NOZ: Dodělej doma

Vložil lake, 28. Srpen 2013 - 5:03 ::

Autoři NOZ zapomněli na SVJ(2000) a namísto toho stvořili zcela odlišnou právnickou osobu SVJ(2012). Předpokládal jsem, že dojde k odborné diskusi o tomto opomenutí, ale neděje se to: většina publikujících právníků tvrdí (bez důkazu a bez opory v zákoně), že vztahy uvnitř SVJ se budou řídit podle ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví.

Takové tvrzení je jednoznačně v rozporu s právem: SVJ(2000) vzniklá podle zákona č. 72/1994 Sb. po novele 103/2000 Sb. nejsou „právnickou osobou upravenou tímto zákonem“ ve smyslu NOZ § 3041 odst. 1, s výjimkou ustanovení týkajících se obecné definice právnické osoby (§ 118 až § 209). Opomenutí zákonodárce není překonatelné výkladem.

SVJ(2000) a SVJ(2012) jsou speciální právnické osoby, které se ve svých vnitřních poměrech řídí dvěma různými právními předpisy. Jejich existence je spjata s konkrétním způsobem rozdělení vlastnických práv k budově (72/1994 Sb.) či k věci nemovité (89/2012 Sb.). Proto nelze tyto dvě osoby vzájemně zaměnit. A to samozřejmě platí i pro oblast vnitřních vztahů a s tím spojených práv a povinností.

Všechny myslitelné varianty, které mohou nastat od 1. ledna 2014 jsem popsal v příspěvku Tři druhy SVJ.

NOZ obsahuje kogentní přechodové ustanovení:

89/2012 Sb. § 3028
„(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. “

NOZ tedy výslovně vylučuje, aby se dosavadní vztahy mezi SVJ(2000) a vlastníky jednotek(1994) řídily automaticky podle NOZ. Protože NOZ nikde nestanoví „jinak“. Totéž pochopitelně platí pro právní vztahy mezi vlastníky jednotek(1994) navzájem.

Oddíl NOZ o bytovém vlastnictví se týká pouze jednotek(2012), které jsou nemovitými věcmi podle definice obsažené v NOZ § 1159. Proto se celý oddíl o bytovém spoluvlastnictví vztahuje pouze:

 • na vlastníky jednotek(2012),
 • na domy, rozdělené na tyto jednotky podle NOZ § 1163 až § 1165 v období od 01.01.2014
 • na společenství vlastníků jednotek(2012), která budou v těchto domech nově vznikat od 01.01.2014.

Proč tedy tolik právníků tvrdí, že se všichni budeme řídit podle NOZ? Neznají Ústavu? To je vskutku překvapivé. Ústavní rozměr tohoto problému a striktní požadavky Ústavního soudu na legislativu k zavedení právní retroaktivity jsem popsal podrobně zde:
SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB 4
SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB 5

Pokud je skutečně silná vůle, aby se vztahy mezi SVJ(2000) a vlastníky jednotek (a mezi vlastníky navzájem) začaly řídit podle NOZ, neobejde se to bez novelizace NOZ. Nezbývá než postupovat ve stylu DoDo (dodělej doma). Cílem mnou navrhované novelizace NOZ § 3041 je, aby se umožnilo současným SVJ(2000) podřídit se plně NOZ. Jde přece jen o 55000 SVJ v tomto státě a o milion vlastníků jednotek(1994).

Podávám zde návrh na změnu ustanovení § 3041 NOZ. Dosavadní odstavec 2 se pro přehlednost rozděluje na dva odstavce. Nově se vkládají odstavce 4 a 5 (vyznačeny tučně).

Návrh na změnu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

§ 3041

(1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

(2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti.

(3) Právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

(4) Má se za to, že obsahem stanov společenství vlastníků jednotek, které vzniklo před účinností tohoto zákona, jsou rovněž ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, která upravovala práva a povinnosti vlastníků jednotek a členů společenství vlastníků jednotek, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich členové neodchýlili ve stanovách. Speciální ustanovení tohoto zákona o bytovém spoluvlastnictví se nepoužijí.

