aktivní legitimace SVJ k podání žaloby - dluh za služby a příspěvky do fondu oprav

Vložil lucy0004, 8. Červen 2015 - 13:20 ::

Dobrý den,

prosím, mám dotaz, jak je to (s ohledem na úpravu od 1.1.2014) s vymáháním dluhů členů SVJ.

Vlastník bytu má za rok 2014 a 2015 dluhy za služby (za zálohy, resp. dle vyúčtování) a za příspěvek do fondu oprav.

Vyúčtování pro SVJ provádí (včetně upomínek atd.) správce majetku – firma.

Dlužník i přes upomínky správce majetku neuhradil dluh a chceme jej tedy žalovat.

Dotaz tedy zní – kdo podá žalobu? SVJ (tj. SVJ jako subjekt nebo nějaký jeho orgán) nebo správce majetku – firma, která pro SVJ řeší vyúčtování?

Předem moc děkuji za odpovědi,

L.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jirkaaa (bez ověření), 9. Červen 2015 - 9:13

  Dobrý den lucy0004,

  Řekl bych, že jste vznesla docela (alespoň pro mne) srozumitelnou otázku a jako vždy jste se zde dočkala spousty komentářů, které ale z větší části neodpovídají na Vaši otázku. Tak se o to pokusím já a jednoduše. Správce může upomínat dlužníka SVJ. Upomíná ho samozřejmě jménem SVJ. Pokud dlužník nereaguje, pošlete mu předžalobní upomínku. Pokud ani na tuto nebude reagovat, podejte k příslušnému soudu žalobu na vydání elektronického platebního rozkazu. Dlužné platby v žalobě pojmenujte jako plnění spojená s užíváním bytu (služby) a zálohy na správu domu a pozemku (fond oprav). My je v žalobách nazýváme fond oprav a soud s tím nemá problém. Žalobcem je SVJ, které žalobu podává, ale můžete zplnomocnit jinou fyzickou osobu. Nově právnická osoba nemůže zplnomocnit k zastupování právnickou osobu. Na to pozor! K žalobě je nutné doložit přílohy prokazující oprávněnost žaloby. To jest vše.

  Vložil Zdenek 22, 8. Červen 2015 - 13:39

  Nazývejte „příspěvky do fondu oprav“ zálohami na dlouhodobé výdaje. Vyhnete se problémům u soudu a nerudným komentářům.

  Aktivní legitimaci k podání žaloby na vymáhání dluhů členů společenství má SVJ, za které jedná její statutární orgán (obvykle výbor). SVJ může také pověřit svého správce k podání žaloby, který potom bude SVJ zastupovat.

  Vložil lake, 8. Červen 2015 - 13:29

  Pochybuji, že by mohl vzniknout nějaký dluh do fondu oprav. Neexistuje povinnost vlastníka jednotky skládat jakoukoliv částku do „fondu oprav“. Vyjadřujte se laskavě v souladu se zákonem, ať víme, co máte na mysli.

  Správcem majetku není v žádném případě jakási „firma“. Správem společných částí domu a pozemku ze zákona je SVJ – právnická osoba. Jste zjevně naprosto zmatena.

  Onen tajemný „správce majetku“ není s vlastníkem jednotky v žádném právním vztahu. Není tedy oprávněn po vlastníkovi cokoliv vymáhat vlastním jménem.

  Údajná pohledávka je nežalovatelná, leda že by SVJ prokázalo, že ve stanovách je uložena vlastníkům jednotek povinnost hradit přímo k rukám „správce majetku“ a že onen „správce majetku“ jedná ve věci správy domu jako zástupce SVJ.

  lake

  Vložil Petr, 9. Červen 2015 - 8:42

  Na théma aktivní a pasivní legitimace již zde nějaká vlákna jsou.

  http://www.portalsvj.cz/…niho-rozkazu

  Podle mne může správní firma upomínat dlužníka na základě smlouvy s SVJ, kde tato povinnost správní firmy je zakotvena.

  Na théma právní legitimace jsem našel na internetu např. toto

  http://www.judikaty.info/…-legitimace/

  K fondu oprav dodávám, že žalobu na „fond oprav“ by soud měl podle mne odmítnout, protože takový pojem stanovy a NOZ (ani ZoVB) neznají.

  Před žalobou je vhodné podat předžalobní výzvu dle OSŘ kvůli vymáhání příslušenství, takže je zbytečné hrozit hned žalobou.

