Rozsah revize plynu

Vložil Hribek (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 9:14 ::

V SVJ byla revize plynu v 2017.Revizní zpráva nenařídila výměnu plynového vedení.Ve 2020 byly vyměněny stoupačky plynu (tříletá revize plynu prováděna nebyla).

Ve 2021 má proběhnout tříletá revize plynu – i v bytech. Je potřebná tato revize a v jakém rozsahu? Nebyla splněna tříletá revize už samotnou výměnou stoupaček – po jejím odzkoušení? Děkuji.

  • revize

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2021 - 9:48

Po výměně vnitřního plynového vedení v roce 2020 byla povinně provedena výchozí revize. Další revize (provozní) připadne na rok 2023. Pokud snad nebyla provedena výchozí revize, pak SVJ porušilo zákon.

Jestliže se zajímáte o revizi OPZ na zařízení které je ve Vašem vlastnictví, pak jistě víte, že tyto revize nejsou povinné u zařízení v užívání uživatelů bytů a nebytových prostorů (pokud tato zařízení neslouží k podnikání).

Plynaři ovšem doporučují provádět kontroly i revize v každém případě, kvůli bezpečnosti.

Justitianus

Vložil Hribek (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 15:23

Ve výročních zprávách externí správce uvádí, že plynovod domovní revize (datum poslední revize) je rok 2020, tj. rok výměny plynových stoupaček a že tato poslední revize z r. 2020 je platná do roku 2023. Shoda s panem Justi. Ale na vývěsce bylo oznámení od téhož externího správce, že u uživatelů bytů bude provedena revize plynovodů a spotřebičů. Požadavek na všechny uživatele bytů o zpřístupnění bytů ke kontrole plynovodů a spotřebičů. Revizák kontroloval jak byty, tak sklepní prostory.Fakturace extra pro společné prostory a extra pro byty nebyla prováděna nikdy v SVJ a ani před vznikem SVJ. Nebyla nikdy ani přeúčtovaná vlastníkům. Jaké práce by tedy revizák neměl zahrnout do fakturace, aby nedošlo k dvojitému fakturování revizí v r. 2020 a 2021?

Vložil Anonymouse (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 15:37

A co takhle samostudium.

Správa domu a pozemku § 1189

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky

Co nepatří do společných částí domu, to právnická osoba nespravuje! Nebo mi snad chcete tvrdit , že ty plynové sporáky a přívody k nim jsou ve vašem SVJ společné?:-)

Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 12:28

doporučují provádět kontrolní prohlídky bytových plynoinstalací včetně zkoušky těsnosti pěnotvorným roztokem nebo detektorem. Dále kontroly spotřebičů. Nejedná se o revize, které nejsou předepsané pro byty a není třeba platit zbytečné revizní zprávy. Nicméně tyto kontroly včetně včasných výměn hadicového napojení spotřebičů lze vřele ve vlastním zájmu doporučit. Firma, která prováděla výměnu společné domovní instalace je povinna provést a vystavit výchozí revizní zprávu. Ona je odpovědná ne SVJ. Nicméně statutár si ji má před zaplacením faktury vyžádat pokud snad tuto povinost firma opomenula.

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2021 - 13:30
  • Pavel II napsal: „Firma, která prováděla výměnu společné domovní instalace je povinna provést a vystavit výchozí revizní zprávu.“

To není pravda. Nevymýšlejte si neexistující povinnosti!

Už jsem to napsal jasně a srozumitelně: SVJ porušilo zákon, pokud snad provozuje vnitřní plynovod bez výchozí revize. Povinnost provozovat pouze zařízení které má platnou revizi – to je povinnost SVJ, nikoliv nějaké party plynoinstalatérů. SVJ si přece mohlo objednat výchozí revizi u kohokoliv. Nejen u firmy která montovala vnitřní plynovod.

Justitianus

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 17:37

Jako obvykle se mýlíte. Zajistit provedení revize je povinností dodavatelské firmy, nikoliv SVJ. Do provozu předává dodavatelská firma, nikoliv SVJ (součástí předání do provozu, je i předání stanovené dokumentace, včetně revizní zprávy). SVJ je povinno zajistit, aby kontroly a PROVOZNÍ revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele [§ 8 písm a)vyhlášky č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

SVJ si tedy nemůže objednat výchozí revizi u kohokoliv, neboť ono ji vůbec neobjednává.

