požární směrnice, platnost

Vložil Novotný Jaroslav (bez ověření), 2. Duben 2021 - 9:38 ::

Dobrý den, chci se zeptat:

 • jsme SVJ vzniklé v roce 2018
 • mám požární směrnice /jeden list/ z roku 2014
 • dům 13-ti podlažní+sklepy
 • musíme mít nové požární směrnice, musí se směrnice aktualizovat a jak často
 • musíme mít evakuační řád?

Děkuji.

Novotný Jaroslav

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 15:31

  Pane Novotný, v případě, že byste měl zájem o podrobnější informace ohledně zajištění požární ochrany při činnosti SVJ (mohou být provozovány činnosti ve všech třech kategoriích požárního nebezpečí), můžete se podívat na tuto stránku:

  http://bozppo-neu.cz/…

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 3. Duben 2021 - 9:05

  Na http://bozppo-neu.cz/… správně píšete: „Vzhledem k tomu, že jeho [SVJ] činností je zajišťování správy domu a pozemku, plnění povinností na úseku PO se vztahuje na všechny prostory, v kterých tuto činnost provádějí, tedy ve všech prostorech, v kterých zajišťují správu.“

  Zbáývá tedy upřesnit, o jaké prostory („v nichž SVJ zajišťuje správu“) se jedná (Zcela správně nepíšete nic o prostorech, jejichž správu SVJ zajišťuje.)

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 19:00

  Pane Neugebauere,

  odkud, prosím, soudíte, že za požární bezpečnost domu není odpovědný vlastník domu, ale správce domu?

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 19:15

  Podle občanského zákoníku je SVJ právnickou osobou. V důsledku toho se na něj vztahují povinnosti stanovené právnickým osobám zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Ty jsou rozvedeny v prováděcích předpisech, a to ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  SVJ, jako každá jiná právnická osoba, je povinno zabezpečit plnění povinností vyplývajících pro něj z výše uvedených právních předpisů nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku PO a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky. Vzhledem k tomu, že jeho činností je zajišťování správy domu a pozemku, plnění povinností na úseku PO se vztahuje na všechny prostory, v kterých tuto činnost provádějí, tedy ve všech prostorech, v kterých zajišťují správu.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2021 - 20:36

  Pravda je poněkud jiná než zde píše pan Neugebauer. Tuto pravdu ovšem hasiči velmi neradi slyší (později vysvětlím proč). Klíčové ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. zní:

  § 2 Obecná ustanovení

  (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 

  Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. 

  Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. 

  Z uvedeného plyne, že v některých bytových domech není ze zákona odpovědnou osobou SVJ, jak se nám hasiči snaží opakovaně namluvit. Odpovědnou osobou je v tom případě vlastník domu, tedy všichni vlastníci jednotek.

  Je tomu tak proto, že ve většině bytových domů se najde mezi uživateli bytů alespoň jedna podnikající fyzická osoba, která nemá provozovnu jinde. Případně jsou v domě sídla právnických osob. V takovém případě platí podle § 2 odst. 2 zákona, že odpovědnou osobou je vlastník domu.

  Naprosto shodná situace nastane, je-li v domě společná garáž. Jakmile v ní pravidelně parkuje auto které je ve vlastnictví právnicke osoby, nebo auto zařazené do majetku podnikající fyzické osoby, nastává stav předvídaný v § 2 odst. 2 věta třetí zákona – a SVJ není osobou odpovědnou.

  Ono to auto ani nemusí být ve vlastnictví některého vlastníka jednotky; postačí že je užíváno kteroukoliv právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou k provozování jeji činnosti. A může být samozřejmě i na leasing „na firmu“. Stačí i jen jedno jediné takové auto v celé garáži, a už i to znamená, že se musí použít § 2 odst. 2 věta třetí zákona. Že mám pravdu, pane Neugebauere?


  Upozorňuji na zákonnou možnost sjednat smlouvu, která určuje osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany. Podívejte se do stanov vašeho SVJ. Pokud je tam uvedeno SVJ jako odpovědná osoba, pak to platí a smluvní odpovědnost za požární bezpečnost domu má SVJ. Pokud stanovy nic takového neobsahují, pak hasiči mají smolíka: na SVJ nemohou nic vymoci. Pokutu by mohli udělit jedině vlastníkovi domu a vymáhat pak jednotlivé dílčí částky na všech vlastnících jednotek.

  S tím je ovšem mnoho zjišťování, papírování, doručování. Proto to hasiči nedělají. Zkoušejí vždy pokutovat SVJ a předpokládají že jim to projde.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 20:39

  Takovýto právnický guláš jsem již dlouho nečetl. Celé je to absolutní nesmysl vycházející z absolutní neznalosti problematiky. Ze zákona je vytržena jedna věta, která je použita bez souvislostí.

  Pokud provádějí hasiči kontrolu SVJ, tak nemohou uložit pokutu jednotlivým fyzickým osobám. Partnerem pro ně je SVJ, které je právním subjektem, a kterému ze zákona o požární ochraně vyplývají povinnosti.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2021 - 21:01

  Pane Neugebauere, prokažte co tvrdíte. V zákoně to obsaženo není. 

