Vložil lake, 11. Červen 2014 - 19:01

Pan JUDr. Cellar napsal: „NOZ v § 3080 v bodě 60. zrušil ZoVB. Ten tedy již není součástí platného práva a nelze se podle něj nadále řídit.“

Toto je nepravdivé tvrzení. Pouhé zrušení právní úpravy do budoucna neznamená samo o sobě nic z toho, co se nesprávně domnívá pan Cellar. Naopak podle § 3028 NOZ platí kogentně, že na vlastnické i jiné právní vztahy, vzniklé před účinností NOZ, se i nadále použije dosavadní právní úprava. Tou je nepochybně zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a z něj odvozené stanovy SVJ(2000).
-------------------------------------------------------------

Pan JUDr. Cellar napsal: „Pokud by zákonodárce chtěl zachovat možnost využití (alespoň částečně) předchozí právní úpravy, mohl tak učinit způsobem, jakým se stalo např. v § 777 odst. 4 ZOK.“

Toto je zmatečné tvrzení. Panu Cellarovi jsem již doporučil prostudovat závěry Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě (a dal jsem mu k tomu odkaz na judikáty Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96, I. ÚS 344/04). Zde jen krátce zopakuji, že Ústavní soud odmítl možnost zavést nepravou retroaktivitu právního předpisu pouhým opomenutím zákonodárce či pouhým mlčením zákona. Snaha pana Cellara „doplnit“ díru v zákoně extenzivním výkladem per analogiam je tedy protiústavní.

V právu platí naopak zásada „in dubio pro reo“. To v tomto případě znamená, že pokud zákonodárce neuložil výslovně povinnost právnické osobě SVJ(2000), aby se změnila a přijala právní úpravu platnou pro jinou právnickou osobu, pak platí, že SVJ(2000) takovou povinnost nemá. Zkrátka – jestliže něco v NOZ chybí, neznamená to uložení povinnosti. Naopak: smůlu má nepečlivý zákonodárce a zapomnětlivý stát.

Panu JUDr. Cellarovi bych v této souvislosti navrhl jako povinnou četbu Listinu základních práv a svobod. Jistě mu to objasní základní právní východiska mé argumentace:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

-------------------------------------------------------------

Pan JUDr. Cellar napsal: „Snad se shodneme alespoň v názoru, že SVJ jsou povinna, stejně jako jiné právnické osoby, přizpůsobit své názvy požadavkům NOZ.“

Nikoliv, v tomto se určitě neshodneme. Takový požadavek by byl zjevně protiústavní. Nemá totiž oporu v platném právu. Už jsem připomenul, že SVJ(2000) je právnickou osobou „upravenou tímto zákonem“ pouze pokud se týká obecných ustanovení NOZ o právnických odsobách (od § 118). NOZ neukládá právnické osobě SVJ(2000) žádnou povinnost ohledně bytového spoluvlastnictví, takže ani povinnost změnit název. Pokud se pan Cellar domnívá opak – ať cituje právní předpis. Vzhledem k tomu, že platí Ústava a nálezy Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě, je zbytečné snažit se dovodit z absence právní úpravy v NOZ nějakou (v zákoně neuvedenou) povinnost.
-------------------------------------------------------------

Pane Cellare, dovolím si Vám na závěr připomenout jednoduchou otázku, kterou jsem položil v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…arske-komory#…:
Ve kterém ustanovení NOZ je tímto zákonem upravena právnická osoba SVJ(2000) ve smyslu § 3041 NOZ?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.