Tři malá prasátka a prasečí právo

Vložil lake, 15. Červen 2014 - 6:03 ::

 
Napřed vysvětlím pojmy. Pojmem „prasečí právo“ nazývám ten zvláštní hromadný úkaz, kdy právníci v ČR nejsou schopni myslet vlastní hlavou a nejsou schopni ani vyložit právní předpis ústavně konformním způsobem.

Tito prasečí právníci nepoužívají vlastní mozek ani kritický úsudek. Ryjí v právním bahně (v tom, co bez právního zdůvodnění prohlásili či publikovali jiní neználci, považovaní za autority). Z těchto nekvalitních a nepodložených zdrojů pak nekriticky (pouhým přežvykováním) tvoří vlastní nesmysly, aniž by se obtěžovali převzatá tvrzení zdůvodnit či podrobit kritickému právnímu rozboru.

Toto nazývám „prasečí právo“. Bahno dovnitř, bahno ven. Psal jsem v jiné diskusi o tom, jak si právní názor vytváří stará Blažková: http://www.portalsvj.cz/…ara-blazkova. K věci si můžete také přečíst http://www.portalsvj.cz/…oru-eliasovi.

Dám zde tři příklady, které se odehrály přímo na tomto portálu, před vašima očima. Jde o diskuse s právnicí Petrou Mirovskou, s JUDr. Petrem Vochvestou a JUDr. Milanem Cellarem. Tyto diskuse mají jedno společné:

 • Ve všech případech jde o publikující právníky o SVJ(2000).
 • Ve všech případech nebyli schopni obhájit svá veřejně vyslovená protiprávní tvrzení.
 • A ve všech případech se zachovali stejně: utekli z diskuse, když neměli argumenty a hořela jim půda pod nohama …

O co vlastně jde? Stále o tutéž jednoduchou věc: stávající SVJ(2000) nemají zákonnou povinnost změnit se na SVJ(2012) a začít se řídit ustanoveními NOZ o bytovém spoluvlastnictví. A už vůbec nejsou povinny měnit svůj název, který je v souladu se ZoVB.

Neexistuje žádné ustanovení v žádném celostátně platném právním předpisu, které by ukládalo právnické osobě, upravené zákonem č. 72/1994 Sb., aby se jakkoliv přizpůsobovala části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. To ostatně není ani možné: podle § 16 NOZ platí, že „[p]rávní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu“. Jde tedy o výslovný zákaz, který má za následek nulitnost takového zdánlivého právního jednání.

Publikující právníci tvrdí, že taková tajemná povinnost údajně existuje, ale žádný z nich nedovede citovat příslušné ustanovení zákona, které by právnické osobě SVJ(2000) takovou povinnost ukládalo. I přesto publikují, publikují, či spíše opisují, opisují. Bahno dovnitř, bahno ven. Ani JUDr. Vochvesta, ani Petra Mirovská, ani JUDr. Cellar nedokázali v tom bahně nalézt jediný validní právní argument pro svá nepodložená tvrzení.

 • JUDr. Petr Vochvesta utekl z diskuse jako malý kluk v okamžiku, kdy by musel pod tlakem mých otázek připustit, že se ve svém článku mýlil. Své nepodložené stanovisko neobhájil. Viz: http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni#….
 • JUDr. Milan Cellar utekl z diskuse, protože nedokázal odpovědět na mou jednoduchou opakovanou otázku (http://www.portalsvj.cz/…arske-komory#…). Než aby přiznal, že se ve svém článku mýlil, vypustil slovní kouřovou clonu ve stylu „je to příliš složité, než abych to vám amatérům vysvětloval, a dál se s Vámi už nebudu bavit“. Své nepodložené stanovisko tedy neobhájil.
 • Petra Mirovská na výzvu k předložení právní argumentace pouze bezmyšlenkovitě zopakovala ty samé nesmysly, které jsem již podrobil kritice v jejím původním příspěvku (http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…). Ze své hlavy k tomu přidala pouze útok vůči mé osobě (http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…). Své nepodložené stanovisko neobhájila.

