SVJ: právnická osoba, na kterou se zapomnělo

Vložil lake, 1. Červenec 2013 - 7:05 ::

Ano, mám na mysli SVJ(2000).
Existuje přibližně 1,2 milionu bytů ve vlastnictví 1,5 milionu osob. Existuje 58000 SVJ(2000). Nový Občanský zákoník však na ně zapomněl, dokonce zákonodárci v přílišné horlivosti zrušili zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, kterým se až dosud řídil vznik jednotek(1994), právní vztahy mezi vlastníky jednotek navzájem i právní vztahy mezi vlastníky a SVJ(2000).

Co se stane po 1. lednu 2014?
Inu – vůbec nic. Jednou vzniklé právní vztahy budou existovat i nadále (viz Ústava, judikatorní praxe a také § 3028 NOZ). SVJ(2000) budou existovat dál a nebudou se na nic povinně transformovat, protože to právně ani nejde. Právní rozbor naleznete zde: http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias#….

A teď o obdobném případu z historie …
Připomínám velmi podobnou situaci s předchůdcem dnešních SVJ, což bylo tzv. patrové vlastnictví (Stockwerksei­gentum). K tomu přistupuje spoluvlastnictví společných částí (střecha, základy, atd.) Patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích od roku 1811 do roku 1879 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). V katastru jsou stále zapsány domy, rozdělené před více než jeden a půl stoletím vodorovně na patra./ Například v Ivančicích jsou takové domy dodnes. Cituji nález soudu:

Rozhodnutí OHG ze dne 15.10.1996 sp.zn. 4 Ob 2229/96i:
„Ode dne účinnosti zákona RGBI 1879/50 je horizontální dělení domů (Stockwerksei­gentum) zakázáno. Právní vztahy založené před účinností tohoto zákona však zůstávají nadále v platnosti“.
 http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?…

Zmínka o patrovém vlastnictví vlastnictví definitivně zmizela z českých zákonů v roce 1953, ale to nic nezměnilo na právním stavu ani na právních vztazích. Spoluvlastníci v takových budovách se stále řídí podle tehdejších právních předpisů. V případě sporu patrových spoluvlastníků opráší český soud rakouský zákoník ABGB a bude rozhodovat podle něj.

A copak o tom dnes říká Nový občanský zákoník?
NOZ říká jednoznačně o vztahu nové a dosavadní právní úpravy toto:

89/2012 Sb. § 3028
(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Takže i neprávník jistě pozná, že v odstavci (1) se NOZ zmiňuje o nových SVJ(2012), která mají vznikat od 1. ledna 2014. Ve druhém odstavci se zmiňuje o věcných právech, tedy o dosavadní právní úpravě vlastnictví jednotek obsažené v zákonu č. 72/1994 Sb. A odstavec č. 3 říká totéž, pokud se jedná o oblast obligačních (závazkových) práv – to se týká stávajících platných stanov SVJ(2000).

A co z toho všeho plyne?
Pouhé zrušení zákona nic nemění na právním stavu ani na právních vztazích. Například na adresách 55000 SVJ v celém státě jsou takové domy, dále jsou zde tisíce domů, ve kterých nevzniklo SVJ. Celkem to odhaduji na 1,2 milionu jednotek.

Při neexistenci jiné právní úpravy je nutno posuzovat každý právní vztah podle právního stavu v okamžiku, kdy tento právní vztah vznikl.

Takže při úplné absenci právní úpravy od 1. ledna 2014 se soudy při řešení sporů vlastníků jednotek(1994) budou i nadále řídit podle ZoVB a podle stanov konkrétního SVJ(2000). Vzpomeňte si na Stockwerkseigentum – je tu přes 200 let, z toho posledních 60 let bez jakékoliv platné právní úpravy, a nic hrozného se zatím nestalo a ani nestane …

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.