NOZ, retroaktivita, lži a peníze

Vložil lake, 1. Říjen 2013 - 4:42 ::

Stále se opakuje strašení o tom, že údajně nynější SVJ budou muset upravit své stanovy podle části o bytovém vlastnictví v NOZ. Není to pravda.

V jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni) se podrobně rozebíral zjevně zmatený článek v časopisu Právní rádce. Další nepravdy se na nás hrnou z jiných článků jiných autorů. Nesmysly se valí na neznalé občany pomocí různých dobře placených školení na téma „nový občanský zákoník snadno a rychle“.

V první řadě je nutno připomenout, že pojem použitý v konkrétním právním předpisu má tentýž obsah pouze v rámci toho právního předpisu, v němž je definován. Pojem „společenství vlastníků jednotek“ definovaný v zákoně č. 72/1994 Sb. po novele 103/2000 Sb., je pojmem odlišným od „společenství vlastníků jednotek“, které je definováno v zákoně č.89/2012 Sb.. Pouhá shodnost slovního označení neznamená automaticky shodnost obsahovou, ani shodnost právní. Tím spíše v případě, kdy oba zákony obsahují vlastní přesnou definici. Máme co do činění se dvěma odlišnými právnickými osobami, jejichž vnitřní právní poměry jsou určeny dvěma odlišnými právními předpisy.

Retroaktivitu zákona č. 89/2012 Sb. v části o bytovém vlastnictví vylučuje ustanovení § 3028 NOZ:

89/2012 Sb. § 3028 odst. 3
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. 

Retroaktivitu zákona č. 89/2012 Sb. nelze pro SVJ(2000) odvodit ani z ustanovení § 3041 NOZ, které zní:

89/2012 Sb. § 3041 odst. 1
Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. 

Je přitom zcela zjevné, že SVJ(2000) není právnickou osobou „upravenou tímto zákonem“. Právní povaha stávajícího SVJ(2000) se ode dne 1. července 2000 řídí ustanoveními zákona č. 72/1994 ve znění novel. Tato právnická osoba nemůže tedy být – zničeho nic – upravena od 1. ledna 2014 jiným zákonem bez existence výslovného přechodového ustanovení. NOZ neobsahuje o stávajících SVJ(2000) ani slovo; pouhá absence právní úpravy není právní úpravou. Neumětelské zrušení ZoVB na tomto faktu nic nemění.

Existuje jediný ústavně konformní výklad zákona č. 89/2012 Sb.: stávající SVJ(2000) se budou i nadále řídit dosavadními právními předpisy, obdobně jako další právnické osoby, na které zákonodárce nezapomněl a výslovně je v NOZ zmínil:

89/2012 Sb.
§ 3050: … se i nadále řídí dosavadními právními předpisy.
§ 3051: … se i nadále řídí dosavadními právními předpisy.
§ 3052: … se i nadále řídí dosavadními právními předpisy.
§ 3053: … zůstávají nezměněny a nadále se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny.

Podotýkám, že citovaný § 3050 se týká obecně prospěšných společností, jejichž zákon č. 248/1995 Sb. se zrušuje včetně novel. Přesto se tyto právnické osoby budou podle něj řídit i nadále.
Dále podotýkám, že citovaný § 3053 se týká právnických osob podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který se od 1. ledna 2014 zrušuje.
Jak vidět, pouhé zrušení předpisu nebrání tomu, aby se právnické osoby podle něj řídily dále. Totéž nepochybně platí i pro zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a pro právnické osoby, které podle něj vznikly.
-------------------------------------------------------------------------------

Případ článku pana JUDr. V. je pouze špička ledovce: dobře ukazuje, že jedna chyba na samém počátku plodí řady dalších chyb a vede k absurdním koncům. To jsme dospěli opravdu do smutného stavu: konstantní judikatura Ústavního soudu je prostě ignorována. Různí náměstci, právníci a právníčci znásilňují a zamlčují právo jak se jim to hodí.

Čeho jsme dnes svědky, je úplné a nevysvětlitelné selhání zejména právnických elit. Vidíme neschopnost a neznalost. Vidíme snahu zalhat a zamést pod koberec opomenutí tvůrců zákona a zákonodárců. Jedna jediná, velká, celostátní lež. Jde snad o kšeft s úpravou stanov padesáti tisíců SVJ, jak jsem napsal v příspěvku Právní bažina 3?

Nepravá retroaktivita není houska se salámem. Nelze ji docílit pouhým silným chtěním pana profesora Eliáše či náměstka Korbela, ani opakováním nepravd na školeních a šířením absurdních blábolů ve stanoviscích expertů KANCLu, ani psaním nesmyslných článků v odborném tisku. Retroaktivita musí být v právním předpisu výslovně a jednoznačně ustanovena. Tak to ukládá státní moci Ústavní soud v řadě svých nálezů.

Vy právníci v České republice, jste opravdu tak neznalí, nebo je vám toto zásadní porušování Ústavy prostě jedno? Nebo je to obvyklý český vlezdoprdelismus? Chcete se zalíbit panstvu, které se zjevně spletlo a teď drží právně neobhajitelné pozice?

Máte diplom. A máte přece i vlastní mozek. A máte snad i páteř? Tak proč se proti těm nesmyslům neozýváte?

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Marti (bez ověření), 31. Prosinec 2014 - 12:02

  http://dockindl.cz/…ni-chrabrost

  "Na rozdíl od pravé retroaktivity, která je zakázaná, tzv. nepravá retroaktivita se smí. Jenže jak jí dosáhnout? Zatím víme jenom, jak to nejde.