  Citoval jsem Vám celý § 2 odst. 2 zákona, takže mne nemůžete nařknout z toho, že bych snad „vytrhl“ jednu větu. To je od Vás argumentační faul a nepravdivé tvrzení.

  Citujte tedy laskavě tu část zákona. která říká něco jiného než § 2 tohoto zákona. Počkám si na Vaši odpověď. Moc by mne zajímala.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 22:42

  Vytrhl jste jednu větu, kterou jste zdůraznil a o níž jste opřel své tvrzení.

  Už asi po sto padesáte. Tak tentokrát velmi podrobně. Z toho důvodu to bude delší.

  Společenství vlastníků jednotek, které je zvláštní formou spolku, není majitelem domu, ani pozemku, na kterém dům stojí, a ze zákona nesmí podnikat. To u někoho může vést k dojmu, že se na něj zajištění úkolů požární ochrany nevztahuje. Není tomu však tak. Zajišťování některých povinností z uvedených oblastí se za určitých podmínek vztahuje i na společenství.

  Podle občanského zákoníku je SVJ PRÁVNICKOU OSOBOU založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

  Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, podrobněji upravuje činnosti týkající se správy domu a pozemku. Do těchto činností mimo jiné zahrnuje provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií, zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů.

  Zákon o požární ochraně stanovuje právnickým osobám řadu povinností v závislosti na jimi provozované činnosti. Jednotlivá kritéria pro stanovení kategorie požárního nebezpečí, jež je určující pro stanovení jednotlivých povinností, zákon uvádí v § 4. Například pro kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím je určující podzemní hromadná garáž. Tedy je-li v bytovém domě podzemní hromadná garáž, SVJ zde činnost správy domu provádí např. tím, že zde zajišťuje provoz, údržbu a opravy. Tedy SVJ, jako právnická osoba, zajišťuje provoz činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

  „Kouzlo“ všeho je v tom, že SVJ je považováno za právnickou osobu. Tedy subjekt, který může nabývat práva i povinnosti. Zákon o požární ochraně stanovuje povinnosti právnickým osobám. Je pravdou, že stanovuje povinnosti i fyzickým osobám, kterými jsou majitelé jednotlivých bytových jednotek a ideální části společných prostor. Tyto povinnosti jsou však zcela jiné. Tedy zde diskutované povinnosti se nevztahují na fyzické osoby, proto nejen je nemusí plnit, ale za jejich neplnění nemohou být ani postihovány, jak jste zde tvrdil. Hasiči zmíněné povinnosti mohou vymáhat pouze na právnické nebo fyzické podnikající osobě, nikoliv na fyzické osobě.

  Jak jsem uvedl již v úvodu, společenství vlastníků jednotek, které je zvláštní formou spolku majitelů bytových jednotek a ideální části společných prostor, vystupuje jako právní jednotka, která nabývá práva i povinnosti v oblasti v které působí (správa domu a pozemku). Za jejich plnění je odpovědna jako celek, nikoliv její jednotliví členové (ti jsou odpovědni za zajištění PO ve svých bytových jednotkách).

  Snad je to dost srozumitelné. Nyní ještě k § 2 zákon o požární ochraně.

  Paragraf 2 zákona o požární ochraně obsahuje obecné ustanovení, tzn., že se jedná o ústanovení, které je nutné vidět v souvislostech s ostatními. Vy jste se zaměřit na druhý odstavec. Budu se tedy věnovat jemu.

  „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.“ Pro SVJ z toho vyplývá, že plní povinnosti na úseku PO ve všech prostorách, která užívá k zajišťování správy domu a pozemku. Vzhledem k tomu, že tím je např. i zajišťování údržby podzemních hromadných garáží, např. jejich zpřístupněním úklidové firmě, je povinna zde plnit povinnosti na úseku PO.

  „Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.“ Toto ustanovení se uplatní např. v případě, že bude bývalá kočárkárna předělána na zasedačku, kde se budou konat schůze a jednání SVJ a zároveň bude pronajata např. sdrušení sběratelům poštovních známek, kteří se zde budou jednou týdne scházet. Bude se však vztahovat pouze na tuto místnost.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 3. Duben 2021 - 7:39

  „Pro SVJ z toho vyplývá, že plní povinnosti na úseku PO ve všech prostorách, která užívá k zajišťování správy domu a pozemku.“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 22:42)

  Pane Neugebauere,

  ano, takto to plyne ze zákona. Zbývá tedy upřesnit, o jaké prostory se jedná. Přečtěte si, prosím, nařízení vlády k bytovému spoluvlastnictví § 7–17 a napište, v jakých prostorách SVJ provozuje svou činnost (správu domu). Děkuji.

  Nápověda: Tyto prostory vůbec nemusí být ve spravovaném domě a zcela určitě nejsou ve společné garáži.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 20:37

  Justitiane,

  to je zbytečně složitá argumentace, byť správná. Jde to jednodušeji:

  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Tak praví zákon č. 133/1985 Sb. § 2 odst. 2.

