Kdo daní příjmy z FVE?

Vložil Pavel, 8. Únor 2023 - 16:04 ::

V článku:

https://www.estav.cz/…-fondu-oprav?…

se mj. uvádí:

"Příjmy z provozu technických zařízení (fotovoltaické elektrárny apod.)

Stejně jako s příjmy z pronájmu společných prostor pak bude SVJ zacházet například s částkou inkasovanou v rámci provozu fotovoltaické elektrárny na střeše domu. I tento příjem je vlastnictvím jednotlivých členů a nikoliv SVJ jako takového. Bude jej tedy třeba členům rozdělit a vyplatit, případně provést zápočet na některý z jejich závazků vůči SVJ."

To platí pouze v případě, že majitelem FVE jsou členové SVJ.

Pokud je majitelem FVE samotné SVJ, tak výše uvedené samozřejmě neplatí.

Hezký den!

  • FVE

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 11. Únor 2023 - 19:45

SVJ si může pořídit fotovoltaickou elektrárnu.


Místní blbečci neznají praxi, zákon ani konstantní judikaturu. (Viz např. judikáty o právu SVJ nabýt do vlastnictví parkoviště sloužící jednotlivým vlastníkům jednotek.) Zákon definuje „správu domu a pozemku“ takto široce:

§ 1189

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

Z uvedeného plyne, že SVJ si může pořídit nové zařízení (např. fotovoltaickou elektrárnu, solární kolektory, tepelné čerpadlo) do svého majetku. Uhradí se z příspěvků na správu domu buď přímo (náklad pořízení majetku), nebo nepřímo (oklikou přs splácení úvěru poskytnutého bankou). Jediné zákonné podmínky plynoucí z občanského zákoníku jsou tyto:

  1. zařízení musí být umístěno v domě nebo na pozemku,
  2. zařízení musí sloužit všem spoluvlastníkům domu,
  3. musí být získán předchozí souhlas shromáždění podle § 1208 písm. f) bod 1,
  4. SVJ nesmí užít zařízení k podnikání (což je soustavná samostatná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku).

Justitianus

Vložil Justitianovy fantasie 127 (bez ověření), 11. Únor 2023 - 20:03

„Z uvedeného plyne, že SVJ si může pořídit nové zařízení (např. fotovoltaickou elektrárnu, solární kolektory, tepelné čerpadlo) do svého majetku.“ (Vložil Justitianus, 11. Únor 2023 – 19:45)

Pane Justitiane,

máte příliš bujou fantasii.

Z uvedeného plyne, že SVJ … může pořídit nové zařízení … . Ano, takto to je uvedno přímo v zákoně.

Z uvedeného plyne, že SVJ si může pořídit nové zařízení … do svého majetku. To z uvedeného neplyne ani nelze dovodit. Máte příliš bujnou fantasii. Své domněnky náležite označujte.

Vložil Justitianus, 13. Únor 2023 - 8:58

Že jste blb – to je zjevné už z Vašeho výběru nicku „Justitianovy fantasie 127“.

Pokud jde o vlastní obsah Vašeho příspěvku, i z textu je zřejmé že jste blb. V právním státě může kdokoliv činit cokoliv, není-li to výslovně zakázáno zákonem. Takže – pokud popíráte platnost Ústavy – uveďte konkrétní ustanovení zákona, které by právnické osobě SVJ výslovně zakazovalo pořídit si fotovoltaickou elektrárnu, sluneční kolektory, parkoviště, nebytový prostor, nebo tepelné čerpadlo.

  • Zjevně Vám ušlo, že se nebavíme o pořízení technického zařízení do spoluvlastnictví vlastníků jednotek. To by bylo povinně spojeno se změnou prohlášení podle § 1169. Takové rozhodování je ovšem zcela mimo rozhodovací pravomoc právnické osoby SVJ (či správce). Postupovalo by se dle ustanovení § 1169 odst. 2.
  • V ustanovení § 1189 se tedy může jednat jedině o pořízení majetku do vlastnictví SVJ. Takové rozhodování je plně v rozhodovací pravomoci právnické osoby SVJ. Postupuje se dle ustanovení § 1208 písm. f) a § 1206 odst. 2.