Tento přístup, kdy autoři ignorují nutnost řádně odůvodnit svá tvrzení, je bohužel velmi rozšířený. Z mnoha příkladů duševního zmatku publikujících autorů uvádím namátkou tyto:

 • Autoři JUDr. Petr Čech a JUDr. Robert Pelikán ve svém článku v právním rádci 7/2013 sekají jednu právní hrubku za druhou. Viz http://www.portalsvj.cz/…ch-a-pelikan. Autoři postavili text na nepravdivém tvrzení, které se ani nepokusili nějak obhájit či právně doložit. A na základě prvotního vadného postulátu pak činili další závěry.
 • Obdobně neprofesionálně si vedl Michal Ševčík z advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners. V tomto případě šlo o neexistující přechod dluhů předchozího vlastníka na nabyvatele jednotky. Podrobný rozbor je zde, čtěte: http://www.portalsvj.cz/…pet-na-scene#…. I zde se objevily tytéž příznaky: bezmyšlenkovité opisování z názorů jiných, neschopnost jakkoliv doložit autorova tvrzení. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Stejnou chybu udělala JUDr. Pavla Schödelbauerová ve svém Komentáři k NOZ (Kabelková, Schödelbauerová). Spletla si dluh předchozího vlastníka se závadou váznoucí na věci. Nejveselejší na tom je, že tuto chybu autorky bezmyšlenkovitě opsaly z důvodové zprávy k NOZ. Rozbor tohoto školáckého omylu je zde: http://www.portalsvj.cz/…2-podle-ep-2. Inu – opisují, nemyslí. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Mgr Michal Holub z advokátní kanceláře Šafra & partneři s.r.o. zašel ještě dál: O ustanovení § 3028 NOZ bez mrknutí oka prohlásil, že obsahuje pravý opak toho, co skutečně obsahuje. Viz http://www.portalsvj.cz/…di-mgr-holub#…. A samozřejmě se ani nepokusil své překvapivé a protizákonné tvrzení nějak právně odůvodnit. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Mgr Zuzana Dědečková zřejmě utrpěla úžeh, úpal či přehřátí, jinak by nemohla napsat co napsala: http://www.portalsvj.cz/…00-a-stanovy. Jakékoliv právní zdůvodnění jejích absurdních závěrů ovšem chybí. Jak jinak, milá prasátka – vy přece nikdy nezdůvodňujete, protože jen opisujete. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Doplňující četba: http://www.portalsvj.cz/…lu-staci-3–4

Další příklady totálního zatemnění mozků nebudu už zde raději popisovat. Pro dokreslení (ne)schopností dalších českých renomovaných právníků si přečtěte http://www.portalsvj.cz/…e/noz-1186–2#….

Vzhledem k naprostému (a dlouhodobému) selhávání publikujících právníků v Čechách učiním v této věci závěr poněkud ostřejší:

Milá malá právní prasátka,
přestaňte rýt dokola v právním bahně. Nenajdete tam ani žaludy, ani lanýže, a už vůbec ne nějaký právně podložený názor. Právně podložené názory byste museli tvořit ve vlastním mozku, na základě znalosti zákona a judikatury. Pokud se spokojíte jen s přežvykováním bahna a močůvky po jiných prasátkách, právně podložená a ústavně konformní tvrzení z vás nikdy nevylezou …

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 16. Červen 2014 - 10:47

  Lake uvádí:

  „Pro vnitřní právní poměry mezi SVJ(2000) a členy této právnické osoby, vzniklé do 31.12.2013, se se použije dosavadní právní úprava (to jest ustanovení ZoVB a stávající stanovy). Viz § 3028 NOZ. Toto potvrdila i expertní skupina KANCLu

  Lake má na mysli tuto část Stanoviska Kanclu č. 10 – k použití vzorových stanov SVJ po nabytí účinnosti:

