Dluhy předchozího vlastníka na nabyvatele přecházejí, říká úřednice ministerstva pro místní rozvoj

Vložil PELE (bez ověření), 22. Prosinec 2015 - 16:55 ::

Předkládám zápisky ze školení JUDr. Schödelbauerové pro agenturu Bova. Přítomno bylo asi 30 lidí, dle prezenční listiny převážně členů výborů SVJ a z bytových družstev.


Od roku 2016 bude třeba povinně zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin, není důležité, zda ji schválilo shromáždění, zveřejněna být musí, jinak SVJ hrozí sankce od soudu.

Právní úprava SVJ je nekonzistentní, uprostřed bytového spoluvlastnictví, je to specifikum mezi právnickými osobami, že se takto vyděluje ze systematiky právnických osob. Někde jsou i chyby. Např. §1180 odst. 2 „osoba, která dům spravuje“ – v daném případě jí není SVJ, zákonodárce to asi chtěl směřovat na externího správce, SVJ samo žádnou odměnu za správu přece nedostává.

Od 1.1.2014 máme dvojí jednotky (dle BytZ a dle NOZ), ale SVJ máme jen jedno dle NOZ, proto musí všechna SVJ přizpůsobit stanovy. Staré a nové jednotky budeme mít ještě mnoho desetiletí. Nebudeme mít staré a nové SVJ, to bychom nemuseli rušit BytZ. Protože BytZ byl zrušen, nelze hovořit o žádných starých SVJ, jsou jen nová SVJ dle NOZ. I když SVJ nemá speciální ustanovení v přechodných ustanoveních NOZ, nevznikají pochybnosti, že SVJ se řídí od 1.1.2014 pouze NOZ.

Ustanovení starých stanov, které jsou v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ nelze po 1.1.2014 použít.

Pokud na první schůzi notář pouze osvědčoval průběh schůze, nemusí být změna stanov formou NZ, ledaže by to v původních stanovách bylo požadováno.

Když čtu některé názory na internetových fórech, žasnu, uplynuly dva roky a já se divím, že to není stále jasné. Na jednom z těch fór je jakýsi pan Lake, docela poučený člověk, není to žádný neodborník, ale lituji lidi, kteří se řídí jeho radami. Zamyšlení paní dr. je přerušeno dotazem z pléna.

Pokuty. Zkuste dát do stanov pokuty, ničemu to nevadí. Stanovy jsou smlouvou. Chtěli jsme dát pokuty přímo do NOZ a NV366, ale neprošlo to. Pokuta ale nesmí být šikanózní a ne kvůli drobnostem. Pokuty dávat jen za nesplnění povinností, které má ze zákona vlastník nebo SVJ, např. za neoznámení změny počtu osob, nesdělení jména nájemce, nesplnění povinnosti umožnit nahlížení apod. Opatrně s pokutami za kouření či zvířata ve společných prostorách.

Generální plná moc pro zasedání shromáždění je možná. [To jsem se ptal já, někde jsem četl, že hlasování není právní úkon a že tedy není možné použít plnou moc generální, ale jen speciální, chtěl jsem si to ověřit, ale prý generální plná moc možná je.]. Pro zasedání výboru však člen výboru nemůže udělit jinému členovi výboru generální plnou moc, možná je jen plná moc pro konkrétní zasedání.

Kompetence shromáždění dle §1208 nelze delegovat na výbor. Tudíž výše záloh na služby může schválit jen shromáždění, ale při změně počtu osob může výbor zálohu změnit, protože umožňuje speciální zákon 67/2013 Sb. §4 odst. 4

Ve stanovách musít být výbor, nebo předseda, nelze alternativně. Když se nedaří zvolit výbor, musí se svolat další schůze (není-li přítomno 100% vlastníků, pokud by bylo, lze změnit program schůze ihned), na které se nejprve změní stanovy a až pak je možné volit předsedu. Pokud by se mezitím našli zájemci o členství ve výboru, je opět třeba svolat schůzi a změnit stanovy. A kdyby si to mezitím druhý zájemce rozmyslel, bude nutné znovu svolat schůzi a změnit stanovy.

Náhradníky za členy výboru lze volit, možná je i kooptace, ale musí být ve stanovách. I když není jasné, jak by rozhodl soud.

Kontrolní komise se musí zapsat do rejstříku. Pokud byla kdysi zvolena např. r. 2012, měli se do rejstříku zapsat do 30.6.2015. Nyní pokud ještě nejsou zapsaní, by bylo nejčistší, aby rezignovali a nechali se znovu zvolit a novou volbu už zapsali.

První členové výboru – uvádí se do stanov jen při vzniku SVJ. Když už SVJ existuje, do stanov se první výbor neuvádí (protože jde o změnu stanov, ne o přijetí stanov).

Služby lze zahrnout pod správu domu v širším slova smyslu.

Stará SVJ nemusí měnit název. Název „Společenství pro dům Jablonecká 711“ není možný, je zaměnitelný, v ČR může být i jiný dům Jablonecká 711. Název musí být minimálně „Společenství pro dům Jablonecká 711, Praha 9“ – pak bude nezaměnitelný.

SVJ je specifická PO. Každý, kdo koupí byt, ať chce nebo nechce se stává členem SVJ a je vazalem ostatních vlastníků. Díky NOZ se z SVJ stal úřad.

Neplatičům lze odpojit vodu, říká Pelikán. Nechápe co říká, je to teoretik. [soudě dle výrazu v tváři si paní dr. o panu ministrovi asi nemyslí nic dobrého] Ale přerušení dodávek vody obecně možné je, pronajímatel by nemohl u nájmu bytu, to je T.Č., pronajímatel je povinen dodávat vodu dlužícímu nájemníkovi, ale u vlastnictví to neplatí, SVJ není povinno dlužícímu vlastníkovi dodávat. Ale je lepší si to dát do stanov pro právní jistotu.

Pokud obec nebo jiný vlastník prodává pozemek pod domem, může ho koupit SVJ, protože SVJ může nabývat majetek za účelem správy.

SVJ nemůže v dražbě nabývat jednotky, ale uvažuje se o novele, protože v sociálně vyloučných lokalitách to způsobuje problémy, spekulanti za nízké ceny skupují byty a stěhují do nich nepřizpůsobivé.

Svolání shromáždění. Asi nestačí na nástěnce, soud by nemusel akceptovat. Ne všichni bydlí v domě. Vlastníci musí být jednoznančně pozvání, důkazní břemeno leží na SVJ.

Podle §1186 přecházejí dluhy původního vlastníka na nabyvatele – avšak pouze dluhy, které existovaly ke dni nabytí. Dluhy přejdou i když není vystaveno Potvrzení. Podle §1107 nejsou tyto dluhy zapsané v katastru, ale nabyvatel o dluzích věděl nebo o nich mohl (měl) vědět = měl si vyžádat Potvrzení.

Příspěvky na správu jsou příjmem SVJ, nevypořádávají se, zůstanou na účtu SVJ, dluhy také zůstanou (aktiva a pasiva zůstávají SVJ). V §1186 odst. se zvolila nešťastná a nejasná formulace, ale chystá se novela,která znění zpřesní a dluhy budou přecházet, stejně jako přecházejí příspěvky. Nemá přece logiku, když příspěvky přecházejí a dluhy by nepřecházely.

