Otevřený dopis profesoru Eliášovi

Vložil lake, 8. Září 2013 - 5:51 ::


Už bylo těch nesmyslů dost.

Dlouhodobě kritizuji nepodložená tvrzení právnických zombies kteří si pletou stávající SVJ(2000) s právnickými osobami SVJ(2012) podle NOZ. Tato tvrzení jsou v rozporu s Ústavou, jak jsem ukázal: [1]. Jsou však čím dál častější a mají jedno společné: jde vždy o pouhé tupé tvrzení, bez toho, že by se autor pokusil je nějak právně obhájit, bez náznaku jakékoliv vyšší mozkové činnosti. Zkrátka – zombie.

K této skupině právníků se přiklonil i JUDr. Karel Eliáš. Viz: ELIÁŠ, Karel. Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů. Právník, 2013, č. 1, s. 48.

U profesora Eliáše je to zvlášť zarážející: jako hlavní autor nového Občanského zákoníku by snad měl vědět co obsahuje. Namísto toho (bez pokusu o právně přiléhavé zdůvodnění) tvrdí, že současná SVJ mají něco společného se SVJ(2012). Nemají, pane profesore. Opravdu ne. A Vy jako hlavní autor NOZ byste to měl vědět nejlíp.
-----------------------------------------------------------------------------

Pane profesore,

současná SVJ(2000) jsou právnickou osobou upravenou zákonem č. 72/1994 Sb. a tak to i zůstane [2]. Právní povaha ani vnitřní právní poměry těchto osob se po účinnosti NOZ nemění. To plyne z absence výslovného přechodového ustanovení (pro porovnání viz § 3050 až § 3053 NOZ). Jako právnické osoby se budou řídit kogentními obecnými ustanoveními z části § 118 až § 209 NOZ o právnických osobách, nikoliv však speciálními ustanoveními o bytovém vlastnictví. K platnosti opačného tvrzení chybí výslovná právní úprava v zákonu č.89/2012 Sb. [3].

Snad Vám ušlo, že v NOZ jste stvořil v části o bytovém vlastnictví zcela novou, specifickou právnickou osobu. Bude vznikat pouze v domě se zcela jinými jednotkami než jsou ty současné: budou to jednotky(2012), které dnes neexistují, ani nemohou být vloženy do katastru před 1. lednem 2014. Tato právnická osoba bude napřed založena podle NOZ přijetím stanov podle NOZ a pak vznikne postupem podle NOZ. Bude mít jinou, širší právní způsobilost, včetně oprávnění zasahovat do samé podstaty cizího vlastnictví a práva rozhodovat o změně cizího majetku, i o způsobu jeho užívání. Bude mít odlišná pravidla vnitřního rozhodování, i odlišný rozsah práv a povinností mezi členy navzájem. Pro tyto nové právnické osoby SVJ(2012) – a pouze pro ně – se použije NOZ, neboť jsou tímto zákonem upraveny.

Tyto budoucí právnické osoby mají – zjevně omylem – označení shodné se současnými SVJ(2000) podle zákona č. 72/1994 Sb.. A to je zcela jiná osoba, která v NOZ podrobně upravena není. Její vnitřní právní poměry se budou i nadále řídit podle ZoVB a podle stanov. To vše v souladu s NOZ § 3028 odst. 3 a NOZ § 3030.
• Nebude se v žádném případě řídit částí NOZ o bytovém vlastnictví.
• Ani nebude mít povinnost upravit v tomto smyslu své stanovy do tří let.
• Stávajícím SVJ vznikne nanejvýš povinnost řídit se navenek ustanoveními § 118 až 209 zákona č.89/2012 Sb.. To jsou všeobecná ustanovení o právnických osobách. Na vnitřní poměry SVJ(2000), ani na právní vztahy mezi vlastníky jednotek(1994) to však nebude mít vliv.

Budou zde tedy dva druhy právnických osob, které budou v budoucnu koexistovat vedle sebe. Jedna SVJ vzniklá podle zákona č.72/1994 Sb. do 31.12.2013, a vedle nich nová SVJ(2012) podle zákona č. 89/2012 Sb. od 01.01.2014. Pouhá formální shoda ve slovním označení těchto osob ovšemže neznamená ani shodu obsahovou, ani shodu materiálně právní. Posuzovat skutečnost pouze podle názvu – nikoliv podle obsahu – není nic jiného, než

… přepjatý formalismus, za použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti (…).
[S]oud není absolutně vázán doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu (…).
Při výkladu a aplikaci právních předpisů nelze pomíjet jejich účel a smysl, který není možné hledat jen ve slovech a větách toho kterého předpisu, neboť v každém z nich je třeba nalézat i právní principy uznávané demokratickými právními státy.

