NOZ svolávání shromáždění

Vložil Pavel, 29. Září 2013 - 7:00 ::

Výtisk Praktického rádce pro SVJ 3/2013 dostala většina SVJ. Protože ale vychází v nákladu jen 50 000 výtisků posílám v kopii stranu 14.

Na této straně uvádí jeden advokát, že „pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek musí být doručena vlastníkům nejméně 30 dnů před jeho konáním (dle ZoVB byla lhůta 15 dnů).“

K 30 ti dnům mám jiný názor než pan advokát, který navíc požaduje DORUČENÍ pozvánky.

Oddíl 5 NOZ Bytové spoluvlastnictví (§ 1158 – § 1222) podle mého názoru lhůtu pro svolání shromáždění nestanovuje.

Potom nastupuje § 1221 o přiměřeném použití ustanovení o spolku.

V § 249 se pro spolky upravuje, že „Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem VE LHUTĚ URČENÉ STANOVAMI, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním.“

Pokud tedy něco nepřehlížím, tak se ve stanovách může lhůta stanovit, osobně jako nejvhodnější vidím lhůtu 15 dnů.

Nevím o co pan advokát opírá své tvrzení o povinnosti doručovat pozvánku. Já v NOZ čtu, že se shromáždění svolá „vhodným způsobem“.

Pokud by bylo ve stanovách, že se pozvánky doručují, tak bude velmi obtížné pro SVJ prokázat, jak byly pozvánky doručeny jednotlivým členům. Jako vhodný způsob vidím vyvěšení na „úřední desce“. A jako nadstandard poslání emailem případně vhození do schránek. Email a vhození by ale byly nadstandardem, k vlastnímu svolání by došlo vyvěšením.

Jak je vidět NOZ dělá problémy nejenom osobám bez právního vzdělání, ale i advokátům, kteří se podle inzerátu na str. 15 dlouhodobě zabývají problematikou SVJ.

Hezký den!

PřílohaVelikost
Rádce_pro_SVJ_2013_3.pdf404.38 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjdukelská111, 30. Září 2013 - 9:22

  Zeptal jsem se pana Petra Vochvesty na jeho názor, co se týče diskuze v tomto fóru, a zde je jeho odpověď:

  děkuji za upozornění. Co k reakcím na portálu SVJ říci? Přečetl jsem si jednotlivé „námitky“ a až na jednu (doručení pozvánky na schůzi SVJ – i to je však otázka názoru) tyto nepovažuji za plně přiléhavé. Ostatně jen příkladmo: otázka možné retroaktivity není otázkou jednoduchou, někdo s její aplikací nemusí souhlasit, nicméně NOZ jasně říká, že „staré“ stanovy je nutné přizpůsobit (tam kde by tyto odporovaly donucujícím ustanovením NOZ)v určité lhůtě NOZ. V diskusním fóru uvedený příklad, že rovněž ani staré auto nelze přizpůsobit novým požadavkům, je zcela zjednodušující a nelze jej v rámci práva přijmout (ostatně i staré auto lze teoreticky mechanicky upravit tak, aby novým předpisům vyhovovalo).

  Rovněž námitka k volbě členů výboru dle ZOVB není namístě (stačí si přečíst text v závorce).

  Jiné věcné námitky jsem v těchto příspěvcích nenašel.

  V žádném případě zde nechci obhajovat svoji neomylnost, může se stát, že člověk něco přehlédne, nicméně reagovat lze toliko na věcnou kritiku, ne na osobní invektivy. Myslím, že kdo si podrobněji přečte NOZ a srovná ho se ZOVB, nebude můj článek považovat za tak nekvalifikovaný.

  Každopádně ještě jednou Vám děkuji za upozornění, je to pro mě do jisté míry i ponaučení.

  S pozdravem,

  Vochvesta

  Vložil lake, 30. Září 2013 - 10:05

  Děkuji za zprostředkovaný níázor pana Vochvesty. Zpracoval jsem většinu jeho tvrzení. Z celkového počtu 11 je možno považovat za správné tvrzení jedno (slovy: jedno) – to ohledně tříměsíční lhůty podle NOZ. Zbytek tvrzení tohoto autora považuji za nesprávné.

