Lhůta pro soudní přezkum podle nového ObčZ

Vložil lake, 13. Květen 2012 - 10:44 ::

V jiné diskusi http://www.portalsvj.cz/…sluzby-v-svj#… Pankrác uvedl: „Zápis má důsledky, i když nebyl zveřejněn, dokonce i když o něm nebo o jeho obsahu vůbec nevíte. 6měsíční lhůta (brzy pouze 3měsíční) pro napadení rozhodnutí běží bez ohledu na to, zda máte k disposici zápis, nebo nemáte, dokonce bez ohledu na to, zda o zápisu víte, či nevíte, a to ode dne schůze. Pozor na to.“

Je pravda, že nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. zavádí zkrácenou tříměsíční lhůtu, namísto současné šestiměsíční. Vše ostatní ohledně zápisu však nový ObčZ upravuje jednoznačněji ve prospěch právní jistoty vlastníka jednotky.

 • Podle § 1128 nového ObčZ spoluvlastník opominutý při rozhodování o neodkladné záležitosti může navrhnout soudu, aby určil, že rozhodnutí nemá vůči němu právní účinky. Není-li návrh podán do třiceti dnů od přijetí rozhodnutí, právo podat jej zaniká; nebyl-li spoluvlastník o nakládání uvědoměn, běží lhůta ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.
 • Podle § 1209 nového ObčZ je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
 • Jak se vlastník jednotky nepřítomný na shromáždění dozví o přijatém usnesení je v novém ObčZ jednoznačně určeno. Podle § 1213 statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

Z uvedeného je zřejmé, že měsíční/tříměsíční lhůta v níž podle nového ObčZ zaniká právo vlastníka jednotky obrátit se na soud se nebude počítat automaticky ode dne přijetí (neoznámeného) usnesení, nýbrž teprve ode dne, kdy se vlastník o usnesení dozvěděl nebo dozvědět mohl. V případě vlastníka nepřítomného na shromáždění počne tato lhůta běžet ode dne, kdy statutární orgán splnil svou oznamovací povinnost podle § 1213 nového ObčZ.

Bude tedy zcela zbytečné, aby výbor zkoušel trik se zatajováním zápisu před vlastníky jednotek v bláhové naději, že tím marně uplyne lhůta pro soudní přezkum.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 13:48

  ObčZ2014 nestanoví, že schůze SV se má konat tak, aby se členové mohli zúčastnit. (Srv. povinnost konat schůze jiných právnických osob podle ObčZ2014 tak, aby se členové mohli účastnit. Toto ustanovení se pro schůze SV nepoužije.)

  ObčZ2014 dále nestanoví, že porušení povinnosti SV poskytovat členům SV svá rozhodnutí v písemné podobě, prodlužuje či přerušuje běh lhůty stanovené pro možné napadení rozhodnutí

  Schůze SV rozhoduje typicky o částkách v řádu milionů Kč.

  Ze shora uvedených důvodů nezbývá členovi SV než soustavně podávat návrhy na určení neplatnosti možných rozhodnutí, o nichž případně neví, a to každé 3 měsíce (zejména za situace, vykytla-li se v minulosti, byť 1×, snaha SV svá rozhodnutí nebo jejich náležitosti nebo podklady k nim tajit).

  V jiné diskusi byla úvaha, jaká výše prostředků je odpovídající k zajištění dané hodnoty. Tvrdím, že soudní poplatek 2000 Kč každé 3 měsíce je zcela odpovídající vzhledem k zajišťované hodnotě v řádu milionů Kč. Navíc počínaje svým druhým návrhem člen SV jakožto navrhovatel požádá, aby věci byly spojeny ke společnému projednání z důvodu a aby zaplatil poplatek pouze 1×.

  Vigilantibus iura scripta sunt (Práva jsou psána pro bdělé).

  Sv. Pankrác

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Květen 2012 - 17:07

  …nezbývá členovi SV než soustavně podávat návrhy na určení neplatnosti možných rozhodnutí…

  • pane „Sv. Pankrác“ mohl by jste upřesnit – má to podávat každý jeden spoluvlastník ex­tra?
  • není mi jasné, jak bych se měl řídit nezveřejněným usnesením – ta snad nemusí být jen o nějakém „placení“ ale také o „konání“ a případně „sankcemi (finančními asi) za nekonání“, ne? Měl bych se tedy spoluvlastník ptát co 3-měsíce u soudu jestli mi SVJ neuložilo nějakou sankcionovanou povovinnost?

  N.

  Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 19:08

  „mohl by jste upřesnit – má to podávat každý jeden spoluvlastník extra?“

  To není nutné, přičemž ovšem takovýto postup není chybou. Navrhovatelů na jednom návrhu může být více současně.

  „není mi jasné, jak bych se měl řídit nezveřejněným usnesením“

  Příklad usnesení SV: „SV nechá vypracovat studii variant vhodného provedení … za … Kč.“ Nenapadnete-li toto usnesení V ZÁKONNÉ LHŮTĚ, usnesení platí, a to i v případě, že jste o usnesení nevěděl. Pro platnost postačí, poskytne-li Vám toto usnesení SV za 3 měsíce a 1 den po dni schůze SV. Toto usnesení je současně o „placení“ (za studii) i o „konání“ (zadat studii).

