Odvolánívýboru SVJ

Vložil Milda, 29. Prosinec 2010 - 18:50 ::

Dne 11.12.2010 na shromáždění SVJ jsme odvolali stávající výbor. Jako důvod bylo to, že předseda s námi odmítal komunikovat, nechtěl nám úkázat jakékoliv doklady, které dostával od správce a utráceli zbytečně peníze vlastníků atd. Nový výbor na tomto shromáždění nebyl zvolen. (Dne 30.12.2010 máme nové volby, snad to tentokrát vyjde). Správci SVJ i bývalému výboru jsme poslali dopis, že kromě nutných plateb, nebo havárií, nesmí čerpat z fondu žádné peníze. Chtěl bych vědět, jak dlouho po odvolání, může bývalý výbor hospodařit s penězi SVJ. Bývalý předseda výboru totiž prohásil, že odvolání bylo protizákonné a na dotaz – podle jakého zákona, nebo §, odpověděl -„Protože jsem to řekl já a ať si to najdeme sami.“ a správce SVJ mu jde tzv. na ruku. Prohlásil(správce), že dokud je bývalý výbor zapsán v Obchodním rejstříku tak je stále ve funkci a nám, jako vlastníkům se to nelíbí. Děkuji za informace.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Prosinec 2010 - 1:26

  Mildo,
  odvolali jste výbor (pokud odvolání bylo platné), avšak nezvolili jste statutární orgán nový.

  V tomto případě původní výbor bude "přesluhovat" do okamžiku zvolení nového statutárního orgánu, avšak maximálně po dobu tří měsíců (analogie s Obchodním zákoníkem - ZoVB toto neupravuje). Výboru náleží po tuto dobu veškeré pravomoci jako dosud. Správce koná zcela v souladu se zákony, když se odmítá bavit se samozvanou skupinou vlastníků jednotek.

  Povinností dosavadního výboru je nyní zabezpečit volbu nového statutárního orgánu. Jakmile k ní dojde a výbor zvolí ze svého středu předsedu, dojde fakticky ke "střídání stráží". Předseda oznámí správci změnu (a doloží kopii zápisu ze shromáždění + zápis ze schůze výboru o volbě předsedy). Od tohoto okamžiku se správce již nebude moci odvolávat na "dobrou víru" ve stav zapsaný v rejstříku a měl by respektovat nově zvolený výbor.

  Samozřejmě bude nutné bez zbytečného odkladu zajistit změnu záznamu v rejstříku SVJ: ukončení funkce členů starého výboru a vznik funkce nových členů. Pro změnu oprávnění nakládat s bankovním účtem některé banky vyžadují výpis z rejstříku, jiné (jak popsal pan rivr) se spokojí se zápisem ze shromáždění a ze schůze výboru.

  lake

  Vložil rivr, 30. Prosinec 2010 - 0:56
  Bez zvolení platného (ZoVB §9/12) nového Výboru (zástupců Statutárního orgánu) to nepůjde (ZoVB §9/11). Na WEBu by jste možná mohli najít Stanovy a Pravidla pro hospodaření (málokdo je tam ale dává (ObchZ §27 …).).
  Odpovědi najdete nejenom zde: …
  1. Výbor SVJ
  2. Banka a změna oprávněného k účtu
  3. Zápis do OR
  4. Zápis do OR 5

  Je tedy na Vás aby jste zvolili platný Výbor a podnikli kroky na jejichž základě nichž banka odstraní dosavadní oprávnění od nakládání s účtem (zápis ze Shromáždění + podpisová listina + nově zvolení členové Výboru). Vše co popisuji proběhlo shodným způsobem v našem SVJ v 2010–08. Zda je to zcela právně košér – nechám jiným přispěvatelům tohoto portálu.

  rivr

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 30. Prosinec 2010 - 0:02

  No, máte u vás pěkné vztahy. Zda je odvolání platné či nikoliv souvisí např. také s tím, jakým způsobem byla svolána schůze, jak odvolání proběhlo, k jakému datu. Z toho co jste napsal(a) není jednoznačné, zda je vůbec platné. Kdo poslal správci dopis a výboru (bývalému) dopis? Kdo to je my? Příliš mnoho nejasností.

  Vložil Milda, 30. Prosinec 2010 - 12:20

  Nebyla to schůze, ale podle stanov našeho SVJ to bylo shromáždění, na kterém byla přítomna většina a tato většina (87%), bývalý výbor odvolala. Shromáždění bylo svoláno 52% vlastníků (stačí jen 25%). Všichni byli řádně a včas vyrozuměni osobně předanou pozvánkou, předanou proti podpisu a nebo doporučeným dopisem a 15 dnů před shromážděním byla pozvánka vyvěšena v každém domě. Dále jsme za vlastníky SVJ předali správci zápis ze shromáždění (samozřejmě členům bývalého výboru a ostatním vlastníkům také). Členové výboru, který byl odvoláván se shromáždění nezúčastnili. Předtím ale pan předseda napsal každému vlastníkovi SVJ dopis, ve kterém m.j. bylo, cituji „Doporučujeme Vám zúčstnit se schůze, která je vyhlášena na den 11.12.2010. Určitě se pobavíte.“

  Vložil Pavel, 30. Prosinec 2010 - 13:57

  Mildo,

  nechápu, že když jste dokázali 52% svolat 87% hlasů, že jste nezvolili výbor. Takovou věc jste měli mít lépe připravenou. Co za tím je?

