Datum vzniku SVJ

Otázka

Ke kterému dni vzniká SVJ?

Odpověď

SVJ vzniká dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu zapsanému vlastníkovi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil lake, 14. Leden 2013 - 9:08

  Existují tisíce domů, ve kterých je vznik SVJ odložen na dobu, kdy spoluvlastnický podíl původního družstva poklesne pod jednu čtvrtinu (§ 9 odst. 4 ZoVB).

  Vlastníci jednotek v takovém domě jsou povinni strpět správu domu družstvem a toužebně čekají na vznik SVJ. V takovém případě se vyplatí zkontrolovat, zda jsou splněny zákonné podmínky pro odklad vzniku SVJ. Není totiž vyloučeno, že tyto podmínky splněny nejsou. V takovém případě SVJ vzniklo ze zákona již „dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu zapsanému vlastníkovi“ a družstvo tuto skutečnost úspěšně tají před vlastníky jednotek.

  Podmínky pro odklad vzniku SVJ podle § 9 odst. 4 ZOVB jsou tři a musí být splněny kumulativně (všechny najednou).

  • Jedná se o budovu ve spoluvlastnictví družstva podle § 24 odst. 1 a 2 ZoVB, na jejíž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů, nebo o budovu ve spoluvlastnictví družstva vzniklého vyčleněním (§ 29 ZoVB) z původního družstva, které takovou pomoc obdrželo.
  • Prohlášení vlastníka budovy bylo vloženo do katastru před dnem 01.07.2000.
  • Vlastníkem jednotky v domě byla před dnem 01.07.2000 alespoň jedna další osoba kromě původního vlastníka – družstva.

  Pouze za splnění všech tří podmínek platí, že družstvo „plní povinnosti správce“ podle § 9 původního zákona o vlastnictví bytů platného před účinností zákona č. 103/2000 Sb.. A jedině v takovém případě došlo k odložení vzniku SVJ. Jak lze zjistit, zda všechny tři podmínky jsou splněny, je zřejmé:

  • Splnění první podmínky je povinno prokazovat družstvo. Mělo by na výzvu předložit rozhodnutí státního orgánu o finanční, úvěrové či jiné pomoci podle zvláštních předpisů, přidělené družstvu na výstavbu budovy, nebo je povinno prokazovat, že je družstvem, vyčleněným z družstva, které takovou pomoc od státu obdrželo.
  • Splnění druhé podmínky lze ověřit v katastru; rozhodným údajem je den, kdy do sbírky listin katastru bylo vloženo Prohlášení vlastníka, kterým se budova rozdělila na byty a nebytové prostory.
  • Splnění třetí podmínky lze rovněž ověřit v katastru. Při tom je rozhodující datum, kdy katastrální úřad provedl zápis změny vlastníka jednotky, nikoliv datum zpětné účinnosti tohoto zápisu (!!!).

  Tak co: Čekáte ve vašem domě na pokles spoluvlastnického podílu družstva pod jednu čtvrtinu? Zkontrolujte si raději platnost všech tří podmínek. Není vyloučeno, že SVJ již vzniklo ze zákona, jen vám to družstvo jaksi zapomnělo sdělit …

  S použitím rozsudků Nejvyššího soudu 29 Cdo 616/2011 ze dne 18. září 2012 (http://kraken.slv.cz/29Cdo616/2011) a 28 Cdo 728/2012 ze dne 5. prosince 2012 (http://kraken.slv.cz/28Cdo728/2012) zpracoval

  lake

  Vložil lake, 19. Květen 2010 - 17:16

  V jiné diskusi zazněl názor, že SVJ získá právní subjektivitu teprve někdy později po svém vzniku. Není tomu tak. Okamžik vzniku SVJ je zároveň okamžikem, kdy společenství vlastníků získává právní subjektivitu. Tyto dvě věci nelze od sebe oddělit.
  ---------------------------------------------------------------------------
  1. Vklad prohlášení vlastníka budovy
  Okamžikem vkladu Prohlášení do katastru se "budova" mění na "dům s byty a nebytovými prostory" podle ZoVB. Vznikají tím jednotky a společné části domu. Od tohoto okamžiku se veškeré rozhodování mezi vlastníky jednotek děje podle ZoVB. Správy domu se ujímá osoba označená v Prohlášení vlastníka (§ 4 odst. 2 písm. h ZoVB).

