Jak si vykládat NObčZ

Vložil Pavel, 16. Září 2012 - 23:24 ::

V NObčZ jsou místa, která se dají pouhým gramatickým výkladem obtížně vysvětlit.

Domnívám se, že výkladu nejasných ustanovení NObčZ může napomoci vědět, s jakými úmysly NObčZ psal jeho hlavní autor Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš.

Dále uvedené citáty jsou z předmluvy K. Eliáše ke knize Encyklopedie pojmů soukromého práva, Janečková, E., Horálek, V., Eliáš, K. Linde Praha, leden 2012.

1)„Podstata je v obratu paradigmat od sociálního inženýrství k úctě vůči privátní sféře jednotlivce.“

2)Poslední úpravy se týkaly „posílení liberálních tendencí spolkového a nadačního práva…“

3)„Co bylo od počátku základní směrnicí pro rekodifikační práce a u čeho tyto práce setrvaly po celou dobu, byla úcta k lidské svobodě a důraz na odpovědnost (v pozitivním slova smyslu) za vlastní činy.“

4)„…otevřít co nejširší prostor možnostem svobodného rozvíjení soukromého života..“

5)„Kodex stojí na základě dispozivity“

To je jen několik citací. Nicméně se domnívám, že to stačí na konstatování, že určitě nemohlo být autorovým úmyslem nutit stávající SVJ, aby za nemalé prostředky povinně měnila Prohlášení, stanovy a název a nedobrovolně přijímala NObčZ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PP (bez ověření), 17. Září 2012 - 8:07

  Takže podle Vás jde disposivita tak daleko, že se sám mohu rozhodnout, zda ObčZ přijmu, či nepřijmu?

  Vložil Pavel, 17. Září 2012 - 8:43

  PP,

  samotná dispozivita asi nebude stačit.

  Ale

  1)SVJ nejsou na rozdíl od ostatních právnických osob vyjmenována v přechodných ustanoveních, takže NObčZ neříká výslovně, že se považují za SVJ podle NObčZ

  2)stávající SVJ mají jinou definici jednotky a společných částí než SVJ podle NObčZ. A to je problém i kdyby NObčZ říkal, že stávající SVJ se považují za SVJ podle NObčZ

  3)uvedené citace ukazují na východiska na jakých stojí NObčZ

  A toto vše dohromady mne vede k názoru, že pro stávající SVJ bude platit i v budoucnu ZoVB. Nehodnotím, zda je to výhodné či ne. Ale údajně žijeme v právním státě, tak by mělo platit právo.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jan Kratší (bez ověření), 20. Září 2012 - 16:01

  Takže SV podle NObčZ se zakládá. Dojde založením automaticky k zániku SVJ podle ZoVB? Tento důvod zániku SVJ podle ZoVB není předjímán ani v ZoVB a nemusí být nutně předjímán ani ve stanovách.

  Jan Kratší

  Vložil Pavel, 20. Září 2012 - 16:44

  Nepovedená přechodná ustanovení NObčZ nedávají jasnou odpověď na otázku, zda stávající SVJ budou pokračovat podle ZoVB nebo zda se budou muset podřídit NObčZ.

  I když celý NObčZ je nepřehledný, dovolím si odhadnout, že pokud bude platit varianta, že stávající SVJ se považují za SV podle NObčZ, tak že nedojde k zániku stávajících SVJ, „pouze“ budou muset změnit Prohlášení, stanovy a název.

  Zakládání SVJ se bude používat jen pro nová SVJ od doby účinnosti NObčZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 17. Září 2012 - 9:52

  Pane Pavle, děkuji za Váš úvodní příspěvek a oceňuji jeho jemný humor. Přidám argumentaci, která by snad mohla být pochopena i v Plzni.

  Ustanovení § 3063 nového Občanského zákoníku zní:
  „Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů), (…) vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“
  Z uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá:

  • Zákonodárce předvídá vznik SVJ podle zákona č. 72/1994 i po nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku.
  • Zákonodárce ponechává těmto SVJ právo řídit se zákonem č. 72/1994 i nadále bez jakéhokoliv časového omezení.

  S touto skutečností kontrastuje výklad že by všechna dosavadní SVJ měla údajně mít za povinnost změnit své dokumenty a přeměnit se na SVJ podle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

  Výklad v tomto smyslu je projevem bezdůvodné libovůle: Racionální zákonodárce vyjádřil v § 3063 jednoznačný úmysl umožnit neomezený vznik a trvání SVJ podle dosavadních předpisů; proč by na druhou stranu měl vyžadovat povinnou přeměnu těch SVJ, která již podle těchto předpisů vznikla?