(podle nálezu Ústavního soudu I.ÚS 50/03 ze dne 13. 6. 2006)

K těmto právním principům, pane profesore, patří například zákaz retroaktivity bez výslovné a jednoznačné zákonné úpravy [4]. K tomu uvádím namátkou judikáty Ústavního soudu Pl.ÚS 78/92, IV.ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, I.ÚS 344/04. Taková výslovná právní úprava [5] pro současná SVJ v NOZ chybí, že?

Pojem, definovaný v určitém právním předpisu, nelze libovolně ztotožňovat s pojmem definovaným jinak v jiném předpisu. Taková berlička je nejen příliš krátká, ona je pouze iluzorní: každá z obou odlišných právnických osob je definována naprosto jednoznačně a určitě, jedna v zákonu č. 72/1994 Sb., druhá v zákonu č. 89/2012 Sb.. Není zde dán žádný prostor pro svévolný výklad či mlhavé splývání pojmů. Navíc je vyloučeno konstituovat neexistující právní povinnost pouhým výkladem, jestliže zákon ji neobsahuje.

Tvrdit, že oba druhy společenství vlastníků jsou totožné a jedno se nějak změné ve druhé, je asi stejně souladné s realitou, jako tvrdit toto:

„Mňouká to jako kočka, vypadá to jako kočka; takže je to pes upravený zákonem č. 89/2012 Sb.. Tento pes je povinen do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona začít štěkat, přestane s chytáním myší, a naučí se očurávat rohy se zvednutou nohou.
Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci jej k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud tohoto psa na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí jeho likvidaci.“

To je nesmysl, viďte, pane profesore… Kdo by mohl vážně tvrdit, že kočka je pes, že? Kdo?

Opusťme fantazie a vraťme se raději k platnému právu jako východisku pro veškeré další úvahy. Pro jistotu zde na závěr ocituji základní výkladová pravidla. Ten text jistě znáte, postačí jenom se podle něj řídit:

89/2012 Sb. § 2
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

Děkuji Vám za pozornost.

lake

P.S. Odkazy na další texty k tématu: [1] [2] [3] [4] [5]

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil X (bez ověření), 9. Září 2013 - 19:07

  Již několikrát jste napsal, že (cituji) „… obě právnické osoby mají pouze omylem zákonodárce stanoven shodný název, …“

  V NOZ je ale v §1194/1 definice „Společenství vlastníků je právnická osoba …“, zatímco v §9/1 ZoVB je definice „Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba…“

  Jistěže se jedná v obou případech o vlastníky jednotek (jinak definovaných!), ale formálně jsou názvy příslušných právnických osob různé:

  „společenství vlastníků jednotek“ (ZoVB) × „společenství vlastníků“ (NOZ)

  Vložil Dušan, 9. Září 2013 - 19:46

  Ale v NOZ je už v § 1166 odst. 2 uvedeno:

  " Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“)…"

  Vložil X (bez ověření), 9. Září 2013 - 21:31

  V §1166/2 není pojem „SVJ“ nijak definován. Je nevhodné používat nějaký pojem před jeho definicí. Když už to musí výjimečně být (aby se text nestal nepřehledným a nenabobtnal z důvodu přehnaného formalismu), pak je vhodné dát odkaz na definici. V závorce mělo být např. „viz §1194 odst. 1“.

  Rozhodně je zcela nevhodné v samotné definici pojmu neuvést plné znění pojmu, ale jen jeho zkratku.

  Srovnejte s definicí obchodní společnosti (§56/1 ObchZ):

  Obchodní společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

  Zde není definovaný pojem „obchodní společnost“ nahrazen pouhou zkratkou „společnost“, definovanou bůhvíkde.

  Předpokládám, že v každé definici pojmu je uvedeno plné znění pojmu (případně i jeho zkratka, má-li nějakou mít). Možnost, že by v definici pojmu byla použita zkratka tohoto pojmu definovaná jinde, považuji za nesmyslnou.