  „Měl bych se tedy spoluvlastník ptát co 3-měsíce u soudu jestli mi SVJ neuložilo nějakou sankcionovanou povovinnost?“

  Máte-li za to, že SV může ukládat svým členům, aby konali, pak tomu tak naštěstí není (chybí pro to zákonná opora). Schůze SV podle zákona slouží výhradně k tomu, aby se utvářel názor SV, tj. k tomu, aby se rozhodlo, jak bude konat samo SV svým statutárním orgánem (nikoliv členové SV). Kromě toho soudu typicky nebudou rozhodnutí SV známa. Nicméně jako účastník řízení, které jste ze shora uvedených důvodů nucen vést a nová a nová řízení v pravidelných intervalech zahajovat, se soudu na rozhodnutí SV dotázat můžete, je to jistě vhodný postup.

  Sv. Pankrác

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Květen 2012 - 21:16

  …Příklad usnesení SV: „SV nechá vypracovat studii variant vhodného provedení … za … Kč.“ Nenapadnete-li toto usnesení V ZÁKONNÉ LHŮTĚ…

  • vzhledem k tomu, že toto vlákno je rozvedením tezí ve vlákně „Jak se hradí služby v SVJ?“ tak příklad nezveřejněného usnesení „o financování jakýchsi studií“ je opravdu „k věci“… s usnesením o rozúčtování služeb dle §9a/2 to souvisí jak „koza s petrželí“, ale třeba se mýlím.
  • škoda, že jste nedoložil literaturu, judikát nebo svůj těžký životní traumat který lze použít jako praktický návod na to, jak lze dle §11/3 ZoVB se dají napadat i nezveřejněná usnesení
   dle znění §11/3 se tento § vztahuje jen na „důležité záležitosti“ – bohužel já jsem Neználek a tak nedokážu posoudit „důležitost“ události bez její znalosti – zkuste ale své „knou-hou“ publikovat jistě si přijdete na slušnou naturální odměnu

  …Máte-li za to, že SV může ukládat svým členům, aby konali…

  • já nic „za to“ nemám. Já jsem Vás pouze požádal o objasnění zda důsledky plynoucí z Vámi tvrzených tezí jsou správné a chtěl jsem aby jste Vy uvedl sofistikovaný postup tak, aby byl nejen použitelný ale i srozumitelný.

  …shora uvedených důvodů nucen vést a nová a nová řízení v pravidelných intervalech zahajovat, se soudu na rozhodnutí SV dotázat můžete, je to jistě vhodný postup

  • Shrnu Vaši radu aby nezanikla:
   • spoluvlastník má podávat opakovaně žaloby na SVJ aby zjistil co je obsahem nějakého „usnesení“ o kterém vůbec neví, že existuje a údajně vytvářející vůli Společenství z něhož následně plynou právní úkony SVJ vůči vlastníkovi nebo třetím osobám.
   • předchozí uvedené je VHODNÝ postup doporučený panem „Sv. Pankrácem“ s reputací čítající celých 8 anonymních příspěvků a to vložených od 12.5.2012 do 13.5.2012

  • jistě se najde někdo kdo by Vám za Vaše sofistikované rady poděkoval osobně nebo i „naturálně“ zaplatil – proto navrhuji aby jste sem napsal adresu své právní kanceláře.

  Neználek

  Vložil Sv. Pankrác (bez ověření), 13. Květen 2012 - 22:13

  „Shrnu Vaši radu aby nezanikla: spoluvlastník má podávat opakovaně žaloby na SVJ aby zjistil co je obsahem nějakého „usnesení“ o kterém vůbec neví, že existuje a údajně vytvářející vůli Společenství z něhož následně plynou právní úkony SVJ vůči vlastníkovi nebo třetím osobám.“

  Přesně tak. Pokud SV neinformuje své členy o přijatých rozhodnutích, pak zákon 89/2012 Sb. jinou možnost členovi SV nedává a veden předběžnou opatrností bdělý člen SV bude postupovat tak, jak výše shrnul pan Neználek. Teoreticky může člen SV rovněž navrhovat uložení povinnosti SV informovat své členy o přijatých rozhodnutích, jenže i kdyby uspěl, mezitím marně uběhne lhůta pro určení neplatnosti podle § 1209.

  „dle znění §11/3 se tento § vztahuje jen na „důležité záležitosti““

  Srv. zákon 89/2012 Sb., § 1158 et seq., zejména § 1209, a dále mj. § 1411. § 1213 se vztahuje toliko na rozhodnutí mimo zasedání.

  „navrhuji aby jste sem napsal adresu své právní kanceláře“

  Pro zajímavé případy si kapacitu najdu, i přes značné pracovní vytížení.

  Sv. Pankrác

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Květen 2012 - 22:23

  a tu adresu té Vaší kanceláře nám uvedete…??? víte, to proto aby Váš talent někdo nepropásl. Jistě by rád využil mezer, ve Vašem „nabitém“ pracovním programu, kterými jinak zcela zbytečně bezúčelně plýtváváte zde.

  N.

  Vložil dlouholetý orgán (bez ověření), 13. Květen 2012 - 12:18

  Bóže, to jsou hovadiny, to vymyslel magor. A my podle tohoto budeme muset fungovat. Takový servis nebudu dělat zdarma ani náhodou.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".