Bezdůvodné obohacení

Vložil Zdeněk (bez ověření), 9. Únor 2014 - 23:11 ::

Dobrý den, chci se zeptat, zda máte někdo reálnou zkušenost, případně poradíte, se získáním zpět záloh, které byly uhrazeny do „FO“. Zajímá mě především, zda je nějaká lhůta zpětně, za kterou lze žádat a hlavně, zda se dá výbor, popř. správce požádat o zálohu za období celou nebo pouze o navýšenou zálohu. Pro vysvětlení: v roce 2011 jsme navýšili zálohy do „FO“. Toto bylo předsedou (nyní již bývalým) odůvodněno asi 6ti záměry pro období 2012–2013, z nichž se uskutečnil pouze jeden. Po obměně výboru je počítáno s odkladem odprav a dalším došetření, aby se „dalo opravit vše najednou“ – výtahy, fasáda, lodžie atd. Některým z nás se tento postup nelíbí a chceme proto svoje peníze zpět – domnívám se, že se na to vztahuje § o bezdůvodném obohacení. Otázkou je – lze požádat o částku, která za dobu, za kterou mohu požádat (řekněme 2 roky zpětně) o celou, co jsme do „FO“ uhradili, nebo pouze o navýšení, které bylo od 2011 z důvodu, které se potom neuskutečnily, respektive jen částečně. Jak to potom probíhá, když se započnou opravy a někteří vlastníci požádali o vrácení a někteří ne (v případě, že jim budou peníze vráceny)? Je na toto vrácení pro bezdůvodné obohacení právo ze zákona nebo musí rozhodnout shromáždění? A k samotné žádosti – pokud si nejsme jisti částkou, lze pouze vznést požadavek s tím, aby částku vyčíslilo SVJ, respektive výbor, popř. správce a v případě nejasností ji revidovat? Děkuji mnohokrát za případné rady. Zdeněk

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 10. Únor 2014 - 8:02

  Bylo tu tvrzeno, že zálohy se nepromlčují. Není ale zřejmé, zda s tím panuje všeobecný souhlas, zejména zda s tím souhlasí i soudy.

  §

  Vložil § (bez ověření), 11. Únor 2014 - 6:43

  Pánové Fanda i Lake shodně tvrdili, že zálohy se nepromlčují:

  http://www.portalsvj.cz/…t-zalohy-vbj#…

  http://www.portalsvj.cz/…y-v-lastniku#…

  Bohužel se nepokusili o argumentaci, odkud to plyne, ani svoje názory nepodložili judikátem.

  §

  Vložil Vlastiks, 10. Únor 2014 - 6:33

  Bylo-li odsouhlaseno „plnění“ k danému účelu, pak je třeba řešit proč nebylo účelu dosaženo. Důvod zřemě trvá, došlo jen k odkladu. Ale jak postupovat, když žádný konkrétní účel nebyl specifikován, jen tvorba „fondu oprav“ ? Pokud plán oprav neexistuje, a není tedy jasno kolik je třeba pro jeho splnění, tak proč platit ?

  Vložil lake, 10. Únor 2014 - 1:01

  Mrzout se samozřejmě mýlí. Netuší zřejmě co je bezdůvodné obohacení. Je to něco jiného než zpronevěra.
  -------------------------------------------------------------------------------

  Pro tazatele:

  Žádný FO neexistuje. Pokud jste uhradil nějaké částky na takový neznámý a neurčitý účel, je to Váš problém. Jste to pouze Vy sám, kdo nyní musí tvrdit a prokazovat, že se příjemce peněz na Váš úkor bezdůvodně obohatil. Jak to ale prokážete, pokud jste od počátku hradil dobrovolně bez důvodu?

  Pokud snad máte na mysli zálohy na správu domu podle § 15 odst. 2 ZOVB, ty je možno vlastníkům předepsat jedině na budoucí nutné náklady. Tedy za situace, kdy je přesně znám účel záloh a čas jejich použití:

  • jestliže shromáždění schválilo tříčtvrtinovou většinou všech konkrétní dlouhodobý plán oprav,
  • jsou známy termíny a předběžné ceny,
  • existuje finanční plán SVJ, ze kterého je patrné, že zálohy jsou nutné právě v té výši a právě v tu dobu, kdy se mají vybírat.

  Celkově se toto nazývá Reserve Study, český přiléhavý výraz dosud nikdo nenavrhl. Pokud jste ale něco hradil naslepo, bez konkrétního určení, bez existence těchto dokumentů, pak nemáte právo na vrácení záloh, dokud samo SVJ neprohlásí, že ty peníze nebude nikdy v budoucnu potřebovat.

