Nutné změny stanov po 1. 1. 2014

Vložil Zdenek 22, 21. Září 2013 - 13:22 ::

Pokud se bude NOZ vztahovat i na stávající SVJ, pak podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy SVJ, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. SVJ proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek. Viz stanovisko KANCL http://obcanskyzakonik.justice.cz/…novy-SVJ.pdf

Vzniká tak otázka, která jsou to ta „donucovací“ ustanovení s ohledem na § 1 odst. 2 NOZ. Lze se domnívat, že těmito ustanoveními jsou ta, kde podle důvodové zprávy k NOZ je zákonný zákaz formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na „neplatnost ujednání“ nebo stanovením, že se k závadnému ujednání „nepřihlíží“.

Podle mého neoficiálního zjištění by to měla být tato ustanovení:

§ 1186 (2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.

§ 1192 (2) Správce může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku; pokud je určeno něco jiného, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro rozhodování o záležitostech, které podle tohoto zákona náleží do působnosti shromáždění.

§ 1193 Jedná-li se o dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

§ 1195 (2) K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

§ 1197 Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.

§ 1201 Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.

§ 1202 (1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.

(2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

§ 1206 (1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

§ 1168 (2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.

Nezbytné změny stanov tak budou nutné ve velmi malém rozsahu.

Poznámky:

 1. Možnost, že účinnost NOZ bude odložena, je stále reálná.
 2. Uvítám, pokud se v komentářích k tomuto příspěvku nebude řešit, zda NOZ bude platit i pro SVJ(2000).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 23. Září 2013 - 11:31

  K seznamu pana Zdenka uvádím své poznámky. Na rozdíl od něj nespatřuji žádný důvod k povinné úpravě stanov stávajících SVJ(2000) po 1. 1. 2014.

  § 1186 (2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.
  Toto nemá naprosto nic společného se stanovami SVJ(2000), ani se stanovami SVJ(2012). Ostatně v NOZ je § 1186 zařazen zcela mimo právní úpravu společenství vlastníků. Podíl vlastníka jednotky na společných částech domu je dán jednoznačně zápisem vlastnického podílu vlastníka jednotky v katastru. Nikoliv obsahem prohlášení. Prohlášení bylo pouze podkladem pro zápis podílu vlastníka na společných částech. Doporučuji přečíst si něco o materiální publicitě údajů zapsaných ve veřejném seznamu. Změna údaje v katastru je možná buď se souhlasem všech, kterých se změna týká, nebo cestou soudní. To je záležitost mezi spoluvlastníky, mimo pravomoc SVJ. Není důvod pro změnu stanov.

  § 1192 (2) Správce může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku; pokud je určeno něco jiného, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro rozhodování o záležitostech, které podle tohoto zákona náleží do působnosti shromáždění.
  Netýká se nijak SVJ(2000). Společenství,které nyní existuje, nemá již žádného „správce“,protože správu domu převzalo samo, a to volbou svého statutárního orgánu.

  § 1193 Jedná-li se o dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.
  Opět další záležitost, která se nijak netýká SVJ(2000). Společenství, které vzniklo či vznikne do dne 31.12.2012, má už ze zákona minimálně pět jednotek.

  § 1195 (2) K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.
  SVJ(2000) nemá ve svých stanovách výslovně napsáno, že se může stát ručitelem za dluh jiné osoby. Není-li toto ve stanovách výslovně uvedeno, není zde rozpor se zákonem a není žádný důvod stanovy upravovat.

  § 1197 Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků.
  Opět shodný argument: Žádné SVJ(2000) nemá ve svých stanovách výslovně napsáno, že může zavázat k majetkové účasti. Není-li toto ve stanovách výslovně uvedeno, není zde rozpor se zákonem a není žádný důvod stanovy upravovat.

  • Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.
  Opět shodný argument: Žádné SVJ(2000) nemá ve svých stanovách výslovně napsáno, že se může podílet na ztrátě jiné osoby, hradit či zajistit cizí dluhy. Není-li toto ve stanovách výslovně uvedeno, není zde rozpor se zákonem a není žádný důvod stanovy upravovat.