  Ing. Klainová tady již vysvětlovala, co vlastně správně účetně znamená „fond oprav“, takže nevím, proč tento výraz tazatelé používají. Poznámky vůči Lakemu jsou zbytečné.

  Vložil lucy0004, 8. Červen 2015 - 13:38

  Dobrý den,

  trochu mě zaskočila Vaše dikce. Ano, jsem zmatena a proto jsem tu a ptám se Vás zkušených, kteří znají terminologii zákona a jak postupovat…

  příspěvkem do fondu oprav je míněn příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku, jehož placení a výše byla odsouhlasena orgány SVJ.

  Nechápu, co je myšleno tím, že pohledávka je nežalovatelná? To mám brát tak, že SVJ nemůže podat žalobu na úhradu záloh za služby, resp, na nedoplatek za vyúčtování za loňský rok a za neuhrazené „příspěvky“?

  Co se týká „správce majetku“, tak se jedná o firmu, se kterou má SVJ uzavřenou smlouvu na činnosti týkající se správy.

  Kdo tedy bude, prosím, žalovat? – předpokládám, že SVJ, i když existuje ta smlouva se „správcem“.

  Děkuji za odpověď, L.

  Vložil lake, 8. Červen 2015 - 14:05

  Lucy,

  SVJ jako věřitel nikdy nevymáhalo dlužnou částku? Tak co chce tedy žalovat? Píšete, že vlastník jednotky nedostal výzvu k úhradě od věřitele – SVJ, nýbrž dostal nějaký papír od úplně jiné osoby, se kterou není v právním vztahu. Tak jste to napsala. Proč by měl té cizí osobě cokoliv platit? Má k tomu snad nějaký právní důvod? Ten byste musela znát Vy.

  Že SVJ má smlouvu s oním „správcem majetku“ je bezvýznamné. Ta smlouva zavazuje pouze SVJ a onoho „správce majetku“. Snad rozumíte: jestliže někomu dlužíte, hradíte pouze jemu a na jeho výzvu. Můžete ignorovat pokusy jiných osob zkasírovat Vás namísto věřitele. Samozřejmě situace se mění, pokud ten vymahač prokáže své oprávnění a sdělí Vám, že jedná jako zástupce věřitele.

  Takže žalovat by SVJ mohlo, ale bude muset soudu tvrdit a prokazovat, že u dlužníka uplatnilo svůj nárok a že dlužník je v prodlení. Je SVJ schopno toto prokázat? Je onen „správce majetku“ zástupcem SVJ v těchto věcech a vymáhá oprávněně pohledávky SVJ za SVJ? Je o tom něco uvedeno v oné smlouvě?

  lake

  Vložil lucy0004, 8. Červen 2015 - 14:15

  V minulosti nikdy nedošlo nic tak daleko, aby musel být dluh žalován. vyúčtování a upomínky zasílá vlastníkům bytů vždy tento „správce“, se kterým má SVJ uzavřenou mandátní smlouvu (dle staré úpravy), kde má mj. za povinnost provádět vyúčtování a zasílat jej vlastíkům, vést evidenci pohledávek a dluhů atd., nicméně povinnost „vymáhat dluhy soudní cestou“ nebo něco takového tam výslovně není. proto bych se také přikláněla k tomu, aby dluhy žalovalo přímo svj )otázka ještě je, zda SVJ zastoupené osobami jednající za SVJ nebo přímo výborem SVJ?)

  V prvé řadě teď chceme odeslat předžalobní upomínku – právě odesílanou už tím subjektem, který pak bude žalobce v žalobě (tzn. bude odesílat SVJ?).

  děkuji, L

  Vložil lake, 8. Červen 2015 - 15:44

  Vlastník jednotky je samozřejmě v právním vztahu pouze se SVJ. Tím je dáno, kdo by mohl vymáhat. Ovšem pokud vlastník neobdržel od SVJ žádnou výzvu k úhradě, není zatím co vymáhat.

  Na nedostatky v práci SVJ se většinou dojde právě při těchto příležitostech, kdy SVJ má prokázat svůj nárok, avšak ocitne se v důkazní nouzi. Ten „správce majetku“ tedy nezastupuje SVJ a nikdy SVJ nezastupoval. Pouze zasílá vyúčtování, ale není oprávněn vlastním jménem nic vymáhat. Nikdy se SVJ nesjednal smlouvu o zastupování při vymáhání nedoplatků.

