Náklady na vytápění - obsluha tepelného zařízení

Vložil Zoufalá, 19. Červen 2024 - 7:00 ::

Dobrý den,

chtěla bych si ujasnit, co lze zahrnout do nákladů pro rozúčtování tepla na vytápění. Dům má 36 bytových jednotek, poskytovatelem služeb je SVJ. Máme vlastní výměníkovou stanici, dům má samostatné elektroměry pro odečet elektr. energie pro osvětlení spol. prostor, výtah a kotelnu. Teplo nám dodává externí dodavatel. Spotřeba odebraného tepla se v prvním kroku rozdělí na spotřebu pro vytápění a spotřebu pro ohřev vody. Spotřeba tepla na vytápění se rozdělí na složku základní a spotřební.

Dle mého názoru tímto způsobem lze rozúčtovat pouze náklady na odebrané teplo, účtované dodavatelem tepla. Náklady spojené s provozem výměníkové stanice, např. spotřebu elektr. energie na její provoz, obsluhu tepelného zařízení, revize a další se vyúčtovávají jiným způsobem, samostatně, odděleně.

Dodavatel tepla nám posílá měsíčně fakturu za teplo (náklady v Kč a spotřebu v GJ) a další faturu za poskytované služby – obsluhu tepelného zařízen. Takto je to smluvně ujednáno –2 smlouvy, ( ČEZ smlouva o dodávce tepelné energie a ČEZ smlouva o poskytování služeb), měsičně 2 faktury. Účetní do nákladů za vytápění zahrne i faktury za poskytované služby.

Náplní při obsluze tepelného zařízení je zejména běžná kontrola a obsluha, obsluha regulátorů, čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, doporučení k provedení oprav, vedení provozní dokumentace, revize (tepelný zdroj o celkovém instalovaném výkonu 168 kW)

 • Postupuje účetní správně, když náklady za provoz tepelného zařízení zahrne do nákladů pro rozúčtování podle vyhl. 269/2015 Sb?

S pozdravem Zoufalá

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil izip (bez ověření), 20. Červen 2024 - 7:24

  Uvádíte, že teplo vám dodáva externí dodavatel a máte vlastní výměníkovu stanici. Kdo ji obsluhuje, svj nebo dodavatel? My jsem taky měli dodavaetele, ale výměníková stanice byla na sídlišti pro více domů a její funkčnost zajišťoval dodavatel. Výměníková stanice patří k rozvodům dodavatele. Faktura za teplo obsahovala všechny náklady s tím spojené. Samozřejmě, že to patří do nákladů, kam jinam by to mělo patřit. Co pořád tak zoufale, ale nesmyslně řešíte?

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 - 12:28
  • „… co lze zahrnout do nákladů pro rozúčtování tepla na vytápění.“

  Teplo na vytápění se nikdy nikomu nerozúčtuje. Rozúčtují se vždy NÁKLADY v Kč na poskytování služby „vytápění“.

  • „Spotřeba odebraného tepla se v prvním kroku rozdělí na spotřebu pro vytápění a spotřebu pro ohřev vody. Spotřeba tepla na vytápění se rozdělí na složku základní a spotřební.“

  Opět stejná chyba. Poskytovatel rozděluje a rozúčtuje pouze NÁKLADY v Kč.

  • „Postupuje účetní správně, když náklady za provoz tepelného zařízení zahrne do nákladů pro rozúčtování podle vyhl. 269/2015 Sb?“

  Pokud Vám jde o náklady na poskytování služby, mezi ně pochopitelně patří veškeré náklady vynaložené na poskytování služby. Podle názoru úředníků ministerstva pro místní rozvoj a podle 2013/67/§2/d nepatří mezi tyto náklady náklad na revize zařízení.

  Neexistuje však žádný rozumný ekonomický, účetní či daňový důvod pro který by právě tento náklad na poskytování služby měl být vyňat z nákladů na poskytování služby. Rozumí se samo sebou, že při revizích prováděných např. každé tři roky se do každoročního nákladu na poskytování služby zahrne 1/3 nákladu na revizi (pomocí časového rozlišení nákladů v účetnictví).