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 15. Červenec 2021 - 17:11

„Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.“ – § 6 odst. 1 vyhlášky č. 85/1978 Sb., ve znění č. 352/2000 Sb.

Vložil Justitianus, 16. Červenec 2021 - 6:45

Tomáši Neugebaurere, opět se ukazuje že jste právní analfabet a nevyznáte se v právních předpisech.

Citoval jste sice z § 6 odst. 1 vyhlášky č. 85/1978 Sb., ale zcela Vám ušlo, že vyhláška byla vydána k provedení § 5 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Celé ustanovení § 5 bylo ovšem zrušeno a ze zákona vypuštěno.

Chybí tedy to nejdůležitější: zákonné zmocnění, na základě kterého byl vydán § 6 prováděcí vyhlášky.

Podle čl. 4 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, platí, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Jak vícekrát judikoval Ústavní soud: ztratí-li vyhláška oporu v zákonném zmocnění podle kterého byla vydána, zůstává až do svého zrušení i nadále součástí právního řádu. Je však nadále nevymahatelná a není závazná pro nikoho. Po zrušení zmocňovacího ustanovení zákona je třeba číst a vykládat obsah vyhlášky podle toho.

Po zrušení § 5 zákona č. 174/1968 Sb. už neexistuje Vámi tvrzená povinnost dodavatelské organizace provést výchozí revizi dodaného zařízení. Proto platí, co jsem už napsal: že objednavatel si může zajistit výchozí revizi u kohokoliv kdo je oprávněn provádět revize.

Na doplnění naší diskuse uvádím, že povinnost provést výchozí revizi byla z vyhlášky přesunuta přímo do ustanovení § 6c zákona č. 174/1968 Sb.. Ten Vy ovšem neznáte, jak je vidět. Příslušná část zákona zní:

174/1968 Sb. § 6c
(1) Organizace a podnikající fyzické osoby a) zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech (…).

Shrnuto: Z právních předpisů byla (zrušením § 5 zákona) vypuštěna povinnost dodavatele zařízení provést výchozí revizi. Zákon takovou povinnost nezmiňuje ani ve svém § 6c. Zákonodárce neurčuje kdo má provést revizi. Tu si přece objednává vlastník zařízení, a sám rozhodne komu důvěřuje a u koho si revizi objedná. Dále: Povinnost zajistit výchozí revizi vzniká teprve při uvádění do provozu, nikoliv při dodání díla objednavateli.

Zmýlil jste se, Tomáši Neugebauere. Jako obvykle, že? Kdopak Vás školil? U zákona o požární ochraně jste byl obdobně popleten a vymlouval jste se na školitele.

Justitianus


Také srdečně zdravím místní blbečky, kteří můj věcně správný příspěvek vyminusovali – aniž by tušili jaká je platná a účinná právní úprava.

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 16. Červenec 2021 - 8:23

Jako obvykle, nevíte, o čem píšete! Uvádíte tady nesmysly, ale na to jsme zde již zvyklí.

Je to stejné jako u požární ochrany atd., atd. Jediným odborníkem jste vy. Ostatní, včetně státní správy, odborníků na danou problematiku atd. tomu nerozumí.

Nemá cenu s vámi diskutovat, neboť vám chybí základní znalosti nej o diskutovaných problematikách, ale především o právu (ve svém příspěvku přímo uvádíte důkaz toho, že se mýlíte, ale to vy nikdy nepochopíte).

Takže pro ostatní, jaká je pravda: VÝCHOZÍ REVIZI PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU ZAJIŠŤUJE DODAVATELSKÁ ORGANIZACE. REVIZNÍ ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ PŘEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVATELI, TEDY DO PROVOZU.

Vložil Justitianus, 16. Červenec 2021 - 11:13

Neugebauere, jste tragický šašek.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. byla vydána k provedení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.. Je to v ní výslovně uvedeno na samém jejím počátku. Z toho je třeba vyjít.

Zákon č. 47/1994 Sb. ze dne 21.3.1994 (účinnost od 21.3.1994):
„Zákon č. 174/1968 Sb. se mění tak, že v § 5 se vypouštějí písmena a), d), f) a g).“
Vyhláška č. 85/1978 Sb. tím ztratila vymahatelnost, protože přestalo existovat zákonné zmocňovací ustanovení, ke kterému byla vydána.

Od té doby uplynulo už 27 let.
Ale Neugebauer o tom neví dodnes nic.