  Hrazením na neurčitý účel jste se sám dostal do procesně nevýhodného postavení. SVJ ani správce nejsou povinni nic prokazovat, protože jste vše hradil dobrovolně. Každý soud z toho dovodí, že jste znal důvod plateb a byl jste s tím srozuměn. Povinnost prokazovat, že důvod úhrady odpadl, máte dnes pouze Vy sám.

  Jedině pokud toto prokážete, jde o bezdůvodné obohacení SVJ a vznikne Vám nárok na vrácení částek, u kterých odpadl důvod k úhradě. Nárok na vrácení částek z bezdůvodného obohacení plyne ze zákona; hlasování v SVJ o této věci je bezvýznamné.

  lake

  Vložil levape, 10. Únor 2014 - 9:54

  Lake,tvrdíte že „Žádný FO neexistuje. Pokud jste uhradil nějaké částky na takový neznámý a neurčitý účel, je to Váš problém“. SVJ před 12 lety na své první schůzi přijímalo stanovy zpracované správcem na základě prohlášení vlastníka. V těchto stanovách je černé na bílém, že přispíváme do FO. Za 12 let to nikomu nevadilo. Ptám se tedy co teď, když podle Vás již 12 let platíme na neznámý a neurčitý účel. Prosím o slušnou a realizovatelnou odpověď.

  Vložil bublina (bez ověření), 12. Únor 2014 - 9:12

  Název FO oprav v účetnictví již neexistuje.- S novou účtovou osnovou je nyní v účtové osnově Dlouhodobá záloha na opravy, které se v běžné řeči nadále říká „FO“. Takže pan LAKE má opět pravdu.

  Vložil Sherlock (bez ověření), 13. Únor 2014 - 11:55

  To píšete nějaké zmatky. Název Dlouhodobá záloha na opravy Směrná účtová osnova podle přílohy č.3 Vyhlášky č.504/2002 neobsahuje. Směrná účtová vyhláška neurčuje názvy účtů, nýbrž názvy účtových skupin a účtových tříd. Počet účtů a jejich názvy v rámci účtové skupiny si může zvolit každá SVJ libovolně.

  V úvahu připadá účtová skupina 95 – Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky na kterou můžete o dlohodobých zálohách účtovat přímo, nebo si účtovou skupinu rozdělit na účty, které si pojmenujete názvem podle Vašich představ a potřeb a na ně pak budete účtovat. Jestli si účty pojmenujete např. Dlohodobé zálohy na správu nebo Dlohodobé zálohy na opravy nebo Dlohodobé zálohy – Fond odměn nebo vymyslíte jiné názvy je Vaše věc. Důležité je, abyste o dlouhodobých závazcích účtovali na účty, které budou zahrnuty v účtové skupině 95 – Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky.

  Vložil lili95, 12. Únor 2014 - 23:51

  Správce vede účetnictví našeho SVJ nějakým způsobem. Kde, na jakém účtu bych našla právě závazek SVJ z mých záloh na správu za r. 2012, 2013? Já je vidím pouze na účtu 955 a zde je zřejmě uváděn jen předpis záloh. Na účtu 378–10 jsou úhrady za užívání bytu, tj. správa i služby dohromady, ale kde je pouze závazek SVJ ze záloh na správu? Můžete mi poradit?Děkuji

  Vložil lake, 10. Únor 2014 - 10:56

  Levape, přečtěte si mé odpovědi tazateli.

  lake

  Vložil Zdeněk - reakce (bez ověření), 10. Únor 2014 - 1:15

  Díky za objasnění. Ještě mě tedy zajímá, když píšete, že je hradím dobrovolně, lze hradit přestat? Ve stanovách je samozřejmě uvedena povinnost zálohy hradit, ale také, že o jejich vyúčtování má 1× ročně rozhodovat shromáždění, což se neděje (vím, naše chyba…). Lze tedy toto vyúčtování provést zpětně třeba i několik let? A bude-li v reserve study (dočetl jsem se, že není ze zákona povinná) uvedená určitá částka, je možné požadovat zpět to, co bylo uhrazeno „nad rámec“ tohoto? Omlouvám se za možné opakování a omílání jednoho, jen bych rád znal všechny možnosti. Děkuji

  Vložil Neználek' (bez ověření), 12. Únor 2014 - 2:33

  …odůvodněno asi 6ti záměry pro období 2012–2013, z nichž se uskutečnil pouze jeden

  • dožadujete se vrácení alikvótní části z 83% prostředků na účel, na který NEBYLY použity. OK.