  • Povinná změna názvu: nepravda. Psal jsem o tom jinde na tomto portálu.
  • Společenství nebude moci vykonávat správu: nesmyslné tvrzení,nepravda. Psal jsem o tom jinde na tomto portálu.
  • Doručení pozvánky: nepravda, NOZ nepožaduje, aby součástí stanov byly podprobnosti o doručení pozvánky. Pokud jsou, mají stanovy přednost před dispozitivní právní úpravou NOZ.
  • Prekluzivní lhůta: vnitřní právní poměry SVJ(2000) se budou i nadále řídit dosavadními právními předpisy a smlouvami (tedy i stávajícími stanovami).
  • Volba statutárního orgánu: nepravda. Netýká se stávajících SVJ(2000). JUDr. V. dokonce ani neví, co o této věci obsahuje ZoVB.
  • Per rollam: nepravda. Pro stávající SVJ bezvýznamné, neboť ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví na ně nedopadá. Jde o čistě dispozitivní právní úpravu,platnou navíc pro zcela jiný typprávnické osoby.
  • Sídlo: Pro stávající SVJ bezvýznamné, neboť ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví na ně nedopadá. V době vzniku žádné omezení neplatilo, výslovná přechodová ustanovení pro SVJ(2000)neexis­tují. Platí to sídlo,které je uvedeno v rejstříku.
  • Rozhodování o technickém zhodnocení domu: nepravda. JUDr. V.neví,že stávající SVJ(2000) se i nadále řídí podle dosavadní právní úpravy a posdle svých stanov.
  • Změna obsahu Prohlášení: nepravda. Naprosto fatální hrubá chyba. JUDr. V. neví, že vlastnické právo je výslovně chráněno Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Prohlášení vlastníka lze měnit jedině shodným projevem vůle těch, kdo jsou spoluvlastníky budovy a jimž se nějakým způsobem mění rozsah jejich vlastnictví.

  Nakonec uvádím další nepravdivá tvrzení JUDr. V., která napsal za poslední odrážkou v souvislém textu:

  • NOZ nově nabízí možnost zvolit do statutárního orgánu osobu, která není jeho členem: nepravda. Jednak je toto i dnes umožněno,neboť ZoVB to nezakazuje. Druhak je to pro stávající SVJ bezvýznamné, neboť ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví na ně nedopadá. neboť jde o soukromopráv­ní úpravu
  • Změna názvosloví z „pověřeného vlastníka“ na „předsedu“: nepravda. Pro stávající SVJ bezvýznamné, neboť ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví na ně nedopadá.

  lake

  Vložil # (bez ověření), 30. Září 2013 - 10:10

  „je možno považovat za správné tvrzení jedno (slovy: jedno) – to ohledně tříměsíční lhůty podle NOZ.“

  Proč soudíte, že by tříměsíční lhůta podle NOZ měla dopadat na stávající SVJ a ostatní ustanovení nikoliv?

  Vložil lake, 30. Září 2013 - 12:53

  O tom se zde už diskutovalo, viz NOZ:

  89/2012 Sb. § 1 odst. 2
  Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

  Po hlasování na shromáždění existuje lhůta, ve které může kdokoliv toto hlasování zpochybnit pomocí žaloby. Podle ZoVB jde o lhůtu 6 měsíců. Podle NOZ jde o lhůtu 3 měsíce. Po celou tuto dobu jsou všichni vlastníci v právní nejistotě, neboť není známo, zda se některý přehlasovaný člen obrátí nebo neobrátí na soud a nelze předem říci, jak by soud rozhodl.

  Tato nejistota zasahuje do práv týkajících se postavení osob (NOZ § 1 odst. 2), konkrétně do vlastnických práv a do práva nakládat s majetkem. Proto se mi jeví jako dobré a spravedlivé, aby byla chráněna dobrá víra většiny vlastníků proti právu jednotlivce zdržovat činnost SVJ po dobu půl roku. Zkrátka – aby období nejistoty bylo spíše kratší než delší.

  Výstižněji to napsat neumím. Až budou judikáty obsahující výklady, uvidíme.

  lake

  Vložil Pavel, 30. Září 2013 - 9:52

  Podle pana Vochvesty jsem měl 3 plně nepřiléhavé námitky:

  • nic neukládá pozvánku doručovat (prý je to věc názoru)
  • lhůtu 30 dní pro svolání (vím, že NOZ je poměrně složitý předpis, ale pro advokáta se specializací na bytovou problematiku to snad není nepřekonatelné)
  • podle ZoVB se volí orgány nadpoloviční většinou hlasů přítomných (že to není pravda ví většina obyčejných předsedů výborů bez právního vzdělání)

  Místo toho, aby pan advokát jednoduše jednotlivé námitky vyvrátil citací z předpisu či literaturou či judikáty, tak napsal nic neříkající text. To o něčem svědčí.