  Činností SVJ je správa domu. Co je správa domu se lze dočíst v nařízení vlády k bytovému spoluvlastnictví a na stránkách externích správců. Žádnou z těchto činností SVJ neprovozuje v garáži, tím méně podzemní hromadné.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2021 - 20:55

  Pane Vlastníku domu, plně s vámi souhlasím. Dal jste jednoduchý a srozumitelný příklad. SVJ provozuje správu domu např. v kanceláři SVJ, pokud takovou kancelář v domě má přidělenu. Neužívá však ke své činnosti všechny společné části domu.

  Tvrdit že SVJ užívá celý dům k provozování činnosti je stejně absurdní jako tvrdit, že když jsem předal své auto do autoopravny, znamená to že autoopravna může můj vůz užívat k provozování své činnosti. Mechanici si budou s mým autem jezdit do práce a z práce, případně přivezou nějaký materiál, plechy, barvy a náhradní díly …

  Je to stejný nesmysl jako tvrzení že SVJ (pouhá osoba pověřená správou cizího majetku) užívá dům k provozování své činnosti.

  Navíc nesmíme zapomenout, že SVJ v rámci výkonu správy opakovaně zve do společných prostor domu různé opraváře, údržbáře výtahu, odečítače, úklidovou službu. Často jde odlouhodobé sjednané smlouvy. To všechno jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které v domě provozují svou činnost. Takže opět se nabízí závěr podle § 2 odst. 2 věta třetí.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 20:42

  Jenže ona správu v těch garážích vykonává. To však vy nepochopíte, neboť nechápete, co tou správou.

  Vložil Tlumočnice (bez ověření), 3. Duben 2021 - 7:48

  „ona správu v těch garážích vykonává“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 20:42)

  Máte německy znějící jméno, Vaši předci hovořili německy. I v češtině je rozdíl mezi vykonáváním správy v garážích (Durchführung der Verwaltung in der Garage) a vykonáváním správy garáží (Durchführung der Garagenverwal­tung).

  Vložil Justitianus, 3. Duben 2021 - 9:06

  Dobrý postřeh. Ale pan Neugebauer nejspíš nerozumí německy, když nerozumí ani česky psaným zákonům.

  Samzořejmě že existuje nebetyčný rozdíl mezi užíváním věci (ius utendi) a správou cizího majetku. Panu Neugebauerovi jsem zde dal odkaz na § 1283 zákona č. 89/2012 Sb. o užívání cizí věci, ale kdepak – ani si to nepřečetl.

  Pan Neugebauer zde vystupuje jako osoba na rozumové úrovni žáka třetí třídy, který se hádá se svými spolužáky. Do této chvíle nenapsal odpověď na dotaz, který jsem mu položil už čtyřikrát: Kde v zákoně o požární ochraně nachazí ustanovení, které by rušilo (zneplatňovalo) § 2 odst. 2 tohoto zákona.

  Namísto prostého označení § nám napsal pan Neugebauer toto:

  • Jste téměř ve všem na velkém omylu!
  • Takovýto právnický guláš jsem již dlouho nečetl.
  • Takže opět se mýlíte!
  • Celé je to absolutní nesmysl vycházející z absolutní neznalosti problematiky.
  • Takže ve svých závěrech se zásadně mýlíte.
  • Nepochopil jste podstatu
  • To však vy nepochopíte
  • Motáte všechno do hromady
  • nemáte sebemenší představu o problému
  • Srovnáváte nesrovnatelné!
  • Skutečnost je taková, jak ji popisuji.
  • To, co uvádíte vy jsou jen vaše nepřesné výploty
  • Jste demagog
  • Vaše výklady jsou nesmyslný blábol
  • Celé je to absolutní nesmysl vycházející z absolutní neznalosti problematiky

  Pan Neugebauer působí dojmem že jde o člena sekty, kterému vymyli mozek. Má v hlavě naprogramováno náboženské učení Velkého Požárníka. Jakmile má rozumně argumentovat, uchyluje se k frázím, které mu do vymytého mozku vtiskli členové vedení sekty. (On je bezmezně uctívá a nazývá je „opravdoví odborníci“).

  Jakmile má napsat něco jiného než natrénované fráze, dostává se do úzkých a reaguje nepřiměřeně – bezobsažnou slovní agresí vůči ostatním diskutujícím. K vlivu sekt na psychiku jednotlivce viz https://zdravi.euro.cz/…kultu-475008.

  • Při tom by stačilo jen označit to ustanovení zákona o požární ochraně, které – podle pana Neugebauera – ruší povinnost vlastníka, uvedenou v § 2 odst. 2 tohoto zákona (povinnost vlastníka prostor plnit povinnosti na úseku požární ochrany).
  • Nebo ať označí to ustanovení zákona, které ukládá právnické osobě SVJ převzít odpovědnost za vlastníka domu, aniž by k tomu byla napřed sjednána smlouva výslovně zmíněná v § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2021 - 21:22

  Pane Neugebauere, musím Vás vyškolit. Provádění správy cizího majetku je jiná činnost než užívání tohoto majetku ke své činnosti. Pletete si pojmy.