  Justitianus

  Vložil Zoufalá, 19. Červen 2024 - 22:47

  .......Pokud Vám jde o náklady na poskytování služby, Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 – 12:28

  • Ne nejde mi o náklady na poskytování služby vytápění, jde mi o to, které náklady lze rozúčtovat dle vyhl. 269/2015 Sb. Odpověď dává i §2, h) vyhlášky, že se jedná pouze

  o NÁKLADY NA TEPLO NA VYTÁPĚNÍ.

  Zatím nikdo nepochopil můj dotaz a diskutuje se o ničem, nebo o úplně jiné záležitosti. Bohužel jsem taky k těm nepřesnotem přispěla.

  Že k nákladům na vytápění + ohřev patří :

  • náklady za dodané teplo
  • náklady za elektrickou energii měřenou samostatným elektroměrem, sloužícím na provoz výměníkové stanice
  • náklady na provoz tepelného zařízení
  • případně další

  nejsou pochybnosti.

  viz dále citace internetová pradna i – EKIS :

  „Tímto způsobem (vyhl. 269/2015 Sb.) lze rozúčtovat pouze náklady na odebrané teplo, účtované dodavatelem tepla. Náklady spojené s provozem výměníkové stanice, např. spotřebu el. energie na její provoz, mzdu obsluhy, odpisy, opravy a další je nutno vyúčtovat jiným způsobem, např. formou nájemného na základě smluvního vztahu. Tento způsob rozúčtování nevyžaduje licenci podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, protože se nejedná o podnikání. Výměníková stanice je součástí tepelných rozvodů. Pokud by její provozovatel byl držitelem licence na rozvod tepla, vydané Energetickým regulačním úřadem, zpracovával by každoročně kalkulaci ceny tepla, do které by zahrnoval cenu nakoupeného tepla a další náklady spojené s provozem výměníkové stanice, např. náklady na el. energii, na mzdu obsluhy, odpisy, opravy, spotřebu vody pro technologické účely, správní a provozní režii a případný zisk. V takovémto případě by se jednalo o podnikání. Podrobnosti stanovují Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Tímto způsobem by bylo možno do ceny tepla zahrnout investici na rekonstrukci výměníkové stanice a to formou odpisů. Podmínkou je licence na rozvod tepla.“

  • Náklady na elektrickou energii rozúčtujeme dle velikosti spluvlastnického podílu (dle stanov), a dle mého názoru by se shromážděním měl schválit i způsob rozúčtování nákladů na provoz tepelného zařízení.
  • Pokud náš dodavatel tepla má licenci na rozvod tepla, měl/mohl promítnout do ceny tepla náklady na provoz tepelného zařízení, též náklady elektřiny z elektroměru sloužícího na provoz výměníkové stanice, muselo by být smluvně ujednáno. A to není.
  • Správce/účetní, výbor/předsedkyně výboru, nemůžou rozhodnout, že náklady na provoz tepelného čerpadla zahrneme do procedury rozúčtování jako náklady na odebrané teplo, účtované dodavatelem tepla. Soudím, že rozúčtování od EGú máme chybné a tudíž vyúčtování služeb za rok 2023 nemáme řádné.
  • Prosím jen o solídní názory, nikoliv invektivy co si pletu, kde mi chybí slovo „náklady“. Ano určitě mi zase někde něco chybí…však jsem přesvědčena, že procedúrami rozdělení nákladů na teplo na vytápění a ohřev, rozdělení na ZS a SS, atd. může projít pouze položka "náklady Kč na teplo, jehož hodnota je vyčíslena např. v GJ) a nic jiného.

  S pozdravem Zoufalá

  Vložil Justitianus, 20. Červen 2024 - 13:32
  • Zoufalá: „viz dále citace internetová pradna i – EKIS : …“

  Ty nesmysly z i-Ekis nemá ani cenu číst. To napsal někdo, kdo nezná právní úpravu, plete si pojmy a nedokáže ani citovat předpisy tak, jak jsou napsány. A hlavně: v tom dotazu vůbec nešlo o poskytování nějaké služby spojené s užíváním bytů. To je zjevné už z první věty dotazu: „Dobrý den, v budově kterou pronajímáme cca 35 firmám (žádné byty) odebíráme teplo od firmy Distribuce tepla Třinec.“

  Vám bych tedy, paní Zoufalá, doporučil: nevyhledávat cíleně texty kterým nerozumíte. Nebo aspoň radím méně o nich mudrovat.