Vy ovšem neumíte rozpoznat tyto dva naprosto odlišné případy, a proto nejste schopen vyložit obsah § 1189 ústavně konformním způsobem. Vaše tvrzení jsou nepravdivá.

Justitianus

Vložil Šetřil (bez ověření), 9. Únor 2023 - 21:03

Jak jste přišel na to, že SVJ může pořizovat do svého vlastnictví elektrárny?

Kde na to SVJ vezme?

SVJ má dvě hromady peněz: příspěvky na správu domu a zálohy na služby. Ani z jedné hromady pořizovat elektrárny (větrné, vodní, na biomasu ani jakékoli jiné) nejde.

Mohlo by to jít: z darů, z dědictví, z úroků.

Vložil Pavel, 9. Únor 2023 - 22:35

Šetřile,

opakovaně tu píšu, že pořízení hmotného majetku v SVJ je možné zejména z příspěvků na správu, dotací a z úvěru.

Samozřejmě by to šlo i z darů, z dědictví a z úroků. Ale to se v praxi nestává.

Nezakazuje to zákon, píše se o tom v literatuře a děje se to v praxi.

Můžete o tom pochybovat, nemusíte tomu věřit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat.

Hezký den!

Pavel

Vložil Podnikání SVJ (bez ověření), 10. Únor 2023 - 9:50

„Nezakazuje to zákon“ (Vložil Pavel, 9. Únor 2023 – 22:35)

„Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.“ (§ 1194 občanského zákoníku).

To je jednoznačný zákaz uvedené činnosti.

Patrně znáte nebo dovozujete nějakou výjimku z uvedeného ustanovení. Prosím o její upřesnění nebo podložení. Děkuji.

Už se zde řešilo.

Vložil Pavel, 10. Únor 2023 - 13:03

Nicku Podnikání SVJ,

souhlasím, že SVJ nesmí podnikat.

Nicméně instalace FVE nikoliv za účelem dosahování zisku není podnikání, podrobněji na

http://www.portalsvj.cz/…nikani-s-fve

Hezký den!

Pavel

Vložil Šetřil (bez ověření), 10. Únor 2023 - 8:37

„pořízení hmotného majetku v SVJ je možné zejména z příspěvků na správu, dotací a z úvěru.“ (Vložil Pavel, 9. Únor 2023 – 22:35)

Z příspěvků na správu: Z čeho prosím soudíte, že SVJ může pořizovat hmotný majetek do svého vlastnictví z příspěvků vlastníků na správu domu v případě, že pořízení majetku pod správu domu nelze podřadit?

Z dotací: Z dotací by to jistě bylo možné za předpokladu, že dotace pokryje ze 100 % pořízení i opakované provozní náklady i případné nepředvídané jednorázové výdaje a navíc bude poskytnuta předem nebo poskytována průběžně. Takovou dotaci znáte?

Z úvěru: Takový úvěr ovšem nemůže splácet SVJ z příspěvků na správu a současně vlastníci nemají povinnost takový úvěr splácet. Asi by to bylo možné se souhlasem 100 % vlastníků a úvěr by si vzali vlastníci.

Vložil v (bez ověření), 9. Únor 2023 - 11:45

Majitelem FVE bude svj. A kde na pořízení vlastní FVE sebere peníze?

Vložil Pavel, 9. Únor 2023 - 13:08

v,

úhrada pořízení FVE do majetku SVJ může být z příspěvků vlastníků, z dotace, z úvěru.

Po uvedení do provozu se přeúčtuje pořizovací hodnota FVE na účet 901 Vlastní jmění a bude se odpisovat.

Hezký den!

Pavel

Vložil to není podstatné (bez ověření), 9. Únor 2023 - 18:15

Pořízení FVE není nákladem na správu domu (společných částí), pokud by vyrobenou el. energii spotřebovávali pouze jednotky v domě.