  2a. Vznik společenství vlastníků jednotek
  Po naplnění podmínek § 9 odst. 3 (pět jednotek, tři navzájem různí vlastníci) vzniká SVJ jako právnická osoba. Má samozřejmě od daného okamžiku právní subjektivitu. Má své stanovy (371/2004 Sb.) a má též osoby plnící (nedobrovolně) funkci orgánů společenství podle § 9 odst. 9 ZoVB. Nemá zatím IČ a není zapsáno do rejstříku.

  2b. Vznik společenství pod křídly původního družstva
  Při naplnění podmínek § 9 odst. 4 (pokles podílu původního družstva pod 1/4) rovněž vzniká SVJ jako právnická osoba. Má stanovy. Namísto osob "plnících funkci orgánů společenství" funguje nadále původní družstvo podle § 9 odst. 10.

  3. Volba statutárního orgánu
  Volbou svého statutárního orgánu společenství získává způsobilost vykonávat správu domu a fakticky se této správy i ujímá. Tím končí správa osobou zapsanou v Prohlášení, nebo původním družstvem. Individuální smlouvy mezi dosavadním správcem a jednotlivými vlastníky bytů pozbývají tímto okamžikem účinnosti.

  4. Zápis do rejstříku
  Registrací statutárního orgánu rejstříkovým soudem dojde ke "zviditelnění" SVJ navenek a zároveň k přidělení IČ. Dále může následovat založení bankovního účtu, případně podepsání smlouvy o správě mezi SVJ a novým (nebo starým) správcem, uzavření smluv o dodávkách energií, tepla a vody.

  A pak už to všichni znáte ...

  lake

  Vložil lake, 17. Březen 2012 - 21:28

  V původním příspěvku „Vznik SVJ snadno a rychle“ http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#… jsem kromě dvou běžných způsobů vzniku SVJ neuvedl třetí možný způsob. Ten se uplatní v případech, kdy

  • původní družstvo plní povinnosti správce podle § 9 odst. 4 ZoVB, a zároveň
  • jeho spoluvlastnický podíl je nižší než jedna polovina.

  V tom případě není nutno čekat na okamžik, kdy spoluvlastnický podíl družstva poklesne pod jednu čtvrtinu, avšak lze postupovat podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 72/1994 ve znění před novelou provedenou zákonem č. 103/2000 Sb.. Toto ustanovení zní:
  „(6) K přijetí usnesení o odvolání a ustanovení správce a o určení jeho práv a povinností a způsobu jeho odměňování je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů.“

  Nic tedy nebrání rozhodnout na shromáždění o ukončení správy družstvem. Uplynutím výpovědní lhůty šesti měsíců přestane družstvo plnit povinnosti správce. Tím přestane platit výjimka uvedená v § 9 odst. 4 ZoVB a ze zákona vznikne SVJ – právnická osoba.

  lake

  Vložil JarynR, 13. Červenec 2010 - 7:15

  Tak jestli jsem to správně pochopil. Takže až proběhne bod 4. Zápis do rejstříku. Vznikne SVJ a od této doby by se mj. mělo vést i účetnictví?

  Co když mezi body 1 až 4 to trvá například 3 roky, je opravdu vznik SVJ datovám tím jak přijde dopis z rejstříkového soudu, že např. k 1.1.2010 vzni­klo SVJ?

  Vložil Pavel, 13. Červenec 2010 - 7:20

  Nikoliv, SVJ nyní vzniká podle bodu 2a nebo 2b.

  Bod 4 je sice důležitý, ale SVJ je již „vzniklé“.