  Prozradili nám to totiž na portálu SVJ už loni v říjnu: Nepravé retroaktivity nelze dosáhnout opakováním nepravd na školeních a šířením absurdních blábolů ve stanoviscích KANCLu (v článku NOZ, retroaktivita, lži a peníze)."

  Koukám, že Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc. má na retroaktivitu NOZu podobný názor jako Lake a dokonce se odkazuje na jeho článek na tomto portálu.

  Vložil svjvmt, 24. Říjen 2013 - 10:18

  A nebude lepší počkat na první soudní spor ohledně tohoto problému? Tady se lze dohadovat do nekonečna a výsledek …

  Vložil b.o.y (bez ověření), 24. Říjen 2013 - 10:39

  Ne. Lepší by bylo, kdyby to zákonodárce jednoznačně stanovil, zvlášť, když je kolem toho tolik nejasností.

  Proč má někdo platit za advokáty a soudy jenom proto, že zákonodárce je neschopný?

  Veškerá náklady řízení by v případech, kdy soud řeší díry v zákoně, měli platit zákonodárci ze své kapsy. Ale chápu, větev si sami pod sebou nepodříznou a ovce to rády zaplatí.

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 18. Říjen 2013 - 13:22

  Napřed se ubezpečím, jestli chápu správně, v čem je tady háček. Shrnuto:

  V NOZ je upravena definice SVJ, podobně jako je tam upravena definice dalších právnických osob. Zároveň je tam ustanovení, že právnické osoby, upravné NOZ, se jím řídí od data jeho účinnosti.

  Přitom pro právnické osoby, které už existují podle dřívější právní úpravy, je v NOZ výslovně stanoveno buď:

  1. že se považují za zřízené podle NOZ, anebo:
  2. že se budou řídit dosavadní právní úpravou

  SVJ je jediná výjimka, na kterou „se zapomnělo“ a není pro ni stanoveno ani to, ani ono. Je tedy třeba hledat ústavně konformní výklad zákona, tj. v souladu s Ústavou určit, zda dosavadní SVJ patří do skupiny a) nebo b). Většina autorů se přiklání k tomu, že a) je správně, Lake tvrdí, že b) je správně, neboť a) by zakládalo nepravou retroaktivitu bez výslovného zákonného ustanovení. A to je podle něj proti dosavadní judikatuře Ústavního soudu.

  Pochopil jsem problém správně, anebo je to jinak?

  Vložil lake, 19. Říjen 2013 - 0:02

  Nu, shrnul jste to zcela přiléhavě. Jedno z obou řešení je ústavně konformní, druhé je v rozporu s ústavou.

  K tomu přidám jeden významný detail. U stávajících SVJ(2000) není předmětem sporu, zda se budou řídit novým Občanským zákoníkem. Jistě se jím budou řídit v obecných záležitostech (ustanovení o právnických osobách (§ 118 – 209), počítání času, atd. Upraveny jsou však pouze zákonem č. 72/1994, neboť žádný celostátně platný právní předpis neříká nic jiného.

  Existuje nedoložený názor, že jak vlastníci jednotek, tak i právnické osoby SVJ(2000) mají kompletně podřídit své vzájemné právní vztahy části NOZ o bytovém spoluvlastnictví (§ 1158 – 1222). Přitom z NOZ nic takového neplyne. Žádné radikální rozmetání dosavadních právních vztahů není v žádném právním předpisu uloženo ani fyzickým, ani právnickým osobám. Není to ani v zájmu tohoto státu (který by měl minimalizovat svou ingerenci do soukromoprávní sféry), ani v zájmu ochrany vlastníků jednotek (před kým vlastně?).

  Podle názoru Ústavního soudu „mezi základní principy právního státu patří princip předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti“ (nález Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06 ze dne 15. 2. 2007). Postup, kdy 55000 právnických osob má být bez právního důvodu nuceno přizpůsobovat své stanovy pod pohrůžkou zrušení, je v rozporu nejen s legitimním očekáváním právní kontinuity, ale i se zněním samotného NOZ. K tomu viz ustanovení § 3028; k tomu odkazuji na svůj dřívější rozbor: http://www.portalsvj.cz/…etroaktivita#….

  Základním právním postulátem, uvedeným na samém počátku NOZ, je:

  89/2012 Sb. § 1
  (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

  K tomu přistupuje omezení uvedené na počátku části o absolutních majetkových právech:

  89/2012 Sb. § 978
  Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.

  Vztahy uvnitř SVJ(2000) dané stanovami však nejsou namířeny navenek vůči třetím osobám. Týkají se pouze uzavřené skupiny osob v jednom SVJ.

  Kvůli budovatelskému úsilí tvůrců zákona vznikla v NOZ naprosto nová právní i vlastnická konstrukce, odlišná od stávající právní úpravy v mnoha zásadních ohledech. Bez výslovného přechodového ustanovení je právně nemožné propojit stávající SVJ s ustanoveními o bytovém spoluvlastnictví v NOZ.

