Zákon č.89/2012 Sb. § 1185 odst.2 -Spoluvlastnictví jednotky

Vložil JaVa, 3. Duben 2016 - 10:08 ::

§ 1185/2:Spoluvlas­tníci jednotky zmocní společného zástupce,který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.To platí i v případě manželů,kteří mají jednotku ve společném jmění.

Výklad pana prof.Dr.JUDr.Karla Eliáše : http://www.pravnigramotnost.cz/…tupci-v-svj/ ,kde m.j. píše toto:

Zákon v § 1185 vyžaduje,aby spoluvlastníci nebo manželé společného zástupce zmocnili.Zmocněncem může být kdokoliv z nich, anebo kdokoli jiný.

Tudíž, dle právního výkladu „odborné veřejnosti“ a JUDr. K.Eliáš k ní určitě patří,by dle § 1185/2 z.č. 89/2012 Sb mohl na shromáždění vlastníků zastupovat na základě písemné (úředně ověřené) plné moci vlastníka nebo spoluvlastníky bytové jednotky i nečlen SVJ a omezení,které si SVJ dalo do stanov,že účast na shromáždění je možná pouze pro členy SVJ, je v tomto případě neplatné,neboť odporuje ustanovením zákona č.89/2012 Sb.§ 1185 odst.2.

Nebo jsem snad výklad spolutvůrce NOZ pana Prof.K.Eliáše špatně pochopil? Podle mě stále platí opravdu „duchaplný“ rozsudek NS 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 6. Duben 2016 - 0:21

  http://www.pravnigramotnost.cz/…tupci-v-svj/ Cituji: „pokud manželé např. společně navštíví předsedu SVJ a ústně mu sdělí, že pověřili manželčina otce, aby nahlédl do účetních knih a smluv uzavřených společenstvím a že ten se u něho druhý den odpoledne zastaví, je zmocnění platné.“ Tak větší blábol jsem ještě nečetl, to jsou fantasmagorie snad nemocných mozků. Manželé navštíví předsedu svj. To je blbost jako trám. Pověří manželčina otce, aby nahlédl do účetních knih a smluv. Tak jestli to první je blbost, tak to druhé je přímo stupidita. Výsledkem je, že vůbec nesmíte bez svědků mluvit s předsedou, protože je schopen vymyslet si cokoliv a prohlásí, že to tak bylo. A nemáte vůbec možnost se bránit. Tak nám to tedy zdokonalili. Jestli je ještě někde blbější stát než tady?

  Vložil Vladimir B., 5. Duben 2016 - 23:30

  Pan profesor se ve svém vykladu asi upsal, jelikož v § 1185, odst.2 není uvedeno, že to může byt kromě manželů nebo spoluvlastníků jednotky i někdo jiný. Rozhodující je formulace uvedená v tištěném vydání zákona a nikoliv vyklady byť i učených pánů. Nechápu proč se tady vede ta zbytečná polemika – zajímalo by mě, co na to pan „lake“.

  Vložil JaVa, 6. Duben 2016 - 7:25

  Tady opravdu nejde o dodržení doslovného znění inkriminovaného §,ale o jeho výklad jak nám ho prezentuje představitel odborné veřejnosti.JaVa

  Vložil § (bez ověření), 6. Duben 2016 - 7:33

  Jestli tohle je odborný výklad profesora, tak to, co ze sebe sype jsou bláboly blba a ne profesora.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 6. Duben 2016 - 8:03

  Vážení, můžete mi prosím napsat, z čeho dovozujete, že spolumajitelé jednotky nemohou zmocnit jakéhokoliv svého společného zástupce.

  § 1185

  Spoluvlastnictví jednotky

  (2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

  V textu ustanovení se píše pouze o společném zástupci, což skutečně může být kdokoliv.

  Viz Občanský zákoník HLAVA III – ZASTOUPENÍ(§ 436 – § 488) Díl 1 – Všeobecná ustanovení(§ 436 – § 440) Díl 2 – Smluvní zastoupení(§ 441 – § 456).

  Viz komentářová literatura Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J.: Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.

  II. Společný zástupce

  Pokud jednotka bude ve spoluvlastnictví, nadále bude třeba k jednání za její spoluvlastníky (včetně společného jmění manželů) výslovného zmocnění. O zmocnění spoluvlastníka budou zřejmě platit přiměřeně § 1134–1138 ObčZ o správci společné věci. Obecně se užijí ustanovení o zastoupení a ve vztahu ke třetím osobám plné moci podle § 436–449 ObčZ. Protože zákon nestanoví na tomto místě podmínku písemné formy, která v zásadě neplyne zřejmě ani z § 560 ObčZ o formě právních jednání, není obecně písemná forma nutná. Písemná forma by však byla nutná, pokud byla měněna věcná práva k nemovité věci, doporučit je ji však třeba vždy. Zástupcem nemusí být spoluvlastník jednotky.