  Účetnictví se vede od vzniku bez ohledu na skutečnost, zda je SVJ zapsáno do rejstříku.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 1. Červen 2010 - 4:32

  Doplňuji k příspěvku „Vznik SVJ snadno a rychle“:
  Okamžikem, kdy SVJ přebírá správu domu, je podle dosavadních judikátů okamžik účinnosti volby jeho statutárního orgánu.

  Není tedy třeba měnit Prohlášení vlastníka v části, obsahující osobu správce. Soudím rovněž, že není nutno vypovídat dosavadní smlouvy, které snad dosavadní správce uzavřel s jednotlivými vlastníky jednotek ohledně správy domu. Předmět těchto smluv (správa domu) přechází daným okamžikem na SVJ ze zákona a tyto smlouvy – ač nadále platné – se stávají oboustranně nevymahatelnými. Ohledně přesného okamžiku kdy SVJ přebírá správu domu cituji tyto judikáty:

  Zák. č. 72/1994 Sb. (…) upravuje postup, jakým se po vzniku společenství vlastníků jednotek v domě, toto společenství uchopí faktického výkonu svého předmětu činnosti, tedy správy domu, jak ji má na mysli ust. § 9 odst. 1 zákona po novele. V době kdy žalobce [t.j. SVJ] vznikl, neměl orgány, kterými by mohl svoji činnost vykonávat, podle ust. § 9 odst. 10 (…) funkci orgánů společenství plní družstvo (žalovaný – původní správce) a to do doby, kdy budou orgány společenství zvoleny. Žalobce zvolil výkonný orgán – výbor a schválil stanovy na první schůzi dne 16. 10. 2001, od tohoto data tedy správu domu jako svůj předmět činnosti vykonává a oprávnění dosavadního správce zaniká.
  Rozsudek Městského soudu v Praze 19 Co 377/2007 ze dne 31. října 2007 (v této kauze jak Městský soud jako soud odvolací, tak Nejvyšší soud (22 Cdo 2038/2008) dospěly shodně k závěru, že společenství vykonává správu od okamžiku volby svého statutárního orgánu.)

  Je zřejmé, že zákon tuto otázku výslovně neřeší a že jeho formulace jsou vágní; nicméně ze znění § 9 odst. 1 zákona lze dovodit, že je tu upravena nejen způsobilost ke správě, ale i pověření tuto správu vykonávat. (…) (Z)volením orgánů společenství vlastníků zaniká i právo správy domu družstvem uvedeným v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů (…).
  Rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 734/2008 ze dne 1. července 2009

  lake

  Vložil Vkladatel původního dotazu (bez ověření), 13. Prosinec 2012 - 19:03

  Pane „lake“, děkuji za Váš komentář k mému dotazu, ze kterého vyvozuji, že ačkoliv se v zákoně nikde o této situaci jednoznačně nehovoří, tak především neexistuje žádé „automatické“ pokračování správcovství družstvem a jak uvádíte – datem zvolení výboru a schválenim stanov oprávnění dosavadního správce zaniká a správu domu jako svůj předmět činnosti vykonává orgán SVJ (resp. ten, koho SVJ pověří, uzavře příslušnou smlouvu, vymezí obsah činností správce atd). Jen poznamenávám, že výše zmiňovaný dokumentu Městského bytového podniku Trutnov: SVJ-SBD.pdf. se mio nepodařilo otevřít. Děkuji

  Vložil Cenek, 1. Červen 2010 - 6:19

  Děkuji za vysvětlení: je to tedy okamžikem nabytí faktické možnosti spravování objektu nově ustanovenými orgány SVJ, které mj. nabývají právo revidovat původní smlouvy, uzavřené předchozím vlastníkem – družstvem.