  …Lze tedy toto vyúčtování provést zpětně třeba i několik let? …

  • je ale nutno nemotat dohromady hrazení záloh“ (§15/2) a povinnost „…přispívat na …nesou náklady … podle …“ (§15/1). V §15/2 je jasně uvedeno za jakým účelem a jak vysoké zálohy se mohou vybírat.
  • „důkazní břemeno“ …dle §495 ObčZ: „Věřitel je však povinen prokázat důvod závazku, …“.
   Důvod je možné prokázat jedině usnesením (důvod závazku) a účetnictvím (plnění závazku)
  Chcete-li pokračovat, musíte nejprve „vidět účetnictví“. Musíte tvrdit, že záloha na budoucí období musí být souladná se zákonem vymezeným účelem výběru (§15/2 ZoVB) a že věřitel po výzvě musí prokázat (§495 zákona č. 40/1964 Sb.), že věřitelem vymáhaná záloha je tou zákonnou zálohou dle §15/2 ZoVB kterou jedinou (nesmluvní) jste povinen přispívat „…na náklady spojené se správou domu a pozemku…“.
  Teprve až rozklíčujete kolik záloh je ve Vašem „FO“ Vašich, teprve pak budete umět rozlišit jaká tvrzení o Vašich „povinnostech vůči SVJ“ jsou pravdivá a musíte jich dostát, a co je jen kňučení výborových ratlíků

  Neználek'

  Vložil lake, 10. Únor 2014 - 2:06

  Pokud něco hradíte, znamená to, že souhlasíte s výší i s určením částky. Přestanete-li hradit k čemu jste se dobrovolně zavázal, může to být na Vás vymáháno i soudně.

  • U krátkodobé zálohy samozřejmě musí nastat vyúčtování a vypořádání po jednom roce. To plyne z doby použití krátkodobé zálohy. Nedojde-li k vyúčtování ve sjednané lhůtě, můžete požadovat na příjemci zálohy vypořádání a tedy vrácení celé částky.
  • Na vyúčtování dlouhodobých záloh máte samozřejmě nárok – ovšem NOZ nestanoví aby se tak stalo každoročně. Může to být „podle potřeby“. Například za 25 let, až budou vybrané zálohy skutečně použity. Pak jistě dojde k jejich vyúčtování a následnému vypořádání.

  Nevím, co byste chtěl požadovat „nad rámec“. Nad rámec čeho? Něco jste DOBROVOLNĚ uhradil, takže jste bez výhrad souhlasil s celkovou výší částky. O jakém „rámci“ tedy píšete? Jak prokážete co je ten „rámec“? Prokázal jste nepochybně (přímo Vaší platbou), že bez výhrad souhlasíte s výší předepsané částky i s jejím určením. Mezi Vámi a SVJ nebylo v tom žádného sporu.

  Pokud chcete teď dodatečně začít prokazovat že je to nějak jinak a že odpadl důvod pro který jste zálohu hradil – prosím, prokažte to.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 12. Únor 2014 - 2:36

  …O jakém „rámci“ tedy píšete? Jak prokážete co je ten „rámec“? Prokázal jste nepochybně (přímo Vaší platbou), že bez výhrad souhlasíte s výší předepsané částky…

  1. tazatel se netvrdí chybnost výše hrazených záloh ale nesoulad použití.
  2. tazatel dožaduje vrácení alikvótní části z 83% záloh na účel, na který nebyly použity.
  3. fabulací lze označit bludy spočívající obracení pozornosti
   • pouze na výši schválených záloh,
   • pouze na formalismus schválení,

   ale nikoliv na účel !!

  …Pokud chcete teď dodatečně začít prokazovat že je to nějak jinak a že odpadl důvod pro který jste zálohu hradil – prosím, prokažte to…

  • cit. „…odůvodněno asi 6ti záměry pro období 2012–2013, z nichž se uskutečnil pouze jeden“. Při použití §4/1 NOZ, lze dovodit co je „rámec“ a co „nad rámec“.
   Všechny zálohy uhrazené ale nepoužité na „záměry pro období 2012–2013“ – 83% – jsou nyní zálohami „nad rámec“.