  Místo toho doporučuje číst závorky, kde tvrdí věci v rozporu se ZoVB.

  Pokud výše uvedené námitky nebudou vyvráceny, nemám důvod měnit své stanovisko.

  Vydavatele uvedené tiskoviny jsem již informoval.

  Jedna věc je udělat chybu, daleko horší je tu chybu okecávat a budit zdání, že se snad chyba nestala.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Petr Vochvesta (bez ověření), 30. Září 2013 - 17:43

  Vážení přátelé,

  děkuji za ohlasy k mému článku, byť jsou i z části kritické, z čehož se poučuji tak, že co mně připadá zřejmé, nemusí tak ve skutečnosti být, když se něco podle toho má udělat. Tudíž upřesňuji k diskutovaným bo­dům:

  1. Doručení pozvánky – NOZ v ust. § 1207 hovoří jen o svolávání schůze bez uvedení lhůt.
  1. Svolání v sobě obsahuje – předjímá i skutečné doručení či možnost požít alespoň fikci doručení (viz např. nejlépe v zákoně o obchodních korporacích ust. § 636 odst. 1 – ostatně tato formulace je i dobrou inspirací pro stanovy SVJ).
  2. Lhůta – z kontextu opravdu není plně patrné, že jde o případ, pokud by nebylo jinak upraveno ve stanovách. Pak platí min. 30 dnů, ale lze si určit kratší i delší lhůtu, avšak pod 15 dnů by bylo napadnutelné a nelze doporučit.
  1. Volba členů výboru – nepoukazoval jsem na ZOVB, ale na to, že ve vydaných a hojně užívaných vzorových stanovách je uvedeno přísnější, tj. dobrovolné, kvorum v nadpoloviční většině všech vlastníků, což je nadbytečné a je vhodné (praktické) jít většinou na minimum vlastníků (pokud však nejde o případ, kde je málo vlastníků a je třeba řešit ve vyšším souladu).

  K poznámkám od diskutujícího LAKE – Vaše právní jistota, že „to tak není“ je záviděnihodná. Dle našich zkušeností „pravdu“ má jen soud a právní praktikům a teoretikům nezbývá než tiše závidět. Judikatury se dočkáme nejdříve tak za rok a půl, takže do té doby odkazuji na zdroje, ze kterých jsem čerpal a své názory konfrontoval (článek prof. Eliáše (tvůrce NOZ) v časopisu Právník 1/2013, str. 37–49, popř. článek JUDr. Čecha a JUDr. Pelikána v časopisu Právní rádce 8/2013, Komentář k ustanovením o bytovém spoluvlastnictví) s tím, že nemohu přetiskovat, abych neporušil autorská práva, ale lze jej zajisté nalézt minimálně ve větších knihovnách.

  V přátelské úctě,

  Petr Vochvesta

  P.S. JUDr. V. Zoufalý se velice bavil označením „mladším kmetským věkem“ a udělil všem kázání o tom, jak je nutné neustále kontrolovat správnost svých úsudků. Dlužno ještě dodat – on sám si své názory neustále konfrontuje.

  Vložil lake, 30. Září 2013 - 20:30

  Vážený pane Vochvesto,
  cením si, a děkuji Vám, že jste byl ochoten přispět do této diskuse osobně. Začnu drobnou poznámkou „pro zahřátí“:

  Napsal jste, že volba statutárního orgánu SVJ nadpoloviční většinou všech je odchylka vzorových stanov nad rámec zákona. Zákon č. 72/1994 Sb. v účinném znění ovšem kogentně stanoví toto:

  72/1994 Sb. § 9 odst. 12:
  K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.

  Tím je to doufám vysvětleno.
  -----------------------------------------------------------------------------

  A nyní přejdu k podstatně závažnějším věcem. Napsal jste mi: „Vaše právní jistota, že „to tak není“ je záviděnihodná. Dle našich zkušeností „pravdu“ má jen soud a právní praktikům a teoretikům nezbývá než tiše závidět. “.

  Nevzal jste zřejmě v úvahu, že má právní jistota nepramení z pouhého mého názoru. Právní jistotu čerpám z konstantní judikatury, kterou Vy (s mírnou nadsázkou) označujete za „pravdu“: jde o notoricky známé nálezy Ústavního soudu ohledně nepravé retroaktivity a ohledně povinností zákonodárce při jejím zavedení cestou právního předpisu. Jde konkrétně o nálezy Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96, I. ÚS 344/04. Dva z těchto nálezů považoval ÚS za natolik právně významné, že byly vydány ve Sbírce zákonů jako právní předpisy. Podrobněji jsem se tím zabýval v diskusi http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb.