  Zcela logicky a bezesporně je to v ZoVB. Slovo „společenství“ je poprvé použito v §9/1 ZoVB, který je uveden plným názvem definované právnické osoby a v závorce je i zkratka. A tak je to spravně, tak to ma byť.

  Vložil Soňa Adamová (bez ověření), 8. Září 2013 - 23:32

  Dobrý den,

  Váš právní názor se mi zdá (mám právní vzdělání) naprosto logický a nezpochybnitelný. Co ale dělat v případě „původního“ SVJ, které se chce začít chovat jako SVJ podle Nového občanského zákoníku (NOZ) – tj. např. žádá nově o sdělení, který ze spoluvlastníků bude oprávněn za ně jednat atd. atd.? Napadnout výsledky hlasování shromážení vlastníků jednotek, které by změny podle NOZ schválilo, u soudu??

  Vložil lake, 9. Září 2013 - 0:34

  Paní Adamová,
  děkuji za Váš názor. O možném úplném přechodu nynějších SVJ pod právní úpravu NOZ jsem zde psal v diskusi NOZ: Dodělej do­ma. Naleznete tam i můj návrh možného řešení – paragrafové znění novely NOZ. Bylo odesláno jako podnět/dotaz expertní skupině KANCL (skupina pro aplikaci nové civilní legislativy). Odpověď zveřejním, jakmile ji obdržím.

  Nejspíš jste ale měla na mysli pouze dílčí rozšíření stanov stávajícího SVJ o některé ustanovení, obsažené v části NOZ o bytovém vlastnictví. Při změně stanov SVJ(2000) se postupuje podle § 11 odst. 4 ZoVB. Změnu tedy budou schvalovat vlastníci jednotek tříčtvrtinovou většinou přítomných na usnášeníschopném shromáždění.

  Soudím, že nabytí účinnosti NOZ na tomto postupu nemůže nic změnit. Stejně tak zůstane zachováno právo jednotlivého vlastníka obrátit se případně na soud podle § 11 odst. 3 ZoVB.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 9. Září 2013 - 3:24

  …Změnu tedy budou schvalovat vlastníci jednotek tříčtvrtinovou většinou přítomných na usnášeníschopném shromáždění…

  …Snad Vám ušlo, že …
  …berlička je nejen příliš krátká, ona je pouze iluzorní …
  …nesmysl, viďte, pane profesore… Kdo by mohl vážně tvrdit, že kočka je pes …

  • jistě bych se „zabýval déle než 3 minuty“ čtením, pokud by mi přišel dopis s přezíravými formulacemi a jízlivými poznámkami od nějakýho anonymního trumpety z WEBu. Jsem opravdu zvědavý zda vůbec něco natož pak vtipného „Mr.Eli“ zašle a čím by se bylo možno chlubit… :))

  Neználek

  PS: paní Klainová zmiňovala, že očekává podpis. Já taky. … míním, že marně

  Vložil lake, 9. Září 2013 - 8:46

  Vážený pane Neználku,
  snad Vám ušlo, že dopis není míněn panu Eliášovi osobně (to bych mu jej poslal). Nýbrž je určen Vám, pane Neználku. Je určen Vám, milý čtenáři a milá čtenářko. Ano, Vám. Vašemu mozku. Vašemu zdravému rozumu. A je určen také všem zmateným, nemyslícím či popleteným, kteří neznají znění NOZ a nechají se nachytat na opakované nepravdy.

  Tvrzení pana Eliáše není ani první, ani osamocené. Je desítka publikujících právníků, kteří tento nesmysl tvrdí také. Dále stovky správních společností, včetně velkých družstev (zmínil se o tom pan Pavel), také SČMBD se nechalo slyšet ústy svého předsedy JUDr. Lébla. Ty protiústavní nepravdy se mezitím šíří jako AIDS mezi všechny, kdo nechrání svůj zdravý rozum před touto nákazou.

  A proč to všechno správci tak ochotně přijali a šíří dál?? Pan JUDr. Čech, jeden z kazatelů nového náboženství „Vypni mozek, přizpůsob stanovy“ nezapomněl zdůraznit, že úprava stanov je komplikovaná, vysoce odborná činnost. Rozumí se, že SVJ při tom dají vydělat právníkům a správcům. Odhadl jsem, že by mohlo jít až o 1,1 miliardu korun českých do jejich kapes, půjde-li vše „dobře“ a zombie nakazí i myslící zbytek vlastníků ve stávajících společenstvích. Viz Právní bažina 3.