  • Vsadím se, že když svěříte své boty ševci, aby Vám je opravil (správa cizího majetku), nepředpokládáte, že v nich bude 14 dnů sám chodit do práce (užívání cizího majetku).
  • Když Vaše manželka zanese látku na šaty ke švadleně, nepředpokládá, že by ta švadlena užívala svěřený materiál ke své činnosti (jako ubrus, jako prostěradlo, k utírání prachu nebo k vystlání pelíšku pro jejich Azora).

  Pokud chcete argumentovat tím jaké jsou zákonné povinnosti SVJ jako správce cizího majetku, najdete to v § 22 zákona o požární ochraně. Je to tam uvedeno srozumitelně, určitě a jednoznačně.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 21:33

  Motáte všechno do hromady, čímž jen více a více dokazuje, že se v problematice neorientujete (odkaz na § 22 zákona o požární ochraně je zcela mimo mísu). Mě školí opravdoví odborníci.

  Příklady s ševcem a švadlenou jsou opět mimo mísu a jen dotvrzují, že nemáte sebemenší představu o problému. Srovnáváte nesrovnatelné!

  SVJ jako právnické osoba (viz občanský zákoník) má své povinnosti v oblasti PO. Ty musí plnit a jejich plnění je dozorováno SPD. Za jejich neplnění může být postiženo pokutou. Jednotliví majitelé bytových jednotek nejsou právnickými osobami, a proto se diskutované povinnosti na ně nevztahují, a proto ani nemohou být za ně pokutovány.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 3. Duben 2021 - 6:47

  „Mě školí opravdoví odborníci.“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 21:33)

  Může být a rád Vám to věřím. To nic nemění na tom, že jste zatím nenapsal, odkud plynou povinnosti správce nemovité věci v požární prevenci. Možná jsem něco přehlédl, ale Vámi označené § to nejsou. Pokud ty odborníky uvedete, zeptám se jich na totéž. Ptal jsem se již odborníků z Hasičského záchranného sboru České republiky na totéž, stejně jako Vy nedokázali příslušné právní ustanovení uvést ačkoli stejně jako Vy tyto povinnosti tvrdili a stejně jako Vy tvrdili, že jsou oprávněni správce nemovité věci pokutovat.

  SVJ garáže neprovozuje! Kde jste na to, prosím, přišel? SVJ by teoreticky mohlo mít v garáži zaparkované vozidlo, pokud by vozidlo vlastnilo nebo užívalo. Potom by bylo uživatelem garáže. Tvrdíte snad, že vlastník vozidla je odpovědný za požární bezpečnost garáže, v níž jeho vozidlo parkuje?

  Nepletete si náhodou vlastníka, uživatele a správce věci?

  Stále opakujete, že SVJ je právnická osoba. To zajisté je, není třeba nás o tom přesvědčovat a je to dobrý začátek Vaší argumentace, jejíž pokračování se zatím nedostavilo.

  Vložil hasil (bez ověření), 3. Duben 2021 - 2:58

  Neugebauer si vymýšlí krávoviny, protože mu to sype prachy. Je potřeba jej ignorovat. SVJ v domě nic neprovozuje, dům není firma. SVJ neprovozuje v domě žádné garáže. Je to stejné jako s výkladem bytového spoluvalastníctví. Tam si taky každý vykládá svoji polívčičku a Neugebauer dělá to samé. Ble, ble, ble, bla, bla, bla. Všichni ostatní požární preventisté, kteří dělají prevenci v byt. domech jsou blbci, jenom Neugebauer vykládá vyhlášky správně.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2021 - 22:24

  Pane Neugebauere, píšete že Vás školí opravdoví odborníci.

  1. Asi proto nejste schopen rozpoznat rozdíl mezi užíváním cizí věci a pouhým zajišťováním správy cizí věci. Pokud nevíte co je užívací právo (ius utendi), najdete to v § 1283 zákona č. 89/2012 Sb..
  2. Asi proto nedokážete nalézt v § 22 zákona o požární ochraně povinnosti správce cizího majetku, které tam jsou výslovně vyjmenovány. Mám Vám to citovat?
  3. Asi proto nejste schopen odpovědět na můj jednoduchý dotaz kde v zákoně o požární ochraně nachazíte ustanovení, které by rušilo (zneplatňovalo) mnou citovaný § 2 odst. 2 zákona. Stále čekám na Vaši odpověď.
  4. Asi proto jste napsal tu lež, že jsem údajně ze zákona vytrhl jednu větu. Citoval jsem celý § 2 odst. 2, celkem 4 věty. Takto lhát Vás naučili ti „opravdoví odborníci“, nebo to je Váš vlastní způsob argumentace?
  5. Asi proto nejste schopen označit ustanovení občanského zákoníku, které by právnické osobě SVJ ukládalo nějaké konkrétní povinnosti v oblasti požární ochrany.