  Proto soudím, že je třeba ve věci změny stanov vyjít z volnější interpretace podle § 1 odst. 2 NOZ. Striktní příkazy a zákazy paternalistického státu jsou podle mého názoru vyloučeny; nositelé jiných názorů neberou do úvahy, že NOZ upřednostňuje smluvní volnost svobodných občanů.

  lake

  Vložil Dušan, 20. Říjen 2013 - 11:19

  Upozorňuji na příspěvky

  http://www.portalsvj.cz/…it-podle-noz#…

  a

  http://www.portalsvj.cz/…it-podle-noz#…

  ve kterých jsem odlišně od současného Lakeho výkladu zdůvodňoval kogentnost § 978 pro celou část třetí NOZ (Absolutní majetková práva, kam spadá i bytové spoluvlastnictví).

  Vložil Pavel, 18. Říjen 2013 - 14:10

  Chápete to velmi dobře.

  Již více než rok se podivujeme nad nedokonalostí a sporností NOZ, např.:

  http://www.portalsvj.cz/…-ridit-nobcz

  SVJ se dostala do NOZ na poslední chvíli i když byl připraven zcela nový samostatný zákon o SVJ. Stejně tak, jak to mají všechny sousední země. Žádná sousední země nezahrnula problematiku SVJ do obecného občanského zákoníku.

  Zatím jsem zaznamenal dvě vysvětlení:

  a)pachatelé NOZ, ve své ještnosti, chtěli mít NOZ co největší bez ohledu na dopady, které asi ani neuměli posoudit

  b)profesor z Plzně se naštval, že jeho připomínky k novým zákonům o SVJ nechtěli akceptovat a tak narval problematiku do NOZ na poslední chvíli a na přechoďák pozapomenul

  Ať je důvod jaký chce, tak existuje konsenzuální stanovisko publikujících a přednášejících právníků, že stávající SVJ podléhají i oddílu NOZ Bytové spoluvlastnictví.

  Některá stanoviska jsem uvedl pod štítek Nový občanský zákoník. Všechna stanoviska, která jsem získal, jsem tam ale nepsal, nicméně jsou shodná.

  Na výklad, že stávající SVJ podléhají celému NOZ, reaguje např. i zákon o veřejných rejstřících.

  Co je rozdílné, jsou jednotky vzniklé podle staré a podle nové úpravy. Na to reaguje nový zákon o katastru nemovitostí.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 18. Říjen 2013 - 13:24

  Jenom na upřesnění: Zdejší software v odrážkách upravil moje a) a b) na 1. a 2., přičemž v textu zůstalo a) a b).

  Vložil PKK1 (bez ověření), 17. Říjen 2013 - 10:32

  http://www.patria.cz/…ho-roku.html

  co vy na tento článek pane LAKE? autorkou je nejspíše Mirovská Petra, AK KociánŠolcBalaštík

  Vložil lake, 17. Říjen 2013 - 12:02

  Nu, nevím, proč mám komentovat každý písemný blábol. Ale budiž.

  Autorka Petra Mirovská nachází jako jediný argument ustanovení NOZ § 3041 a tvrdí o něm toto:

  „Systematicky je dané ustanovení zařazeno mezi přechodná ustanovení, jejichž účelem je obecně úprava vztahu nového právního předpisu k dosavadní právní úpravě a k právním vztahům podle ní vzniklým. Z hlediska smyslu se dle důvodové zprávy jedná o ustanovení, jež má sledovat obecnou zásadu, podle které nová zákonná úprava osobního statusu dopadá ode dne účinnosti nového zákona i na právní poměry dosud trvající. Nová zákonná úprava SVJ tak bude dopadat i na již existující SVJ.“
  • Samozřejmě, že toto ustanovení je zařazeno mezi přechodová ustanovení.
  • Samozřejmě, že se vztahujen pouze na „právnické osoby upravené tímto zákonem“. To SVJ(2000) není, neboť je upraveno zákonem č.72/1994 Sb.
  • Samozřejmě, že na právnickou osobu SVJ(2000), na kterou dnes dopadají obecná ustanovení o právnických osobách v ObčZ (§ 18 až 20a), budou od 01.01.2014 dopadat obecná ustanovení o právnických osobách v NOZ (§ 118–209).
  • No a? Co má být? O tom nikdo nepochybuje. A o tom zde diskuse není, nebyla a nebude.
  • Jakou to má mít spojitost s částí NOZ o bytovém vlastnictví? Naprosto žádnou, samozřejmě.

  Autorka se ani nepokusila naznačit, co ji vede k překvapivému názoru, že stávající SVJ(2000) budou muset přizpůsobovat své stanovy právním poměrům právnické osoby SVJ(2012), což je obsaženo v části „Bytové spoluvlastnictví“.

  • Přitom přímo ze znění NOZ je zřejmé, že celá tato část dopadá pouze na nově definovanou právnickou osobu SVJ(2012).
  • Samotný NOZ výslovně stanoví, že právní vztahy vzniklé před účinností NOZ (tedy včetně právních vztahů založených stanovami a definovaných stanovami) se budou i nadále řídit dosavadní právní úpravou (NOZ § 3028).
  • SVJ upravené od roku 2000 zákonem č. 72/1994 se nemohou jen na základě šamanského zaříkávání stát osobou upravenou zákonem č. 89/2012 Sb., stejně jako se slečna Mirovská nemůže dne 1.ledna 2014 stát Kylie Minogue, i když má dvě nohy, dvě ruce, dvě prsa a také hlavu. Je to prostě jiná osoba.
  • Není pravdou, že SVJ(2000) se začne bez právního důvodu řídit zákonnou úpravou pro úplně jinou právnickou osobu. Vím to stejně dobře, jako že slečna Mirovská bez právního důvodu na mne nikdy nepřevede ani svůj automobil, ani svůj byt. I když by mohla, že?