  § 1201 Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.
  Opět záležitost, která se nijak netýká SVJ(2000). To již vzniklo, a to zcela jiným způsobem. Navíc má od okamžiku vzniku své stanovy. Případ uvedený v § 1201 na ně tedy nedopadá. Není nutná změna stanov.

  § 1202 (1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.
  Netýká se nijak stávajících SVJ. Pojem „zakladatel společenství“ nedává smysl: u stávajících SVJ(2000) nikdo takový neexistuje. SVJ(2000) nebylo založeno, nýbrž vzniklo ze zákona; to se zde opakovalo asi 100krát. Pojem „správce“ je definován v NOZ pouze pro právnické osoby, které budou vznikat od 01.01.2014. Ve stávajících SVJ je ze zákona správcem samo společenství, a to od okamžiku volby statutárního orgánu. Není důvod měnit stanovy.

  § 1202 (2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.
  Toto ustanovení platí pouze pro právnické osoby,které budou vznikat od 01.01.2014. Stá­vající SVJ se i nadále řídí dosavadními právními předpisy, tedy zákonem č. 72/1994 Sb. Viz NOZ § 3028 odst. 3. Pojem „správce“ je definován v NOZ pouze pro právnické osoby, které budou vznikat od 01.01.2014. Ve stávajících SVJ je ze zákona správcem samo společenství, a to od okamžiku volby statutárního orgánu. Není důvod měnit stanovy.

  § 1206 (1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
  Pro stávající SVJ(2000), které se i nadále řídí dosavadní právní úpravou (§ 3028 odst. 3) je celá část NOZ o bytovém vlastnictví bezvýznamná. Uplatní se určitě pro SVJ(2012), vznikající od 01.01.2014. Nicméně jde o ustanovení rozumné, které si SVJ(2000) může do svých stanov přidat.
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Tak jsem to probral vše, jedno ustanovení po druhém. Důvod pro povinnou změnu stanov SVJ(2000) neshledávám žádný.

  lake

  Vložil lake, 22. Září 2013 - 5:39

  Pane Zdenku, zadržte. Máte chybu hned v první Vaší větě: „Pokud se bude NOZ vztahovat i na stávající SVJ, pak podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy SVJ, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. “

  Stanovisko KANCLu, z něhož vycházíte, je nepravdivé: Namísto citace skutečného znění § 3041 NOZ obsahuje podvržené, změněné znění, které v NOZ není uvedeno. Z toho pak „experti“ došli k nepravdivému závěru, který je v rozporu se zněním NOZ.

  Je to podvrh a mystifikace veřejnosti. Celá expertní skupina, čítající 38 příjemců peněz z evropského grantu, je humbuk, jako ostatně většina grantů z Evropské unie. Stanoviska KANCLu připravuje nejspíše jedna osoba, čerstvý absolvent práv, a ty papíry jsou vydávány za stanoviska Expertní skupiny. Všimněte si, že pod stanovisky Expertní skupiny KANCLu není nikdy nikdo podepsaný. Ani jeden z oněch 38 expertů. Pročpak asi?
  -----------------------------------------------------------------------

  NOZ se nevztahuje a nebude vztahovat na současná SVJ, dokud zákonodárce nenapraví své opomenutí a nevtělí do NOZ přechodové ustanovení týkající se SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb. To je právně zcela zjevné a nemá smysl o tom debatovat. Proč se zde ty nesmysly objevují stále znova? Proč se objevují i přes to, že autoři nejsou schopni tyto opakované lži ničím doložit? Proč chcete o tomto absurdním nesmyslu zde diskutovat? Bavme se raději o tom, zda bílý jednorožec pije pouze ranní rosu a spásá květy růží, a zda se může učinit za úplňku neviditelným. To je rozumnější téma.

  Pokud se někdo domnívá opak, ať napřed nalezne v NOZ a cituje zde tu část NOZ, která nějak upravuje právnickou osobu SVJ(2000),vzniklou podle zákona č. 72/1994 po novele 103/2000 Sb. v domech s jednotkami podle zákona č. 72/1994. Teprve pokud by se existence takové právní úpravy v NOZ prokázala, mělo by smysl začít uvažovat a diskutovat o případném rozsahu změny stanov SVJ(2000).