  Buď jste velmi nepozorným žákem, nebo ti „opravdoví odborníci“ jsou velmi špatní učitelé a tahají Vás za nos. Stále opakujete jen to co do Vás nahustili, ale právně podložený argument jste zatím neuvedl žádný.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 22:51

  Koukám, že už vám dochází argumenty a začínáte urážet.

  ad 1) Rozdíl mezi užíváním cizí věci a zajišťováním správy cizí věci je zde irelevantní.

  ad 2)Opět irelevantní.

  ad 3)Odpověď jsem vám napsal.

  ad 4)Vytrhl jste jednu větu, kterou jste se zaštítil.

  ad 5) Občanský zákoník neukládá povinnosti v požární ochraně.

  Doporučuji vám dostudovat problematiku. Máte v ní velké mezery. Navíc, jak zde vyplývá z vaší „oblíbenosti“ nerozumíte mnohým tématům. Urážením to nespravíte.

  Takže na závěr. Skutečnost je taková, jak ji popisuji. To, co uvádíte vy jsou jen vaše nepřesné výploty, které významně mohou poškodit SVJ, když se jimi budou řídit.

  Vložil Justitianus, 3. Duben 2021 - 6:29

  Pane Neugebauere, z pěti bodů které jsem Vám předestřel přiznáváte že jste napsal nepravdu v bodě č. 5 (údajné povinnosti v požární ochraně v občanském zákoníku). To je alespoň malý pokrok, ale nedostačující.

  Stále čekám až si přečtete § 22 zákona o požární ochraně a odvoláte Vaše zjevně nepravdivé tvrzení že neobsahuje nic o povinnostech správce. Správce je tam výslovně zmíněn třikrát. To se vztahuje i na SVJ, které ze zákona zajišťťuje správu cizího majetku.

  Lhal jste opakovaně v bodě č. 4 (vámi nepravdivě tvrzené „vytržení“ jedné věty) a byl jste přistižen. Slušný člověk by se za svou lež omluvil.

  U zbývajících tří mých bodů nejste schopen uvést jakýkoliv právně podložený argument k Vašim zřejmým nepravdám.

  • Zejména vás znovu – už potřetí – vyzývám ke splnění bodu č. 3: Kde v zákoně o požární ochraně nachazíte ustanovení, které by rušilo (zneplatňovalo) mnou citovaný § 2 odst. 2 zákona. Stále čekám na Vaši odpověď. Je to jednoduché: přestaňte se vykrucovat, mlžit a kličkovat a uveďte příslušné ustanovení a odstavec zákona. Děkuji.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 7:02

  Již naposledy. Jste demagog, který není schopen nebo záměrně nechce chápat právní předpisy. Vaše výklady jsou nesmyslný blábol.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 3. Duben 2021 - 7:27

  „Jste demagog“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 – 7:02)

  Pane Neugebauere,

  to není odpověď. SVJ je správce domu. Kde, prosím, jsou ukládány povinnosti v úseku požární ochrany správci nemovité věci?

  Snažte se, prosím, pochopit, že provozovatel činnosti v nemovité věci je někdo jiný než správce této nemovité věci (a než vlastník této nemovité věci a než uživatel této nemovité věci). Z Vašich dosavadních výkladů se jeví, že tyto pojmy zaměňujete, resp. nerozlišujete. Přitom pro odpovědnost (a pokutování) je právě toto rozlišování podstatné. Suverénně tvrdíte, že HZS může pokutovat SVJ, aniž byste to jakkoli podložil.

  Pokud chcete, uvedu Vám příklad týkající se jiné věci (třeba automobilu).

  Buďte v klidu, pojmy zaměňuje více osob. Třeba pojmy vlastník × držitel × majitel věci mnohým splývají.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 8:21

  …a přitom je to tak jednoduché.

  Občanský zákoník stanovuje, že SVJ je právnická osoba. Zákon o požární ochraně stanovuje právnickým osobám povinnosti, jakož i povinnost je plnit. Za jejich neplnění umožňuje udělovat pokyty. Je tedy zcela jedno, zda se jedná o provozovatele, správce, vlastníka, či uživatele. Podstatné je, že se jedná o právnickou osobu!

  Tedy základní povinnosti v požární prevenci jsou SVJ stanoveny v § 5 až 6b zákona o požární ochraně (další uvádějí jiné paragrafy).

  Zásadně se mýlíte v tom, že pro odpovědnost a pokutování je rozlišování výše uvedených pojmů podstatné. Není. Podstatné je, že SVJ je právnická osoba, které z právních předpisů výplývají povinnosti, které je povina plnit. Hasiči jsou oprávněni SVJ pokutovat v případě neplnění jeho povinností, neboť je k tomu opravňuje zákon o požární ochraně. Naopak nejsou oprávněni pokutovat jednotlivé členy SVJ (majitelé bytových jednotek), neboť ti nejsou povinni plnit povinnosti, které jsou stanoveny SVJ (jedná se o fyzické osoby, které mají jiné povinnosti).