  Pokud jde o Vaše další připomínky, uvádím toto:

  • Zoufalá: „Náklady na elektrickou energii rozúčtujeme dle velikosti spluvlastnického podílu …“

  To je ovšem úplně špatně. Celkové náklady na elektřinu odebranou právnickou osobou SVJ je třeba rozdělit podle účelu použití. Dílčí částky se přičtou k nákladům na příslušné služby, které SVJ poskytuje (služba vytápění, centralizované poskytování teplé vody, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě).

  • Zoufalá: „Pokud náš dodavatel tepla má licenci na rozvod tepla …“

  To je pro Vás bezvýznamné. Dodavatel tepelné energie účtuje zvlášť cenu za dodanou energii do budovy (přes předávací/fak­turační měřidlo). Tuto cenu dodavatel kalkuluje podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Vedle toho toho SVJ platí měsíčně částky za „obsluhu výměníkové stanice“ která je již za předávacím/fak­turačním měřidlem.

  • Zoufalá: „Správce/účetní, výbor/předsedkyně výboru, nemůžou rozhodnout, že náklady na provoz tepelného čerpadla zahrneme do procedury rozúčtování jako náklady na odebrané teplo …“

  Vůbec nerozumím co zde píšete o jakémsi tepelném čerpadle. Zcela jistě je pravdou, že „správce/účetní, výbor/předsedkyně výboru, nemůžou rozhodnout …“, protože by to byl totální nesmysl ekonomicky, účetně i právně. Ostatně toto není v jejich pravomoci. Podle 2012/89/1208/d platí, že do působnosti shromáždění patří schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky. Ať tedy rozhodne shromáždění, ale takové rozhodnutí nesmí být v rozporu s realitou, s fyzikálními principy a s dobrými mravy.

  • Zoufalá: „… jsem přesvědčena, že procedúrami rozdělení nákladů na teplo na vytápění a ohřev, rozdělení na ZS a SS, atd. může projít pouze položka "náklady Kč na teplo, jehož hodnota je vyčíslena např. v GJ a nic jiného.“

  To je totální nesmysl, o kterém se už nehodlám s Vámi bavit.
  ☀ Podle 2013/67/§2/1/d platí, že „pro účely tohoto zákona se rozumí náklady na služby cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo CELKOVÉ NÁKLADY na poskytování služeb.
  ☀ Podle 2013/67/§2/1/e platí, že „rozúčtováním [je] vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb“.
  ☀ Z uvedeného plyne, že předmětem rozúčtování nákladu na službu jsou celkové náklady na poskytování této služby v daném zúčtovacím období. Vámi zmíněné „náklady na teplo“ jsou pouze jednou částí celkového nákladu na poskytování služby.
  Ohledně zařazení položky „revize“ už jsem svůj názor vyslovil; to je však položka nepatrná v porovnání s celkovým nákladem na vytápění a centrální přípravu teplé vody.


  Justitianus

  Vložil Krupp, 19. Červen 2024 - 20:28

  Rozumí se samo sebou, že při revizích prováděných např. každé tři roky se do každoročního nákladu na poskytování služby zahrne 1/3 nákladu na revizi (pomocí časového rozlišení nákladů v účetnictví).
  To je přeci naprostý nesmysl. SVJ zaplatí celý náklad na revizi. Do nákladů na služby podle vás zahrne každý rok jednu třetinu. Na konci každého roku je pak povinno provést vyúčtování služeb a vypořádání zaplacených záloh. Pokud první rok zahrne do nákladu jen třetinu nákladu za revizi, znamená to, že SVJ nikdo nezaplatí první rok 2/3 peněz vydaných za revizi. SVJ dostane druhou třetnu peněz za rok a poslední třetinu až za dva roky. Celou tu dobu vlastně úvěruje vlastníky. Z čeho? Společenství musí tyto peníze celou tu dobu chybět. Kde je podle vás vezme? To si má vzít půjčku? Nebo do nákladu za služby zahrne i ty zbylé dvě třetiny, které tam ale podle vás nezahrne? Anebo nakonec tu revizi zahrne do jiné položky, než služby, jak tu uvádějí jiní diskutující? Zkuste mi to, prosím vysvětlit. A jestli jsem se někde dopustil chyby, zkuste to bez urážek.