  Pane Vochvesto, předpokládám, že se nespecializujete na ústavní právo, ale k ústavně konformnímu výkladu zákona č. 89/2012 Sb. a k údajné retroaktivitě části o bytovém vlastnictví jsou uvedené nálezy ÚS zcela klíčové. Pokud Vy sám postrádáte „pravdu“ (ve smyslu judikátů k věci), pak je s podivem, že se s takovou jistotou k věci veřejně a jednoznačně vyjadřujete.

  Budu Vám velmi vděčný, jestliže posoudíte právní stav ve světle uvedených nálezů ÚS. Zejména je třeba oprostit se od ničím nepodloženého názoru, že všechna společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. jsou toutéž právnickou osobou „upravenou tímto zákonem“, jako budoucí společenství vlastníků podle zákona č. 89/2012 Sb. Takové tvrzení je absurdní a nový občanský zákoník neobsahuje nic, co by tuto kuriózní teorii podpořilo.

  Důsledkem porozumění této klíčové skutečnosti bude – jak doufám – i přijetí prostého faktu, že ustanovení o bytovém vlastnictví obsažené v NOZ dopadají pouze na právnické osoby definované přímo a výslovně v NOZ, to jest na ty, které budou vznikat od 1. ledna 2014.

  Vážím si Vašeho zájmu o tento portál. Budu vděčný, jestliže nás seznámíte s Vaším právním názorem. Zatím totiž žádný z publikujících právníků (ostatně ani Vy) nijak neodůvodnil, proč by se dvě právnické osoby (které mají omylem zákonodárce téměř shodné označení) měly navzájem zaměňovat bez výslovné pozitivní právní úpravy zavádějící nepravou retroaktivitu.

  Současná SVJ(2000), kterých je 55000, nejsou v zákonu č. 89/2012 Sb. žádným výslovným způsobem svázána s právnickými osobami „společenství vlastníků“ SV(2012). Pouhá náhodná shoda v názvu nepostačuje k závěru, že by se snad mělo jednat o totožné právnické osoby, dokonce s totožnými vnitřními právními poměry.

  Potěšilo by mne (a ostatní návštěvníky tohoto portálu), kdybych se mohl seznámit s vaším názorem (pokud možno ústavně konformním) na toto zřejmé opomenutí zákonodárce a na důsledky, které to s sebou nevyhnutelně nese.

  Děkuji, že jste dočetl až sem a přeji vám hezký den.

  lake

  Vložil Dušan, 1. Říjen 2013 - 10:44

  Ono to s tím názvem právnické osoby „společenství vlastníků“ SV(2012) podle NOZ je sporné.

  Sice je v §1194/1 NOZ uvedeno, že

  Společenství vlastníků je právnická osoba …“,

  ale už v § 1166 odst. 2 je uvedeno:

  " Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“)…".

  Z § 1166 odst. 2 by vyplývalo, že název právnické osoby SVJ zůstal úplně stejný podle ZoVB i NOZ (nejen téměř shodný, jak uvedl Lake).

  Svým tvrzením jen upřesňuji definici názvu SVJ podle NOZ, ketrou uvedl Lake. Nikterak tím nechci zpochybnit Lakeho tvrzení, že všechna společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. nejsou toutéž právnickou osobou „upravenou tímto zákonem“, jako budoucí společenství vlastníků podle zákona č. 89/2012 Sb.

  Vložil X (bez ověření), 1. Říjen 2013 - 21:46

  Otázka názvu je opravdu sporná. O tom se již diskutovalo zde. V §1166/2 NOZ není definice. Ta je až o 28 §§ dále.

  Daleko podstatnější mi ale připadá lakeho argument, že jednotka je v NOZ definována zřetelně jinak než v ZoVB. SVJ podle ZoVB je tedy něco jiného než SV podle NOZ, asi jako společenství pěstitelů jablek není totéž co společenství pěstitelů melounů definované v jiném právním předpisu.

  Vložil takylaik, 22. Březen 2014 - 17:01

  a což takhle „Společenství pěstitelů jablíček“. Doufám že název je nezaměnitelný!

  Vložil # (bez ověření), 1. Říjen 2013 - 11:10

  Nevím, nad čím tu pořád koumáte:

  SObčZ: Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“)

  NObčZ: Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“)

  V NOZ jsou i jiná společenství, takže označení „společenství“ nebylo možné použít. Vyvozovat z odlišného zkráceného označení jakékoli důsledky není na místě.