  Je to pořád stejná písnička u těch povrchních a neznalých autorů: neschopnost číst a vyložit zákon, neschopnost porozumět jeho obsahu a smyslu, neschopnost pochopit zákonný imperativ nastolený Ústavním soudem ohledně zavedení retroaktivity.

  Opakuji to zde pořád, šablona je stále stejná, chyby „právníků“ jsou stále stejné, lidská blbost je věčná. Bojuji s ní. Nemohu jinak.

  lake

  Vložil Dušan, 24. Říjen 2013 - 9:30

  Zaslal jsem p. Petře Mirovské argumenty popsané v Lakeho příspěvku odmítající některá tvrzení článku http://www.patria.cz/…ho-roku.html a požádal ji o vyjádření.

  P. Petra Mirovská vyhověla mé žádosti, za což jí děkuji a dovolím si zde citovat z její odpovědi:

  *"…Přesto se však pokusím alespoň stručně reagovat na argumenty uvedené v diskusním příspěvku, které dle mého názoru na jednu stranu zcela odhlíží od kontextu, jež může dokreslovat nebo i modifikovat doslovný význam slov, ze kterých diskutující vychází při jím prováděném výkladu ustanovení § 3041 NOZ, na druhou stranu směšují významově odlišná ustanovení, jako je tomu např. v případě přechodného ustanovení o statusu právnických osob (§ 3041) a přechodného ustanovení k právům a povinnostem vzniklým z právních vztahů (§ 3028), popř. si přímo odporují.

  Dle autora příspěvku dopadá přechodné ustanovení § 3041 pouze na „právnické osoby upravené tímto zákonem“; v případě SVJ tedy na právnickou osobu SVJ(2012). Při tomto závěru – vycházejícím pouze z významu slov daného ustanovení – by však odst. 2 tohoto ustanovení postrádal jakýkoli smysl. SVJ(2012) coby právnické osoby vzniklé podle NOZ budou zakládány stanovami dle NOZ. Ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ zcela jistě nebylo myšleno tak, že tato SVJ(2012) mohou přijmout stanovy, která odporují donucujícím (kogentním) ustanovením NOZ a ve lhůtě 3 let je následně přizpůsobit NOZ, což je závěr, který by z výkladu prováděného daným blogerem nutně plynul.

  Autor příspěvku na portálu SVJ vychází výlučně ze slovního znění ustanovení § 3041 NOZ a odhlíží od všech ostatních výkladových hledisek. Takto prováděný výklad je třeba posuzovat prizmatem ustanovení § 2 odst. 2 NOZ, ve kterém je stanoven zákaz takového výkladu právního předpisu, který se dovolává významu slov proti jejich smyslu. Smysl daného ustavení jsem se pokusila nastínit v článku „SVJ podle nového občanského zákoníku: 3. díl. Co se starými SVJ od příštího roku?“, kdy podrobnější argumentace by překročila rámec daného formátu.

  Stručně lze konstatovat, že ustanovení § 3041 NOZ je založeno na běžném standardu přechodných ustanoveních. Účelem přechodných ustanovení je obecně úprava vztahu nového právního předpisu k dosavadní právní úpravě. Významově se v případě ustanovení § 3041 NOZ jedná o přechodné ustanovení upravující osobní status právnických osob. Dané přechodné ustanovení z povahy věci nedopadá na právnické osoby, které vzniknou až po nabytí účinnosti NOZ a podle NOZ, tedy v daném případě na SVJ(2012). Dané přechodné ustanovení NOZ dopadá na již existující právnické osoby, které jsou upraveny tímto zákonem, přičemž sousloví „upravených tímto zákonem“ má dle mého názoru odlišit právnické osoby upravené v NOZ od právnických osob upravených v jiném zákoně, např. v zákoně o obchodních korporací, který obsahuje speciální přechodná ustanovení. Z hlediska účelu, smyslu i systematického zařazení dané ustanovení dle mého názoru dopadá i na stávající SVJ, tedy SVJ(2000), byť zde není uvedeno jindy používané „dosavadní SVJ se považují za SVJ podle tohoto zákona“, jako je tomu např. v případě ustanovení §§ 3045, 3046 a dalších.

  Autor příspěvku nepochybuje o tom, že na právnickou osobu SVJ(2000) budou od 1.1.2014 dopadat obecná ustanovení o právnických osobách v NOZ. Řada těchto obecných ustanovení se koncepčně liší od stávající právní úpravy, která je reflektována ve stanovách stávajících SVJ (např. koncept jednání jménem SVJ dle stávající právní úpravy na rozdíl od jednání za právnickou osobu dle NOZ). Vztah této úpravy k nové právní úpravě je řešen m.j. v ustanovení § 3041, o kterém však autor příspěvku tvrdí, že se na stávající SVJ nepoužije. Dle ustanoveni § 3041 odst. 1 přitom (logicky) veškerá ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti, přičemž právnická osoba je povinna přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě ve lhůtě 3 let. Nelze pochopitelně vyloučit, že soudní judikatura dospěje v budoucnu k výkladu shodnému s názorem autora příspěvku (stejně jako nelze vyloučit spíše pravděpodobnější opačný soudní výklad), nicméně z procesní opatrnosti bych všem stávajícím SVJ doporučila uzpůsobit své stanovy nové právní úpravě ve stanovené lhůtě. Přes jisté nedostatky lze totiž konstatovat, že nová právní úprava má v mnoha ohledech nesporné výhody, které řada SVJ jistě uvítá (možnost hlasování per rollam, možnost nižšího hlasovacího kvóra pro přijetí usnesení a řada dalších, o kterých bude pojednáno v rámci seriálu na www.patria.cz<http://www.patria.cz>).