Nelze kombinovat zasedání shromáždění a per rollam. Když je na shromáždění zamítnuto usnesení, nelze potom oběhnout vlastníky ve věci stejného usnesení, je to obcházení zákona.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 100 % (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 4:31

  „Služby lze zahrnout pod správu domu v širším slova smyslu.“

  Takže rozlišujeme:

  Správu domu vlastní v užším slova smyslu.

  Správu domu vlastní v širším slova smyslu.

  Správu domu nevlastní v užším slova smyslu.

  Správu domu nevlastní v širším slova smyslu.

  Může se k tomu vyjádřit nějaký praktik či profesionál a uvést příklady?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 29. Prosinec 2015 - 12:11

  Hlavní funkce SVJ je výkon správy domu a pozemků, mimo to výkon správy vykonává i pro SVJ (sebe).

  užší/širší – rozlišení rozsahu výkonu správy domu a pozemků
  užší – prostá majetková správy domu a pozemků
  širší – zajišťující funkčnost jednotek a spol. části a využívání pro účely určení např. byty pro bydlení, garáže pro garážování, kotelna pro výrobu T a TUV,… 

  správa domu vlastní /nevlastní – tato formulace nemá smysl

  1. může být vlastní/nevlastní správní činnost:
  vlastní/nevlastní – rozlišení pro koho se koná činnost správy
  vlastní – činnost správy je přímo pro SVJ (oprava počítače SVJ)
  nevlastní – činnost správy je přímo pro spravovaný majetek dům a zahrada (oprava zábradlí v domě)

  2. nebo může být vlastní/nevlastní vykonavatel činnosti správy:
  vlastní/nevlastní – rozlišení kdo je vykonavatelem činnosti správy
  vlastní – subjekt vykonávající činnost správy je přímo SVJ (úklid spol. schodiště na DPČ SVJ)
  nevlastní – subjekt vykonávající činnost správy je jiná osoba než SVJ, dodavatelsky (úklid spol. schodiště úklidovou firmou na objednávku)

  Vložil lake, 23. Prosinec 2015 - 10:46

  Pan Pele si poznamenal z vystoupení paní Schodelbauerové: „Služby lze zahrnout pod správu domu v širším slova smyslu.“

  To je pouze popletený výkřik. Jak je všeobecně známo, poskytování služeb spojených s užíváním bytů není – ani podle ZoVB nikdy nebylo – součástí správy domu.

  Poskytování služeb spojených s užíváním bytů je nyní právně upraveno v zákonu č. 67/2013 Sb., kdežto správu domu společenstvím vlastníků jednotek definuje § 9 ZoVB, případně příslušná část NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

  V ZoVB jsou služby zmíněny pouze v § 9a. Nikoliv v § 9, který definuje správu domu vykonávanou právnickou osobou SVJ. Služby zařadil zákonodárce pod další činnosti SVJ podle zákona; patří sem vedle poskytování služeb i pojištění domu a pronájem společných částí či společných jednotek.

  Poskytovatelem služeb může samozřejmě být osoba odlišná od SVJ.

  Tyto skutečnosti je možno zjistit pouhým čtením textu zákona, bez nutnosti nějakého právního výkladu. Paní Schodelbauerová nepřekvapila: opět ukazuje, že nezná právní úpravu, nebo jí nerozumí

  lake

  Vložil Anon (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 2:21

  PELE, audiozáznam by nebyl? Bylo by to opravdu velmi zajímavé, není náhodou trestné šířit takovéto žvásty? Není náhodou ten, kdo je rozsévá po světě trestně odpovědný, LAKE, nějaký § by nebyl?

  Tahle paní si zahrává s našimi životy, vztahy v našich domovech, naším majetkem.

  Ještě jsem váhal s žalobou, kdy SVJ si změnilo Stanovy prý tzv. dle NOZ. ale paní mě přesvědčila, že tomuhle svinstvu ministerských úředníků je třeba se bránit.

  Hrůza, co si ta osoba dovolí. Nestudovala ona za komoušů, vypadá to tak. Stará struktura, to sebevědomí.

  Vložil Roman. (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 11:35

  Anone, pokud neuvedete konkrétně, které žvásty JUDr. Schödelbauerové máte na mysli a mohly by být podle vás i trestné, tak jde jen o vaše nic neříkající stesky.

  Pokud si SVJ změnilo Stanovy podle NOZ, tak je to podle dosavadních judikátů zmiňujících se o této věci naprosto v pořádku.

  Vložil anon (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 13:54

  Tak například:

  1. Od 1.1.2014 máme dvojí jednotky (dle BytZ a dle NOZ), ale SVJ máme jen jedno dle NOZ, proto musí všechna SVJ přizpůsobit stanovy. Staré a nové jednotky budeme mít ještě mnoho desetiletí. Nebudeme mít staré a nové SVJ, to bychom nemuseli rušit BytZ. Protože BytZ byl zrušen, nelze hovořit o žádných starých SVJ, jsou jen nová SVJ dle NOZ. I když SVJ nemá speciální ustanovení v přechodných ustanoveních NOZ, nevznikají pochybnosti, že SVJ se řídí od 1.1.2014 pouze NOZ.
  2. Pokuty. Zkuste dát do stanov pokuty, ničemu to nevadí. Stanovy jsou smlouvou. Chtěli jsme dát pokuty přímo do NOZ a NV366, ale neprošlo to. Pokuta ale nesmí být šikanózní a ne kvůli drobnostem. Pokuty dávat jen za nesplnění povinností, které má ze zákona vlastník nebo SVJ, např. za neoznámení změny počtu osob, nesdělení jména nájemce, nesplnění povinnosti umožnit nahlížení apod. Opatrně s pokutami za kouření či zvířata ve společných prostorách.

  3.Služby lze zahrnout pod správu domu v širším slova smyslu. 4.Stará SVJ nemusí měnit název. Název „Společenství pro dům Jablonecká 711“ není možný, je zaměnitelný, v ČR může být i jiný dům Jablonecká 711. Název musí být minimálně „Společenství pro dům Jablonecká 711, Praha 9“ – pak bude nezaměnitelný.

  Mám pokračovat? A nevyhrožujte, já strach nemám. Může si ta pani vykládat co chce, pro mě není autorita.

  Vložil Roman. (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 16:20

  Pane anon,

  vy jste jenom zopakoval některá tvrzení JUDr. Schödelbauerové, aniž jste proti nim vznesl jediný argument. Na rozdíl od vás já uvedu i argumenty.

  Za prvé jsem vám ničím nevyhrožoval, špatně jste četl můj příspěvek. Napsal jsem, že „mohly by být podle vás i trestné“, vy jste slovo podle přečetl zřejmě omylem jako pro.

  K bodu 1.
  Už se zde v jiné diskusi psalo, že se s tímto výkladem ztotožňují už minimálně tři judikáty (i když nejsou všechny zatím pravomocné). Nevím o jiném výkladu nějakého soudu, vy ano? Rozhodují soudy, nebo nějaký pan lake či anon?