  „Společenství vlastníků jednotek vzniklé před účinností NOZ se bude i po účinnosti NOZ nadále řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když tento právní předpis pozbyde účinnosti ke dni 31. 12. 2013. Stanovy se totiž stávají součástí vnitřních právních poměrů této právnické osoby.“

  Lake ovšem nepochopitelně ignoruje hned navazující část v tomto stanovisku Kanclu:

  „Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.“

  Z toho lze vyvodit, že KANCL považuje podle § 3041 odst.2 do­savadní SVJ vzniklá podle ZoVB za SVJ upravená NOZ (§ 3041 – „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti …“). Z výkladu KANCLu vyplývá, že ustanovení dosavadních stanov, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ (NOZ vč. části „bytové spoluvlastnictví").

  Jediné možné vysvětlení, proč se KANCL ve svém stanovisku o neplatnosti a přizpůsobení stanov SVJ odvolává na § 3041 je, že považuje (na rozdíl od p. Laka) SVJ vzniklé před r. 2014 za právnickou osobu upravenou NOZ, právě o takových osobách § 3041 hovoří. Pokud by KANCL nepovažoval SVJ (2000) za právnickou osobu upravenou NOZ, jeho odvolání na § 3041 by nemělo žádný smysl a KANCL by se na něj ve svém stanovisku vůbec neodvolal. To je ovšem v rozporu s výkladem p. Laka, který proto vysvětluje uvedené stanovisko manipulativně.

  Vložil lake, 16. Červen 2014 - 18:34

  Pane Kolemjdoucí, jste zcela mimo, jako obvykle. Je pouze věcí mé vlastní úvahy jaké argumenty z jiného textu použiji.

  Zmiňoval jsem se o stanovisku KANCLu ke stanovám SVJ(2000), protože v této části nenalézám z právního hlediska žádnou chybu. Zkrátka jde o tvrzení řádně vyargumentované a souladné s Ústavou.

  Nezmínil jsem se o jiném tvrzení KANCLu (o údajné souvislosti SVJ(2000) s ustanoveními NOZ o bytovém spoluvlastnictví). A nezmínil jsem se o tom proto, že toto tvrzení je nepravdivé, protiprávní, podané bez jakýchkoliv argumentů a rozporné s Ústavou.

  • Pokud nevíte, že SVJ(2000) je právnická osoba upravená zákonem č. 72/1994 Sb., pak nejste na úrovni, abychom se spolu mohli o věci vážně bavit.
  • Pokud nevíte, že SVJ(2000) není právnická osoba upravená zákonem č. 89/2012 Sb., pak jste NOZ zřejmě vůbec nečetl a nejste na úrovni, abychom se spolu mohli o věci vážně bavit.

  Já z obsahu NOZ dokážu poznat, že ustanovení § 3041 NOZ se netýká právnických osob SVJ(2000). A nepotřebuji k tomu nějaké složité výklady zákona: o SVJ(2000) není v NOZ ani zmínka, ani odstavec, ani věta, ani slovo. Platí tedy, že SVJ(2000) není povinno přizpůsobovat své stanovy té části NOZ, která se jich netýká.

  Toto je pouze otázka výkladu jednoduchého práva, jejíž pochopení nečiní potíže ani osobám s rozumem průměrného člověka (§ 4 NOZ). Vás a experty KANCLu a publikující právníky toto poznání teprve čeká.

  lake

  Vložil Rosťa (bez ověření), 16. Červen 2014 - 20:38

  Stará SVJ se řídí dle NOZ v souladu s § 9 NOZ:

  „(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.
  (2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy…“

  Pro SVJ není mimo NOZ jiný právní předpis, který by se na ně vztahoval, protože ZoVB byl zrušen.

