše tvrzení?

  Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 20:54

  Vojtěchu, jestliže něco tvrdíte, jste povinen prokazovat. Vím o jednom rozsudku nepravomocném, o druhém rozsudku nepravomocném, navíc zjevně vadném a protiústavním. Tím samozřejmě nic neprokážete, snad jen Vaši neznalost práva.

  Takže stále čekám až prokážete co jste zde tvrdil.

  lake

  Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 21:16

  Že je rozsudek vadný a protiústavní jsou jen vaše pomýlené úvahy, nebo to snad můžete prokázat rosudkem odvolacího soudu?

  Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 21:35

  Vy právní analfabete, neschovávejte se za soudy. Upozornil jsem přece na to, že oba rozsudky jsou nepravomocné. Nemůžete tedy jejich obsahem nijak argumentovat. Jste to Vy, kdo je v důkazní nouzi.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".