Dvoje vyúčtování služeb

Vložil neználek vyúčtování (bez ověření), 23. Červen 2024 - 9:13 ::

Přeji pěkný den. Kdysi jsem tu tápala o dvojím vyúčtování, už to mám vyřešené. Justine o vyúčtování toho víš hodně, klobouk dolů, ale tohle ti uniklo. Jedná o další pochybení, kdy výši nedoplatku ovlivňují mimořádné platby za dvoje rozúčtování o které požádala účetní:-) Za mne a za naše manželství, kdy došlo k úmrtí manžela a účetní SVJ se vydávala za správce domu a požádala dvoje rozúčtování od Isty a zhotovila dvoje vyúčtování. Ta blbá účetní, který vyúčtování služeb provádí jako rozdíl záloh a skutečných nákladů. Neví, že platby se mohou lišit od předepsaných záloh.

Podle občanského zákoníku SVJ nevzniká ke dni převodu vlastnického právy vyúčtovat služby související s užíváním bytu na dva různé příjemce služby, neboť na nabyvatele přecházení jak dluhy, tak přeplatky. Vyhláška č. 269/2015 Sb. sice uvádí, že při změně vlastníka se teplo a teplá voda rozdělí mezi dva příjemce, ale zákon o službách č. 67/2013 Sb. nic takového neuvádí, ani není uvedeno, že by další služby jako je studená voda, společná, elektřina, výtah, atd. by měly být rozúčtovány na dva příjemce služeb za jedno období. Platí, že předpis nižší právní síly nemůže odporovat právní normě s vyšší silou-zákonu. Proto od 1.7.2020 byl § 1186 zákonem č. 163/2020 Sb. upraven tak, aby se postupovalo jednotně. Zvláštní ustanovení o převodu jednotky § 1186 (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. (3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána. Společná ustanovení o převodu vlastnického práva § 1106 Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená. § 1107 (1) Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon. (2) Závady, které nepřejdou, zanikají. § 1108 Ustanovení § 1106 a 1107 platí obdobně také při nabytí vlastnického práva jinak než převodem. § 1186 (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 20. Červenec 2024 - 7:47
  • neználek vyúčtování (bez ověření) napsa(a): „Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon.“

  Copak to tady melete, neználku vyúčtování?


  ☀ Nejvyšší soud v rozsudku 26 Cdo 557/2019 ze dne 27. 7. 2020 formuloval a odůvodnil závěr, že dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku NEJSOU jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z., jde o osobní dluh (bývalého) vlastníka jednotky, který existuje samostatně (odděleně od věci). Jako závada se ani nechová – např. nezaniká, jestliže by nepřešel spolu s vlastnickým právem k jednotce (…).

  ☀ Nejvyšší soud v rozsudku 26 Cdo 774/2019 ze dne 28.07.2020 učinil shodný závěr, že dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku NEJSOU jinou závadou váznoucí na věci.

  ☀ Nejvyšší soud v rozsudku 6 Cdo 3535/2022 ze dne dne 20.02.2024 opětovně tuto skutečnost potvrdil, cituji z letos publikovaného judikátu:
  „Nejvyšší soud již ve svých rozhodnutích (viz např. rozsudek ze dne 27. 7. 2020, sp. zn. 26 Cdo 557/2019) formuloval a odůvodnil závěr, že dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku nejsou jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z., jde o osobní dluh (bývalého) vlastníka jednotky, který existuje samostatně (odděleně od věci).“

  Neználku vyúčtování, opisovat ze zákona sice umíte, ale nevíte co opisujete.

  V tomto případě jde samozřejmě o osobní dluh každého příjemce služeb, a tento dluh existuje samostatně (odděleně od věci). Příjemci služeb byli ve zúčtovacím období dva. Proto dvě vyúčtování služeb.

  Justitianus

  Vložil anonýmek (bez ověření), 26. Červen 2024 - 14:25

  Jedno vyúčtování neřeší jen občanský zákoník, ale i zákon o službách § 7/1, kde je uvedeno, že služby se vyúčtují vždy za zúčtovací období. SVJ má zúčtovací období běžný rok.

  Vložil Justitianus, 26. Červen 2024 - 22:40
  • anonýmek: „Jedno vyúčtování neřeší jen občanský zákoník, ale i zákon o službách § 7/1, kde je uvedeno, že služby se vyúčtují vždy za zúčtovací období.“

  Anonýmku, Vámi citované ustanovení se vůbec nijak netýká otázky kdo je příjemcem služeb (tedy osobou, která má ze zákona nárok na vyúčtování a finanční vyrovnání). Jste buď blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

  1. Podle 2013/67/§2/1/b/2 platí, že příjemcem služeb je vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví.
  2. Podle 2013/67/§7/1 platí, že není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

  Z uvedeného plyne, že osoba, která byla vlastníkem jednotky byť i po jediný den v průběhu zúčtovacího období, byla zároveň příjemcem služeb. Má nárok na své vyúčtování (s uvedením jím zaplacených záloh a skutečných nákladů, které na něj připadají) a na finanční vyrovnání jeho přeplatků či nedoplatků.

  Povinnost rozúčtovat, vyúčtovat a doručit vyúčtování uplynulého zúčtovacího období má poskytovatel služeb vůči všem příjemcům služeb. Bez ohledu na to zda přijímali služby po část zúčtovacího období, nebo po celé zúčtovací období. Zákon nečiní mezi příjemci služeb žádný rozdíl. Zákon neříká, že by různí příjemci služeb byli jediným příjemcem služeb. Pokud se domníváte opak, citujte právní předpis. Rád si jej přečtu.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 23. Červen 2024 - 9:55

  Za prvé: Otravujete podruhé se stejným dotazem, který jste na tomto serveru už položila: Dvoje vyúčtování reklamace.