  Takový výklad zavádí bezdůvodnou nerovnost mezi vlastníky jednotek v jednotlivých společenstvích. Porušuje tím čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“.

  Z tohoto důvodu uvedený výklad není správný.

  lake

  Vložil jardaparda, 17. Září 2012 - 9:56

  Pavel a nick lake se tím zabývají tady i v threadu http://www.portalsvj.cz/…-ridit-nobcz , ale ani jeden nemá pro svá tvrzení nějakou externí hmatatelnou a veřejnou oporu, a jde jen o domněnky (§ 3063 vs. § 3080, které si protiřečí – jako „nepřekonatelný výklad“ zmiňuje i nick lake, a stanovisko, které jen zatím kdesi leží, nelze brát v úvahu). Nick lake navíc tradičně zmiňuje § 1200 větu druhou a prý souhlas všech, a nijak nebere ohled na větu první (stávající SVJ by rozhodně ani při spadání pod NObčZ nemusely schvalovat změnu stanov 100%) atd.

  Diskuze je to nicméně zajímavá. Ovšem nejlepší bude počkat, co se z toho do 1.1.2014 ještě vyvrbí. Ostatně, jak je zmiňováno, NObčZ nejen, že může být opraven, upraven, a to jak málo, tak hodně, ale i může být zrušen, takže žádný křeče zatím.

  Vložil Pavel, 17. Září 2012 - 10:04

  jardopardo,

  nepochopil jsem smysl Vašeho příspěvku.

  Uvítal bych Váš názor na nastolenou problematiku s uvedením Vašich argumentů.

  Vámi zmiňované vlákno je pouze o přechodných ustanoveních s dopadem na SVJ.

  Toto vlákno je o něčem jiném. Je o tom, jak si vůbec vykládat NObčZ, na jakých principech ho autor napsal. A samozřejmě s dopadem na SVJ.

  Nevím o jaké externí hmatatelné a veřejné opoře mluvíte. Pokud jste četl původní vlákno, tak tam jsem psal, že výklad na se ministerstvech průběžně mění. Zatím vyšla jen aktualizovaná důvodová zpráva a několik článků. Komentář k NObčZ zatím není, resp. nevím o něm.

  Pokud máme s panem lakem rozdílný názor na § 1 200, tak nám to nevadí slušně diskutovat i o jiných paragrafech.

  Diskuze o tom, pod jaký předpis budou stávající SVJ spadat je kruciální, vysoce převyšuje problém kolika hlasy se budou měnit stanovy.

  Pro další diskuzi by bylo vhodné v jednotlivých vláknech řešit vymezený problém a nezatahovat do současného vlákna jiné problémy na které jsou rozdílné názory.

  Nedomnívám se, že nejlepší bude pasivně čekat, jak se to vyvrbí. Kdo myslíte, že může upozorňovat na nejasnosti (spíše chyby) NObčZ? Autoři to nebudou. Politici také ne, jednak tomu nerozumí, jednak se bojí problém otevřít. Navíc řeknou, že je na to nikdo neupozornil.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil jardaparda, 17. Září 2012 - 10:25

  Obě vlákna se přece doplňují a prolínají, takže to udělat i odkazově je podle mě užitečné.

  Zmiňujete náhledy autora, a přitom má zákon najednou takové boty, tak jak pak mohou být brány takové názory autora vážně, když se jimi v dalším zpracování neřídí, a evidentně min. nedostatečně komunikuje s jeho dalšími implementátory. A jak tvrdíte, a jak je i zřejmé, pomalu každý měsíc vyplizne něco jiného. Kdyby se tím autor řídil, nemohl by navíc dovolit u takového mega zákona veřejné připomínkování jen pár měsíců a jiné parodické chování, takže jeho myšlenkové pochody při jeho přípravě jsou tím nedůvěryhodné, a není moc proč se jimi podobněji zabývat. Protože důležitý je výsledek, a byť zatím „žádný křeče“ potřeba nejsou, v případě této pokračující parodie bude nejistota v SVJ samozřejmě narůstat.

  To, že se tím vy i jiní zabýváte, včetně komunikace napříč státní správou, je ovšem samozřejmě chvályhodné, a jen do toho, držím palce, min. v existenci oné komunikace, i když o výsledku nejsem z jiných zkušeností přesvědčen. Ale nejste sám, za některé mluví např. „Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR“, a třeba se povede v tom přítmí arogance a nezájmu rozsvítit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".