  Znovu upozorňuji na konstantní judikaturu Ústavního soudu o tom, co je povinen zákonodárce učinit, aby mohl zavést nepravou retroaktivitu právního předpisu. V NOZ nejenže tyto podmínky nejsou splněny, ale NOZ dokonce ani neobsahuje náznak toho, že by zákonodárce nějakou retroaktivitu pro stávající SVJ plánoval či snad hodlal zavést.
  -----------------------------------------------------------------------

  Prosím všechny diskutující: Uveďte laskavě napřed fakta, právní rozbor, k tomu citace z právního předpisu či z judikátu. Neuvádějte nepodložené informace z druhé ruky a z nedůvěryhodných zdrojů (KANCL, Rudé Právo, stará Blažková). Pokud fakta uvést nedokážete, mlčte a nešiřte nesmysly dál. Jinak se této rozšířené mozkové nákazy nezbavíte. Já jsem svá tvrzení formuloval a doložil jinde: [1] [2] [3] [4] [5].

  lake

  Vložil lake, 22. Září 2013 - 7:29

  Doplňuji porovnání dvou textů: výkladové stanovisko Expertní skupiny KANCLU (autor neznámý, zřejmě právník-brigádník, nepodepsáno) porovnám se skutečným obsahem platného § 3041 zákona č.89/2012 Sb.. Oba texty jsou citovány na konci tohoto příspěvku.

  Z uvedených dvou citací je zřejmé, že údajní experti KANCLu se dopustili hrubě zkreslující manipulace s textem právního předpisu a svůj závěr opřeli o ustanovení, které na současná SVJ nedopadá. Ustanovení § 3041 stanoví ve svém odstavci (1), že se uplatní u právnických osob, upravených zákonem č.89/2012 Sb. Do takto vymezené skupiny právnických osob však nepatří SVJ (2000), upravené pouze zákonem č.72/1994 Sb. Proto se na tato SVJ nevztahuje povinnost uvedená v odstavci (2), což je povinnost uvedeného okruhu právnických osob upravit své stanovy, a navazující povinnost předložit je rejstříkovému sou­du.

  Příslušná část stanoviska KANCLu obsahuje odvolání na § 3041, který na SVJ(2000) nedopadá, což je z textu zákona patrné přímo bez jakékoliv nutnosti výkladu. Nepodložené tvrzení údajných expertů, rozporné se zákonem, je tedy v rozporu s právem.

  • Úmysl zákonodárce je vyjádřen zřetelně a jednoznačně: upravil v NOZ právnické osoby o názvu „společenství vlastníků jednotek“, které budou nově vznikat podle NOZ od 01.01.2014 v do­mech, rozdělených na jednotky definované zákonem č. 89/2012 Sb. Právě na tyto specifické právnické osoby plně dopadaji ustanovení nového občanského zákoníku. Nelze však účinnost NOZ libovolně rozšiřovat bez pozitivní právníúpravy za hranice, stanovené zákonem jednoznačně a určitě.
  • Znovu upozorňuji na konstantní judikaturu Ústavního soudu, že nepravou retroaktivitu nelze konstituovat pouhým opomenutím zákonodárce.
  • Nelze ani uložit právní povinnost pouhým výkladem právního předpisu (navíc výkladem, který je projevem pouhé libovůle anonymního právníka-brigádníka a je zjevně rozporný se zněním zákona).

  lake

  89/2012 Sb. § 3041
  (1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.
  (2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
  Výkladové stanovisko Expertní skupiny KANCLu (odkaz na zdroj je v úvodním příspěvku)
  „Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.“
  Vložil levape, 26. Září 2013 - 10:03

  Vzhledem k tomu, že lake, ani nikdo z dalších diskutujících na můj dotaz nezareagoval, dovoluji si ho zopakovat: Koho se vlastně týká 2.odstavec § 3041 ? (právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.) Podle Vás „lake“ se netýká stávajících SVJ. Můžete mi sdělit koho se podle Vás tedy bude týkat ? Podle Vás jenom těch SVJ, která teprve vzniknou ? Jakou by to mělo logiku ?

  Vložil levape, 23. Září 2013 - 11:53

  Tak koho se vlastně týká 2 odstavec § 3041 ? (právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.) Podle Vás „lake“ se netýká stávajících SVJ. Můžete mi sdělit koho se podle Vás tedy bude týkat ?