  Autor příspěvku jako jeden z hlavních argumentů svého výkladu uvádí princip zákazu retroaktivity (tj. zpětné účinnosti) zákona, se kterým lze sice v obecné rovině souhlasit, nicméně v případě NOZ je situace komplikovanější. Onen zákonný imperativ nastolený Ústavním soudem ČR, který autor zmiňuje, totiž NOZ na řadě míst výslovně prolamuje, což je možno ilustrovat na dvou příkladech. V přechodném ustanovení § 3030 NOZ je stanoveno, že „i na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I“. Jedná se o přímou retroaktivitu prvních čtrnácti ustanovení NOZ, která se bude vztahovat na všechna práva a povinnosti, jež se budou řídit dosavadními právními předpisu. Obdobně je možno poukázat na přechodné ustanovení vztahující se k nájemním smlouvám. Dle ustanovení § 3074 odst. 1 se „nájem řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem“. Nelze konstatovat, že by úprava osobního statusu právnických osob zvolená v přechodných ustanoveních NOZ (na rozdíl od citovaných případů), představovala výjimečnou úpravu odporující ústavním principům.

  Konečně, co se týče ustanovení § 3028 odst. 1, na který autor odkazuje, představuje svým významem ustanovení, které se statusu právnických osob netýká. Dle tohoto ustanovení se úpravou v NOZ řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti, tedy á contrario se práva a povinnosti vzniklá do dne nabytí účinnosti NOZ řídí dosavadní právní úpravou. Pro pochopení významu tohoto ustanovení lze uvést následující příklad. V říjnu 2013 se bude konat shromáždění SVJ, na kterém bude přijato usnesení, které se rozhodne přehlasovaný vlastník napadnout soudní žalobou. Zákonná lhůta k podání takové žaloby činí dle stávající právní úpravy 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. Právo přehlasovaného vlastníka požádat soud, aby o záležitosti rozhodl, se řídí dle ustanovení § 3028 odst. 1 dosavadními právními předpisy, tudíž i po nabytí účinnosti NOZ bude moci být žaloba podána ve lhůtě 6 měsíců, přestože NOZ tuto lhůtu zkracuje na 3 měsíce ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.

  Jiná situace dle mého názoru nastane v případě, že se shromáždění stávajícího SVJ, tedy SVJ(2000), bude konat v roce 2014, tedy za účinnosti NOZ. V takovém případě právo přehlasovaného vlastníka vznikne až za účinnosti NOZ a bude se řídit právní úpravou v NOZ. Lhůta pro podání žaloby tak bude činit 3 měsíce bez ohledu na to, zda stanovy stávajících SVJ budou zakotvovat lhůtu 6ti měsíců. Na základě přechodného ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ veškerá ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti. Takovým ustanovením by byla i lhůta 6 měsíců pro podání žaloby, neboť ustanovení § 978 NOZ stanoví, že od ustanovení části třetí NOZ se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. V části třetí NOZ je přitom obsažena celá úprava bytového spoluvlastnictví, v rámci které je obsažena i úprava SVJ. Lhůta 3 měsíců je tak nepochybně kogentní. Z výkladu NOZ prováděného autorem blogu by však plynulo, že přehlasovanému vlastníkovi bude v případě stávajících SVJ, která budou konat shromáždění po nabytí účinnosti NOZ, přesto svědčit lhůta 6 měsíců pro podání žaloby (neboť tato SVJ se budou řídit stávající úpravou zákona o vlastnictví bytů navzdory tomu, že NOZ tento zákon s účinností od 1.1.2014 zrušuje). Jedná se o výklad, který rozhodně nemohu podpořit a přehlasovanému vlastníkovi budu vždy radit, aby žalobu podal ve lhůtě 3 měsíců stanovenou NOZ, pokud se nechce vystavit riziku odmítnutí žaloby.

  Rozhodně autorovi blogerského příspěvku svůj názor zveřejněný v daném článku nevnucuji. Tento názor se shoduje s většinovým názorem odborné obce, včetně spoluautorů úpravy bytového spoluvlastnictví v rámci NOZ, a je na čtenářích, jakou váhu přisoudí názoru tohoto anonymního blogera."*

  Vložil Dušan, 14. Červen 2014 - 19:43

  Když jsem citoval z vyjádření Petry Mirovské, vynechal jsem úvodní část, v níž kritizuje způsob, jakým „Lake“ komentoval její článek. Měl jsem obavy z „Lakeho“ reakce a nechtěl jsem, aby diskuse z věcné roviny skouzla k osobnímu napadání. Vzhledem k tomu, že si „Lake“ nebral servítky při hodnocení jejího článku, uvádím nyní i tu neuvednou úvodní část jejího vyjádření:

  „Dovoluji si k Vaší žádosti odhlédnout od neurvalosti a agresivity níže citovaného blogera, kterému jsou evidentně cizí nejenom elementární pravidla věcné a kultivované diskuse, ale i zásady obyčejné slušnosti. Čtenáři portálu SVJ si zcela jistě sami učiní názor na osobu, která vystupuje tímto způsobem a která se musí schovávat pod anonymní přezdívku „lake“. Přesto se však pokusím alespoň stručně reagovat …“

  Vložil lake, 24. Říjen 2013 - 12:09

  Jestliže Petra Mirovská nedokáže odpovědět srozumitelně a krátce, o něčem to svědčí. Zejména o tom, že nemůže uvést průkazné argumenty. Já jsem napsal v úvodním příspěvku zcela jednoznačně a jasně, dvěma větami, srozumitelně pro každého:

  Je přitom zcela zjevné, že SVJ(2000) není právnickou osobou „upravenou tímto zákonem“. Právní povaha stávajícího SVJ(2000) se ode dne 1. července 2000 řídí ustanoveními zákona č. 72/1994 ve znění novel. Tato právnická osoba nemůže tedy být – zničeho nic – upravena od 1. ledna 2014 jiným zákonem bez existence výslovného přechodového ustanovení.

