Zrušený obchodní zákoník součástí stanov bytových družstev

Vložil Anonymous, 11. Únor 2016 - 12:56 ::

Dočetla jsem se zde, že se součástí stanov bytových družstev stala ta ustanovení zrušeného obchodního zákoníku, která nejsou v rozporu s nynější právní úpravou.

Odkud to plyne?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kale (bez ověření), 11. Únor 2016 - 13:59
  Vložil Cornelia (bez ověření), 11. Únor 2016 - 14:21

  Neexistuje výklad, že by se dala ustanovení § 777 ZOK přiměřeně vztáhnout i na SVJ?

  Vložil Kale (bez ověření), 11. Únor 2016 - 14:39

  Neexistuje. § 777 je zvláštním přechodným ustanovením ZOK.

  NOZ má svá přechodná ustanovení a takový výklad by byl s nimi v rozporu.

  Vložil Cornelia (bez ověření), 11. Únor 2016 - 17:17

  Shrňme:

  Pro ta SVJ, která do svých stanov opsala BytZ, nadále platí stanovy. To se jeví v pořádku.

  Pro ta SVJ, která vlastní stanovy nepřijala, nadále platí vzorové stanovy. To se jeví poněkud méně v pořádku, neboť vzorové stanovy sice BytZ opisovaly, ale nikoliv celý, neboť platnost BytZ předpokládaly.

  Pro ta SVJ, která přijala stanovy v dobré víře, že věci neupravené stanovami se řídí podle BytZ, nyní BytZ neplatí, byť stanovy byly přijaty za platnosti BytZ a za předpokladu platnosti BytZ. To se jeví v rozporu s principem právní jistoty.

  Vložil lake, 12. Únor 2016 - 16:41
  • Cornelia, napsala jste: „Pro ta SVJ, která přijala stanovy v dobré víře, že věci neupravené stanovami se řídí podle BytZ, nyní BytZ neplatí …“

  To není pravda.

  Nový občanský zákoník ve svém přechodovém ustanovení § 3028 uvádí výslovně:

  89/2012 Sb. § 3028
  (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

  Jak vidíte, NOZ obsahuje povinnost řídit se v obligačních (závazkových) vztazích i nadále podle ZoVB, ovšem poskytuje možnost přejít dobrovolně (ujednáním) na závazkové vztahy podle NOZ.

  Pokud jde o věcná práva a povinnosti (t.j. práva a závazky spojené s vlastnictvím jednotky), NOZ toto upravuje ve speciálním přechodovém ustanovení § 3063, a také jednoznačně:

  89/2012 Sb.
  Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.

  Jistě rozumíte, že těmi „dosavadními právními předpisy“ je nepochybně míněn ZoVB.

  Není mi zcela zřejmé, zda způsob rozhodování vlastníků o společném majetku se má řídit i nadále podle ZoVB (viz § 3063 NOZ), nebo se má použít nová právní úprava spoluvlastnictví § 1128 až § 1133 NOZ (viz § 3028 odst. 2 NOZ). Jisto je, že nová právní úprava je podrobnější a přesnější.

  lake

  Vložil Kale (bez ověření), 12. Únor 2016 - 16:05

  „Pro ta SVJ, která do svých stanov opsala BytZ, nadále platí stanovy. To se jeví v pořádku.“

  Nepravda, ustanovení stanov odporující donucujícím ustanovením NOZ pozbyla platnosti nabytím účinnosti NOZ.

  To samé platí pro platnost vzorových stanov i stanov, které neobsahovaly některé ustanovení ZoVB.

  Vložil lake, 12. Únor 2016 - 16:21
  • Kale napsal: „… ustanovení stanov odporující donucujícím ustanovením NOZ pozbyla platnosti nabytím účinnosti NOZ.“

  Kale, teoreticky máte pravdu, ale jste směšně puntičkářský. Kterápak asi ustanovení stanov pozbyla platnosti dne 1.1.2014? Víte to?

  Snad jediné, co mohlo pozbýt platnosti, je čistě formální záležitost: Podle zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník dříve platilo, že právnická osoba jedná sama (svým výborem). Podle zákona č. 89/2012 Sb. nyní platí, že právnická osoba nikdy nejedná sama, nýbrž je zastupována buď členy statutárního orgánu způsobem uvedeným v rejstříku, či jinými osobami.

  Toto je v podstatě vše, co snad z dosavadních stanov určitě pozbylo platnosti s nabytím účinnosti NOZ. Ovšem Cornelia měla na mysli vnitřní právní poměry v SVJ, a ty se s účinností NOZ prakticky nijak nezměnily.

  lake

  Vložil Kale (bez ověření), 12. Únor 2016 - 17:09

  To tvrdíte Vy, že se „bytové spoluvlastnictví“ NOZ na SVJ, vzniklá podle ZoVB, nevztahuje.

  Ovšem skutečnost je taková, že odborná veřejnost i zatím dostupné judikáty z doby po účinnosti NOZ se shodují na tom, že „bytové spoluvlastnictví“ NOZ se vztahuje i na SVJ vzniklá podle ZoVB. Judikáty tu byly opakovaně uvedeny, můžete si je vyhledat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".