  K bodu 2.
  Mezi povinné náležitosti stanov patří pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí a také přehled práv a povinností vlastníků jednotek a způsob jejich vymáhání. Pod způsob vymáhání povinností lze přitom zařadit možnost stanování smluvních pokut za porušování stanovených povinností. Pokud pak budou stanovy přijaty se souhlasem všech vlastníků jednotek, publicita stanov bude zajištěna jejich založením ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a výše smluvních pokut bude přiměřená, lze ukládání smluvních pokut za porušování stanovených pravidel a uložených povinností připustit. Co se vám na tom nelíbí?

  K bodu 3.
  Víte o tom, že při výkladu jednotlivých ustanovení zákona se přihlíží k úmyslu zákonodárce? Úmysl zákonodárce je obvykle popsán v důvodové zprávě. V DZ se ke správě domu a pozemku „K § 1189" uvádí: „Jeví se jako vhodné vymezit, co správa domu a pozemku zahrnuje. Navrženo je obecné ustanovení, které zahrnuje generálním vymezením různorodé činnosti (jako jsou např. péče o provoz, údržbu, opravy a stavební úpravy společných částí včetně údržby pozemku a přístupových cest, zřizování, udržování – tedy včetně kontrol a revizí – a zlepšování společných zařízení, zajišťování potřebných služeb, jednání s třetími osobami, činnosti ryze administrativní, v rámci toho i vedení účetnictví nebo jiné dokumentace apod.), přicházející v konkrétních případech v úvahu. Obecné ustanovení je voleno i proto, že jednotlivé případy mohou v praxi vyžadovat různá řešení. Přitom se nebrání, aby v rámci obecné úpravy vymezila rozsah správy oprávněná osoba v prohlášení nebo aby si tak ujednaly strany ve smlouvě o výstavbě.“

  V NV č. 366/2013 Sb. v odst. 1/b § 10 se uvádí:

  „(1) Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zejména“

  „b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,“

  Ptáte se: „Mám pokračovat?“

  Přivítal bych, kdybyste poračoval, zatím jste věrohodně nezpochybnil ani jedno tvrzení JUDr. Schödelbauerové.

  Vložil lake, 24. Prosinec 2015 - 19:32
  • Pan Roman napsal: „Už se zde v jiné diskusi psalo, že se s tímto výkladem ztotožňují už minimálně tři judikáty (i když nejsou všechny zatím pravomocné). Nevím o jiném výkladu nějakého soudu, vy ano? Rozhodují soudy, nebo nějaký pan lake či anon?“

  Pane Romane, jestliže nevíte o jiném výkladu nějakého soudu, je to jen Váš problém. Judikáty k věci samozřejmě jsou; k věci dokonce existuje konstantní judikatura. Jde o judikáty Ústavního soudu ČR o nepravé retroaktivitě: Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, III. ÚS 611/01, I. ÚS 654/03, II. ÚS 329/04, I.ÚS 344/04, I. ÚS 89/07, II. ÚS 2070/07, I. ÚS 3143/08, Pl.ÚS 17/11. Dva z judikátů považoval Ústavní soud za natolik významné, že je nechal vydat ve Sbírce zákonů ČR jako celostátně platné právní předpisy.

  To znamená, že každý je povinen se těmito závěry Ústavního soudu řídít, samozřejmě včetně soudů. Že jacísi tři soudci z třetí ligy neznají judikaturu Ústavního soudu je sice znepokojivé z hlediska právního státu, ale právo od bezpráví lze přece rozeznat zcela bezpečně.

  • Otázka předběžná, krerou je každý soud povinen řešit, zní: „Je v NOZ zavedena nepravá retroaktivita pro právnickou osobu podle zákona č. 72/1994 Sb.?“

  Odpověď je velmi jednoduchá: NOZ nepobsahuje žádné výslovné přechodové ustanovení pro právnickou osobu SVJ(2000), takže retroaktivita je vyloučena. To plyne ze zákona samotného, i z judikatury ÚS. Podle § 3029 NOZ platí, že „nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva. Předpisem upravujícím zvláštní soukromá práva je právě zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Zrušení ZoVB má pouze ten následek, že podle § 3028 odst. 3 NOZ se SVJ(2000) i vlastníci jednotek (1994) i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Tedy řídí se zákonem č. 72/1994 Sb.

  • Další zajímavá právní otázka zní: „Může se právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb. sama (změnou svých stanov) stát právnickou osobou SVJ(2012) podle NOZ?“

  Odpověď je také velmi jendoduchá: Nemůže, zákon to výslovně zakazuje. Podle § 118 NOZ platí, že „právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.“ Podle § 16 NOZ platí, že „právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.“ Z uvedeného plyne, že právnická osoba SVJ(2000) zůstává i po nabytí účinnosti právnickou osobou podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. a dalších novel. Také platí, že pokus změnit SVJ(2000) úpravou stanov na SVJ(2012) je protiprávní pokus; šlo by o zdánlivé právní jednání, které ve skutečnosti právním jednáním není a proto je absolutně neplatné; zákonodárce výslovně stanoví, že k takovému zapovězenému jednání osoby se nepřihlíží.

  To jsem zde pouze citoval z platného a účinného zákona, pane Romane. Všimněte si laskavě, že se opírám pouze o judikáty ÚS a znění zákona. Neponechávám žádný prostor pro nějaké osobní subjektivní názory pana lake.

  • Vaše otázka zněla takto: „Rozhodují soudy, nebo nějaký pan lake či anon?“

  Dostali jsme se k závěru a mohu Vám tedy odpovědět: Rozhodují soudy (viz konstantní judikatura ÚS) a to v souladu se zákonem (viz § 16, § 118. § 3028, § 3029, § 3063 NOZ). A to všechno je to v plném souladu s tím, co píše pan lake.

  Pokud si ovšem namísto judikátů Ústavního soudu čtete nějaké popletené nepravomocné rozsudky od soudců třetí kategorie, pak to samozřejmě můžete vidět úplně jinak.

  Pane Romane, na závěr Vás zdravím, ale dám Vám jednu radu: buďte opatrný ve Vašich laických právních úvahách. Ten, kdo neví co všechno neví, nadělá zpravidla víc škody než užitku. Viz zmatená a škodící paní Pavla Schödelbauerová. Ale toto přece není problém pana lake, že mezi námi jsou troubové, kteří mají nutkání vyjadřovat se k věcem, kterým nerozumějí.

  lake

  Vložil Ignác (bez ověření), 25. Prosinec 2015 - 13:53

  „Rozhodují soudy … v plném souladu s tím, co píše pan lake.“ (napsal lake)

  Bylo-li by tomu skutečně tak, potom Vám tleskám. Můžete to prosím doložit?

  Vložil Roman. (bez ověření), 25. Prosinec 2015 - 12:17

  Pane lake,

  k výkladu „čím se řídí SVJ od 1.1.2014“ jsou a budou relevantní judikáty zohledňující znění NOZ, tedy z doby po 1.1.2014. Tuto otázku vámi uvedené judikáty přímo neřešily ani řešit nemohly, když v té době NOZ neplatil. Že vy z těchto starých judikátů něco odvozujete není podstatné, dokud to nebude potvrzeno judikáty po účinnosti NOZ.

  Pohrdavě se vyjadřujete o dosud existujících judikátech po účinnosti NOZ, ale judikáty po účinnosti NOZ s jiným výkladem zatím nemáme.