  Kdybych svůj dopis přeformuloval jako pokorný dotaz a poslal profesoru E. přímo, možná by se Vám to líbilo víc, ale pan E. není hlavou tohoto nemyslícího stáda. Je hlavním autorem monumentálního díla, v němž dodatečně nesprávně vykládá jeden detail. A já nepotřebuji speciálně od něj žádnou odpověď na pokorný dotaz. Ani od pana profesora Eliáše, ani od pánů Čecha, Holuba či dalších. Ta odpověď je už obsažena v Ústavě tohoto státu, v judikatuře Ústavního soudu ohledně (nepravé) retroaktivity, v samotném textu zákona č.89/2012 Sb., který se ani slovem nezmiňuje o právnické osobě SVJ(2000).

  Upozorňuji všechny, kdo jsou ochotni myslet vlastní hlavou, že se zde ve velkém děje vymývání mozků. Trvá to už rok a stupňuje se to.

  • Je to obdobná lživá mediální masáž, jaká probíhala v případě průkazů energetické náročnosti. To bylo strašení, to bylo vyhrožování o tom, že vlastník MUSÍ předkládat PENB při prodeji jednotky, že společenství MUSÍ objednat PENB a to teď! hned! – nebo pokuta!!! Na tyto masivně šířené lži jsem upozornil v diskusi PENB, lži a pe­níze.
  • A ukázalo se, že ohledně průkazů jsem měl ve všem pravdu. Bublina splaskla. Dnes vlastníkům nikdo PENB nevnucuje o překot s tím, že včera bylo pozdě a že bez PENB byt neprodáte.
  • Dnes je nám obdobným agresivním způsobem servírována mediální masáž a lži ohledně údajné povinnosti SVJ přizpůsobit své stanovy zákonu, který se o nich nezmiňuje, a jehož část o bytovém vlastnictví pro ně neplatí, ani nikdy v budoucnu platit nebude (pokud zákonodárce nepřijme v tom smyslu novelu NOZ).

  lake

  P.S. Pane Neználku a ostatní, nic vám nebrání napsat velmi slušný dotaz profesoru Eliášovi. Materiál jsem zde poskytl. Netvrdte mi ale, že to mám na triku já. Dělejte také něco sami, sokolíci.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 12. Září 2013 - 4:53

  pan Lake,

  mě mrzí… ale zase nezklamal. Vlákno je uvozeno obsahem, u kterého nyní (po jeho odhalení, že o „zaslaný dopis“ a ani jen o jeho návrh nejde) nelze rozlišit zda šlo o dopis nebo o řečnický příspěvek (to způsobuje jeho častá záliba upravovat příspěvky poté co na ně již někdo reagoval ) pro nějaký politický předvolební míting.

  Faktem zůstává, že obsahuje jízlivosti a že tomu tak je – potvrzuje trapné cit. „..P.S....“ kde nás tady vyzývá k tomu abychom my s mnohem menšími znalostmi demagogie tahali z ohně „kaštany“, kterým nerozumí ani většina „polo- či zcela- zapnutých mozků“. Netvrdím, že je vše OK resp. srozumitelné, ale obhájit to může pravděpodobně jen autor co má „mozek zapnutý“ alespoň o dva rychlostní stupně výše než my ostatní … k těm nepatřím já, neboť jak Lake „věcně“ uvádí: ušlo mi, že vlákno nazvané cit. „…Otevřený dopis profesoru Eliášovi…“ není pro profesora Eliho ale pro mne, pro Neználka.
  jen mé mysli nedávalo smysl, proč se vlákno nenazývá Otevřený dopis Neználkovi' a neználkům na PortalSVJ. Teď je to jasné: byl to „Joke“. Tak tedy se směji: ha ha ha

  Je sice chytré bubnovat „na barikády“ ale sám se do čela nestavít a pověřovat tím jiné „Johny“ (=sokolíky) ale o vychování to nesvědčí.