  Za druhé: Píšete tu nesmysly rozporné se zákonem.

  1. Nerozumím Vašemu nesrozumitelnému tvrzení, že „SVJ nevzniká ke dni převodu vlastnického právy vyúčtovat služby související s užíváním bytu na dva různé příjemce služby“. Ke dni převodu samozřejmě není možné nabyvateli nic vyúčtovat, protože není příjemcem služeb a žádné služby dosud nečerpal. Nabyvateli budou jeho služby vyúčtovány v zákonem stanovené lhůtě 4 měsíce po skončení zúčtovacího období.
  2. Není pravdivé Vaše tvrzení, že na nabyvatele přecházení jak dluhy, tak přeplatky. Proč si vymýšlíte tyto kraviny?

  Justitianus

  Vložil nenní to tak (bez ověření), 23. Červen 2024 - 9:56

  NEOTRAVUJI DOTAZEM, VYSVĚTLUJI VŠEM, aby věděli proč nikdy nemůže být děláno dvoje rozúčtování a vyúčtování při změně vlastníka. Vy si nikdy nepřipustíte svoje chyby jako tomu bylo u prázdného vzduchu ohledně balkonů. Raději viníte ostatní z neznalosti, a to soudce všech stupňů, tomu se říká psychopatické jednání. Předpokládám, že jste zatrpklý a opuštěný důchodce, který žije jen pro Portál SVJ :-) Přesto Vám přeji pěknou neděli.

  Vložil Justitianus, 23. Červen 2024 - 12:48

  Probůh, osobo popletená, nejste schopna rozeznat rozdíl mezi dluhem a závazkem.


  Dluh (vymahatelná povinnost plnit) vzniká ze závazku (2012/89/§1721). Na nabyvatele mohou přejít ty dluhy vůči SVJ, které existovaly k okamžiku převodu jednotky. Sem patří dlužné částky na příspěvcích na správu domu, dlužné částky na zálohách na služby a dlužné částky nedoplatků za služby předchozích zúčtovacích období.

  Co není vyčísleno v potvrzení podle § 1186/2, to není dluhem převodce a nepřechází to na nabyvatele. V okamžiku změny v osobě vlastníka jednotky přece žádné dluhy na službách neexistují, protože neexistuje žádné vyúčtování služeb. Neví se dokonce ani to, zda výsledné vyúčtování (v dubnu příštího roku) skončí pro bývalého vlastníka přeplatkem, nebo nedoplatkem.

  V okamžiku převodu jednotky existuje pouze ZÁVAZEK příjemce služeb uhradit případný budoucí svůj DLUH (pokud ovšem vznikne a vyplyne z budoucího vyúčtování služeb). Jde o osobní závazek převodce, který nepřechází na nabyvatele jednotky. Samotný dluh však neexistuje a nepřechází, není-li vyčíslen v Kč a uveden v potvrzení vystaveném osobou odpovědnou za správu domu podle § 1186/2.

  Podotýkám, že závazky k budoucím platbám příspěvků na správu a záloh na služby nepřecházejí na nabyvatele jednotky automaticky, není-li uvedena ve stanovách jejich přesná částka. SVJ je povinno vyzvat prokazatelně nabyvatele jednotky k platbám příspěvků a záloh a sdělit mu jejich výši. Teprve tím mu vznikne povinnost začít něco hradit.


  „Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím údivem: hvězdné nebe nade mnou a lidská hloupost okolo mne. Obojí je nekonečné.“

  podle Immanuela Kanta (1724 – 1804) upravil

  Justitianus

  Vložil Anonymous 6666 (bez ověření), 23. Červen 2024 - 13:46

  Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí a hlupák stejně nepochopí. Na netu se to už několikrát řešilo:

  VYÚČTOVÁNÍ PŘI PŘEVODU JEDNOTKY DLE ZÁKONA Č. 163/2020 SB. S účinnosti od 1. 7. 2020 byl zákonem č. 163/2020 Sb. novelizován § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který tak jednoznačně upravil stávající platné znění a výslovně stanovuje, že „při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

  Z výše uvedeného vyplývá, že se při převodu jednotky nevypořádávají ani příspěvky na správu domu a pozemku, ani zálohy na služby. V případě převodu jednotky v průběhu zúčtovacího období tedy nebude vyhotoveno zvláštní vyúčtování k okamžiku převodu, vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou pro vyplacení přeplatku.

  Mgr. Alena Zavřelová – vedoucí právního referátu

  Vložil Justitianus, 23. Červen 2024 - 15:36

  Nevím proč zde kopírujete tyto nesmysly. Mgr. Alena Zavřelová je právní analfabetka, která nezná zákon. Je zaměstnankyní bytového družstva Družba.

  Vyúčtování nákladů na služby je poskytovatel povinen doručit oběma příjemcům služeb. Ve vyúčtování pro prvního vlastníka jednotky je povinen uvést zálohy které uhradil a náklady na ty služby, které přijal.

  Ve vyúčtování pro druhého vlastníka jednotky je poskytovatel povinen uvést zálohy které uhradil a náklady na ty služby, které přijal.

  Jen blb může tvrdit něco jiného.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".