  Pane lake, copak vy nevíte, že nejde jen o nějaké popletené nepravomocné rozsudky od soudců třetí kategorie? Stejný výklad jako tito soudci zastávají respektovaní zástupci odborné veřejnosti vč. soudců nejvyšších soudů zde v diskusích již dříve opakovaně uváděných, je zbytečné je zde všechny znova jmenovat.

  Vložil lake, 26. Prosinec 2015 - 0:14

  Pane Romane, nedělejte ze sebe blba. Judikáty Ústavního soudu se týkají zcela obecně zavedení (nepravé) retroaktivity v podmínkách právního státu. Přijetí jakéhosi jednoho zákona v roce 2012 nezměnilo vůbec nic na platnosti této konstantní judikatury.

  Vždyť jde o samotné principy ústavnosti, krucinál.

  Dále: Lžete o jakýchsi výkladech, které prý „zastávají respektovaní zástupci odborné veřejnosti vč. soudců nejvyšších soudů“. Lžete, pane. Neexistuje ani jediný takový výklad. Pokud Vy o nějakém takovém právním výkladu víte, citujte jej laskavě zde, nebo sem dejte odkaz na přístupný text. Jinak pro mne zůstáváte lhářem.

  Pohádky a lži o neexistujících „názorech odborné veřejnosti“ se zde objevují s železnou pravidelností. Už jsem to zde vysvětlil, ale vždy se najde další nemyslící blb, který toto nepravdivé tvrzení po čase znovu opráší. Vy jste, pane Romane, už asi čtvrtý v pořadí:

  http://www.portalsvj.cz/…tisek-korbel#…
  http://www.portalsvj.cz/…ovani-stanov#…
  http://www.portalsvj.cz/…ovani-stanov#…

  Na závěr: Pro jistotu se raději ani nevyjadřujete k obsahu zákona č. 89/2012 Sb., přestože jsem zde všechna ta relevantní ustanovení s potěšením vyjmenoval. Ve Vašem dalším příspěvku očekávám, že uvedete argumenty proč je podle Vás třeba konat v rozporu se zněním zákona. Pokud to nejste schopen argumentačně obhájit, nepište už raději nic.

  lake

  Vložil Roman. (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 14:04

  Pane lake,

  napočítejte do padesáti, zhluboka dýchejte, uklidněte se. Máte pravdu, neexistují názory odborné veřejnosti o tom, že se stará SVJ řídí dle „bytového spoluvlastnictví“ NOZ. Je to lež, všechny takové opakovaně zveřejňované názory jsou podvrhem.

  Vložil Pub (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 6:58

  Skromný dotaz Experte,

  tvrdíte, že cit. „…Neexistuje ani jediný takový výklad…“.
  Jak to chcete dokázat? Kdo tvrdí/žaluje, ten dokazuje.

  Lake napsal: „…všechno je to v plném souladu s tím, co píše pan lake…“

  má nějaký hlubší význam psát sám o sobě ve 3-tí osobě?

  Vložil lake, 26. Prosinec 2015 - 9:43
  • Pub napsal: „Jak to chcete dokázat? Kdo tvrdí/žaluje, ten dokazuje.“

  No právě. Je to pan Evžen, kdo zde něco tvrdí. Je tedy povinen to prokázat.

  Mimochodem, negativní tvrzení se obecně neprokazuje. To je taková právní abeceda. Negativní tvrzení ani nelze prokázat, uvědomte si to.

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 14:26

  No právě… „Negativní tvrzení nelze prokázat“

  ale nebyl to pan Evžen, kdo zde kategoricky vykřiknul, že „…Neexistuje ani jediný takový výklad…“. Takže trvá: kdo tvrdí, ten dokazuje: Evžen to své; Lake to své.

  Otázka:
  Jak Lake obhájí Lakovo tvrzení cit. „…Neexistuje ani jediný takový výklad…“?

  Odpověď:
  Nijak. Lake se nabodnul se na „vidle“ vlastní argumentační agresivity. Musí teď hrát to na jinou strunu (tj. ukazovat prstem na Evžena), anebo zahrát tento smeč do ztracena.

  Taková je argumentační abeceda.

  Vložil lake, 26. Prosinec 2015 - 19:04

  Pane Pube,

  nevím, čemu nerozumíte na jednoduchém sdělení, že negativní tvrzení se neprokazuje, protože to ani prokázat nejde. Tomu může nerozumět jedině blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

  Řekněme, že o panu Pubovi bude vyšetřovatel tvrdit, že znásilnil a pak uškrtil jedenáctiletou školačku. Pan Pub prohlásí při výslechu, že žádnou školačku neznásilnil ani neuškrtil. Pane Pube, zkuste nám prosím sdělit, kdo má – podle Vás – povinnost prokazovat: vyšetřovatel, který přišel s pozitivním tvrzením, nebo pan Pub, který přišel s negativním tvrzením?

  Opravdu si pane Pube myslíte, že jste povinen prokazovat, že jste neznásilnil a neuškrtil žádnou z 91187500 je­denáctiletých školaček na planetě Zemi? A jakpak to budete pane Pube soudu prokazovat? Napište nám o tom něco, prosíííííííím.

  Zkuste občas někdy myslet hlavou, pane Pube. Pomáhá to.

  Nález Ústavního soudu I.ÚS 22/10 ze dne 7. 4. 2010
  „Povinnost tvrzení a zejména prokazování má však své mantinely, mezi něž patří uplatnění pravidla „neexistence se neprokazuje“, vycházející z tzv. negativní důkazní teorie, neboť po nikom nelze spravedlivě požadovat, aby prokázal reálnou neexistenci určité právní skutečnosti (viz Winterová, A.: Civilní právo procesní, 4. vydání. Praha: Linde, 2004, str. 279).“
  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 732/98, ze dne 21. dubna 1998:
  "Účastník, který tvrdí negativní skutečnost (…), nenese ohledně této negativní skutečnosti důkazní břemeno; pokud by protistrana toto negativní tvrzení popřela, nesla by sama důkazní břemeno ohledně svého pozitivního tvrzení (…).
  Rozsudek Nejvyššího správního soudu 3 Azs 35/2006–104 ze dne 26. července 2006
  „Pokud jde o požadavek soudu, aby stěžovatelka doložila listinnými důkazy tvrzení o tom, že nemá žádný majetek ani příjmy, pak je zapotřebí zdůraznit jedno ze základních východisek dokazování v řízení před soudem spočívající v tom, že dokazovat nelze něco, co neexistuje. Jedná se o tzv. negativní důkazní teorii, o níž se pojednává mj. v publikaci Prof. JUDr. Aleny Winterové, CSc., a kol.: Civilní právo procesní, 4. vydání, Linde Praha, a. s., 2006, s. 279: Teorie negativní je založena na tom, že negativní skutečnosti nemohou být dokazovány, a je tedy ten, kdo tvrdí negativní skutečnost, od důkazního břemene osvobozen. Za této situace podle názoru Nejvyššího správního soudu (…) krajský soud pochybil, když stěžovatelce přičetl k tíži nedokázání skutečností, které z povahy věci dokázat nemohla.“

  Má věta „Neexistuje ani jediný takový výklad“ je právě negativním tvrzením, které nejsem povinen prokazovat, zejména proto, že to není možné jakkoliv prokázat. Naopak – prokazovat musí pan Roman, který pozitivně tvrdil, že takový právní výklad existuje. On přece jako první přišel s tím tvrzením. Kdo tvrdí, ten prokazuje.