  Vložil Dotaz (bez ověření), 22. Září 2013 - 6:03
  • Pouze bezzubě povykování a peskování těch co se ptají (zdůrazňuji „ptají“ a nikoliv, „tvrdí“ jak to má být !!!) a kteří se snaží pochopit co vlastně mají v realitě udělat – NIKOMU nepomůže.
  • anonymní Řev, že všechny jiné názory než ten jeho výklad nikomu nepomůže.
  • anonymní Řev nesměrovaný na poslance a autory NOZ a do KANCLu NIKOMU nepomůže
  • Směrování na „historické právní názory“ anonyma z WEBu – taky NIKOMU nepomůže. Je mi jedno, že Lakemu je jedno, že nikdo nemá názory podobné těm jeho. Ale 100× se může odvolávat na svoje vlastní výplody → dokud neukáže taky jiné názory a výklady než jen Jeho, Jeho, a zase jen Jeho tak je publikace zbytečná. NIKDO prostě neuvěří anonymním bajkám z WEBU. Nikdo Dejve. Nikdo.

  „…Stanovisko KANCLu, z něhož vycházíte, je nepravdivé: Namísto citace skutečného znění § 3041 NOZ obsahuje podvržené, změněné znění, které…“

  problém je, že stanovisku KANCLu bude věřit většina i kdyby z něj lež stříkala proudem na všechny strany. Pokud nelze nalézt nikoho kdo by tvrdil něco podobného Lake stanovisku, pokud nelze nalézt nikoho kdo má v hlavě rozum podle Lake šablony, pokud se protistrany i soudy budou řídit stanovisky expertů s názory obdobnými KANClu tak do té doby bude nutné hledat nějaké blbé „sokolíky“ kteří by prosazováním stanovisek kterým nerozumí tahali za jiného kaštany z ohně.


  „…Stanovisko KANCLu, z něhož vycházíte, je nepravdivé: Namísto citace skutečného znění § 3041 NOZ obsahuje podvržené, změněné znění, které v NOZ není uvedeno…“

  A kde je to „podvržené stanovisku“? V tom .PDF jsem ho nenašel. Není to zase jen výmysl. Že ne?


  „…Všimněte si, že pod stanovisky Expertní skupiny KANCLu není nikdy nikdo podepsaný. Ani jeden z oněch 38 expertů. Pročpak asi?…“

  Tím se jistě myslí „skutečná“ tedy dohledatelná jména a příjmení. Já si tipnu: nejsou podepsaná ze stejného důvodu, ze kterého se pod svoje příspěvky nepodepíše Lake. Ono je zcela jedno zda se někdo vůbec nepodepíše nebo se podepíše třeba „Kašpárek“. V obojím případě lze reklamace na pronesené „věty“ hodit maximálně do stoupy.


  „…Všimněte si, že pod stanovisky Expertní skupiny KANCLu není nikdy nikdo podepsaný. Ani jeden z oněch 38 expertů. Pročpak asi?…“

  je divný, že ještě „21. Září 2013 – 15:26“ bylo v příspěvku uvedeno, že příjemců euro-grantu je 34. Teď zase 38. Tak kolik vlastně. Je vůbec něco co by bylo u anonima Laka „konstantní“ déle než několik hodin? Obávám se, že toho moc nebude.

  Vložil lake, 22. Září 2013 - 6:25

  Dotaz napsal: „… dokud neukáže taky jiné názory a výklady než jen Jeho, Jeho, a zase jen Jeho tak je publikace zbytečná. NIKDO prostě neuvěří anonymním bajkám z WEBU. Nikdo Dejve.“

  Toto napsal buď blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce. Mé příspěvky na toto téma uvádějí citace a odkazy na texty právních předpisů, na publikované nálezy ÚS ve Sbírce zákonů, na judikáty k věci. Zkrátka je tam uveden právně relevantní materiál pro toho, kdo myslí mozkem, nikoliv pouze nervovými uzlinami jako žížala. Pouze ten, kdo neumí či nechce číst, může tvrdit cosi o „anonymních bajkách z webu“.

  lake

  Vložil $ (bez ověření), 21. Září 2013 - 13:43

  Z toho plyne, že byli-li přijaty vzorové stanovy, není třeba je jakkoli upravovat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".