Zákon č. 124/2000 Sb. ze dne 15.4.2000 (účinnost od 1.7.2000):
Do zákona č. 174/1968 Sb. bylo vloženo nové ustanovení § 6c, které stanoví že odpovědnost za výchozí revizi má provozovatel zařízení (tedy nikoliv dodavatel zařízení) a že výchozí revize se provádí před uvedením do provozu (tedy nikoliv jako součást dodávky).

Od té doby uplynulo už 21 let.
Ale Neugebauer o tom neví dodnes nic.

Zákon č. 253/2005 Sb. ze dne 3.5.2005 (účinnost od 1.7.2005):
„V zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušují § 4, § 5 a § 6.“
Byl tedy zrušen i zbytek § 5, ke kterému byla vydána vyhláška č. 85/1978 Sb.

Od té doby uplynulo už 15 let.
Ale Neugebauer o tom neví dodnes nic.

Je to stejné jako v diskusi o požární ochraně. Tragický šašek, který nezná právní úpravu a není schopný přiznat si své omyly, i když je na ně upozorněn. Jen čekám, až se zase začne vymlouvat na svoje „školitele“.

Ohánět se právní normou, která pozbyla účinnosti před 27 lety – to je tedy rekord. Pane Neugebauere, nebudete usilovat o zápis do Guinessovy knihy?

Justitianus

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 16. Červenec 2021 - 12:44

Uvedl jsem, že na vaše vulgární nesmysli nebudu reagovat. Ale musím učinit výjimku, neboť jste se tak ztrapnil, že je mi vás až líto.

Úroveň vašich právních znalostí je velmi malá a doháníte ji vulgaritou. To není žádné tajemství. Ale že je tak nízká, to jsem opravdu nečekal.

Uvedením, že vyhláška č. 85/1978 Sb. je již 27 let neúčinná jste se opravdu zcela ztrapnil (zrušena bude k 30. 6. 2022 a tím se stane neúčinná). Prokázal jste, že vaše znalosti práva jsou víc než mizerné!

Vím, že ve vašem případě je to házení perel sviním, ale přesto vám vysvětlím, jak to doopravdy je.

Paragrafem 6c odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb. je organizacím a podnikajícím fyzickým osobám stanovena povinnost ve STANOVENÝCH případech zajistit při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek. Pro vyhrazená plynová zařízení jsou stanovenými případy, případy uvedené ve stále platné vyhlášce č. 85/1978 Sb. Pro výchozí revize platí stále účinný § 6 uvedené vyhlášky.

Takže přestaňte urážet. Mýlíte se. Zajištění provedení vstupní revize je součástí provedení zakázky dodavatelem. On tak dokládá, že jím předané zařízení vyhovuje stanoveným požadavkům, nikoliv, že provozovatel si kontroluje, že jemu předané zařízení jim vyhovuje.

Nejsem přesvědčen, že vy to pochopíte, ale tak to do 30. června 2022 opravdu je!

Takže konec diskuse. Platí, že VÝCHOZÍ REVIZI VYHRAZENÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL A REVIZNÍ ZPRÁVU O NI PŘEDÁ PROVOZOVATELI V RÁMCI PŘEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU.

Vložil Justitianus, 17. Červenec 2021 - 14:45
  • Neugebauer napsal: „Uvedením, že vyhláška č. 85/1978 Sb. je již 27 let neúčinná jste se opravdu zcela ztrapnil“.

Neugebauere, lžete. Nic takového jsem nikdy a nikde nenapsal. Jediný kdo v této diskusi použil v souvislosti s vyhlaškou přídavné jméno „neúčinná“ jste byl Vy sám: Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 16. Červenec 2021 – 12:44.

V diskusi o požární ochraně jste byl také zcela mimo realitu: ignoroval jste obsah zákona, ignoroval jste tvrdá fakta a právní argumenty, a zhoršuje se to. V této diskusi nás zase přesvědčujete o právní normě, která pozbyla účinnost před 27 lety, a byla dávno nahrazena odlišnou zákonnou úpravou před 21 lety. Toto není chování normálního člověka.

Vyhledejte pomoc psychiatra, sám to nezvládáte. Snad máte okolo sebe členy rodiny, kteří na Vás budou dohlížet a budou Vám oporou.

Justitianus

Vložil Čtenář (bez ověření), 16. Červenec 2021 - 15:43

Sudeťáku nauč se psát česky. Všude kde ses objevil to skončilo hádkou a banem na tůj nick, takže sem už nelez.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".