  Prokáže to velmi lehce: dá nám odkaz na dostupný text právního výkladu, nebo zde takový výklad ocituje s uvedením zdroje.

  Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 2:50

  Lake tvrdí, že Pub neví…

  Z Lakeho příspěvku lze vyčíst, že někdy Lakemu prostě z hlavy vypadnou souvislosti: neprve nařkne Evžena z toho, z čeho chtěl zřejmě obvinit Romana a pak tu laboruje, co údajně neví Pub. Prostě zde zase ukazuje tu špatnou stranu své kognitivní disonance.

  Pub ví a protože ví, chce aby i ostatní věděli, že: pokud Lake KATEGORICKY VYKŘIKUJE negativní tvrzení a v této souvislosti nazývá jiného LHÁŘEM, pak ON bude dokazovat, neboť neprokazuje původní negativní „tvrzení“, ale obvinění ze LHÁŘSTVÍ. LHÁŘEM lze někoho vinit tehdy, mohu li to konkrétními důkazy prokázat.

  Lake mne úúúpěnlivě prosí, tedy dobře:
  Řekněme, že o panu Romanovi bude inkvizitor tvrdit, že je LHÁŘ, protože inkvizitor VÍ, „že výklady které prý „zastávají respektovaní zástupci odborné veřejnosti vč. soudců nejvyšších soudů“, NEEXISTUJÍ. Pan Roman bude ze skřipce řvát, že LHÁŘEM NENÍ, a že výklady existují. Zkusme se teď zamyslet, kdo má povinnost prokazovat: inkvizitor, který přišel s kategorickým (pozitivním) tvrzením (že Roman je LHÁŘ, protože inkvizitor "VÍ“), nebo pan Roman, který ze skřipce řve svá negativní tvrzení, že LHÁŘem není?

  Lakeho věta „Neexistuje ani jediný takový výklad“ je právě negativním tvrzením, které není povinen prokazovat, pokud tuto větu nevytrhne z kontextu, neboť platný kontext Lakova sdělení zní takto: „Lžete, pane. Neexistuje ani jediný takový výklad. “.

  Nejsem ve sporu, že „prokazovat musí pan Roman, který pozitivně tvrdil, že právní výklad existuje“. Jmenovitě by měl uvést jak ty zástupce odborné veřejnosti o kterých píše, tak citace jejich názorů o které se opírá a se kterými se ztotožňuje.

  Je ale bezesporné taktéž, že „prokazovat musí i pan Lake, který pozitivně tvrdil, že pan Roman je LHÁŘ, protože pan Lake „VÍ“, že neexistuje ani jeden právní výklad“. Pokud pan Lake „VÍ“ pak 1. „musí“ vyhrabat lékařský posudek svědčící o lhavosti pana Romana 2. „musí“ ON dokázat, že neexistuje ani jeden výklad (což by nemusel, pokud by v té souvislosti netvrdil zároveň, že Roman je LHÁŘ).

  A nakonec je vhodné, aby se pánové-kohouti neprve shodli předem na výkladu pojmů jako např.: „respekt“, „respektované kým“, „LHÁŘ“, „jurisdikce“ …apod.

  Vložil anonnn (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 11:01

  Pube, vy jste jako malé dítě. Žvástání, to vám jde.

  Vložil lake, 27. Prosinec 2015 - 5:51

  Pane Pube, dovoluji si jemně upozornit, že zde mlátíte již jen prázdnou slámu.

  Pan Roman byl mnou vyzván, aby prokázal co napsal. Namísto toho vzal své tvrzení zpět. Uvedl zde dne 26.12.2015 – 14:04: „Máte pravdu, neexistují názory odborné veřejnosti o tom, že se stará SVJ řídí dle „bytového spoluvlastnictví“ NOZ. Je to lež, (…).“

  Tím je to pro mne vyřešeno.

  Podotýkám, že naprosto shodně dopadly dřívější diskuse na totéž téma s pány Kolemjdoucím, Vojtěchem a Lukášem. Žádný z nich nebyl schopen ocitovat ani jeden odborný výklad či právní názor příslušníka odborné veřejnosti. I když napřed obecně a neurčitě tvrdili, že nějaké takové právní výklady čí odborné názory údajně existují.

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 4:00

  Prázdnou slámu?
  Nikoli, to se mýlíte. Jde o Vaše morálně volní vlastnosti.

  Jeli pan Roman skutečně osobou nemající s Vámi přítelský vztah a není li alias „Roman“ jen Vaší další identitou, pak se tedy doznal, že JE LHÁŘ. Neřešil jsem však profil pana Romana, smutno je mi z Vás jako „docela poučeného člověka, žádného neodborníka“, který rád vyvrací oponentní tvrzení, svojí argumentací typu Argumentum ad hominem.

  To že „Roman“ je kající se LHÁŘ nemění nic natom, že podle Vás byl LHÁŘem, z důvodu, že „Vy VÍTE“. Takže buď skutečně VÍTE (že neexistuje ani jeden odborný výklad), a předvedete se tím, že to DOKÁŽETE, anebo ukážete že nejste jen dehonestátor a přiznáte minimálně, že Vy jste nebyl schopen určit, že Roman je skutečně lhářem (to že se následně přiznal, je nepodstatné !!), a že jeho argumentace byla nejvýše emocionálním přestřelením a nikoli lhaním. Emocionálního přestřelení se ostatně dopouští skoro každý, kdo jde s Vámi zkřížit svoji filipiku.

  Tím je to zde pro mne také vyřešeno.

  PS: V otázce argumentačních klamů z předchozích diskusí s Vámi souhlasím, ale je nutné abyste se jich sám nedopouštěl.

  Vložil Roman. (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 18:43

  Pane Pub,

  pan lake tvrdil (a tvrdí to opakovaně, že neexistují názory odborné veřejnosti (o tom, že se stará SVJ řídí bytovým spoluvlastnictvím NOZ), přestože tyto názory zde byly vícekrát publikovány, a označil ve svém příspěvku ty, co tvrdí že takové názory existují, za lháře a blby. Pan lake zastává totiž takovou pomýlenou logiku, že nemůže jít o odborné názory, protože jsou podle jeho názoru nesprávné v rozporu s právem, a tudíž nemohou být označeny za odborné názory. To znamená, že podle něho v této chvíli existuje v této věci jediný odborný názor a tím je ten jeho, protože jedině ten je správný a právně vyargumentovaný.

  Usoudil jsem, že pan lake má nějaký menší psychycký problém, a že bude lepší uklidnit ho a dál ho nedráždit, a vyhnout se tak dalším zbytečným agresivním urážejícím reakcím z jeho strany.

  Proto jsem svůj příspěvek http://www.portalsvj.cz/…istni-rozvoj#… nazval „Přeji vám hodně zdraví“
  a uvedl jsem v něm:
  „napočítejte do padesáti, zhluboka dýchejte, uklidněte se. Máte pravdu, neexistují názory odborné veřejnosti o tom, že se stará SVJ řídí dle „bytového spoluvlastnictví“ NOZ. Je to lež, všechny takové opakovaně zveřejňované názory jsou podvrhem.“

  Vložil lake, 28. Prosinec 2015 - 21:57

  Milý pane Romane, opět lžete.