  …tomu jinak (např. že odpadl důvod, pro který byla záloha skládána)…

  • cit. „…odůvodněno asi 6ti záměry pro období 2012–2013, z nichž se uskutečnil pouze jeden“. Z uvedeného je zcela jednoduše vyvoditelné, že důvod nejen odpadl a také, že alikvótní část na nezrealizovaný účel může být žádána zpět. Zkuste prokázat, že toto není „dostatečný důkaz“ a že by u soudu neobstál, Vy experte.
  • Výbor nikomu nic prokazovat nemusí“. JJ. Tazatel zase nemusí hradit zálohy na správu neodpovídající účelu dle §15/2 nebo hradit příspěvky neprokázané na účel dle §15/1.

  Neználek'

  Vložil lake, 12. Únor 2014 - 5:37

  Pane Neználku, jistě umíte číst. Takže si znovu přečtěte co nám sdělil tazatel:
  … Též se domnívám (pro jistotu ale budu muset prostudovat konkrétní zápis ze shromáždění), že …
  … bylo řečeno, že dlouhodobá záloha se navyšuje pouze právě pro ono období, …
  … V tom případě předpokládám, že …

  Tazatel tedy neví co bylo odhlasováno na shromáždění, nemá ani zápis, pamatuje si jen co bylo řečeno (ale v zápisu to nemusí být), a něco pouze předpokládá bez důvodu. Odpověděl jsem mu tedy naprosto korektně a zdůraznil, že musí své nynější dohady a domněnky napřed bezpečně prokázat:

  „Jste to pouze Vy sám, kdo nyní musí tvrdit a prokazovat, že se příjemce peněz na Váš úkor bezdůvodně obohatil. (…)
  Povinnost prokazovat, že důvod úhrady odpadl, máte dnes pouze Vy sám.
  Jedině pokud toto prokážete, jde o bezdůvodné obohacení SVJ a vznikne Vám nárok na vrácení částek, u kterých odpadl důvod k úhradě.“

  Neználku, buďte tak laskav: chyby druhých diskutujících hledejte jen tam, kde nějaké jsou.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 13. Únor 2014 - 9:58

  …Pane Neználku, jistě umíte číst. Takže si znovu přečtěte …

  …Odpověděl jsem mu tedy naprosto korektně a zdůraznil, že musí své nynější dohady a domněnky…

  1. na příspěvek s Vašimi citáty jste nereagoval, takže jimi se ohánět je hloupé i kdyby byly pravdivé.
  2. tvrdil jste tazateli, že nechápete co je „nad rámec“. Už to chápete nebo ještě pořád ne?
  3. znovu opakuji: „tazatel se netvrdí chybnost výše hrazených záloh ale nesoulad použití“. Nesoulad jistě prokáže z faktur a dodacích listů, které mu je SVJ na žádost a před hořkým svým koncem nakonec bude muset předložit. Tazatel to tvrdí slovy: „…z nichž se uskutečnil pouze jeden…“.
  4. je mimo mísu upozorňovat na peripetie postupů pro bezdůvodné obohacení (cit. „…pouze Vy sám, kdo nyní musí tvrdit a prokazovat, že se příjemce peněz na Váš úkor bezdůvodně obohatil…“)
   To prostě není správný postup vedoucí k tomu, aby bylo v Trautenberkově „po právu“.
   Právem je znění-§15, nikoliv fabulace vedoucí do právní bažiny.
   zvlášť je taková argumentace „vtipná“, pokud Vy sám tady (v jiných přísvěcích) dokola omíláte, že bývalý vlastník by si měl i nadále kontrolovat zda byla jeho dlouhodobá záloha nakonec použita za usneseným účelem dlouho let poté co již není členem SVJ ve kterém byt prodal a nemá žádnou možnost to zjistit. Jen ví a byl informován mstivými členy SVJ že od účelu bylo upuštěno a peníze se použily na výlet na Bahamy
   Tazatel je ve skoro shodné situaci, jen s tím rozdílem, že byt neprodal ale jako vlastník žádá totéž: nazpět alikvótní část z 83% které nebyly použity na vybíraný a usnesený účel, Vy experte.

  …chyby druhých diskutujících hledejte jen tam, kde nějaké jsou…

  • já spíše než že Vás opravuji, Jiné o chybnosti Vašeho směrování poučuji

  Neználek'

  PS: Nemohl držet merita vlákna resp. dotazu tazatele namísto ješitného oprašování Vašich větiček na kterých podle Vašeho názoru ulpěly jedovaté neználkovic sliny, že?