  Cenek

  Vložil Cenek, 19. Květen 2010 - 18:58

  Velice děkuji za přehledný výklad. Mohu si ještě dovolit k Vašim bodům pár slov k jejich přesnému porozumění?

  ad2b/ to je moment vzniku SVJ jako právnické osoby a odtud se „počítá“ povinnost svolavatele (družstva) svolat shromáždění, viz ad 3; jak jsem z jiných příspěvků vyčetl, při nedodržení doby svolavatelem může SVJ postupovat i bez něj, tedy samostatně, viz body 3 a 4.,

  ad3/ volbou statutárních orgánů SVJ (a asi i přijetím Stanov, pokud se liší od Vzorových) a za účasti notáře se naplňuje způsobilost SVJ ke správě a ke krokům, které popisujete v bodě 4. Při tomto „opouštění“ rodného družstva by asi mělo platit, že se automaticky anulují veškeré původní závazky ke družstvu (a jak popisujete, je třeba vytvořit nové smluvní vztahy, byť třeba i s původním správcem).

  Děkuji

  Vložil lake, 20. Květen 2010 - 6:20

  Pane Cenek,

  lhůta pro svolání první schůze shromáždění se počítá ode dne vzniku SVJ a je 60 dnů. Povinnost svolat ji má původní vlastník. Sankce při nesvolání nejsou žádné.

  Původní závazky se neanulují (smlouvy se neruší), ale přestávají být účinné vůči smluvním stranám. Správy domu se ujal nový subjekt - SVJ. Buď bude vykonávat správu samo, nebo bude uzavřena smlouva mezi SVJ a správcem na základě rozhodnutí shromáždění (§ 11 odst. 4 ZoVB). Dosavadní družstvo buď ukončí správu, provede konečné vyúčtování a odevzdá písemnosti, klíče, atd. podle vzájemně dohodnutého časového harmonogramu, nebo pokračuje dále na základě nové smlouvy.

  lake

  Vložil Cenek, 2. Červen 2010 - 6:55

  Situace.

  • naše společenství (vlastníků a družstevníků) je řízeno výborem, který rovněž sestává z vlastníků a družstevníků,
  • dne 1.4.2010 jsme překročili hranici 75% poměru vlastníků (§9, osdt.4) a svolavatel-družstvo v intencích ZoVB nabídnul našemu výboru svolání shromáždění (dle odst.8),
  • situací zaskočený výbor na to reagoval svoláním své mimořádné (uzavřené)schůze, na které rozhodl požádat svolavatele o odložení shromáždění až na podzim „… z důvodu očekávané větší účasti bydlících na shromáždění v té době“; pravým a zcela průhledným důvodem je ale skutečnost, že členové výboru-družstevníci, v čele se skalním družstevníkem-předsedou výboru, by při dodržení zákonné doby 60 dní nestihnuli stát se vlastníky a přišli o možnost kandidovat do orgánů SVJ (o což velmi stojí ale zaspali s podáním žádostí o převod do vlastnictví a očekávají, že do podzimu toto bude vyřízeno),
  • svolavatel-družstvo (podle předběžných informací) bude pravděpodobně akceptovat požadavek výboru na odložení schůze a upřednostní jej na úkor zákonem stanovené svolávací doby (§9, odst.8), což zdůvodňuje tím, že jeho partnerem je výbor.

  Dotaz

  Kromě skutečnosti, že výbor svým požadavkem přímo žádá svolavatele o nedodržení postupu dle ZoVB se táži, zda je/není tento postup výboru v rozporu s jeho kompetencemi a zdali event. rozhodnutí v takovéto věci nenáleží pouze shromáždění?

  Děkuji za názor

  Vložil Praktik (bez ověření), 20. Květen 2010 - 11:54

  „Původní závazky se neanulují (smlouvy se neruší), ale přestávají být účinné vůči smluvním stranám.“

  Vodárny si to naštěstí nemyslí a tudíž můžete být klidní, dodávku vody do domu nepřeruší, ač by tak podle shora citovaného názoru byly povinny učinit, a to ke dni zániku účinnosti smlouvy.

  Obdobně ostatní dodavatelé.

  Praktik

  Vložil Cenek, 21. Květen 2010 - 9:32

  Děkuji za komentář.

  Přesněji řečeno tedy platí, že závazky pozbývají být účinné vůči smluvním stranám, jak mi již objasnil pan Lake.