  Očekával bych, že ten, kdo chce argumentovat k tomuto mému závěru, se bude držet takto vymezeného tématu a že bude psát k věci. Bohužel u Petry Mirovské tomu tak není.

  Petra Mirovská odkazuje obecně na jakýsi svůj článek, ve kterém nepodala žádný argument. Ostatně právě to bylo předmětem mé dřívější kritiky jejího textu.

  O retroaktivitě také mnoho neví. Zejména úplně ignoruje imperativní požadavek Ústavního soudu a právních předpisů, aby každá úprava retroaktivity měla formu pozitivní právní úpravy, výslovně, srozumitelně a určitě zákonodárcem stanovené. P. M. nesmyslně argumentuje ustanoveními NOZ, která se věci nijak netýkají: uvádí příkladmo retroaktivitu ustanovení o nájmu a všeobecná ustanovení v první části NOZ.
  Ale o tom diskuse vůbec není! Nikdy a nikde jsem netvrdil, že zákonodárce zcela opomněl do NOZ zařadit ustanovení, zavádějící retroaktivitu tohoto předpisu. Diskuse je pouze o tom, co zákonodárce opomněl do NOZ zahrnout.
  Petra Mirovská se velmi pečlivě vyhnula skutečnosti, že pro právnickou osobu SVJ(2000) neobsahuje NOZ žádné ustanovení, které by pro tuto speciální právnickou osobu zavádělo retroaktivitu části NOZ o bytovém spoluvlastnictví (§ 1158 – § 1222).. A o tom je tato diskuse, paní Mirovská. Ne o nájmu!

  Shrnuto: Petra Mirovská tvrdila ve svém článku nepravdu a není schopna svá tvrzení ničím podpořit.

  Petra Mirovská tvrdí: „… ustanovení § 3041 NOZ je založeno na běžném standardu přechodných ustanoveních. Účelem přechodných ustanovení je obecně úprava vztahu nového právního předpisu k dosavadní právní úpravě.“
  Toto tvrzení je zavádějící a netýká se vůbec podstaty sporu. Vždyť přímo v odstavci 1 je vymezeno, že § 3041 platí pro právnické osoby „upravené tímto zákonem“. Stávající SVJ(2000) ovšem zákonem č.89/2012 upraveny nejsou. NOZ se o nich nezmiňuje ani slovem. To pozná i dítě pouhým čtením NOZ. Petra Mirovská nedokáže tento zjevný rozpor ve své argumentaci vysvětlit nijak.

  Petře Mirovské tedy musím opět připomenout, že § 3041 se použije jako přechodové ustanovení výhradně pro ty právnické osoby, které jsou v NOZ upraveny. Jejich seznam by si paní Mirovská mohla třeba napsat na papír, pokud si není jista ani tím, které osoby NOZ výslovně upravuje ve svém textu. Takovou osobou však není SVJ(2000).

  Petra Mirovská však přece jen projevuje záblesk právního myšlení, když píše o obsahu § 3041 NOZ doslova: "… sousloví „upravených tímto zákonem“ má dle mého názoru odlišit právnické osoby upravené v NOZ od právnických osob upravených v jiném zákoně, např. v zákoně o obchodních korporací, který obsahuje speciální přechodná ustanovení. "
  Moje řeč!!! Přesně totéž jsem přece napsal i já v úvodním příspěvku. Petra Mirovská tedy sama formuluje triviální skutečnost, že právnická osoba upravená jiným zákonem (zákonem č. 72/1994 Sb.) není upravena zákonem č.89/2012 Sb. Ustanovení § 3041 se tedy na ni nevztahuje. V tomto se s Petrou Mirovskou plně shoduji.
  -----------------------------------------------------------------------

  Ještě k argumentu Petry Mirovské ohledně lhůty k podání návrhu na soudní přezkum: podle ZoVB 6 měsíců, podle NOZ 3 měsíce (§ 258, § 259), či pouze 30 dnů při hospodaření společnou věcí. K tomu jsem se vyjádřil v jiné diskusi a zcela sdílím názor Petry Mirovské: při kolizi práva jednotlivce s právem ostatních vlastníků jednotek je nutno dát přednost právní jistotě většiny, takže se uplatní kratší lhůta podle nové právní úpravy. Viz můj příspěvek ze dne 30.09.2013: http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni#…. Jde-li o rozhodování o hospodaření se společnou věcí mezi spoluvlastníky, mohlo by dokonce jít podle NOZ jen o lhůtu do třiceti dnů od přijetí rozhodnutí, viz NOZ § 1128.