  „…Nicméně až dostanu nějakou odpověď, která nebude kopií jednoho ze známých stanovisek Expertní skupiny či pana Glotzmanna, jistě to na tomto portálu uveřejním…“

  • to mluví za vše. Vzhledem k tomu s jakým despektem zde Lake píše o stanoviscích jiných než svých vlastních – je nasnadě, že jakékoliv reálné odpovědi – která by prošla Lake-cenzurou – se jen tak nedočkáme.
  • chtěl bych doufat že Lake-tvrzení, že byl poslán někam nějaký dopis neznámého obsahu (o kterém ujišťuje, že bude zveřejněn) není stejně klamné, jako lživý název tohoto vlákna, který není pro profesora Eliho z Plzně (který s vyhlášeným „kaštanem“ už nemá NIC společného, neboť jej vyvinili poslanci tím, že jej schválili).

  Neználek

  PS (anketa):
  dal jsem jednoduchou otázku: cit. „…Stačí přehlasovat 25% zpátečníků…“. Míním, že není tak těžká aby se k ní již nemohl „sokolík-Lake“ vyjádřit. Kolik dnů to tedy bude ještě trvat? Tipujte v „desítkách“ dní.. Správná odpověď bude odměněna potleskem.

  Vložil lake, 12. Září 2013 - 7:09

  Neználku, pište zde laskavě jen příspěvky k věci. Jestliže je Vaším cílem útočit na jiného diskutujícího, otevřete si k tomu novou vlastní diskusi. Pokud úvodní text tohoto vlákna není pro Vás dostatečně pochopitelný, buď se srozumitelně a určitě na něco zeptejte, nebo nepište nic. Děkuji.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 12. Září 2013 - 9:18

  „…pište zde laskavě jen příspěvky k věci. Jestliže je Vaším cílem útočit na jiného diskutujícího, otevřete si k tomu novou vlastní diskusi…“

  • Nevymýšlejte nesmysly – nenapadl jsem Vás a nenapadám Vás ani nyní. nechápu jak Vás může dehonestovat zcela praktická poznámka o tom, že dryáčnickým textem se nikdo (natož kapacita) zabývat nebude. V tom žádný útok na Vás nespatřuji.
  • reagoval jsem jen proto, že jsem se domníval že jde o dopis kapacitě a nikoliv o proslov do pouliční bitky…

  „…buď se srozumitelně a určitě na něco zeptejte, nebo nepište nic. Děkuji…“

  • jiné než ty dvě otázky již dvakrát položené nemám …
   1. Stačí přehlasovat 25% zpátečníků přítomných na Shromáždění a ze SVJ(2000) sice nemáme SVJ(2012) ale NOZem se již řídit můžeme ??
   2. Co znamená následující: Nepostačí pouze změnit stanovy, jak nabádá § 3041 NOZ ??

   Polopatě: pokud stačí v SVJ(2000) prohlasovat změnu Stanov, pak výklad – §1200 NOZ se mi jeví jako nesrozumitelný. Tam citujete §1200 s tím že Stanovy podle NOZ musí být NEJPRVE schváleny 100% a tady zase že stačí >3/4 přítomných.
   Chápete? Chápete jaký zmatek vytváří ty Vaše příspěvky když se nikdo nemůže spolehnout na to že texty, které publikujete jsou srozumitelné i příjemcům informace tedy i mně, Neználkovi?

  Neználek

  Vložil lake, 12. Září 2013 - 15:41

  Neználku, zda Vám budou srozumitelné mé texty, si musíte nějak zajistit sám. Není to má povinnost, abyste rozuměl co píšu. Vždyť i samotný NOZ je určen pro osobu „s rozumem průměrného člověka (…) a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“. Viz zákon č. 89/23012 Sb. § 4 odst. 1. Já od Vás důvodně očekávám totéž.

  Dotaz ohledně změny stanov je zde off-topic a odpověděl jsem jinde: http://www.portalsvj.cz/…f-belohlavek#…. Zřejmě si pletete pouhou soukromoprávní úpravu stanov právnické osoby s podřízením právnické osoby nové právní úpravě (zákon o korporacích, § 777). To jsou dvě zcela odlišné věci.

  lake

  Vložil N. Klainova (bez ověření), 8. Září 2013 - 23:13

  Pane lake, Váš otevřený dopis má zatím nulovou odezvu. S kladnou by se podle mého názoru setkal, kdyby byl podepsán. Pod některé Vaše názory byste mohl svůj podpis připojit docela hrdě. Já své dopisy autorům NOZ a dalších právních předpisů podepisuji plným jménem a na své názory a připomínky dostávám odpovědi – někdy dříve, někdy později, ale vždycky. Asi se nemýlím, když napíšu, že Vy na svůj anonymní otevřený dopis nedostanete odpověď nikdy. A to je velká škoda. Určitě nejsem sama, kdo by si odpovědi přečetl hodně rád.