  Vložil Dušan, 1. Říjen 2013 - 15:12

  Nevím, co jste chtěl Vašim příspěvkem sdělit. Zopakoval jste jen to, co jsem už uvedl, že název Společenství vlastníků jednotek platilo dosud a bude platit i podle NOZ. Navíc jste uvedl nesprávně SObčZ, správně mělo být uvedeno ZoVB.

  Ve svém příspěvku jsem netvrdil nic, co jste uvedl ve Vašem trvzení: „Vyvozovat z odlišného zkráceného označení jakékoli důsledky není na místě“. Pokud se domníváte opak, pak citujte z mého příspěvku.

  Vložil msčr (bez ověření), 30. Září 2013 - 21:11

  Právní úprava v NOZ se nebude dotýkat jednotek, které již vznikly podle zákona o vlastnictví bytů, pro ně bude platit dosavadní právní režim. http://obcanskyzakonik.justice.cz/…ho-zakoniku/

  Dosavadní právní režim je zák.č.72/1994Sb.

  Vložil Pavel, 1. Říjen 2013 - 8:15

  Nevím, proč pod vyjádření pana lake o SVJ dáváte příspěvek o jednotkách. To je přece něco úplně jiného.

  Že se budou staré jednotky řídit ZoVB se tu opakovaně psalo. O tom není sporu. I zákon o KN rozlišuje staré a nové jednotky. Stačí nahlédnout do zákona 256/2013 Sb. do § 3, kde se uvádí, že do KN se zapisují jak jednotky vymezené podle ZoVB tak i podle NOZ.

  Pan lake píše o úplně něčem jiném. Domnívá se, že se budou i stará SVJ (nejen jednotky) řídit starým zákonem.

  Vede ho k tomu nekvalitně zpracovaný oddíl Bytové spoluvlastnictví a zejména chybějící přechoďák, který by pozitivně vymezoval, čím se mají řídit stará SVJ.

  Pachatelé NOZ na přechoďák pozapomenuli v touze narvat do NOZ co nejvíce předpisů.

  Zákon o vlastnictví bytů pro svou komplikovanost nemá v obecném občanském zákoníku žádný z okolních států. No, alespoň v něčem hrajeme prim.

  Právnická obec se sjednotila, s cílem nekomplikovat zrod NOZ, který právnické obci přinese velký bussiness, na stanovisku, že i stará SVJ se budou řídit NOZ. To je realita. Náměstek MS Korbel to zdůvodňuje, že NOZ mj. používá metodu pravé retroaktivity ve prospěch platnosti.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Rozúčtovatel (bez ověření), 29. Září 2013 - 12:40

  „Úřední desku“ a s tím spojené doručení fikcí nebrat. Společentví není úřad, musí doručovat fyzicky, nikoliv fiktivně. Co to znamená?

  1. nejlépe dohodnout se dopředu na datu (první pátek v dubnu každého roku),

  případně

  1. vhodit do schránky (pokud je nahlášená doručovací adresa v domě),
  2. zaslat (pokud je doručovací adresa mimo dům), a to obyčejně, pokud je člen výslovně sdělil, že doručení bude potvrzovat, jinak raději se zeleným pruhem,
  3. e-mailem jen se souhlasem člena.
  Vložil Pavel, 29. Září 2013 - 13:17

  1)můžete sdělit o co opíráte své tvrzení, že SVJ musí doručovat fyzicky? NOZ uvádí „vhodným způsobem“. Ostatně ani ZoVB neobsahuje nic o fyzickém doručování.

  2)jak jsem psal, od vzniku SVJ se shromáždění pravidelně koná mezi 1.11. a 10.11. Záleží také na dostupnosti sálu.

  3)nechci mít spor, zda jsem vhodil či nevhodil pozvánku do 141 schránek v našem domě

  4)posílat něco doporučeně a tím živit neschopnou a stále dražší Českou poštu, s.p. také nechci. Někteří vlastníci trvale bydlí mimo ČR, to by se prodražilo

  5)pro naše středně velké SVJ hledáme nejjednodušší způsoby, které jsou nejméně ekonomicky a organizačně náročné

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Rozúčtovatel (bez ověření), 29. Září 2013 - 13:44

  Pokud máte spolupracující členy, stačí komunikace e-mailem.

  Pokud máte nespolupracující členy, posíláte na dodejku.

  Vložil Rozúčtovatel (bez ověření), 29. Září 2013 - 13:42

  „můžete sdělit o co opíráte své tvrzení, že SVJ musí doručovat fyzicky?“

  Můžete mi sdělit, o co opíráte své tvrzení, že SVJ může doručovat vyvěšením na úřední desce, resp. fikcí?