  Pro svolání schůze shromáždění (někdo píše schůze, někdo shromáždění, někdo schůze shromáždění) platí § 11/1 ZoVB. A zde je dvojí výklad. Není jednoznačné, zda min. 25% hlasů může svolat schůzi shromáždění bez předchozí výzvy, aby schůzi shromáždění svolal výbor. A teprve po marném uplynutí lhůty by mohlo min. 25% hlasů schůzi shromáždění svolat. Já se domnívám, že výbor, pověřený vlastník i min. 25% hlasů jsou na stejné úrovni, ale soud si to myslet nemusí. Na to možná sází stávající (podle jeho názoru) předseda.

  Pokud by ale schůze shromáždění byla platně svolána a platně a okamžitě odvolala stávající výbor (ZoVB odvolání neupravuje, měli byste to mít ve stanovách) tak se domnívám, na rozdíl od pana lake, že výkon funkce členů výboru končí okamžitě a nelze použít analogii s ObchZ (pokud ji nemáte zapracovanou do stanov).

  Potom podle mne nastupují „náhradní orgány“ podle § 9/9 ZoVB.

  Předpokládám, že volbu výboru jste měli v pozvánce. Výbor nebyl zvolen a tak funkci orgánů plní ve většině případů vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.

  Dalším problémem může být kdo svolal schůzi shromáždění na 30.12. Bylo to dalších 25% hlasů nebo náhradní orgán podle § 9/9?

  Pokud správce „Prohlásil, že dokud je bývalý výbor zapsán v Obchodním rejstříku tak je stále ve funkci“ tak je mimo realitu. Jednak se výbor nezapisuje do obchodního rejstříku ale do rejstříku SVJ a jednak dobré víry v OR (v našem případě v rejstřík SVJ) se může platně dovolávat pouze osoba, která neví, že statutární orgán byl již odvolán. Na to jsou judikáty k OR, které je podle mého názoru možné vztáhnout i na rejstřík SVJ. Zápis do OR i do rejstříku SVJ je pouze deklaratorní a nikoliv konstitutivní.

  Dejte vědět, jak jste dnes dopadli.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vratislav (bez ověření), 2. Červen 2011 - 10:08

  Co to znamená, že se SVJ nezapisuje do obchodního rejstříku, ale pouze do rejstříku SVJ ???? To se zase mě zdá jako pěkná blbost… V obchodním rejstříku je řada SVJ a z něho také čerpají všichni informace o SVJ.

  Vložil Pavel, 2. Červen 2011 - 11:05

  Pane Vratislave (bez ověření),

  pokud něco nevíte, položte slušně otázku. Velmi pravděpodobně Vám někdo odpoví.

  Pokud však žijete v klamné představě, že něco víte, a chcete relevantní informace od jiných hodnotit bez elementárních znalosti věci slovy „jako pěkná blbost“ nezbývá než odpovědět ve stejném duchu. Až si jednou vyjedete výpis z www.justice.cz o nějakém z desítek tisíc SVJ, bude tam napsáno, že se jedná o „Výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek“ a nikoliv „Výpis z obchodního rejstříku“.

  Třeba pochopíte.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymousfranta (bez ověření), 2. Červen 2011 - 10:30

  Vratislave, společentví není firma, nemůže být zapsané v obchodním rejstříku. SVJ se zapisuje do rejstříku SVJ, což je podrejstřík obchodního rejstříku. Co se vám na tom nelíbí?

  Vložil Milda, 30. Prosinec 2010 - 19:08

  Dnes 30.12.2010 shro­máždění proběhlo perfekteně. Všichni přítomní vlastníci hlasovali pro zvolení nového výboru a kontrolní komise. ze 100% vlastníků bylo přítomno 64% a všichni byli pro. Děkuji Vám všem za rady a hodně štěstí a zdraví do Nového roku. Milda

  Vložil lake, 30. Prosinec 2010 - 18:31

  Pavel napsal: „… tak se domnívám, na rozdíl od pana lake, že výkon funkce členů výboru končí okamžitě“.
  Můj názor je vskutku odlišný, a to ze dvou důvodů.

  1. Hledisko praktického práva:
  Existují (pokud je mi známo) dva judikáty Nejvyššího soudu, v nichž byla řešena otázka kdy se SVJ po svém vzniku pod křídly původního družstva ujímá správy domu. Jde o rozsudky 22 Cdo 734/2008 a 22 Cdo 2038/2008, podrobněji viz zde: http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#… . Oba senáty Nejvyššího soudu vyřešily věc shodně, a to tak, že SVJ se stává způsobilým vykonávat správu domu okamžikem volby svého statutárního orgánu. Z toho dovozuji per analogiam, že starý statutární orgán předává agendu novému řádně zvolenému statutárnímu orgánu.