  N. Klainová

  Vložil lake, 9. Září 2013 - 9:21

  Paní Klainová, já samozřejmě také posílám podepsané dotazy přímo KANCLu.

  Činím tak i přesto, že jejich schopnost vyložit psané právo považuji za velmi omezenou. Konkrétně si prosím porovnejte výklad § 1198 NOZ podle KANCLu s mým výkladem téhož NOZ § 1198 – výklad podle lake. Jistě porozumíte, z čeho pramení má nedůvěra ke stanoviskům těchto Expertů.

  Nicméně až dostanu nějakou odpověď, která nebude kopií jednoho ze známých stanovisek Expertní skupiny či pana Glotzmanna, jistě to na tomto portálu uveřejním.

  lake

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Září 2013 - 10:12

  Pane lake, já si studuji všechny Vaše názory k NOZ a porovnávám je s těmi od KANCLu i od jiných institucí (MMR, MF, …). Pokud s něčím nesouhlasím nebo něčemu nerozumím, na tomto webu se o tom nebudu vyjadřovat, mám špatnou zkušenost. Ale pokud nesouhlasím s odezvou institucí, dozvědí se to ode mne a reagují.

  Kdysi před léty, když tu byla vedena rozumná a slušná diskuse k právní úpravě týkající se SVJ, jsem na MF a MMR posílala i odkazy na některé zajímavé příspěvky. Už to nedělám. Dost mě mrzí, že se některé názory probírané ze všech stran, nedostanou na místa, kde by se jimi někdo zabýval.

  Čím více lidí bude psát dotazy typu „co se stávajícími SVJ“ přímo autorům nejednoznačností, tím dříve se dočkáme novelizace NOZ. Nic jiného nám nepomůže.

  Např. ten otevřený dopis bych na Vašem místě trochu přepracovala – určitě ne do formy pokorné prosby – a odeslala, komu patří. To by bylo přínosné.

  Aby nebyl dotazy „co se stávajícími SVJ“ zavalován jen KANCL, kde se opravdu hodně opisuje, je možné pokračovat dotazem na MMR v rámci připomínek k návrhu NV. Už jsem to udělala. I tam jsou ustanovení, která k tomu přímo vyzývají.

  Podle Vás se zřejmě NV na SVJ vzniklá do 31. 12. 2013, která se nepřevedou na „nová“ SVJ, vztahovat nebude, ale na MMR to možná nevědí a měli by. Určitě jim napište, ať si tam nemyslí, že jediná Klainová z celé ČR netuší, na koho se připravovaný prováděcí předpis opravdu vztahuje a kdo se naopak jeho čtením nemusí vůbec zdržovat.

  N. Klainová

  Vložil Milan Z. (bez ověření), 9. Září 2013 - 8:20

  Vážená paní Kleinová, trefila jste hřebík na hlavičku. Já tomu říkám farizejství. Tedy nic upřímného a nic opravdového! Jestli jsem si jistej, tak se podepíšu a nemusí zde po celou další dobu nikdo vědět, že já, „Lake“, jsem např. František Skočdopole… Tady se zcela jasně ukázal charakter tohoto člověka. On se zde profiluje coby pravdobijec, i když mu to neberu, ale když by se měl ukázat v plné nahotě, tak si není vůbec pevný v kramflecích!!! To vše je jen zase na škodu všem, kteří zde hledají věci,ze kterých rádi čerpají znalosti a rady. Takže zase je zde taktická chyba tohoto pána což není dobře!Bohužel…

  Vložil Jar (bez ověření), 9. Září 2013 - 10:50

  V čem se liší Milan Z. od podpisu Lake, pane Milane Z?

  Je samozřejmě s velkým otazníkem, kdo je kdo v těchto diskuzích, ale umíte si v praxi představit, že se např. lidé představí svým skutečným jménem a dejme tomu i odkud jsou?

