Lhůta pro soudní přezkum podle nového ObčZ

Vložil lake, 13. Květen 2012 - 10:44 ::

V jiné diskusi http://www.portalsvj.cz/…sluzby-v-svj#… Pankrác uvedl: „Zápis má důsledky, i když nebyl zveřejněn, dokonce i když o něm nebo o jeho obsahu vůbec nevíte. 6měsíční lhůta (brzy pouze 3měsíční) pro napadení rozhodnutí běží bez ohledu na to, zda máte k disposici zápis, nebo nemáte, dokonce bez ohledu na to, zda o zápisu víte, či nevíte, a to ode dne schůze. Pozor na to.“

Je pravda, že nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. zavádí zkrácenou tříměsíční lhůtu, namísto současné šestiměsíční. Vše ostatní ohledně zápisu však nový ObčZ upravuje jednoznačněji ve prospěch právní jistoty vlastníka jednotky.

  • Podle § 1128 nového ObčZ spoluvlastník opominutý při rozhodování o neodkladné záležitosti může navrhnout soudu, aby určil, že rozhodnutí nemá vůči němu právní účinky. Není-li návrh podán do třiceti dnů od přijetí rozhodnutí, právo podat jej zaniká; nebyl-li spoluvlastník o nakládání uvědoměn, běží lhůta ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.
  • Podle § 1209 nového ObčZ je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
  • Jak se vlastník jednotky nepřítomný na shromáždění dozví o přijatém usnesení je v novém ObčZ jednoznačně určeno. Podle § 1213 statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

Z uvedeného je zřejmé, že měsíční/tříměsíční lhůta v níž podle nového ObčZ zaniká právo vlastníka jednotky obrátit se na soud se nebude počítat automaticky ode dne přijetí (neoznámeného) usnesení, nýbrž teprve ode dne, kdy se vlastník o usnesení dozvěděl nebo dozvědět mohl. V případě vlastníka nepřítomného na shromáždění počne tato lhůta běžet ode dne, kdy statutární orgán splnil svou oznamovací povinnost podle § 1213 nového ObčZ.

Bude tedy zcela zbytečné, aby výbor zkoušel trik se zatajováním zápisu před vlastníky jednotek v bláhové naději, že tím marně uplyne lhůta pro soudní přezkum.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.