  V precizně vyargumentovaných rozsudcích NS není vůbec zmíněna možnost, že by se správy domu jménem SVJ snad mohla ujmout nikým nezvolená skupina osob podle § 9 odst. 9. Jak vidno, Nejvyšší soud má pramalou důvěru v tuto skupinu nedobrovolných správců a nehodlá jim svěřit řízení SVJ ani na jedinou minutu, přestože jejich „funkční období“ započalo automaticky ze zákona mnohem dříve, než byl zvolen statutární orgán.

  2. Hledisko funkční:
  Domnívám se, že statutární orgán má i po svém odvolání povinnost chránit svěřený majetek a zajistit kontinuitu činnosti SVJ. Kdybych byl na místě odvolaného předsedy, odmítl bych předat funkci, dokumenty a přístup k bankovnímu účtu osobám, které nebyly řádně zvoleny jako statutární orgán SVJ. Taková povinnost totiž neplyne z žádného právního předpisu, ani ze ZoVB, který o oprávnění osob podle § 9 odst. 9 praví záhadně, že „plní funkci orgánů společenství“, avšak těmito orgány bezpochyby nejsou.

  lake

  Vložil rivr, 2. Leden 2011 - 4:18

  můžete upřesnit „2. Hledisko funkční:“ ?

  Jde mi o to když …nebyly řádně zvoleny jako statutární orgán SVJ… tedy KDO POSOUDÍ, že „skupina osob“ byla zvolena řádně a platně? Stačí názor odporujícího výboru tvrdícího, že to není dle zákona nebo ho donutí až zápis v OR no vlastně ani ten jej nedonutí protože je uvedeno že (zápis je pouze deklaratorní) – takže co by donutilo vzdorující a NEKOMUNIKUJÍCÍ Výbor předat dokumentaci a insignie?

   rivr

  Vložil lake, 2. Leden 2011 - 9:00

  Pane rivr,

  Je vyloučeno, aby se vlastníci vyjmenovaní v § 9 odst. 9 domohli zápisu do rejstříku. To spíše - jak praví bible - velbloud projde uchem jehly.

  Ve věci vydání písemností a ovládnutí bankovního účtu se mohou teoreticky obrátit na soud. Pokud by soud rozhodl v jejich prospěch, nastala by situace, kterou již shodně posoudil Obvodní soud pro Prahu 10 (16 C 68/2004), Městský soud v Praze (19 Co 377/2007-120), a dvakrát Nejvyšší soud (22 Cdo 2038/2008 a 22 Cdo 734/2008).

  A tato situace, vyjádřená uvedenými rozsudky, je jasná: Společenství, vedené pouze osobami dle § 9 odst. 9, není způsobilé vykonávat předmět své činnosti - správu domu. Takže by si v onom SVJ příliš nepomohli ...

  Je zde tedy kolize dvou právních norem: na jedné straně ústavně zaručené právo vlastníka, aby jeho majetek byl spravován řádně, osobou k tomu zákonem určenou, na druhé straně je rigidní výklad § 9 odst. 9 ZoVB. Domnívám se, že je třeba šetřit ústavní princip ochrany vlastnictví. Ustanovení ZoVB lze vyložit ústavně konformním způsobem za použití § 853 ObčZ a § 194 ObchZ: osoby uvedené v § 9 odst. 9 plní funkci orgánů společenství, avšak teprve po marném uplynutí tříměsíční lhůty určené pro ukončení činnosti dosavadního výboru a volbu jeho nových členů.

  Nač se však zabývat teoretizováním? Pro vlastníky jednotek je přece rychlé a jednoduché řešení: svolat shromáždění a zvolit statutární orgán. Což měli učinit dříve, než bezhlavě odvolali výbor bez určení nástupců. Mají na to - jak už jsem napsal - tři měsíce. Viz právní normy citované pod čarou.
  -----------------------------------------------------------------------

  • Občanský zákoník, § 853:
  Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem, se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší.
  • Obchodní zákoník, § 194 odst. 2:
  Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. (...) Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

  lake

  Vložil rivr, 3. Leden 2011 - 7:52

  • Občanský zákoník, §853
  Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem, se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší

  Tedy slovo tohoto pro mne znamená ObčZ ne ObchZ nebo analogicky jiného zákona než ObčZ.
  Takže uvedená analogie se mi zdá nerevantní – …?
   rivr

  Vložil Milda, 30. Prosinec 2010 - 16:32

  Shromáždění jsme svolali tímto zp. protože správce nám řekl, že nám domluví schůzku s předsedou, protože on (správce), shromáždění svolávat nebude, protože mu to musí nařídit výbor, ale ten s námi nechce komunikovat. Tak jsme čekali 10 dnů a pak jsme shromáždění svolali. A nový výbor nebyl zvolen, protože navržené kandidáty někteří vlastníci nevolili a většinou to nikdo nechce dělat. Někteří se předsedy bojí, hlavně ti starší.
  Ovolání výboru, nebo rozšíření o dva členy, nebo volba nového výboru bylo na pozvánce.
  Snažíme se dělat vše podle stanov našeho SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".