  Vložil Já Hugo (bez ověření), 3. Duben 2021 - 8:32

  „Je tedy zcela jedno, zda se jedná o provozovatele, správce, vlastníka, či uživatele. Podstatné je, že se jedná o právnickou osobu!“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 – 8:21)

  Všemi uvedenými osobami mohou být osoby právnické. Máte tedy za to, že všechny uvedené osoby (pokud jsou osobami právnickými) mohou být pokutovány hasiči?

  " Naopak nejsou oprávněni pokutovat jednotlivé členy SVJ (majitelé bytových jednotek), neboť ti nejsou povinni plnit povinnosti, které jsou stanoveny SVJ (jedná se o fyzické osoby, které mají jiné povinnosti)."

  Nevím, odkud soudíte, že vlastníky bytových jednotek jsou fyzické osoby.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 8:48

  „Všemi uvedenými osobami mohou být osoby právnické. Máte tedy za to, že všechny uvedené osoby (pokud jsou osobami právnickými) mohou být pokutovány hasiči?“ – ano, samozřejmě, za nesplnění povinností, které jsou jim stanoveny.

  „Nevím, odkud soudíte, že vlastníky bytových jednotek jsou fyzické osoby.“ – samozřejmě, že jimi mohou být i právnické osoby, ale lze předpokládat, že většinou jsou jimi fyzické osoby, které mají byt pro bydlení.

  Vložil Tlumočnice (bez ověření), 3. Duben 2021 - 8:18

  Upřesnění pojmů nikdy neškodí:

  provozovatel Betreiber
  správce Verwalter
  vlastník Inhaber
  uživatel Benutzer
  držitel Besitzer
  majitel Eigentümer

  Pan Iustitianus vládne latinou, rád Vám pojmy římského práva přiblíží jejich originálním zněním.

  Vložil hasil (bez ověření), 3. Duben 2021 - 3:03

  Vite pane, v čem je váš problém? V tom, že vůbec netušíte, co je svj a proč vůbec existuje. Byl bych rád, kdybyste mi vysvětlil, jak můžu nedodržením vašeho výkladu vyhlášky poškodit svj. Děkuji.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 19:28

  „Vzhledem k tomu, že jeho činností je zajišťování správy domu a pozemku, plnění povinností na úseku PO se vztahuje na všechny prostory, v kterých tuto činnost provádějí, tedy ve všech prostorech, v kterých zajišťují správu.“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 19:15)

  Ano, tomu rozumím. SVJ zajišťuje správu buď ve své kanceláři, nebo (v menších SVJ) v bytě předsedy, v těchto prostorech SVJ provozuje svou činnost, a nebo prostřednictvím jiné osoby (dodavatele, externího správce). Dále SVJ organizuje shromáždění, za tím účelem si najme hospodu/kinosál/tě­locvičnu ad. Asi budete souhlasit, že za požární bezpečnost najatých prostor ani prostor dodavatele SVJ neodpovídá. Zbývá tedy kancelář SVJ, příp. pracovna v bytě předsedy.

  To je asi jako byste tvrdil, že autoservis je odpovědný za technický stav mého automobilu. (Dobrá, autoservis přidělený mě zákonem, aby to sedělo.)

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 19:56

  Nepochopil jste podstatu a z toho pramení nepochopení všeho. Podstatné je, co je provozováno, nikoliv, jakou práci SVJ vykonává. SVJ provozuje (zajišťuje provoz) společných prostor v domě. Takže není podstatné, kde provádí její zajišťování, např. v kanceláři, ale čeho provádí zajišťování. Pokud provádí zajišťování činností společných prostor v domě, který má výšku přes 45 m, tak provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím (to vysoké požární nebezpečí je ve výšce domu).

  Přirovnání s autoservisem je chybné. Jde o úplně něco jiného. Navíc, i autoservis, za určitých podmínek je odpovědný za technický stav vašeho automobilu.

  Vložil Správce domu (bez ověření), 4. Duben 2021 - 3:30

  „Přirovnání s autoservisem je chybné. Jde o úplně něco jiného.“

  Jde o totéž, totiž o správu, údržbu a opravy cizí věci. Rozdíl je v možnosti volby autoservisu, kterou v případě domu nemám, a v povinnosti správu vyúčtovat, kterou v případě domu nedokážu vymoci.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 20:02

  „není podstatné, kde provádí její zajišťování, např. v kanceláři, ale čeho provádí zajišťování.“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 19:56)

  A právě tohle z požárních předpisů neplyne. Takže to musí plynout odjinud. Odkud?

  „i autoservis, za určitých podmínek je odpovědný za technický stav vašeho automobilu.“

  To sem sice nepatří, ale kdy tato situace nastane?

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 20:08

  Plyne to z § 4 zákona o požární ochraně.