  Doručením se myslí fyzické doručení, pokud zákon neříká něco jiného. A to u SVJ neříká.

  Vložil Pavel, 29. Září 2013 - 22:46

  Rozúčtovateli,

  asi jste nečetl mé předchozí příspěvky:

  „1)Nevím o co pan advokát opírá své tvrzení o povinnosti doručovat pozvánku. Já v NOZ čtu, že se shromáždění svolá „vhodným způsobem“.

  2)V § 249 se pro spolky upravuje, že „Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem VE LHUTĚ URČENÉ STANOVAMI, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním.“

  3)NOZ uvádí „vhodným způsobem“. Ostatně ani ZoVB neobsahuje nic o fyzickém doručování.“

  Pokud to není zřejmé, tak jsem ve výše uvedených příspěvcích uváděl, že ZoVB ani NOZ nestanovuje povinnost pozvánku doručovat. Potom je irelevantní se dohadovat, zda se má doručovat fyzicky nebo fikcí.

  Oba předpisy pouze chtějí, aby bylo stanoveno jak se bude shromáždění svolávat. Já tvrdím, že např. vyvěšením pozvánky na nástěnce.

  Protože nejste schopen uvést o co opíráte své tvrzení, že SVJ musí doručovat pozvánku fyzicky, domnívám se, že jde pouze o váš výmysl nepodložený platným právem.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Dotaz (bez ověření), 29. Září 2013 - 10:19

  můj názor je že email NENÍ nadstandard. Za nadstandard lze považovat řešení nákladovější – za něj považuji „vhazování do schránek“. Email i zveřejnění „na úřední desku“ by si měly přinejmenším rovny.

  Stačí se inspirovat principy pro které státní správa zavedla datové schránky a „pozřít“ jejich postoje s jakým k nim přistupují (elektronická komunikace přes dat.schr. je primární)

  Stačí se inspirovat přístupem Telefoniky – za doručení papírové faktury platíte 10 Kč. Pokud se spokojíte s čumkou na jejich WEB kde ji máte v PDF – je to prozatím „zdarma“ (i když zdarma není v životě NIC, že)

  Za doručení emailem lze považovat i notifikaci o přečtení. Alespoň to tak bere většina ouřadů.

  Za doručení lze považovat i na zabezpečeném, personalizovaném WEBu otevření privátní složky vlastníka s uvedenými materiály. Nakonec má výbor vlastníkům sdělit kde s materiály mohou seznámit, k čemuž by tato forma byla ideální a nejméně nákladová

  Vložil Pavel, 29. Září 2013 - 10:40

  Já jsem použil slovo „nadstandard“ v jiném významu, než si ho vykládáte Vy.

  U nás máme ve stanovách, že shromáždění je svoláno vyvěšením pozvánky v jednotlivých vchodech.

  Navíc, když už je shromáždění platně svoláno (v tomto smyslu jsem použil slovo nadstandard, mohl jsem také použít slovo navíc), ještě vkládáme pozvánky do schránek, posíláme email, lepíme pozvánky na vchodové dveře. Cca 3 měsíce před shromážděním opakovaně uvádíme v zápisech z výboru termín a program shromáždění. Od vzniku SVJ je termín shromáždění v období mezi 1.11. až 10.11. Jen ignorant může říci, že nevěděl, kdy je shromáždění.

  Inspirovat se datovými schránkami, nebo dokonce daňovými informačními schránkami (v současné době totálně rozvrácené), už z principu nechci. Za drahé peníze vytvořilo Íčko produkt, který měl primárně zvýšit faktickou hodnotu pro prodej České pošty, s.p. Předražené datové schránky zatím stály cca 3 miliardy. Plánované roční úspory 0,5 miliardy samozřejmě nejsou (veřejně dostupné informace staré několik dnů). Nepochybuji však, že patřičné provize byly vyplaceny (neveřejné informace).

  Výboru i členům SVJ stávající model svolávání shromáždění vyhovuje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Dotaz (bez ověření), 29. Září 2013 - 11:00

  nijak ne-trolluji. Prostě mám jen za to, že nadstandard se odvozuje od nákladovosti ať se již použije cokoliv. U nás to tak dobře jako u Vás nefunguje. Vyvěsí se to 5–10 dní předem. Zveřejní se nic neříkající bod; materiály se k němu nezveřejní a do konání Shromáždění s Vámi nikdo z výboru nekomunikuje (nebo se doma zapírá).