  To je ovšem záležitost týkající se § 258, § 259 či § 1128 NOZ. Neplyne z ní nijak, že by SVJ(2000) mělo povinnost upravit své stanovy kompletně podle části NOZ o bytovém vlastnictví. Takže ač máme shodný názor s autorkou, k podstatě sporu se to nevztahuje.

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 24. Říjen 2013 - 9:36

  Tady pí. Mirovská kapku blufuje:

  Dle autora příspěvku dopadá přechodné ustanovení § 3041 pouze na „právnické osoby upravené tímto zákonem“; v případě SVJ tedy na právnickou osobu SVJ(2012). Při tomto závěru – vycházejícím pouze z významu slov daného ustanovení – by však odst. 2 tohoto ustanovení postrádal jakýkoli smysl. SVJ(2012) coby právnické osoby vzniklé podle NOZ budou zakládány stanovami dle NOZ. Ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ zcela jistě nebylo myšleno tak, že tato SVJ(2012) mohou přijmout stanovy, která odporují donucujícím (kogentním) ustanovením NOZ a ve lhůtě 3 let je následně přizpůsobit NOZ, což je závěr, který by z výkladu prováděného daným blogerem nutně plynul.

  Ustanovení odst. 2 má v každém případě smysl pro osoby, „upravené tímto zákonem“, tedy např. pro nadace nebo o.p.s.

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 24. Říjen 2013 - 11:10

  A ještě jedno místo, opravte mě, pokud se mýlím:

  Lake tvrdí, že má-li být zavedena retroaktivita do SVJ, musí to být nutně v zákoně jasně a jednoznačně napsáno. Např.: SVJ založená podle dosavadních předpisů se považují za SVJ upravená tímto zákonem.

  Paní Mirovská uhýbá, když říká, že NOZ zavádí do některých vztahů retroaktivitu. To přece nikdo nerozporuje. (Aneb Lake o voze, Mirovská o koze).

  Vložil SBD (bez ověření), 15. Červen 2014 - 4:01

  právník-teoretik: „Paní Mirovská uhýbá, když říká, že NOZ zavádí do některých vztahů retroaktivitu. To přece nikdo nerozporuje.“

  To je ta schizofrenie.

  Nepravá retroaktivita nastala pouze pro tu právnickou osobu. Nikoliv však pro vlastníky samotné. Kteří ji ale zároveň tvoří a jejichž vůle (těch vlastníků) je zároveň projevem vůle této právnické osoby.

  Vlastnící jednotek rozhodovali i před 1.1.2014 o veš­kerých záležitostech souvisejících se spol. část. domu.

  Bez ohledu na to, co ze zákona zajišťovala ta „právnická osoba“, mohli usnesením „rozhodnout“ prakticky o čemkoliv již před nabytím účinnosti NOZ.

  Vložil lake, 15. Červen 2014 - 6:41

  Pane SBD, nepravá retroaktivita nastala s přijetím NOZ pokud se týká obecných ustanovení NOZ a zejména ustanovení o právnických osobách (§ 118 až § 209 NOZ). Toto dopadá i na stávající SVJ(2000).

  Vnitřní právní poměry SVJ(2000), včetně rozsahu právní způsobilosti této právnické osoby, zůstávají nedotčeny a nadále se řídí dosavadní právní úpravou. Viz § 3028 NOZ.

  Právní poměry plynoucí ze stanov SVJ(2000) – které jsou smlouvou sui generis – zůstávají nedotčeny a nadále se řídí dosavadní právní úpravou. Viz § 3028 NOZ.

  Vzájemné vlastnické poměry mezi vlastníky jednotek(1994) navzájem zůstávají nedotčeny a nadále se řídí dosavadní právní úpravou. Viz § 3028 a § 3063 NOZ.

  lake

  Vložil b.o.y (bez ověření), 17. Říjen 2013 - 20:37

  Na které právnické osoby tedy podle vás ustanovení §3041 (a mnohá další o úpravě stanov atp.) dopadá, když ne na stávající SVJ?

  Vložil lake, 17. Říjen 2013 - 21:50

  Ptáte se na které právnické osoby dopadá ustanovení § 3041. Ale to máte přece přímo napsáno v § 3041 a v celém NOZ, pane b.o.y. Cituji:

  89/2012 Sb. § 3041
  (1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.

  Takže bez ptaní jste si mohl přečíst, že § 3041 se týká pouze právnických osob upravených zákonem č. 89/2012 Sb.. Tedy (a contrario) platí, že § 3041 se netýká těch právnických osob, které tímto zákonem upraveny nejsou.

  Které právnické osoby jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb. najdete přímo v NOZ, to Vám přece nebudu vyhledávat. Vezměte si tužku a začněte si vypisovat: spolek (§ 213 – 302), nadace (§ 306 – 393), nadační fond (§ 394 – 401), atd.

  Abych to zkrátil, najděte v NOZ zda říká něco (třebas i jediný odstavec, jedinou větu) o právnické osobě SVJ(2000). To je velmi specifická právnická osoba, kterou si nemůžete s ničím splést. Je upravena zákonem č. 72/1994, vzniká ze zákona automaticky, její činností je správa domu rozděleného na jednotky a společné části. Tyto právnické osoby vznikaly nejdříve od 1. července 2000 a poslední z nich vzniknou do 31.12.2013, takže za účinnosti NOZ nevznikne ani jedna jediná.