  Znáte snad nějakou judikaturu co by zakazovala, aby společným zástupcem dle § 1185 byla třetí osoba, odlišná od spoluvlastníků? Případně judikaturu, co by zakazovala ústně udělenou plnou moc pro nahlížení do dokumentů a účetnictví?

  Vložil Anon_uvwxyz (bez ověření), 6. Duben 2016 - 12:29

  … „můžete mi prosím napsat, z čeho“ lze dovozovat, že by SVJ mělo povinnost jednat s kýmkoliv, koho si druhá strana zvolí jako svého zástupce? Domnívám se, že určitá omezení (na př. jen na spolulastníky, rodinné příslušníky a pod.blízké osoby) mají v konkretních případech své oprávnění a ve stanovách by měla být zakotvena.

  Vložil JaVa, 6. Duben 2016 - 14:18

  SVJ-právnická osoba je ze zákona povinna jednat s každým, koho k jednání s SVJ zmocní na základě úředně ověřené plné moci kterýkoliv člen SVJ, ať je to majoritní vlastník bytové jednotky,manželé nebo několik spoluvlastníků jednotky.Právo na zastupování občana k jakémukoliv jednání s právnickou osobou totiž zaručuje všem občanům České republiky LZPS.Stanovy zmocněnce mohou omezit pouze při jednání(hlasování) vůči shromáždění vlastníků.JaVa

  Vložil zdeseny clen SVJ, 6. Duben 2016 - 12:57

  A proč chcete bránit tomu, aby se vlastník nechal zastoupit například advokátem, někým s právním vzděláním, nějakým odborníkem na účetnictví, nějakým forenzním auditorem či případně odborníkem na stavebně technické záležitosti.

  Vše prostě podle konkrétní oblasti prostřednictvím SVJ vykonávané správy jeho majetku, kterou se v daný moment rozhodne zkontrolovat či odborně posoudit a v rámci které bude vykonávat právo nahlížení do dokumentů, či o které se v rámci SVJ bude rozhodovat.

  Skutečně nechápu, jak chcete odůvodnit to, že byste mu toto právo stanovami sebral. Podle mého názoru by se jednalo o protiústavní omezení jeho vlastnického práva, které jako spoluvlastník domu a vlastník jednotky má. To je skutečně jeho volba, koho eventuelně pověří svým zastupováním.

  Mě by skutečně nikdy nenapadlo toto právo volby zástupce omezovat, ale například zde http://profipravo.cz/index.php… máte rozvedeno, že ani soud nemůže omezit právo zvolit si zástupce.

  Obecně platí, že účastník řízení se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí (§ 24 odst. 1 o. s. ř.). Oprávnění zvolit si zástupce je zaručeno i v ústavní rovině (čl. 37 odst. 2 Listiny); jeho smyslem je poskytnout procesním právům a povinnostem účastníka kvalifikovanou ochranu. Zástupce, vybavený plnou mocí pro celé řízení, je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník (§ 28a odst. 2 o. s. ř. ), ať je jím advokát (§ 25 o. s. ř.), nebo tzv. obecný zmocněnec (§ 27 o. s. ř.). Je-li účastník zastoupen, realizuje svá procesní práva a povinnosti prostřednictvím svého zástupce.

  Obdobně nelze omezovat například akcionáře v jeho právu zvolit si zmocněnce. http://eur-lex.europa.eu/…tent/CS/TXT/?…

  Podle této směrnice mají akcionáři neomezené právo udělit těmto osobám plnou moc, aby je zastoupily a hlasovaly jejich jménem na valných hromadách.

  Takže nevidím jediný důvod, proč by ostatní spoluvlastníci mohli omezovat obdobná práva vlastníkům jednotek.

  Takže s Vámi jednoduše nesouhlasím, nejen že jakékoliv omezení pro volbu zástupce není na místě, ale dokonce snahu o cokoliv podobného považuji za protiústavní.