  Když vám bude provádět garančku.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 20:17

  „Plyne to z § 4 zákona o požární ochraně.“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 20:08)

  To dost těžko. Uvedený § je nadepsán „Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí“ a také toto členění činností v souladu se svým nadpisem obsahuje. O odpovědnosti, ani o tom, kde je odpovědný, ani o správci věci, ani o SVJ, se nijak nezmiňuje ani to z tohoto § neplyne ani to není možné z tohoto § dovodit. Je ovšem možné, že je to jinde, jenom jsem to zatím neoznačil.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 20:28

  Předtím jste se ale ptal na to, kde je uvedeno, že není podstatné, kde se provádí zajišťování činností, ale čeho se provádí zajišťování. A to uvedeno v § 4 zákona o požární ochraně.

  Mám-li odpovědět na váš nový dotaz, tak odpovědnost je uvedena v § 2 zákona o požární ochraně (s přihlédnutím k občanskému zákoníku).

  Vložil hasil (bez ověření), 2. Duben 2021 - 18:28

  Pame Neugebauere, nehoňte si své podnikatelské triko. V bytových domech není povinnost mít žádná požárně bezpočností zařízení ani hlásiče s ústřednou, ani jakou si vámi prezentovanou zpracovanou dokumentaci. V bytových lidech bydlí lidé a svj není žádná firma ve smyslu slova, který vykonává jakousi činnos dle vašich představ. Není potřeba mít žádné techniky a provádět školení. Máte z toho patrně dobrý byznys, že ano. Když přesvědčíte lidi o těch svých pohádkách a povinnosti mít všehny ty hlásice a jejich kontroly, to se pak sypou prachy.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 19:04

  Jste téměř ve všem na velkém omylu!

  Tak od začátku. Nepodnikám, takže si zde nehoním své podnikatelské triko. Tedy nemohu mít z toho ani žádný byznys.

  I v bytových domech musí být požárně bezpečnostní zařízení, pokud jim to vyplynulo z požárně bezpečnostního řešení stavby. Takže opět se mýlíte!

  Dokumentaci PO musí mít i SVJ, pokud provozuje činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (obojí je v praxi možné).

  Snad jediná pravda, kterou máte je, že v bytových domech bydlí lidé (opomíjím fakt, že jste uvedl, že v lidech bydlí lidé). SVJ je právnický subjekt, a proto se na něj vztahují mnou uvedené povinnosti. Je nepodstatné, že se nejedná o firmu. Podstatné je, jak z požárního hlediska nebezpečné provozuje činnosti.

  Nejedná se o žádné pohádky, jak si mylně myslíte, ale o zákonné požadavky vztahující se na SVJ. Přestože SVJ není podnikatelským subjektem, ani není majitelem bytového domu, vztahují se na něj některé povinnosti z oblasti požární prevence (jakož i z oblastí BOZP, a to i v případě, že nikoho nezaměstnává). Podle občanského zákoníku je SVJ právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Z toho titulu mu ze zákona o požární ochraně vzniká celá řada povinností. A o těch zde informuji.

  Takže ve svých závěrech se zásadně mýlíte. Společenství vlastníků bytových jednotek by při své činnosti nemělo opomíjet oblast požární ochrany (a ani BOZP), neboť se na něj z těchto oblastí vztahuje celá řada povinností. V případě jejich neplnění se vystavují nebezpečí ne malého finančního postihu ze strany státních kontrolních orgánů.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 19:21

  „SVJ, pokud provozuje činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (obojí je v praxi možné).“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 19:04)

  Pane Neugebauere,

  které z činností provozovaných SVJ jsou se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím?

  Rozúčtování nákladů na služby?
  Vybírání příspěvků na správu a záloh na služby?
  Sestavení účetní závěrky?
  Rozeslání pozvánek na shromáždění?
  Archivace listin?
  Uzavírání smluv? 
   …

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 19:40

  Provozované činnosti musíte chápat ve významu zákona o požární ochraně. Provozovanou činností se zvýšeným požárním nebezpečím jsou např. podzemní hromadné garáže, s vysokým požárním nebezpečím budova o patnácti a více nadzemních podlažích nebo o výšce vyšší než 45 m. Tedy, vrátím-li se k původnímu dotazu, stačilo by, aby dům měl ještě dvě patra a už SVJ provozovalo činnost s vysokým požárním nebezpečím.

  Chápejte to, prosím, ve významu co je provozováno, nikoliv, jakou práci vykonává.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 2. Duben 2021 - 19:50

  V podzemní hromadné garáži SVJ zcela jistě žádnou činnost neprovozuje.

  V domě o patnácti a více nadzemních podlažích nebo o výšce vyšší než 45 metrů by SVJ činnost provozovat mohlo, pokud užívá v takovém domě kancelář, archiv či místnost pro shromáždění vlastníků. Z požárních předpisů ale neplyne, že by odpovědnost měl uživatel takových prostor.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 - 20:06

  Opět se mýlíte! Jistě budete souhlasit s tím, že v uvedeném případě SVJ spravuje společné prostory v domě s vyšší výškou než 45. A to je ta činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, kterou provádí.