(5) Právnická osoba uvedená v odstavci 4 se může nejpozději do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona podřídit tomuto zákonu jako celku, a to zápisem jednotek podle tohoto zákona do veřejného seznamu na základě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví; při tom se postupuje podle § 1164 odst. 2 tohoto zákona. V takovém případě právnická osoba nezanikne zrušením dosavadního vymezení jednotek a společných částí podle zákona č. 72/1994 Sb.. Údaj o podřízení se tomuto zákonu zapíše právnická osoba do rejstříku.

Závěr:

 • Teprve navrhovanou novelou se současná SVJ(2000) stanou „právnickou osobou upravenou tímto zákonem“ podle NOZ § 3041 odst. 1. Dnes tomu tak není a nemůže být. Kočka senemůže stát psem.
 • Vycházel jsem při navrhování novely zejména z Ústavy tak, aby byla zaručena kontinuita právních vztahů a zabezpečena ochrana nabytého majetku a právní jistota milionu vlastníků jednotek(1994).
 • V ustanovení o přizpůsobení vnitřních vztahů nové právní úpravě jsem vyšel (jak jste jistě poznali) z obdobného ustanovení zákona o obchodních korporacích 90/2012 Sb., viz ustanovení ZOK § 777.

lake

P.S. Další texty k této věci jsou zde: [1] [2] [3] [4] [5].

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil E_man, 14. Leden 2016 - 18:39

  Protože naše SVJ(2000) změny stanov tak jako tak zřejmě neminou, mohu počítat s tím, že v případě vydané Vámi předložené novely zákona, bude možno ihned použit nové zákonné kvórum pro technické zhodnocení podle NOZ? Vedení(výbor)naší SVJ(2000) nás tlačí (už to spustili) do zateplování budovy bez 100%-ho souhlasu všech spoluvlastníků. Mám na mysli to, že teprve po přijetí Vámi navrhované novely bude tento postup legalizován? Děkuji za odpověď.

  Vložil lake, 14. Leden 2016 - 21:09

  K rozhodnutí o technickém zhodnocení postačuje tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek, pokud nemáte ve stanovách SVJ(2000) uvedeno vyšší kvorum.

  Nemohu se nijak vyjádřit k neexistující novele NOZ.

  lake

  Vložil E_man, 14. Leden 2016 - 23:13

  Pane lake pěkně děkuju za odpověď.

  No jo, ale §11 čl.(5) z.č.72/1994 říká:

  (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

  Copák zateplení v ceně cca 8mega není „podstatná změná“? Odpusťte, nechci se protivit.

  Vložil lake, 15. Leden 2016 - 7:37

  Pane E-man: to co citujete platilo před deseti lety. Máte hodně starý výtisk ZoVB.

  lake

  Vložil E_man, 17. Leden 2016 - 14:22

  Ježiši chlape, jak to děláte, že si dokážete všimnout všech detailů. Já jsem si stáhnul „nějaký“ zákon 72/1994 v PDF z internetu a o dalším jsem už ve své naivitě „začínajícího znalce SVJ“ nepřemýšlel, i když tady ty odkazy uvádíte snad na "každé stránce. Moc děkuju za upozornění, které mi připomíná, s čím vším musím v této pravní džungli počítat

  Vložil Dotaz (bez ověření), 1. Září 2013 - 6:34

  „…Podávám zde návrh na změnu ustanovení § 3041 NOZ…“

  Tím myslíte zde na PortalSVJ nebo také někam kde s tím může někdo něco dělat – třeba vláda apod.. ? Nezdá se Vám že je na Váš návrh již pozdě? NOZ byl vyhlášen již v březnu 2012 :| Jestli ale myslíte tím „zde“ pouze „zde na Portálu“ – tak jo, návrh schvalujeme a teď pošlete ho někam kde s ním bude něco děláno. Ne do kopru.