  Měl jsem ale spíš na mysli typ závazků, které družstvo má uzavřené s některými družstevníky objektu (úklid, drobnou technickou údržbu, vykonávání některých polosprávcovských činností za úplatu, které za moc nestojí atd.). Předpokládám, že i ty pozbývají účinnosti a SVJ s novým správcem je obnoví podle svého posouzení a nově nabytých kompetencí.

  Vložil Cenek, 31. Květen 2010 - 15:43

  Prosil bych o objasnění, co je v procesu postupného převádění bytů do vlastnictví rozhodující pro zmíněné pozbytí účinnosti původních závazků (které má uzavřeny původní vlastník-družstvo s některými družstevníky objektu):

  • je to termín, ke kterému v družstevním objektu přesáhne poměr vlastníků 75% (u nás toto nastalo k 1.4.2010, ale svolavatel využívá nepostižitelnosti nedodržení povinnosti svolat do 60 dnů shromáždění),
  • anebo až po faktickém naplnění právních podmínek pro převzetí vlastnictví, tzn. proběhnutí volby statutárních orgánů, přijetí stanov a zápisu do rejstříku (což se ukazuje jako snadno protahovatelný problém).

  Vychám-li z výkladu pana Lake (19.5.2010, body 3. a 4.), kterému za rozbor děkuji, může tak nastat asi až po splnění skutečností, popsaných v mojí druhé odtržce.

  PS. Je mi známo, že existuje alternativa svolání shromáždění bez družstva-svolavatele, ale v našich reálných podmínkách neseženeme potřebný počet lidí ke svolání.

  Vložil lake, 6. Leden 2011 - 6:46

  Pane Praktiku,
  Zde je řeč výhradně o individuálních smlouvách o správě uzavřených mezi správcem a jednotlivými vlastníky jednotek – ještě před vznikem SVJ. Příště si laskavě přečtěte, o čem se diskutuje, než do diskuse vstoupíte. Děkuji.

  Vámi uváděná smlouva není smlouvou o správě domu, nýbrž o zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek. Byla uzavřena jako dvoustranná mezi vodárnami (dodavatel) a správcem (odběratel). Smlouva samozřejmě trvá dále a vznik SVJ ji nijak neovlivňuje. Teprve na výzvu SVJ uzavírají dodavatelé (vody, tepla, atd.) smlouvu přímo s tímto nově vzniklým odběratelem.

  Byla-li smlouva o dodávce služeb spojených s užíváním jednotek uzavřena přímo původním vlastníkem budovy, jde opět o jiný případ: práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na všechny spoluvlastníky domu (tedy nikoliv na SVJ). V kupních smlouvách na to měli být nabyvatelé jednotek upozorněni.

  lake

  Vložil Cenek, 20. Květen 2010 - 11:51

  Pane Lake, děkuji za dovysvětlení:

  • pokud není nijak postiženo neplnění povinnosti svolavatele je to smutné, protože to povede (v našem případě) ke komplikacím svolání shromáždění vůbec (ale to je bohužel náš problém, jehož okolnosti zde nelze popisovat),
  • zde jsem se pouze upsal, nejde o anulaci, ale ukončení účinnosti, jak upřesňujete, což je ve výsledku asi totéž: nový subjekt má právo/musí sám uzavřít veškeré potřebné smlouvy, podporující činnost SVJ.

  S pozdravem Cenek

  PS. Vykonáváte také konzultačně-poradenskou činnost mimo rámec portálu?

  Vložil mw (bez ověření), 24. Březen 2010 - 15:58

  To taky neplatí všeude. U nás vzniklo SVJ dnem doručení původnímu LBD listin z katastru, že jeho podíl v domě poklesl pod 1/4. Vlasníků jsme tam měli dokonce pět různých už dávno, ale na vznik SVJ to nestačilo.

  Vložil Bobik, 27. Červen 2008 - 9:55

  Pokud se tento papír ztratí (tak jako nám), lze požádat na katastru o vydání potvrzení nového. Myslím, že toto potvrzení je potřeba k založení SVJ (na první schůzi, kde je přítomen notář).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".