  Tak prosím podívejte se, zda tato jedinečná a nezaměnitelná právnická osoba je upravena novým občanským zákoníkem. Jedna věta by stačila, cokoliv, aby bylo jasné, že zákonodárce na tyto právnické osoby nezapomněl. Třeba tam něco najdete, hledejte tedy …

  To víte, profesor Eliáš nepřizná, že zapomněl na 55 000 právnických osob, v domech, kde je 1 320 000 bytů. Nepřizná, že zapomněl na právnické osoby, jejichž členy a společnými členy jsou 2 000 000 osob, to je pětina obyvatel tohoto státu. Proto se tančí ty směšné protiústavní tanečky a proto probíhá přesvědčování o tom, že vlastně SVJ(2000) je v NOZ někde upraveno – jenom nikdo neví kde.

  lake

  P.S. Statistiky viz http://www.czso.cz/…nsf/i/bds_cr

  Vložil b.o.y (bez ověření), 17. Říjen 2013 - 21:56

  Nadace? Ty jsou přece upraveny zákonem 227/1997 Sb. Proč by se jich měl týkat tento paragraf?

  Vložil lake, 17. Říjen 2013 - 22:17

  Výborně, pane b.o.y.

  Už začínáte rozumět pojmu přechodové ustanovení. Zde to je:

  89/2012 Sb. § 3049
  (1) Nadace vzniklé podle dosavadních právních předpisů se považují za nadace vzniklé podle tohoto zákona; (…).

  Jistě rozumíte: nikdo se nemůže cukat. Všechny nadace podle dosavadního zákona č. 227/1997 Sb. se dne 01.01.2014 stanou právnickými osobami „upravenými tímto zákonem“ a bude pro ně tedy platit § 3041, i s tou povinnou úpravou stanov.

  A teď – když už víte co hledat – zkuste v NOZ najít obdobné přechodové ustanovení pro stávající SVJ(2000). ;-)

  lake

  Vložil b.o.y (bez ověření), 17. Říjen 2013 - 22:38

  Fajn. Možná máte pravdu. Neumím to rozsoudit. Ale nebylo by lepší publikovat tyto texty někde v odborných médiích? Nebo alespoň médiích? Tam by bylo možné vést odbornou polemiku. Tady bohužel nemáte žádného kvalifikovaného oponenta. Nebo vám to tak vyhovuje?

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 18. Říjen 2013 - 10:06

  A Vy snad věříte tomu, že některá odborná či jiná média budou publikovat názor neznámého autora (z jejich pohledu laika), který je v rozporu s tvrzením největších autorit práva a prakticky všech dosud publikovaných výkladů NOZ?

  Lze je i chápat, všechny seriózní média chtějí publikovat odborné články od uznávaných autorů (navíc, když mezi nimi panuje výkladová shoda). To by se musela k Lakeho tvrzení přidat skutečně nějaká uznávaná autorita, aby je někdo publikoval.

  Vložil levape, 17. Říjen 2013 - 15:26

  Pane „lake“ všechny ty písemné bláboly dochází ke stejnému závěru. A to, že stávající SVJ se budou od 1.1.2014 řídit NOZ s tím, že do 2 let si musí upravit název a do 3 let stanovy. Nikde v tisku jsem se s odlišným názorem dosud nesetkal. Jediný odlišný názor uplatňujete vy, ale bohužel pouze anonymně na tomto portálu, při čemž tvrdíte: „Opakuji to zde pořád, šablona je stále stejná, chyby „právníků“ jsou stále stejné, lidská blbost je věčná. Bojuji s ní. Nemohu jinak“. Proč svůj názor nezveřejníte pod svým jménem na př.v některém celostátním deníku? Potom by ti, podle vás „právníci v uvozovkách“, mohli reagovat, a třeba byste jich většinu získal na svoji stranu. A postupně by se vyjasnilo. Proč bojujete jenom tady?

  Vložil blizzard (bez ověření), 17. Říjen 2013 - 20:34

  To by se mohlo stát, že by pana Lake někdo rozválcoval, musel by uznat, že se mýlí a přestal by být mistr světa. To mu tady nehrozí. Je to anonymní prostředí a na konfrontaci před soudem nikdy nedojde. Nikdy se neprokáže, jestli by pan Lake své názory (často promyšlené a zajímavě vyargumentované) dokázal obhájit i před soudem. Tady je totiž obhájí snadno – mezi slepými jednooký králem.

  V konfrontaci se zkušenými právníky už by tak navrch neměl. A to je asi prostředí, které ho neláká.

  Vložil Novák (bez ověření), 25. Říjen 2013 - 8:31

  Co tak ještě diskuze k § 2950

  Škoda způsobená informací nebo radou??

  Lada

  Vložil tyky (bez ověření), 1. Říjen 2013 - 13:54

  O žádnou chybu nebo nevysvětlitelné selhání se nejedná. Je to pouze snaha silných lobbistických skupin uvést stávající vlastníky bytů v ten omyl, že jsou povinni na základě rozhodnutí i 1/4 vylepšovat dům. Přitom tuto povinnost ze zákona nikdy neměli a bezdůvodné obohacení jim mohlo vzniknout až při prodeji jejich jednoty.

  Pro koho pracuje JUDr.V. je zřejmé zde: http://www.radce-pro-svj.cz/

  Vložil František 1 (bez ověření), 18. Říjen 2013 - 11:07

  Tyky,

  dobře jste to zhodnotil. Lobbistické skupiny se snaží uvést nynější SVJ v omyl, jelikož je to pro ně výhodný byznys. Statutáři jsou většinou lidé v důchodu a nechají se ovlivnit, je to pro ně pohodlnější, než zapojit svoje myšlení.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".