  Vložil Evička (bez ověření), 16. Červen 2014 - 21:40

  Rosťo vzdejte to, na Lakeho nemáte ani náhodou i kdyby jste znal OZ jako když bičem mrská. Když už jste se dostal k § 3028, tak dále bez toho chybějícího přechoďáku už dál vlak zase nepojede. Proč to nevzdáte vždyť je to tak jednoduchý přiznat že se asi někde stala chyba? Evička

  Vložil lake, 16. Červen 2014 - 20:48

  Milý Rosťo,

  NOZ má celkem 3080 ustanovení.
  Vy jste se zatím propracoval jen k § 9.
  Až budete u § 3028, přečtěte si jej třikrát.
  Pak se snažte ten text pochopit.
  Pak můžete teprve začít psát něco k věci.

  lake

  Vložil NSS (bez ověření), 16. Červen 2014 - 13:23

  Kolemjdoucí odkázal na výklad KANCLu:

  „Společenství vlastníků jednotek vzniklé před účinností NOZ se bude i po účinnosti NOZ nadále řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb."

  Toto je ale naprostá fikce KANCLu, neboť vzorové stanovy jsou v rozporu s četnou ustálenou judikaturou. Podle nich nesmělo být správně žádné společenství zaregistrováno. Nadto, po správném sestavení argumentace musí být na vzorové stanovy nahlíženo jako na společensky nebezpečný dokument.

  A zde se jasně identifikuje „syndrom staré Blažkové“. Nikdo „jim to nerozmluvil“ (rozuměj: nebyl jsem u jejich „výkladu“),

  blud si začíná vesele existovat „samostatným životem“ a bude „sílit“ tím, jak často na něj bude odkazováno;

  až se jednoho dne definitivně stane „prasečím právem“.

  ---
  Některé názory KANCLu budou jak u laické, tak i odborné, veřejnosti, s odstupem času, buďit veřejný posměch.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 16. Červen 2014 - 19:43

  Pane „NSS“,

  podle Vás je Vámi citovaná část stanoviska fikcí Kanclu a prasečím právem.

  „Lake“ uvedl, že v této části stanoviska nenalézá z právního hlediska žádnou chybu a že jde zkrátka o tvrzení řádně vyargumentované a souladné s Ústavou.

  Kdo z Vás tedy podléhá „syndromu staré Blažkové“?

  Vložil NSS (bez ověření), 15. Červen 2014 - 6:58

  lake: „Tito právníci nepoužívají vlastní mozek ani kritický úsudek. Ryjí v právním bahně (v tom, co prohlásili či publikovali jiní neználci). Z těchto nekvalitních a nepodložených zdrojů pak tvoří vlastní nesmysly, aniž by se obtěžovali svá nepravdivá tvrzení právně zdůvodnit“

  Je tomu přesně tak, jak píšete. Judikaturu vlastně tvoří úplní blbci. Pouze bych přeformuloval:

  nepoužívají vlastní mozek

  na

  jejich úvahy se vesměs příčí zdravému rozumu

  Jenže tyto osoby to právo dotvářejí. Pokud bude paní Blažková první u ÚS/NS, potom bude platit to, co „prosadila“ paní Blažková. Na základě judikatury „spoludotvářené“ paní Blažkovou, bude potom ÚS vše ostatní negovat.

  Jde i o to, kdo „předběhne“ paní Blažkovou. Zatím mám náskok.

  sp. zn. II.ÚS 3898/11 ze dne 12. 6. 2012: Ústavní soud „V dané věci považuje Ústavní soud za podstatný aspekt právní jistoty a konzistentnosti v aplikaci právního řádu, neboť představuje jeden z komponentů základního práva na spravedlivý proces, jehož ústavněprávní ukotvení je požadavkem zachování právního státu. Předpokladem právní jistoty je „seznatelnost právní normy, resp. seznatelnost právního stavu a předvídatelnost právního rozhodnutí“, přičemž její těžiště lze spatřovat právě ve vztahu normotvorby a aplikace práva. … Jestliže obecný soud bez legitimních důvodů rozhoduje odlišně od ustálené judikatury, ohrožuje tím jistotu občana, že bude předvídatelným rozhodnutím soudu jako nejdůležitějšího ochranného instrumentu zachováno jeho právo.“

  Vložil lake, 15. Červen 2014 - 8:12

  Pane NSS, rozumíme si.