O náklad na správu domu by se jednalo, kdyby se pořídila FVE z příspěvku vlastníků jako zařízení v domě a všechna vyrobená el. energie, nebo jen část vyrobené el. energie by se spotřebovala na osvětlení společných prostor nebo na částečnou spotřebu např. ve společné domovní plynové kotelně.

Vložil Pavel, 9. Únor 2023 - 22:28

Nicku „to není podstatné“,

jsem praktik a tak považuji situaci, že by vyrobenou elektřinu „spotřebovávaly pouze jednotky v domě“ v současné době za nereálnou. Nejméně ze dvou důvodů, jednak si nedovedu představit dohodu o „alokačním klíči“ a jednak výkon současných střešních FVE nepokryje spotřebu přímo v jednotkách.

FVE se hodí na krytí spotřeby ve společných prostorách (osvětlení, výtah) a pro tepelné čerpadlo. A případné přetoky by šly akumulovat do teplé vody.

Takže jsem ve shodě s druhým odstavcem Vašeho příspěvku. Což znamená, že FVE lze pořídit z příspěvku na správu domu a pozemku.

Hezký den!

Pavel

Vložil v (bez ověření), 9. Únor 2023 - 13:27

To víte, že jo, to jste kápnul božskou. Svj si pořídí FVE do svého vlastnictví a vlastníci to zaplatí. To by snad vlastníci totálně ztratili rozum. Neměli by taky vlastníci svj zaplatit nové elektroauto, které si svj pořídí do svoho vlastnictví, protože mít elektromobil je aktuální hit. A co ještě dalšího si svj pořídí do svého vlastnictví a vlastníci to zaplatí? Vlastníci jsou dojná kráva, tak je potřeba je podojit.

Vložil Pavel, 9. Únor 2023 - 13:36

v,

vlastníci získají nižší silovou elektřinu a bez distribučních poplatků. V tom je ta výhoda.

Bohužel technicky je problém, že u vícebytového domu je malý výkon FVE. A čím větší počet bytů, tím je to problematičtější.

V penězích problém nevidím. Při dnešních cenách energie a inflaci.

Hezký den!

Pavel

Vložil Strop (bez ověření), 10. Únor 2023 - 0:32

FVE 50 kWp (200 m2) vyrobi za den i 400 kWh, za rok 50 MWh. Problem je ta akumulace.

Takze za me, klidne zatim jen na spolecne prostory a zbytek tlacit do site, aktualne za spot, coz je prumerne 3,3 Kc i kdyz stat to dotuje a vsichni plati 5,0 Kc strop.

Takze zatim bude zisk, podle me zapocitatelny na 20 lete zrychlene odpisy.

Vložil to je jedno (bez ověření), 10. Únor 2023 - 7:59

Takový způsob naplňuje všechny znaky podnikání podle živnostenského zákona. SVJ podle zákona nesmí vyvíjet podnikatelskou činnost.

Je rozdíl, pokud by byla FVE v majetku SVJ nebo v podílovém spoluvlastnictví všech (nebo jen některých) vlastníků jednotek v domě.

Vložil Strop (bez ověření), 10. Únor 2023 - 0:32

Jak to v soucasnosti udelate s tim distribucnim poplatkem, to by muselo byt 1 odberne predavaci misto a pomerove EM a to se asi nevyplati. Ma byt nejaka uprava nebo uz je?

Treba muj byt vezme jen 0,5 MWh za rok.

Vložil Strop (bez ověření), 10. Únor 2023 - 0:31

FVE 50 kWp (200 m2) vyrobi za den i 400 kWh, za rok 50 MWh. Problem je ta akumulace.

Jak to v soucasnosti udelate s tim distribucnim poplatkem, to by muselo byt 1 odberne predavaci misto a pomerove EM a to se asi nevyplati. Ma byt nejaka uprava nebo uz je?

Treba muj byt vezme 0,5 MWh za rok.

Takze za me, klidne zatim jen na spolecne prostory a zbytek tlacit do site, aktualne za spot, coz je prumerne 3,3 Kc i kdyz stat to dotuje a vsichni plati 5,0 Kc strop.

Takze zatim bude zisk, podle me zapocitatelny na 20 lete zrychlene odpisy.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".