  Nesnažte se zamluvit skutečnost, že jste napsal tuto nepravdu: „Stejný výklad jako tito soudci zastávají respektovaní zástupci odborné veřejnosti vč. soudců nejvyšších soudů zde v diskusích již dříve opakovaně uváděných …“

  Přitom jste na mou výzvu dosud ani necitoval, ani nedal odkaz na žádný výklad od respektovaných zástupců odborné veřejnosti vč. soudců nejvyšších soudů. Lžete tedy opakovaně. Nebyl jste schopen prokázat pravdivost Vašeho dřívějšího tvrzení, a nejste schopen prokázat ani pravdivost Vašeho nynějšího (shodného) tvrzení.

  Tím můžeme skončit.

  lake

  P.S. Chcete-li i nadále zveřejňovat lži jako troll, takové příspěvky budou mazány. Chcete-li se zabývat podrobněji mou psychikou, jste zde off-topic, jde o spam a takové příspěvky budou v této diskusi mazány.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 19:01

  Romane, prosím zveřejněte zde odkaz na názor odborné veřejnosti o tom, že se stará SVJ řídí dle „bytového spoluvlastnictví“ NOZ. Zajímalo by mě nejenom tvrzení, ale i zdůvodnění tohoto tvrzení. Děkuji.

  Magda

  Vložil Roman. (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 19:16

  Nepodrobnější zdůvodnění bylo zřejmě uvedeno v příspěvku zde: http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…

  Vložil Magda3 (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 21:24

  Pane Romane, paní Mirovská tvrdí, že sousloví „upravených tímto zákonem“ neznamená upravených tímto zákonem. Paní Mírovská jinými slovy říká, že toto sousloví znamená upravených tímto zákonem a ZoVB. A to je tak trochu moc i pro blbého neprávníka, který se snaží to celé pochopit.

  Magda

  Vložil lake, 29. Prosinec 2015 - 18:28

  Paní Magdo,

  text paní Petry Mirovské, odkázaný panem Romanem, nesplňuje parametry pro výklad právního předpisu. Jde pouze o nepřímou osobní polemiku se mnou, ovšem o polemiku velmi nepovedenou. (K tomu se ještě vyjádřím níže.)

  Petra Mirovská se velmi pečlivě vyhnula skutečnosti, že pro právnickou osobu SVJ(2000) neobsahuje NOZ žádné ustanovení, které by pro tuto speciální právnickou osobu zavádělo retroaktivitu části NOZ o bytovém spoluvlastnictví (§ 1158 – § 1222). A o to přece šlo především!

  Co je odborný právní výklad jsem psal vícekrát jinde. Cituji z definice podané soudem:

  „I když právní názory, které Nejvyšší soud zaujal v jiných právních věcech, nejsou ex lege závazné pro řešení případů obdobného druhu, nelze ztrácet ze zřetele, že došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikatornímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento judikatorní posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace (kriticky) konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.“

  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007

  Petra Mirovská nenabídla žádný právní výklad, který by obstál před soudem. Zejména absentuje právní zdůvodnění jak překonat jednoznačné znění § 15, § 16 NOZ a § 118 NOZ. Dále se vůbec nevyrovnala s § 3028 odst. 3 NOZ, s § 3063 NOZ, se známou skutečností o absenci přechodového ustanovení pro SVJ(2000) v NOZ, se skutečností, že SVJ(2000) není speciálně upraveno a dokonce ani zmíněno v NOZ, a zejména se ani nepokusila vyrovnat se s tím nejdůležitějším – s konstantní judikaturou Ústavního soudu o zavedení retroaktivity v právním předpisu.

  Z tohoto hlediska chybí jak v článku Petry Mirovské, tak i v její následné polemice:

  • reflektování skutečnosti, tedy obsahu zákona a judikatury Ústavního soudu,
  • seznatelným způsobem vyjádřené odůvodnění a výklad, proč, resp. z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) nebylo lze se ve věci s totožným právním základem ztotožnit se zněním NOZ a zejména s judikaturou Ústavního soudu.

  Při tom Ústavní soud opakovaně zdůraznil, že retroaktivita je intenzivním zásahem do již vzniklých právních vztahů. Může být zdůvodněna jen naléhavou celospolečenskou potřebou a zákonodárce je povinen zavést retroaktivitu pomocí jednoznačné a pochybnost nevzbuzující pozitivní právní úpravy. Je vyloučeno zavést retroaktivitu pouhým výkladem na základě mlčení či opomenutí zákonodárce.

  Právě o tento nepovolený postup se pokouší Petra Mirovská, když vznáší (nesprávný) argument o § 3041: tvrdila totiž, že prý by § 3041 odst. 2 NOZ byl v zákoně nadbytečný, kdyby jej nebylo možno vyložit jako donucení ke změně stanov SVJ(2000) podle bytového spoluvlastnictví.

  Petra Mirovská se tedy pokusila použít argument racionálního zákonodárce. Nepřípadnost a nesmyslnost a takové argumentace v tomto případě je ovšem zřejmá i laikovi.

  Argumentace Petry Mirovské je nepřípadná proto, že se snaží dovodit nepravou retroaktivitu výkladem z mlčení zákonodárce, tedy postupem, který Ústavní soud opakovaně odmítl jako protiprávní a nepřípustný.

  Argumentace Petry Mirovské je nepřípadná také proto, že nerozeznává obecná ustanovení NOZ o právnických osobách v § 118 až § 209 (která dopadají na všechny právnické osoby) od speciálních ustanovení o bytovém spoluvlastnictví (která dopadají pouze na SVJ(2012)). Je zde tedy zjevná chyba – neschopnost rozeznat právní úpravu obecnou od právní úpravy zvláštní.

  Argumentace Petry Mirovské je nesmyslná proto, že § 3041 odst. 2 NOZ se týká více právnických osob, nikoliv jen jedné jediné, jak tvrdila. Těmito právnickými osobami jsou namátkou: Akciová společnost, Družstvo, Evropská družstevní společnost, Evropská společnost, Honební společenstvo, Mezinárodní nevládní organizace, Mezinárodní odborová organizace, Mezinárodní organizace zaměstnavatelů, Nadace, Nadační fond, Obecně prospěšná společnost, Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, Odštěpný závod, Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, Organizační složka zahraniční nadace, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, Pobočná mezinárodní odborová organizace, Pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů, Pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, Pobočný spolek, Společenství vlastníků jednotek, Společnost komanditní, Společnost s ručením omezeným, Spolek, Ústav, Veřejná obchodní společnost, Zájmové sdružení právnických osob.

  Nemůže tedy být ani řeči o tom, že by ustanovení § 3041 odst. 2 se snad stalo obsoletním (nadbytečným), pokud by nebylo vyloženo jako povinnost SVJ(2000) přizpůsobit stanovy speciální části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Právě na tomto (zjevně vadném) předpokladu ovšem založila Petra Mirovská svou argumentaci.

  Protože polemika Petry Mirovské nedosahuje úrovně právního textu, a neobsahuje nic z toho, co charakterizuje právní výklad, nejde o právní výklad, (či odborný výklad, nebo jak si to kdo chce nazvat). Jde o laický a protiprávní názor bez přezkoumatelného právního odůvodnění. Takových popletených textů jsem četl už desítky.

  lake

  Vložil Magda3 (bez ověření), 3. Leden 2016 - 0:07

  Pane Lake,

  já Vašim argumentům rozumím. Vysvětlil jste to tu mnohokrát. Kdo chtěl – pochopil. Kdo nechtěl – nepochopí.