  JUDr. David, který v roce 2006 kolosálně zpackal rozsudek o obsahu pojmu „dohoda“, byl loni jmenován soudcem Ústavního soudu. Soudci ústavního soudu jsou i Balík, Lastovecká a Nykodým, kteří bez mrknutí oka judikovali v roce 2010, že vyvlastnění majetku je možné pouhým většinovým hlasováním a že takové nulitní hlasování má právní účinky. Počítám, že JUDr. Milan Cellar se po patnácti letech psaní a publikování akademických článků stane také soudcem Ústavního soudu. Nakročeno k tomu má.

  Obdobně jako Ústavní soud judikoval Nejvyšší soud v roce 2009:

  „I když právní názory, které Nejvyšší soud zaujal v jiných právních věcech, nejsou ex lege závazné pro řešení případů obdobného druhu, nelze ztrácet ze zřetele, že došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikatornímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento judikatorní posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace (kriticky) konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.“
  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007

  Připomínám, že celá debata o údajné povinnosti SVJ(2000) je pouze debatou o nepravé retroaktivitě, která se údajně měla zavést – ovšem bez existence výslovné právní úpravy v zákoně.

  Připomínám, že z nálezů Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě byly dva z nich shledány natolik závažnými, že je ÚS nechal vydat ve sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy. Nelze se tedy nyní vymlouvat na jakési „odlišné“ či „většinové“ výklady NOZ. Netřeba vykládat a hledat co snad zákonodárce mínil, ale o čem pomlčel, protože to do zákona zapomněl uvést.

  Tím spíše mne překvapuje, když stádo právních prasat (čítající jak mladé, tak staré kusy) chrochtá už druhým rokem nesmysly, které jsou jednoznačně rozporné s právem. Přemnožili se, rozorávají nám pole a zahrady, ničí úrodu. Myslivci to běžně řeší odstřelem.

  lake

  Vložil Rosťa (bez ověření), 15. Červen 2014 - 13:58

  „Lake“ uvádí:

  „Tím spíše mne překvapuje, když stádo právních prasat (čítající jak mladé, tak staré kusy) chrochtá už druhým rokem nesmysly, které jsou jednoznačně rozporné s právem. Přemnožili se, rozorávají nám pole a zahrady, ničí úrodu. Myslivci to běžně řeší odstřelem.“

  a jmenovitě uvádí soudce Balíka, Lastoveckou a Nykodýma.

  „NSS“ si pochvaluje Nález Ústavního soudu – II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka (soudce zpravodaj) a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma – ze dne 12. června 2012 sp. zn. II. ÚS 3898/11.

  A oba se navzájem ubezpečují, jak si rozumějí.

  Vložil NSS (bez ověření), 15. Červen 2014 - 16:08

  Rosťa: „NSS“ si pochvaluje Nález Ústavního soudu II. senátu složeného …

  Ale toto si právě NSS nepochvaluje. Naopak, NSS má hrůzu z toho, že by jej „stará Blažková“ mohla předběhnout.

  NSS se děsí toho, že ÚS/NS je schopen nastavit „jakási dogmata podle Blažkové“, a potom to trvá 20 let, než si sám NS ČR „zruší“ svoji zvrácenou argumentaci, spočívající v sousloví, že „dohoda není dohoda“.

  Vložil NSS (bez ověření), 15. Červen 2014 - 9:23

  Tragédií je, že u NS ČR „začali kluci“, kterým bylo sotva 40 let.

  Toto je exces.

  Nikde, v civilizovaném světě, by toto nebylo možné.

  Potom přestává Stát naprosto fungovat.

  Potom už ani Mafie nemá tu jistotu (odpálení JUDr. Mrázka, Krále podsvětí, z X-kilometrů, přitom se přesně ví, kdo k takovým precizním zbraním má přístup, a dovede je vůbec ovládat).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".