  Vložil Anon_uvwxyz (bez ověření), 6. Duben 2016 - 15:33

  …a kde jste vyčetl, že chci „bránit tomu, aby se vlastník nechal zastoupit například advokátem, někým s právním vzděláním, nějakým odborníkem na účetnictví, nějakým forenzním auditorem či případně odborníkem na stavebně technické záležitosti“ – to je jen vaše účelové překrucování.
  Určitá pravidla pro jednání před soudem, nebo při správním řízení existují a zvolit si pro soudní nebo správní řízení jako svého zástupce největšího ‚srandistu‘ z okolí, známého tím, že rozbije jakékoliv jednání a obrátí je v kaberet, to si dovolí málokdo. A pokud ano, tak soudce i správní úředník má prostředky, jak si zjednat nápravu.
  A jaké prostředky má předsedající na veřejném schromáždění SVJ, pokud na schromáždění přijde někdo – sice s písemnou plnou mocí, ale s jediným cílem – na př. zabránit přijetí usnesení, které se některému vlasníku nelíbí, nebo jen tento vlastník potřebuje všem dokázat, že bez jeho souhlasu se na schromáždění nic projednávat nebude?
  Samozřejmě, i mezi spolubydlícími se dá takový ‚srandista‘ často nejít… pouštět si ale na schromáždění ještě další ze sousedství?
  Akademické diskuze na úrovni Listiny základních práv a svobod nevyřeší problémy, ve kterých hlavní úlohu hrají především běžné sousedské vztahy a nedostatek respektu k právu těch druhých.

  Vložil JaVa, 6. Duben 2016 - 16:13

  Pokud je předsedající shromáždění dostatečně fundovaný a nechystá na vlastníky nějakou boudu,tak mu žádný „srandista“ nemůže shromáždění rozbít,neboť ho umlčí zákonem podloženými argumenty.Horší je to,když statutární orgán je smečka „neználků“,kteří nejsou schopni zodpovědět na konkrétní dotazy zmocněného zástupce vlastníka a tak ho raději označí za prudiče,který nemá na shromáždění vlastníků vlastně ani co dělat a raději se ho snaží ze schůze vykázat.JaVa

  Vložil jetomarne (bez ověření), 6. Duben 2016 - 19:20

  Ano, jsou tací, nemůžete podat žádnou připomínku. Na všechno slyšíte od velitelů NE. Ostatní mlčí se sklopenýma ušima, i když i oni na to doplatí.

  Vložil anon. (bez ověření), 6. Duben 2016 - 14:21

  Tady přece nejde o to, zda se vlastník může nechat zastoupit. Tady jde o to, že se vlastník musí nechat zastoupit i když nechce. To je podstatný rozdíl.Vlastník je k tomu z nějakého nepochopitelného důvodu přímo nucený a v tom je ta zrůdnost.

  Vložil sky78, 6. Duben 2016 - 14:16

  Vložil zdeseny clen SVJ, 6. Duben 2016 – 12:57:

  „Skutečně nechápu, jak chcete odůvodnit to, že byste mu toto právo stanovami sebral. (…) To je skutečně jeho volba, koho eventuálně pověří svým zastupováním.(…) ani soud nemůže omezit právo zvolit si zástupce.“

  Tedy jde o právo (nikoli o povinnost!) – čili že může (ale nemusí!) zmocnit zástupce.

  Poněkud specifický je však případ, kdy ust. § 1185/2 ObčZ někteří (velká většina) toto ust. prima facie jazykovým výkladem – dikce „zmocní“ – vnímají jakožto povinnost spoluvlastníků jednotky zmocnit společného zástupce.

  Ale – i ust. § 1185/2 ObčZ stanoví právo – nikoliv povinnost – zmocnit (v tomto případě společného) zástupce. Argument, cit: „… který bude vykonávat jejich práva vůči…“

  Ostatně, je zde snad někdo, kdo zastává názor, že zákonem lze stanovit povinnost komukoliv, aby zmocnil svého zástupce?

  sky78

  Vložil § (bez ověření), 6. Duben 2016 - 16:07

  „zákonem lze stanovit povinnost komukoliv, aby zmocnil svého zástupce“

  Tak učinil občanský zákoník a tuto povinnost ukládá spoluvlastníkům jednotky (i manželům).

  Vložil Anonymek (bez ověření), 5. Duben 2016 - 21:07

  Udělejte si to k obrazu svému a nesnažte se někoho chápat.

  Vložil spoluvlastník jednotky (bez ověření), 3. Duben 2016 - 11:57

  Jsem spoluvlastník jednotky. Potkám somráka a zmocním, zmocníme jej, aby vykonával moje, naše práva vůči osobě odpovědné za správu domu. Divná představa. Jak na tohle může někdo přijít v 21. století, a ještě to dá do zákona. Túúúúdle. Tento zákon, resp. paragraf ingnorujeme. Nám nikdo nebude přikazovat koho máme zmocnit, my se nepodřídíme, ať nás soudí. Ať nám to soud nařídí, stejně to neuděláme. Osoba odpovědná za správu domu je tak „strašně důležitá“, že se přece nebude „špinit“ jednáním s vlastníky. Tak ať si laskavě trhne nohou. Každá doba má své disidenty.

  Vložil Volný (bez ověření), 5. Duben 2016 - 18:21

  Proč by vás dával někdo k soudu? Zmocňovat nemusíte nikoho, když nechcete. Prostě nebudete moci hlasovat. Takže všem ostatním budete ukradení a odhlasují si vše i bez vás.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".