  Jakékoliv jeho předpisy, upomínky či výzvy mohly být tedy adresátem klidně ignorovány a házeny do koše jako nevyžádaná pošta. Prostě SVJ musí vlastníkovi jednotky prokazatelně zaslat výzvu k úhradě, pak předžalobní upomínku a teprve pak může přistoupit k soudnímu vymáhání.

  lake

  Vložil x (bez ověření), 8. Červen 2015 - 21:37

  A nemělo by správně to vyúčtování být podepsáno někým z výboru SVJ? Pokud nejsem v žádném právním vztahu se „správcem majetku“, tak veškeré písemnosti, ať už je vypracoval kdokoli, by měly být podepsány někým z výboru SVJ – nebo se pletu?

  Vložil lake, 8. Červen 2015 - 23:37

  Pane X,

  neznám takový právní předpis, který by požadoval vyúčtování služeb s podpisem, či s razítkem, či s otiskem palce. Mělo by ale být z dokumentu zřejmé, že jde o vyúčtování či výzvu k úhradě od poskytovatele služeb. Zákon č. 67/2013 Sb. hovoří jednoznačně o tom s kým je příjemce služeb v právním vztahu a od koho má dostat své vyúčtování:

  67/2013 Sb. § 7
  (1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
  (2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
  (3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

  Není žádný problém, jestliže si SVJ nechává zpracovat vyúčtování od jiné osoby. Ale na vyúčtování by mělo být uvedeno, že jde o vyúčtování a výzvu k úhradě nedoplatku od poskytovatele služeb, tedy od SVJ. Nebo má být uvedeno, že autor dokumentu jedná jako zástupce SVJ.

  Proto jsem se ptal tazatelky, zda ve stanovách mají schválená nějaká pravidla pro vyúčtování.

  Řekněme, že stanovy uvádějí, že ve všech věcech spojených s rozúčtováním a vyúčtováním služeb jedná za SVJ společnost Bytospráva s.r.o.. Pak je to jasné: každý vlastník jednotky je povinen se podle toho zařídit a vyúčtování přímo od Bytosprávy je pro něj závazné. Při soudním vymáhání použije SVJ stanovy jako důkaz.

  lake

  Vložil lucy0004, 9. Červen 2015 - 8:31

  Děkuji Vám za odpovědi. L

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 9. Červen 2015 - 0:54

  Fakt,lake, dobrý. A dostaneme na konci semestru nějaký glejt? Třeba: lake Vás pasuje na oposuma? Dobrej vtip,né? Jo, velebnosti. S čím kdo zachází........

  Vložil Amadeus (bez ověření), 10. Červen 2015 - 13:36

  Pane člene, zatím jsem na tomto webu neshledal Vaše názory na takové úrovni, jako má pan lake. Nic Vám nebrání, abyste tento web vynechal a vyhledával další weby. Važme si obecně člověka, který něco zná a umí. Dle Vašeho vyjádření je vidět, že vysoké vzdělání nemáte. Proto nechejte hovořit ty, kteří je mají a své znalosti prezentují zdarma pro širokou veřejnost.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 10. Červen 2015 - 19:45

  Promiň, ale jsi (radši pomlčím) a to velký, korunovaný. Nemusím mít titul a lesklé sako (viz Pavel), abych poznal, že si z nás dělá lake doslova a do písmene „pr-el“. Věř, nevěř. Je to tak. Bohužel, lake ti to nepotvrdí, protože je srab.

  Vložil Amadeus (bez ověření), 10. Červen 2015 - 20:05

  Pane člene, mám titul i lesklé sako. Nicméně si myslím, že Vás nic neopravňuje mi říkat, že jsem korunovaný. U jiných Vám vadí projevy neslušnosti, ale Vy si je srovnáte do tří řádků. Je mi líto.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 10. Červen 2015 - 20:28

  V jednoduchosti je krása. Co jsem řek, to neodřeknu. Nejen ty, ale všichni jsou korunovaný, kdo skáče lakovi na lep. Ahojky.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 10. Červen 2015 - 14:09

  Já mu to neberu. A uznávám, že zná víc,než já. Ale nesmí záměrně kecat. To se pak přestanu kontrolovat. Ahojky.

  Vložil Vlastiks, 10. Červen 2015 - 16:11

  PO – … aby ses nepo… Když se nekontroluješ tak si raději odskoč někam jinam, na nějaký jiný web. Naděluji Ti ŠRAPNEL (dle Járy da Cimrmana)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".