  Zmínka o DS byla myšlena tak, aby se inspirace odvíjela od „principu“ nikoliv od „realizace“. Nebyla pro debatu jak moc se povedla nebo kdo jakou dostal tučnou provizi, ale o principu. DS měly „ušetřit 1/2 mld.“ a zvýšit průkaznost (politické heslo). Zda byl zatím lobbing pro prodej čehosi je vedlejší.

  Zdůrazňuji že mně šlo pouze o stanovení toho co je „nadstandard“ (označení konkrétní výše nákladu za službu XY) a že se určuje právě nákladovostí na její pořízení.

  U nás (bohužel) Výboru stávající model svolávání shromáždění také vyhovuje.

  Vložil Pavel, 29. Září 2013 - 11:47

  Váš příspěvek nepovažuji za příspěvek trolla nebo blba. :-)) Pouze mám jiný názor.

  1)nedomnívám se, že nadstandard se vždy odvozuje od nákladovosti.

  2)já chápu nadstandard ve smyslu něco navíc, než je běžné (normální, nezbytné, obvyklé). Za normální, běžné, stanovami ošetřené, považuji vyvěšení 6 listů A4 do šesti vchodů. Tím je shromáždění svoláno. Vše ostatní je navíc/nadstandardní

  3)datové schránky má jen několik jedinců, navíc by komunikace byla zpoplatněna

  4)svolávat shromáždění emailem nechci, protože stejně musím ošetřit většinu členů, kteří email nemají nebo ho výboru na opakované výzvy nepředali. Takže email je navíc

  5)vyvěšení pozvánky 5–10 dní před shromážděním bude asi v rozporu se stanovami

  6)nicneříkajícím bodům na pozvánce se vyhýbám, vznikly by nejasnosti. Máme sice bod Různé, ale pokud někdo předloží v tomto bodě něco k hlasování bude odmítnut s tím, že mohl svůj návrh předložit výboru, neboť zná 3 měsíce program i termín. Termín je znám s nepřesností 10 dní rok dopředu. Navíc hlasovat o něčem co nebylo na pozvánce může být úspěšně napadnuto u soudu

  7)materiály k jednotlivým bodům posíláme emailem. Před vlastním shromážděním pořádáme schůzku se zájemci o detailnější informace o projednávaných materiálech. Dřív jsme pořádali 3 schůzky, ale zájem o informace stále klesá. Ješitně si ve výboru myslíme, že je to dobrou prací výboru a množstvím informací, které poskytujeme. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 29. Září 2013 - 8:25

  Popletený autor článku z advokátní kanceláře „Zoufalý a partners“ se v záhlaví ptá: „Jak se nám tyto změny dotknou stanov, které se řídí nynější právní úpravou?“

  Krátká odpověď zní: „Nijak, ty neználku. Půjč si skripta od některého studenta práv a nastuduj kapitolu „Retroaktivita“. Jsou k tomu i judikáty Ústavního soudu, o kterých jsi zřejmě nikdy neslyšel.“
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Pan Pavel poznamenal, že NOZ dělá problémy nejenom osobám bez právního vzdělání, ale i advokátům. Ono je to ale horší: osoby s právním vzděláním nejen že k chaosu přispívají, ale pouze oni sami tento chaos dnes vytvářejí! Tentýž případ je JUDr.Petr Vochvesta, autor Právního rádce.

  Tento pán říká, že neví, jaká ustanovení stanov podle ZoVB odporují donucujícím ustanovením NOZ. Ale vzápětí tvrdí: „… může být takovýchto odporujících ustanovení celá řada“. Pak vyjmenovává dlouhý seznam ustanovení NOZ, která mají společné to, že na současná SVJ vůbec nedopadají. Jsou totiž z části o bytovém vlastnictví, která se použije výhradně na „nová“ SVJ, vzniklá od 1.ledna 2014. Je to v NOZ výslovně uvedeno.

  Tvrzení pana Vochvesty je stejně absurdní nesmysl, jako kdyby Vám tvrdil, že Váš starší automobil musí od 1. ledna splňovat všechny nejnovější emisní limity podle předpisů platných k 1.lednu 2014. Nesplní-li do tří let, bude Vaše auto sešrotováno.

  • Kdyby Vám takovou pitomost řekl kdosi u piva v hospodě, poklepal byste si na čelo, nebo byste jej praštil půllitrem po hlavě.
  • Pokud obdobný nesmysl tvrdí osoba s titulem JUDr., všichni tomu naivně věří a s vyplazeným jazykem čtou nesmysly o tom, že všichni musíme měnit stanovy.