  Co mě děsí je neschopnost právníků a soudců, kteří neumí své názory zdůvodnit. Právníci mohou mít jiný názor. Ale jak je možné, že tento názor neumí obhájit a to ani tehdy, když je někdo upozorní na možnou chybu? Není pak divu, že neználci (včetně mě) jsou zmatení.

  Moc děkuji Lake za Váš čas a trpělivost s neználky jako jsem já.

  Magda

  Vložil Anon (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 22:31
  • Například přechod dluhů jednoho vlastníka na jiného vlastníka je pozoruhodnost, kterou nic nemůže překonat. Dluh vlastníka jednotky je jeho dluhem a prodej bytu to nijak nemůže změnit. Dluhy nejsou blechy, aby přeskočily na nového vlastníka.
  • Služba není správa domu. Pokud to nejste schopen pochopit tak si toto tvrzení užívejte, jak je ctěná libost.
  • A dluhy budou přecházet, stejně jako přecházejí příspěvky. Nikoli, příspěvky na nikoho nepřecházejí, nový vlastník nabytím vlastnictví nepřebírá povinnost původního vlastníka, má pouze povinnosti určené stanovami, jste schopen to pochopit? Povinnosti původního vlastníka s tím nemají pranic společného.

  Jednoduše s tou paní nesouhlasím. A vy se můžete vztekat a argumentovat jak je ctěná libost.

  Vložil Roman. (bez ověření), 25. Prosinec 2015 - 11:28

  Anone napsal jste:

  „Dluh vlastníka jednotky je jeho dluhem a prodej bytu to nijak nemůže změnit. Dluhy nejsou blechy, aby přeskočily na nového vlastníka.“

  Ať se vám to líbí nebo nelíbí, prostě dluhy při prodeji bytu přeskočí na vlastníka, pokud tak stanoví zákon.

  Napsal jste také: „A vy se můžete vztekat a argumentovat jak je ctěná libost.“

  V této diskusi jste se vztekal zatím jenom vy. Já jsem na rozdíl od vás diskutoval věcně. To vy jste se vyjádřil pod vlivem emocí (hněvu, frustrace, naříkání, nenávisti) jak dokazují vaše slova:

  „není náhodou trestné šířit takovéto žvásty? Není náhodou ten, kdo je rozsévá po světě trestně odpovědný, tahle paní si zahrává s našimi životy, vztahy v našich domovech, naším majetkem, tomuhle svinstvu ministerských úředníků je třeba se bránit, hrůza, co si ta osoba dovolí, nestudovala ona za komoušů, vypadá to tak, stará struktura, to sebevědomí.“

  Vložil lake, 25. Prosinec 2015 - 13:39

  Pane Romane,

  káráte zde Anona a přitom Vy sám nediskutujete věcně. Vaše rozebírání textu pana Anona není věcnou diskusí, to jest diskusí k věci. Jde o zbytečnou slovní vatu ad hominem. Žádný argument jste neuvedl.

  Vraťme se raději k tématu. Jedno Vaše nepravdivé tvrzení jsem už vyvrátil v příspěvku Pro pana Romana o judikátech. Napsal jste kromě toho, že dluh jedné osoby se může stát dluhem jiné osoby „pokud tak stanoví zákon“. To je velmi obecné, mlhavé konstatování, a o tom jsme se zde vůbec nebavili. Takže uveďte laskavě konkrétně příslušnou právní normu, podle které by dluh převodce přecházel automaticky na nabyvatele jednotky. Míníte snad přechod dluhu podle § 1888 odst. 2 NOZ? Děkuji.

  lake

  Vložil laik (bez ověření), 29. Prosinec 2015 - 19:29

  § 1701 NOZ

  Vložil PELE (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 23:18

  Potíž (pro nás) je ovšem v tom, že shodné nebo velmi podobné názory mají kromě vrcholné úřednice MMR dr. Schödelbauerové také prominentní advokátka dr. Kabelková, soudkyně NS dr. Brzobohatá, mnoho dalších advokátů, daňových poradců, účetních, lektorů a školitelů, autorů právnických softwarů, kteří tyto názory šíří mezi funkcionáře SVJ, bytových družstev a správcovských firem. Stačí si na téma SVJ přečíst jakýkoli článek v běžných novinách a vždy je v článku citovaný nějaký advokát, který o přechodu dluhů hovoří jako o jasné věci. Oponentní názory v mainstreamových médiích jsem nečetl a to podobné články vyhledávám a čtu pozorně.

  A my tady s tím nic nenaděláme. Veřejnost je už obeznámena. V mnoha SVJ už po nabyvatelích dluhy předchozího vlastníka vymáhají. Musíme čekat, že se někdo začne bránit a nezaplatí, SVJ podá žalobu a ta se dostane až před Nejvyšší soud. Názor soudkyně, která dovolání dostane na stůl, je ovšem známý. Nicméně je to asi irelevantní, protože než se spor došplhá před NS, bude nejspíše novelizován §1186 v tom smyslu, že přechod dluhů jasně stanoví, jak ostatně zaznělo na školení, že taková novela je v plánu.

  Vložil PELE (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 13:43

  Toto visí v domovní vitríně jednoho pražského SVJ z „lepší“ čtvrti. (Ve výboru daného SVJ sedí ekonom, právník a úředník, tedy teoretická elita.) Dům spravuje externí správcovská firma.

  http://postimg.org/…e/9mp2h4h55/

  Vložil PavelII (bez ověření), 28. Prosinec 2015 - 19:49

  Že se nevypořádávají příspěvky víme snad všichni a to platilo i před NOZ. Vypořádávají se odjakživa jen zálohy.

  Vložil ik (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 19:21

  PELE, taky jsme v našem SVJ řešili s naším právním zástupcem ust. § 1186 N0Z tj. že potvrzení o výši dluhu má být uvedeno v kupní smlouvě, když dlužník prodával byt, že SVJ má vydat potvrzení o případném dluhu, existuje-li. Odpověď právníka byla : „budu-li vycházet striktně ze znění zákona, máte pravdu, ale nic to nemění na tom, že jednotku lze převést i bez vydaného potvrzení. Není vyloučeno, že paní XY nabyvatele o výši dluhu informovala. Vzhledem k tomu, že informace z této oblasti jsou mimo sféru našich možností pro jejich zjištění, není efektivní se jimi dále zaobírat“. Závěr : § 1186 je v současné době nepoužitelný (a nevymahatelný) v praxi. Pan Pavel psal, že bude přijata novela tohoto ust., zřejmě aby všem zúčastněným bylo jasné co jím chtěl „básník“ říci.

  Vložil Pavel, 26. Prosinec 2015 - 11:03

  PELE,

  máte dobré informace.

  Skutečně se připravuje novela § 1186 NOZ, aby bylo jednoznačné, že dluhy přechází spolu s jednotkou, tak jak je to u BD.

  Snad se to co nejdříve podaří.