  Pravdou je, že bohužel, mnoho statutárů SVJ a správců se bude snažit podle výkladu mnoha právníků NOZ aplikovat na stávající SVJ, dojde jistě k mnoha sporům.

  Kam oficiálně podat návrh na novelu NOZ a vezme tyto připomínky někdo v potaz?

  Jar

  Vložil kra (bez ověření), 9. Září 2013 - 11:30

  Nechci zde polemizovat zda NOZ bude nutno používat , použiji zde rozlišování pana Lakeho, jen u právnických osob SVJ(2012) nebo i u stávajících SVJ (2000). Nejsem právník, jsem laik. Ale dochází-li u nás průběžně k novelám či změnám zákonů (např. trestní,daňové), tak od jejich platnosti platí vždy to nové. Samozřejmě nelze tyto nové změny uplatňovat zpětně, ale od účinnosti nových změn, vždy platí to nové. Tak si, já laik, vysvětluji i platnost NOZ. Jestliže začne platit přepracovaný NOZ od r. 2014, tak pak platí pro všechny stejně, bez vyjímek. §§, které se týkaly SVJ ve starém obč.zákoníku již pozbývají platnost a začínají platit ty nové dle obč.zákoníku. Možná se mýlím, ale tak to cítím.

  Vložil lake, 9. Září 2013 - 12:38

  Pane kra,
  Nový občanský zákoník jste asi nečetl, jinak byste věděl, že jeho ustanovení o bytovém vlastnictví se uplatní pouze pro právnické osoby, které dnes neexistují. Nejen, že dnes nexistuje ani jedna taková, ale NOZ neobsahuje ani do budoucna žádný postup, jak by se současné SVJ(2000) mohlo takovou osobou stát.

  A také zřejmě nevíte,že NOZ řeší dříve vzniklé právní vztahy tímto jednoznačným způsobem:

  „89/2012 Sb. § 3028
  (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
  (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
  (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“
  .

  Z toho by Vám mohlo být zřejmé, že veškerá práva a závazky vzniklé z vlastnictví jednotek(1994), jakož i práva a závazky mezi SVJ(2000) a vlastníkem jednotky, se budou navěky řídit podle dosavadních právních předpisů a smluv. To jest podle zákona č.72/1994 o vlastnictví bytů a podle stanov konkrétního SVJ. Nikoliv podle NOZ. Nový občanský zákoník tedy ve skutečnosti stanoví pravý opak toho, co jste napsal Vy.

  Ale netrapte se tím. Vzhledem k Vaší domněnce, že současná SVJ jsou upravena Občanským zákoníkem, soudím že nějaká hlubší diskuse asi nemá smysl. Mějte se pěkně a děkuji za Vaši reakci.

  lake

  Vložil kra (bez ověření), 9. Září 2013 - 13:19

  Pane Lake, já nepíšu nikde, že neplatí pro SVJ z. 72/1994 Sb., jen to, že i ve starém občanském zákoníku byly §§, které se daly vztáhnout na SVJ a SBD. V této době byl vydán srovnávací NOZ, kde v prvním sloupci jsou §§ původního Obč.Z, v druhém nové §§ a ve třetí sloupci se pak uvádí, zda platí původní § či došlo k jeho rozšíření či zrušení, či zda se jedná o zbrusu nový § a k tomu stručné vysvětlení. Takže starý obč.zákoník obsahoval určité §§ vztahující se k zák. 72. Možná se mýlím, ale ministerstvo také může připravovat novelu zák. 72/1994 Sb., aby odpovídala obč.zákoníku. A možná z Vašeho pohledu mám blbý názor, ale některá ust. v NOZ nejsou zas tak špatná. Asi by to mělo být věci každého SVJ jak se po účinnosti NOZ s ním popere.

  Vložil kra (bez ověření), 9. Září 2013 - 11:36

  Doplním ještě- nevyjadřuji se zde, zda jsou ustanovení týkající se SVJ či SBD košér, ale pouze jenom k jejich platnosti.Pravdu má pan Pavel níže, že nesouhlas s tím,co je obsaženo v NOZ je potřeba dát vědět těm „nahoře“ a nenechat si je myslet, že je vše v pořádku, poukazovat na chyby a doufat,že dojde k nápravě.