  Oba případy mají jedno společné: Nelze zavést pravou retroaktivitu právního předpisu. Nepravou ano, ale nikoliv bez výslovné a jednoznačné právní úpravy.

  lake

  Vložil Urbanic (bez ověření), 11. Duben 2014 - 7:58

  Ono je poměrně zajímavé, jak odmítáte téměř veškerou novou právní úpravu, týkající se SVJ. Být Vámi, zkusím si ve Vašem SVJ, které jistě bezchybně funguje, změnit stanovy „starým“ způsobem, tedy bez notářského zápisu a zkuste je takto založit do sbírky listin, uvidíte, jak se k tomu ve skutečnosti postaví rejstříkový soud. Jako další věc by mě docela zajímalo, zda odmítáte také novelu zákona o soudních poplatcích, kterou se od nového roku zrušilo osvobození SVJ od soudních poplatků ve věcech rejstříku SVJ?

  Vložil lake, 11. Duben 2014 - 8:38

  Urbanic,
  Vy pletete páté přes deváté. Nikdy a nikde jsem nenapsal, že bych „odmítal téměř veškerou novu právní úpravu“.

  Pouze jsem tvrdil a tvrdím, že bez výslovné pozitivní právní úpravy se na stávající SVJ(2000) a na vlastníky jednotek(1994) v těchto SVJ nevztahují ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Plyne to ostatně ze znění § 3028 NOZ, pane.

  Příště si raději srovnejte v hlavě co je skutečnost a co pouze Vaše nepodložená domněnka.

  lake

  Dávejte laskavě příspěvkům srozumitelné názvy. Děkuji.

  Vložil §§ (bez ověření), 11. Duben 2014 - 8:27

  Urbanic a co jste na stanovách změnili u vás. Předpokládám, že vaše svj vzniklo dle ZoVB. Poraďte, aby to nebyla jenom změna pro změnu.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 29. Září 2013 - 20:23

  Lake uvedl jste:

  „Tento pán říká, že neví, jaká ustanovení stanov podle ZoVB odporují donucujícím ustanovením NOZ. Ale vzápětí tvrdí: „… může být takovýchto odporujících ustanovení celá řada“.“

  Toto Vaše tvrzení je nefér.
  Ve skutečnosti uvedený pán uvedl, že nelze plně odpovědět, jaká ustanovení stanov podle ZoVB mohou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, protože ne každé SVJ se řídí tzv. vzorovými stanovami, proto může být takovýchto odporujících ustanovení celá řada. Poté vyjmenoval „odporující ustanovení“ z pohledu vzorových stanov.

  Vložil Monna, 29. Září 2013 - 8:49

  Dobrý den, děkuji panu Pavlovi za vysvětlení – Již několik dní marně pročítám NOZ a hledám příslušný paragraf ohledně povinných 30 dnů, o kterém se zmiňuje ve svém reklamním textu onen zmíněný advokát. Tak teď už mám jasno. Díky moc, Monika

  Vložil Pavel, 29. Září 2013 - 10:16

  Moniko,

  já se snažím na všem nedobrém najít něco dobrého. :-))

  1)pro sebe vidím v příspěvku zmíněného advokáta jistotu, že na tuto advokátní kancelář se neobrátím pro placenou radu. Pokud AK dovolí laikům publikovat tak vadné články, lze si udělat obrázek o celkové úrovni této AK. Přitom za laika považuji člověka, který v dané oblasti má minimální znalosti. Kolik a jakých má titulů je pro mne nerozhodné.

  2)pro Vás jistě bylo přínosné, že jste několik dní pročítala NOZ. Jistě jste tam našla spoustu zajímavého. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  1. pan „advokát“ tvrdí, že ke zvolení členů výboru je podle ZoVB zapotřebí většina hlasů přítomných vlastníků. Přitom v ZoVB je v § 9/12 kvorum nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků
  2. další nepřesnosti jsou doufám vyvolány omezeným rozsahem textu nikoliv omezeným rozsahem znalostí pana „advokáta“
  Vložil Dotaz (bez ověření), 29. Září 2013 - 10:35

  JUDr. Vochvesta je absolventem Plzeňských práv (2007) které zřejmě narychlo dokončil v Praze v r. 2011

  JUDr. Zoufalý je naopak praktik minulého režimu (PZO – jak sám o sobě uvádí). Pokud ve 20-i dodělal školu, je nyní ve raně kmetském věku a zřejmě se jeho rozlišovací schopnost snižuje :))

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".