  Již jsem tu psal, že přechod dluhů podle § 1186 projde na VS Praha a velmi pravděpodobně na NS v senátu JUDr. Brzobohaté.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anon (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 0:12

  a doufejme dále až k evropskému soudu, pane Pavle, co jsou to dluhy v SVJ? Znáte nějaké SVJ, které je schopno jasně definovat, na co vybírá prachy? Kromě toho Vašeho? Já jich znám noho a vím, jak fungují, protiprávně. Takže teď budou vymáhat to, co si vycucají z prstu po dalších lidech. Dokud nebude zakotveno právně, jak má vypadat rozpočet, která téměř žádná SVJ nesestavují, tak mluvit o dluzích a zakotvovat jejich vymáhání je v rozporu s právem, viz. NOZ.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 17:50

  A co třeba nábytek, ten nebude přecházet?

  Vložil lake, 26. Prosinec 2015 - 18:07

  Pokud bychom připustili přechod dluhů bez odpovídající právní úpravy ve smyslu článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pak samozřejmě můžeme jít ještě dál: mohla by automaticky přecházet i manželka, pes, chata, automobil, úspory. Patnáctiletá dcera nabyvatele bytu by mohla být znásilňována členy výboru SVJ (viz starobylý ius primae noctis), … dosaďte si cokoliv chcete.

  Jakmile je překročena hranice práva a ocitneme se na území zvaném Bezpráví, je možné představit si úplně všechno.

  Česká republika už tuto hranici překročila. Důkazem jsou tři roky trvající tanečky okolo neexistujícího přechodu dluhů, a lži o neexistující změně SVJ(2000) na SVJ(2012).

  lake

  Vložil asi tak (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 18:22

  Vážení přátelé, takový byt si nikdo nekoupí. Na trhu je dostatek bytů i bez dluhů a byt včetně dluhu by si koupil snad jenom cvok. Přechod dluhů je zase typicky česká cesta, svj stejně nic nedostane. A jsme zpátky u toho, že dluhy je potřeba vymáhat na dlužníkovi. Asi tak.

  Vložil Anon (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 18:14

  Pochopitelné by bylo,když dlužník prodává byt za nějakou konkrétní cenu, tak se z tohoto prodeje uhradí jeho dluh a prodávající dlužník dostane, o to co dluží, menší peníze. Nedostane třeba milion ale jenom 800000 Kč. Jiný přechod dluhů si neumím představit a souhlasím s návrhem lake taky o přechodu maželky, psa, patnáctileté dcery, automobilu, atd. Ale aby dluhy přešly jen tak, jakoby nic, tak to může být možné pouze v českém Kocourkově.

  Vložil JaVa, 26. Prosinec 2015 - 13:19

  Jen by mě zajímalo proč se připravuje zase nějaká novela,když podle „odporné veřejnosti“ je jasné jak facka,že dluhy přecházejí automaticky na nabyvatele jednotky.Že by si ta „odporná veřejnost“ nebyla tak jistá ve svém úsudku?JaVa

  Vložil Pavel, 26. Prosinec 2015 - 13:47

  JaVo,

  české právo není pro lidi, kteří právo neabsolvovali, jednoduché na aplikaci, bohužel.

  Předpokládám, že v důvodové zprávě bude něco v tom smyslu, že i když dluhy přechází již podle současného znění § 1186, tak pro právní jistotu uživatelů NOZ je toto ustanovení zpřesněno, ale nedochází k vlastní změně, protože přechod dluhů je v NOZ od počátku. A může být odkázáno na početnou literaturu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 26. Prosinec 2015 - 17:30

  Pravda je jedna věc. Co bude napsáno v důvodové zprávě je úplně jiná věc.

  Právní analfabeti z řad právníků nikdy dobrovolně nenapíší: Celé tři roky jsme se mýlili a hlásali jsme bludy rozporné s ústavním pořádkem právního státu.

  Namísto toho v marné snaze zachovat si tvář napíší zřejmě to, co zde naznačil pan Pavel. Naprosto stejně skončí směšný blud o tom, že SVJ(2000) je prý vlastně SVJ(2012). Právní elity v České republice trapně selhaly. Trvá to už tři roky. Tají se mi dech nad tou hloupostí, nafoukaností a arogancí. Užiteční idioti s diplomy.

  Neschopní právníci, neschopní advokáti, neschopní soudci. Nebo spíše bych měl napsat: VŠEHO SCHOPNÍ. Schopní zapřít Ústavu, zapřít právní stát, zapřít své právní vzdělání, zapřít zdravý rozum.

  Jak se mohou podívat na sebe do zrcadla, když celé tři roky od sebe navzájem opisují (a nezdůvodňují) protiústavní žvásty, které by mohl rozcupovat každý normálně myslící student práv v prvním ročníku? Copak se to stalo s právními elitami v České republice? Proč zapomněli používat to, co mají mezi ušima – své mozky? Komu a proč horlivě lezou do právní řiti?

  lake

  Vložil plzeňský pokřivený § (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 20:06

  Právní elity prý selhaly. Ale neselhaly, vždyť tady žádné nejsou. Stejně jako tady nejsou elity politické. Jsou to šašci, kteří svá koryta dostali buď v souvislosti s nějakou politickou stranou, ať už členstvím v ní nebo jako sympatizanti, nebo možná i sponzoři. Vlastní koryto, tak chrochtají. Nic víc.

  Vložil JaVa, 26. Prosinec 2015 - 18:43

  Děkuji pane Pavel.Velice krásně a hlavně kulantně jste ta slova nakladl.Fakt je ten,že bez řádné novely(hlavně té, týkající se zástavního práva k jednotce ve prospěch SVJ a zpětné retroaktivity NOZ) z nás laiků budou překrucovači práva (myšlena odborná veřejnost s „právním vzděláním“) i nadále dělat blbce.JaVa

  Vložil Petr. (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 19:03

  Víte, pane Java, ono to s tím zástavním právem ve prospěch SVJ není jednoduché. Má to totiž velký vliv na hypotéky, které by banky musely omezit. Proto se v novele uvažuje se zástavním právem ve prospěch SVJ jen do výše 25% ceny nemovitosti. I v tom případě banky musí počítat s omezením výše hypotéky jen do výše 75% ceny nemovitosti. A proto néní vůbec jasné, zda alespoň těch 25 % získá dostatečnou podporu při schvalování.

  Vložil Anon (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 0:24

  Petře,

  tak tak, měli jsme tu také jednoho takového ptáčka, no to víte, developer spolupracuje s Hypobankou, ta chce nejprve své, už má cca polovinu, zástava vymazána a zástavní právo ve prospěch členů SVJ žádné, no a kdo myslíte, že to celé zaštítil? Výbor SVJ, manipulovaný kým? Developerem? Proč? Kampaň jede dál, na klienta Hypobanky nemůže být činěn nátlak… Chránili ho parchanta do posledního dechu ( dlužníka) a v tanečcích pokračují dál.

  Tak to chodí.

  Vložil JaVa, 26. Prosinec 2015 - 19:16

  Děkuji za doplnění.I těch 25%,které se doufám podaří prosadit proti velmi silné bankovní lobby, bude pro ostatní vlastníky v SVJ obrovská pomoc. JaVa

  Vložil Petr. (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 12:09

  Nejde jen o banky. Jde o dopad na celý hypoteční trh v tom smyslu, že si nikdo nebude moci vzít hypotéku do více než 75% hodnoty nemovitosti .

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".