  Vložil Zdeněk - reakce (bez ověření), 10. Únor 2014 - 22:51

  Nad rámec myšleno: RS uvádá cenu např. 20 Kč/m2 jako dlouhodobou zálohu. Odhlasováno zvýšení o 5Kč/m2, s tím, že budou provedeny práce v určitém období, ve kterém provedeny nebyly. Tím, že nebyly provedeny se stále (a možná naivně) domnívám, že odpadl onen důvod – ale důvod onoho navýšení záloh o 5Kč/m2, ne platby celé zálohy. Též se domnívám (pro jistotu ale budu muset prostudovat konkrétní zápis ze shromáždění), že bylo řečeno, že dlouhodobá záloha se navyšuje pouze právě pro ono období, tzn. do konce roku 2013, kdy měly být provedny práce na domě. V tom případě předpokládám, že je možné se bránit, aby byla částka opět snížena na původní před zvýšením v r. 2011. Vyúčtování dlouhodobých záloh jedenkrát ročně máme prozatím uvedeno ve stanovách.

  Vložil § (bez ověření), 10. Únor 2014 - 21:29

  Platba provedená v minulosti, resp. pravidelné platby provedené v minulosti, pochopitelně bez dalšího nezakládá, resp. nezakládají, povinnost hradit jakoukoli platbu, resp. jakékoli platby, v budoucnu.

  Jedná se o další Lakův právní blud.

  §

  Vložil lake, 11. Únor 2014 - 13:39

  Pane §,
  Vy zde plácáte bludy, které jste si sám vymyslel. Nenapsal jsem ani slovo o „hrazení jakékoliv platby v budoucnu“. Zde se diskutuje pouze o hrazení řádně odsouhlasených záloh na správu domu podle § 15 odst. 2 ZoVB. Přečtěte si úvodní příspěvek a nefantazírujte.

  A je zřejmé, že netušíte o čem je řeč. Tazatel souhlasil s úhradou záloh, a to konkludentně – tím, že začal zálohy skládat. Tím, že poslušně hradí zálohy v požadované výši, potvrzuje každý měsíc, že mezi ním a SVJ došlo k ujednání o době, rozsahu a obsahu budoucího plnění. Cituji z rozsudku Nejvyššího soudu 33 Cdo 1079/99:

  Podle ust. § 498 obč. zák., (…) platí, že na to, co bylo dáno před uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí se jako na zálohu. Znamená to, že pokud před uzavřením smlouvy poskytne jedna strana něco, co má být předmětem jejího budoucího závazku ze smlouvy, je stanovena vyvratitelná domněnka, že v pochybnostech se plnění poskytnuté mezi účastníky před uzavřením smlouvy, ze které má závazek k plnění teprve vzniknout, považuje za zálohu, tj. za splátku na smluvené budoucí plnění.

  Takže je zde smluvené budoucí plnění. Chce-li pan Zdenek tuto zákonnou domněnku vyvrátit, musí nyní on sám tvrdit a prokazovat, že je tomu jinak (např. že odpadl důvod, pro který byla záloha skládána). Důkazní břemeno nyní leží pouze na něm, Vy experte. Výbor nikomu nic prokazovat nemusí.

  40/1964 Sb. § 497
  Každý z účastníků si může vymínit odstoupení od smlouvy a sjednat pro ten případ odstupné. Kdo smlouvu splní alespoň zčásti (…), nemůže již od smlouvy odstoupit (…).

  Takže kdo dobrovolně začal plnit (skládat zálohy), je na tom stejně, jako kdyby podepsal písemnou smlouvu. Plnění z uzavřené smlouvy je možno vymáhat soudně, samozřejmě že i kdykoliv v budoucnu.

  Pane §, buďte tak laskav: pište jen o věcech, o kterých něco víte.

  lake

  Vložil Mrzout, 9. Únor 2014 - 23:37

  Zdravím, domnívám se, že v tomto případě o nějakém obohacení nemůže být řeč. To by ty příspěvky musely končit na jiném účtu než SVJ a v tom případě je nasnadě to kvalifikovat trochu jinak.

  Vložil Zdeněk-reakce (bez ověření), 10. Únor 2014 - 0:56

  Bezdůvodné obohacení bylo myšleno ve smyslu – odhlasovalo se zvýšení dlouhodobých záloh, řekněme o 3 kč za m2 měsíčně s odůvodněním, že za období do konce roku 2013 budou povedeny určité práce, kvůli kterým se zálohy navyšují. Tyto práce provedeny nebyly a tím odpadl ten účel navýšení, pokud se nemýlím.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".