  Vložil Pavel, 9. Září 2013 - 11:23

  Jar,

  předkladatelem paskvilu NOZ je ministerstvo spravedlnosti. Své připomínky adresujte především tam. Opakovaně jsem psal, že pro výklad NOZ je zřízen speciální útvar na MS a ten doporučuji bombardovat dotazy. Pokud dostanou řadu obdobných dotazů, třeba pochopí, že ten skvělý NOZ není tak perfektní, jak tvrdí.

  Věcně by měl patřit oddíl Bytové spoluvlastnictví do kompetence MMR. Pokud své připomínky pošlete na odbor bytové politiky, může to pomoci.

  Jedním ze sdružení, které je připomínkovým místem pro zákony o bydlení je SMBD.

  I když hodnotím možnost novelizace NOZ na základě podnětu z lidu velmi střízlivě, nejhorší možná situace by byla, kdybychom zde pouze planě blábolili a neřekli to na patřičných místech.

  Potom se v důvodové zprávě vyskytne konstatování „Z praxe nejsou stížnosti na stávající úpravu a tak se novela tohoto oddílu nenavrhuje.“

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 9. Září 2013 - 15:29

  Děkuji za přehledné vysvětlení,

  máte naprostou pravdu.

  Paní Klainové děkuji za odkaz na projednávaný vládní návrh prováděcí vyhlášky, po pečlivém přečtení posílám dotazy a připomínky.

  Moje zkušenost je taková, že např. MMR na dotazy odpovídá, ale s některými „špeky“, které úmyslně v našem bytovém domě napáchal developer, si samozřejmě také neví rady. Jsou to prostě jen úředníci, ministerští, spíše opakovaně citují z vyhlášek a zákonů.

  Ale zákon přece nemá vypadat tak, aby člověk musel prosil o jeho výklad nějaký KANCL, úředníky MMR a právníky.

  Ve věci platnosti NOZ pro stávající SVJ se kloním k názoru Lakeho, ale zdejší diskuzí to nezměníme, máte pravdu. Myslím, že Lake chtěl vyzvat zdejší diskutující k větší aktivitě právě vůči institucím.

  Zdravím Jarmila

  Vložil Milan Zdvihal (bez ověření), 9. Září 2013 - 18:30

  Když si tady pročítám Vaše názory,tak si sám říkám, zda-li by bylo dobré vše zaslat panu Pospíšilovi,býv­.ministru spravedlnosti, který tak tvrdě obhajoval své dítě, NOZ.Když tedy ten NOZ v podstatě vytvářel jistý prof. Eliáš, tak proč někdo odborně právně zdatný tyto veškeré kritické záležitosti ve vztahu jak ke Společenství tak k bytovým družstvům nepředloží zcela jasně a čitelně? Možná je opravdu chyba, že lidé,kteří zde dokážou odborně diskutovat o problému, se nedokážou ozvat na patřičném místě jako je např. výše uvedeno MMR či MS.Nebo bych to viděl na podaný názor do TV, kde by se mohlo poukázat zcela jasně na zde konzultované věci.Chci věřit, že by to konečný efekt mělo.Zda se nějaký ten profesor Eliáš v problémech těžko vyznává,tak bych považoval za dobré jej nasměrovat již proto, že je to asi on, kdo že má „pravdu“ a ve věci je prostě svatý.To chce ale od člověka, který je právnicky ve věci zdatný a nenechá se opít rohlíkem.

  Vložil Dušan, 9. Září 2013 - 20:35

  Zásadní roli při projednávání a schvalování NOZ sehrál Ústavně právní výbor PS. Po podrobném projednávání návrhu v ústavně právním výboru během celého léta a podzimu 2011 byl návrh ve znění pozměňovacích návrhů dne 9. listopadu 2011 schválen Poslaneckou sněmovnou.

  Všechny zásadní změny návrhu zákona, které projednal a odouhlasil ústavně právní výbor pod vedením Karolíny Peake a především Marka Bendy místopředsedy a zpravodaje výboru byly poté schváleny v PS koaliční většinou. V Bytovém spoluvlastnictví prosadil úst. právní výbor devět pozměňovacích návrhů.

  Vložil ik (bez ověření), 10. Září 2013 - 18:57

  Na www.epravo.cz jsem našla článek a názvem „Vlastnictví bytů podle nového občanského zákoníku“. Odkaz – http://www.epravo.cz/…u-92135.html

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".