  Vložil SaraS (bez ověření), 19. Červen 2024 - 15:54

  Dovolím se zde s vámi nesouhlasit. Revize a údržba topné soustavy je správou společných částí domu. Pokud není stanoveno jinak, měli by se vlastníci podílet podle velikosti spoluvlastnického podílu. V případě, že by se náklady zahrnuli do nákladů na vytápění a ohřev teplé vody, pak ten, kdo má větší spotřebu, tak se má podílet na údržbě zařízení větší částkou?

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 - 16:28

  O údržbě topné soustavy se zde ovšem vůbec nediskutuje.

  Je mi celkem jedno že nesouhlasíte, pokud jde o revize. Ostatně neuvádíte žádný argument proč by se typický provozní náklad na poskytování služby měl skrývat pod zcela jiný druh nákladů. Není přece žádný rozdíl mezi předepsanými kontrolami a předepsanými revizemi.

  • Jestliže taxikář vynakládá náklad na povinnou technickou kontrolu provozovaného vozidla každé dva roky, pak samozřejmě tento náklad je u něj nákladem na provozování činnosti.
  • Jestliže SVJ vynakládá náklad na pravidelné revize provozovaných plynových kotlů každé tři roky, pak samozřejmě tento náklad je u SVJ nákladem na provozování činnosti – poskytování služeb.

  Vím, že hloupí zákonodárci jsou jiného mínění, ale odmítám být stejný hlupák jako oni.

  Až budete mít nějaký věcný argument, rád si jej přečtu.

  Justitianus

  Vložil SaraS (bez ověření), 19. Červen 2024 - 17:03

  Autorka příspěvku uvádí mazání, čištění topného zařízení a to údržbou je. Také se může autorka příspěvku rozhodnout, zda v případě sporu bude brán zřetel na to, co je v zákonech nebo na to, co si myslíte vy. Náklad na revizi a údržbu je spojen s nákladem na pořízení a provoz toho zařízení. Ne na službu. Taxikář nemá jinou možnost jak tyto náklady zakalkulovat než do ceny poskytované služby.

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 - 18:10

  Pletete si údržbu topné soustavy s údržbou zdroje tepla (výměníkové stanice). To jsou dva různé pojmy a mají dva různé významy. Revize ovšem nemají nic společného z žádným z těchto dvou pojmů.

  Pletete si náklad na pořízení zařízení s nákladem na provoz zařízení. To jsou dva různé pojmy a mají dva různé významy. Nemá tedy cenu bavit se s Vámi o ničem – pletete páté přes deváté a nevíte o čem píšete.

  Justitianus

  Vložil SaraS (bez ověření), 19. Červen 2024 - 18:19

  A není vlastní výměníková stanice v domě součástí otopné soustavy a systému na ohřev teplé vody v domě? To, že ji v tomto případě spravuje dodavatel topné vody na to nemá vliv, může to provádět i někdo jiný. Náklady si nepletu. Až si budete zjišťovat, kolik vás stojí provoz zařízení v domě, tak revize a údržbu nebudete do toho zahrnovat, protože to „platí Filip“?

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 - 18:51
  • „A není vlastní výměníková stanice v domě součástí otopné soustavy a systému na ohřev teplé vody v domě?“

  Vždyť jsem Vám přece už sdělil jasně, že ty dva pojmy mají různý význam. Nyní píšete totéž jinými slovy.

  • „To, že ji v tomto případě spravuje dodavatel topné vody …“

  O tom ale nic nevíme – tazatelka se o tom nezmínila. Proto nebudu spekulovat. Výměníková stanice má svého vlastníka, svého provozovatele a svého správce. Možná že ji spravuje SVJ jako společnou část domu? Nevím ale k čemu by měla takováto diskuse přispět.