  Též se mýlíte, že z požárních předpisů nevyplývá odpovědnost SVJ za PO. SVJ je právní subjekt.

  Vložil Já Hugo (bez ověření), 3. Duben 2021 - 8:42

  „Jistě budete souhlasit s tím, že v uvedeném případě SVJ spravuje společné prostory v domě s vyšší výškou než 45.“ Vložil Tomáš Neugebauer, 2. Duben 2021 – 20:06

  Ano, souhlas.

  „A to je ta činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, kterou provádí.“

  Nesouhlas. Netuším, proč to stále opakujete. Zaměňujete správu prostor se zvýšeným požárním nebezpečím (o níž není v daném případě pochyb) a správu prostor jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím (k níž v daném případě nedochází). Jinými slovy, nerozlišujete prostory se zvýšeným nebezpečím a činnost se zvýšeným nebezpečím.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 8:56

  To vychází se zákona o požární ochraně. Je-li dům vyšší než 45 m, tak, SVJ, ve smyslu zákona o požární ochraně, provozuje požárně nebezpečnou činnost. Existence takto vysokého domu je již sama o sobě provozováním požárně nebezpečné činnosti. Jedná se o odborný termín.

  Vložil Justitianus, 3. Duben 2021 - 9:28
  • Tomáš Neugebauer napsal: „Je-li dům vyšší než 45 m, tak, SVJ, ve smyslu zákona o požární ochraně, provozuje požárně nebezpečnou činnost.“

  To je opět lež. Zákon říká něco jiného. Zákon o požární ochraně ukládá plnit povinnosti na úseku požární ochrany nikoliv právnické osobě SVJ, nýbrž „právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti“.

  SVJ provozuje činnost „správa domu a pozemku“. K provozování této činnosti užívá možná jednu sklepní místnost, kterou má v domě přidělenu. V ní má asi stůl, židle pro členy výboru a šanon na spisy a dokumenty. Bez souhlasu shromáždění není oprávněno užívat žádnou další část domu.

  SVJ zpravidla také provozuje činnost „poskytování služeb“. K tomu může při své činnosti užívat např. prostor plynové kotelny. Nikoliv však celý dům!

  Dokonce i při pronájmu společné místnosti v domě nejde o příjem SVJ jako pronajímatele, nýbrž jde o zdanitelný příjem který náleží vlastníkům jednotek. Nejedná se tedy o užívání cizího majetku (ius utendi podle § 1283) či požívání cizího majetku (ius fruendi podle § 1285), nýbrž jde o prostou správu cizího majetku. To by nám zajisté vysvětlilo Generální finanční ředitelství České republiky.

  Justitianus

  Vložil hasil (bez ověření), 3. Duben 2021 - 9:09

  Musím vám napsat, že jste vůl. Jakou svj provozuje požárně nebezpečnou činnost, když dům je vyšší než 45 m? Kdybyste k nám přišel hlásat ty vaše bludy, tak s váma vyrazím zavřené dveře.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 9:16

  Jste hulvát a chybí vám základní znalosti o problematice. Ničemu nerozumíte.

  Vložil Vlastník domu (bez ověření), 3. Duben 2021 - 9:22

  „Jakou svj provozuje požárně nebezpečnou činnost“ (Vložil hasil (bez ověření), 3. Duben 2021 – 9:09)

  Přesně to jsem se zde ptal několikrát. Pan Tomáš Neugebauer mi zatím neodpověděl, zatímco pan Hasilovi nyní odpověděl takto:

  "Jste hulvát a chybí vám základní znalosti o problematice. Ničemu nerozumíte. (Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 – 9:16)

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 9:37

  Když mi napsal, že jsem vůl, tak to považuji za projev hulvátství.

  Není pravdou, že jsem vám neodpověděl. Odpověděl jsem vám již několikrát. Vy to však nechcete brát na vědomí.

  Takže ještě jednou. Když je dům vyšší než 45 m, je provozována požárně nebezpečná činnost, tzn., že už jen existence takto vysokého domu je sama o sobě považována za nebezpečenou činnost. SVJ v takto vysokém domě provádí správu společných prostor, např. schodiště, tzn., že provozu požárně nebezpečnou činnost.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Duben 2021 - 10:52

  existence takto vysokého domu je sama o sobě považována za nebezpečenou činnost :-)) asi budu muset vrátit diplom i maturitní vysvědčení, neb dosud jsem netušila, že existence=činnost:-) a jak může dům, tj. neživá věc, provádět jakoukoliv činnost, dokáže vysvětlit snad jen špitálový bezpečák :-)

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 11:27

  Ano, amatér to zcela logicky nepochopí. Jedná se o odbornou terminologii. Proto má být tato problematika přenechána odborníkům a nemají to řešit laici jako je Justitianus (sám zákon o PO stanoví, že začlenění mohou provádět pouze techniky PO nebo odborně způsobilá osoba v PO, ono to totiž předpokládá odborné znalosti). Chudáci hasiči, kteří s ním museli tuto problematiku řešit. Upřimně je lituji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".