  Vložil lake, 1. Září 2013 - 19:23

  Obrátil jsem se na komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) s dotazem ohledně výše zveřejněného návrhu na novelizaci NOZ. Až obdržím odpověď, přečtete si ji zde. Pak případně zvážím další kroky.

  Na dotaz pana Dotaza (zda není pozdě) odpovídám: Ne, není pozdě. Zákony v tomto státu lze samozřejmě novelizovat kdykoliv. Některé byly novelizovány v legisvakační lhůtě (dříve, než nabyly účinnosti). V tom problém nespočívá.

  Problém spočívá v tom, že při přípravě NOZ se totálně zapomnělo na jednu „drobnost“: 55 tisíc právnických osob SVJ a milion vlastníků jednotek v domech rozdělených podle zákona č. 72/1994 Sb.. Lze učinit závěr, že opomenutí je si dobře vědom i ten nejpovolanější – hlavní autor NOZ profesor Eliáš: http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias.

  Problém spočívá v tom, že publikující právníci se dnes chovají jako zombie (= z vnějšku ovládané, nemyslící bytosti; kreolsky „zonbi“, česky „nemrtví“). Opakují sborově naučenou a protiústavní pohádku: o tom, že údajně i bez výslovné právní úpravy lze tisícům SVJ a milionu vlastníků nařídit něco, co se jich nijak netýká.

  Nezbývá než doufat, že všechny dnešní právnické zombie jednou procitnou. Vědecky popsán je případ, kdy jistý Haiťan jménem Clairvius Nar­cisse byl pohřben dne 2. května 1962, následně oživen jako nemrtvý a pracoval pak jako zombie na cizí plantáži. Po dvou letech procitl, vrátil se mu rozum a on po čase našel cestu do vesnice ke své rodině.

  Pana JUDr. Čecha, JUDr. Melzera, Mgr Holuba a další nemrtvé vykladače NOZ takové procitnutí teprve čeká. To bude šok!

  lake

  Vložil Dobromysl (bez ověření), 14. Leden 2016 - 19:10

  „Obrátil jsem se na komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) s dotazem ohledně výše zveřejněného návrhu na novelizaci NOZ. Až obdržím odpověď, přečtete si ji zde. Pak případně zvážím další kroky.“

  Pan Laku,

  rádi si přečteme jak odpověď Komise pro aplikaci nové civilní legislativy tak Vaší informaci, jaké kroky jste v této souvislosti zvážil.

  Dobromysl

  Vložil lake, 14. Leden 2016 - 21:02

  Pane Dobromysl, není co zveřejnit. Slovutná komise na návrh prostě nijak nereagovala.

  Dodnes žádný z členů KANCLu, ani jiný právník v ČR, nebyl schopen jakkoliv právně zdůvodnit nepravdivé tvrzení, že stávající SVJ(2000) mají něco společného s bytovým spoluvlastnictvím podle NOZ.

  Postoj komise ANCL lze lehce zdůvodnit: jde o skrývání pravdy. Připomeňme si, že při hromadném znásilňování v Kolíně nad Rýnem na Nový rok 2016 se oficiálním místům dařilo skrývat pravdu celých 5 dnů. A to bylo přes 500 obětí a tisíce svědků, včetně policistů.

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 15. Leden 2016 - 0:26

  „…Pak případně zvážím další kroky…“

  Kmen zdivočelých komančů (1948–1989) měl také svá klišé…jako třeba „Všichni máme stejné žaludky, proto na každěho stejný metr“ nebo „Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější“ (dvě klišé, která zrovna na PortalSVJ platí více než kde jinde) …takže jaké další kroky jste tedy zvážil mimo laciné alegorizace „ANCLu“ se skrýváním pravdy podle údajné akce „hromadné znásilňování-2016“ (což vypadá jako Vaše „klišé“). Prosili bychom k věci, a žádný kecy“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".