  Justitianus

  Vložil Zoufalá, 14. Červenec 2024 - 9:30

  „To, že ji v tomto případě spravuje dodavatel topné vody …Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 – 18:51

  Nikoliv, provozovatelem výměníkové stanice byl a je dodavatel tepla, dodavatelem vody jsou StČ. Vodárny.

  Výměníková stanice je pouze pro náš dům, 15 let ji měl v pronájmu dodavatel tepla (za symbolické nájemné, pronajímatel SVJ).

  Náklady na elektřinu měřenou samostatným elektroměrem se do nákladů pro vytápění a centralizované poskytování teplé vody celých 15 let nezapočítávaly. 31.12. 2022 byla nájemní smlouva na pronájem výměníkové stanice ukončena, dodávka tepla skončila.

  Nový dodavatel tepla od 1.1. 2023 již nemá výměníkovou stanici v pronájmu, posílá měsíčně 2 faktury, na dodávku tepla a provoz tepelného zařízení.

  Rozúčtování nákladů na vytápění a centralizované poskytování teplé vody dle zák. 269/2015 Sb. za rok 2023 obsahuje pou­ze:

  • náklady za dodané teplo
  • náklady na provoz tepelného zařízení (včetně revizí)

  (v celkové výši 439 865 Kč).

  Náklady za elektrickou energii měřenou samostatným elektroměrem sloužícím na provoz výměníkové stanice, byly nadále rozúčtovány dle spoluvlastnického podílu ( stejně jak náklady na elektřinu na provoz výtahu a osvětlení společných prostor v domě). Ve lhůtě danou zákonem jsem požádala o nahlížení dle §8/1 a podala včas námitky, že v celkových nákladech na vytápění a centralizované poskytování teplé vody chybí náklady na elektřinu ve výši 20 724 Kč. Dále jsem uvedla, že k celkovým nákladům na tyto služby patří ještě odkup technologického zařízení výměníkové stanice od původního dodavatele tepla (dne 2.1. 2023) ve výši 6 489 Kč a výměna cirkulačního a nabíjecího čerpadla ve výměníkové stanici (dne 22.12. 2023) ve výši 19 058 Kč, obě položky jsou čerpány z dlouhodobých záloh. Podle prohlášení je výměníková stanice společná část domu.

  Vypořádání námitek poskytovatelem služeb: mnou uvedené náklady nepatří k celkovým nákladům na vytápění s odkazem na metodický pokyn MMR na str. 10, cituji:

  "Dodávka tepla pro vytápění z domovní kotelny.

  Do ceny této služby se zahrnují náklady na

  • mzdu zaměstnance, který zajišťuje provoz kotelny, včetně povinného pojištění,
  • spotřebu paliva (zemní plyn, uhlí aj.),
  • spotřebu technologické vody (je-li samostatně měřena) a na chemikálie pro její úpravu,
  • materiál na údržbu a drobné opravy zajišťované obsluhou kotelny.

  Do ceny služby se nezahrnují náklady na revize, opravy kotle a rozvodů zajišťované dodavatelsky a výdaje na modernizace a rekonstrukce zařízení kotelny ani náklady na ověřování a opravy přístrojů (měřidel) sloužících k rozúčtování nákladů na teplo mezi nájemce bytů (jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z nájemného nebo v případě SVJ budou tyto náklady hrazeny z fondu oprav). Do ceny služby se dále nezahrnují náklady na rozúčtování ceny služby a vyúčtování s jednotlivými nájemci (jsou součástí upravených nákladů domu a hradí se z nájemného). Ve výše uvedeném případě se nejedná o rozúčtování nákladů podle § 6 zákona o službách a vyhlášky č. 269/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“), neboť se jedná pouze o dodávku tepla pro vytápění bez dodávky teplé vody. Rozúčtování nákladů musí být v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon."

  • Zjevně toto vypořádání námitek není správné, neboť odkazuje na případ domovní kotelny s dodávkou tepla pro vytápění bez dodávky teplé vody. Náklady na elektřinu měřenou samostatným elektroměrem do celkových nákladů na vytápění a centralizované poskytování teplé vody patří, ptám se na Váš názor na zařazení odkupu technologického zařízení a výměnu čerpadla.

  S pozdravem Zoufalá

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".