NOZ a novela daní 2014

Vložil Pavel, 4. Duben 2013 - 23:49 ::

Jeden z mnoha zákonů související s NOZ, který má zpoždění v legislativním procesu, je návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

A protože je zpoždění, tak jsou používány nestandardní postupy jako je vypuštění RIA nebo neprojednání v komisích Legislativní rady vlády. MF zákon hrne před sebou s jediným cílem – těchto tisíc změn v ZDP publikovat ve Sb.z. do 31.12.2013. Že tak vznikne další zmetek s mnoha výkladovými problémy pro ně není důležité.

Pokud by se poctivě udělala RIA, tak by připomínková místa mohla mít více argumentů a tomu bylo třeba zabránit.

Jak jsem již informoval SVJ budou přeřazena z neziskového sektoru do sektoru ziskového. Přijdou tak o možnost snížení daňového základu podle § 20/7 ZDP.

Protože tímto přeřazením by vznikla povinnost podávat daňová přiznání, byla prostřednictvím Družstevní asociace, alespoň doplněna úprava, která má zajistit, aby SVJ neměly nově stanovenou povinnost podat daňové přiznání, byť u nich budou předmětem daně veškeré příjmy, ale v drtivé většině případů nebudou vykazovat základ daně.

Jak to bude s účetnictvím zatím nevím, protože příslušná úprava má ještě větší zpoždění než daně.


RIA

Hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“ z angl. Regulatory Impact Assessment) zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 14. Duben 2013 - 20:22

  Dne 17.4.2013 má být uvedená novela projednávána ve vládě. Jen samotný text zákona, bez důvodové zprávy, má 222 stran.

  Přitom jsou tam takovéto perly:

  „1. V části sedmdesáté čtvrté článku XCV se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
  „(2) Účinnosti dnem 1. ledna 2015 nenabývají ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44 až 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101, 103 až 114, 116 až 120, 123, 125 až 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156, čl. II bodů 2, 3, 5, 8, 10, čl. III bodů 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53, článků XV a XVI, čl. XIX bodu 10, čl. XXV bodů 1, 4, 55, čl. XXIX bodů 1, 8 a 9, čl. XXX bodů 1 a 2, čl. XXXVII bodů 1 až 3, článku XLVI, čl. LII bodů 2 a 3, článků LVIII, LXVIII a LXIX, čl. LXXII bodu 1, čl. LXXVII bodu 1, článku LXXX a čl. LXXXIV bodů 2 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.“.“

  A naši vládní představitelé to odpovědně projednají a moudře rozhodnou. Potom, že ministrem může být každý.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil karelh, 23. Duben 2013 - 12:40

  Dobrý den, dovoluji si připojit „výtah“ návrhu změn daně z příjmů tak jak byl předložen MF vládě:

  V navrhované novelizaci zákona o daních z příjmů (586/1992 Sb.) mají být příspěvky na správu domu vyjmuty z předmětu daně. Do § 18 odst. 2 …Předmětem daně nejsou… se mj. vkládá písm. h) které má znít:

  příjmy společenství vlastníků jednotek z

  1. dotací,
  2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.“

  Z důvodové zprávy: Společenství vlastníků jednotek nově také nebude považováno za veřejně prospěšného poplatníka (dříve tzv. neziskového poplatníka), nebude tak moci snižovat případný základ daně o určené částky, tedy využívat režim daňové výhody primárně cílené na poplatníky se statusem veřejné prospěšnosti. Aby však nemuselo společenství vlastníků jednotek podávat daňové přiznání i v situaci, kdy nevykáže základ daně, navrhuje se jednoznačně určit, že dotace, úhrady nákladů na správu domu a pozemku od vlastníků jednotek a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou u společenství vlastníků jednotek předmětem daně z příjmů.

  V návaznosti na tuto úpravu se navrhuje v § 36 odst. 9 doplnit, že úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek bude podléhat zvláštní sazbě daně a v § 38mb, který nahrazuje dosavadní úpravu v § 38m odst. 7 uvést, že pokud společenství vlastníků jednotek má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, případně příjmy od daně osvobozené nebo podléhající srážkové dani, nemusí podávat daňové přiznání. Navrhovaná úprava, tak s výjimkou možnosti snížit základ daně jako veřejně prospěšní poplatníci, dříve tzv. neziskoví poplatníci, by měla zachovat v ostatních povinnostech společenství vlastníků jednotek dosavadní režim, který eliminuje zbytečnou administrativu s podáváním daňových přiznání bez vykázání daňové povinnosti.

  Současně se ruší odst. 3 až 14.

  Dále je navrhováno zdanění úrokového příjmu srážkou daní ve výši 19%: … §36 odst. 9 … Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro… úrokový příjem z účtu společenství vlastníků jednotek.“.

  Z důvodové zprávy Navrhované zdanění příjmů z úroku z účtu společenství vlastníků jednotek zvláštní sazbou daně spolu s vynětím příjmů dotací, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor z předmětu daně u těchto poplatníků zajistí, že pro společenství vlastníků jednotek je navrhován srovnatelný daňový režim s platnou právní úpravou s jedinou výjimkou týkající se odejmutí možnosti snížení základu daně podle § 20 odst. 7, a proto nebudou muset, stejně jako doposud, ve velké většině podávat daňová přiznání.

  Nový §38mb řeší výjimku z povinnosti podat daňové přiznání …daňové přiznání není povinen podat …b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

  Ovšem má to „háček“ neboť dle přechodných ustanovení bod 20. Ustanovení § 38mb písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na společenství vlastníků jednotek, pokud nesplní podmínku pro snížení základu daně podle ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění před nabytím účinnosti tohoto zákona.

  Celé znění navrhované novely je dostupné na http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf . karelh

  Vložil An1 (bez ověření), 5. Duben 2013 - 0:37

  Družstva, prostřednictvím svého (dříve nadřízeného orgánu – svazu) prosadila v r. 2000 do zák. č. 72/1994 Sb., aby SVJ musela vést účetnictví.

  Byl to jeden (z mnoha) instrumentů, jak zabránit tomu, aby se SVJ „odtrhlo“ od družstev.

  Přičemž SVJ žádné účetnictví nepotřebuje. Podvojné účetnictví má pravdivě (standardizovaně) zobrazit hodnotu společnosti obchodního typu (aby – většinou akcionáři – byli v obraze). SVJ ale s ničím neobchoduje a není na prodej.

  Jaký význam má pro důchodce bydlícího v panelovém domě, že „šroubovák“ je již po pár letech odepsán a účetně prezentuje hodnotu 0,– Kč ?

  Tohoto důchodce zajímá pouze jeho konkrétní vyúčtování, které se téměř nikde neprovádí.

  Ostatně dodnes se tisíce bytů (SVJ bez právní subjektivity) obejdou bez účetnictví (v těchto domech jsou vlastníci jednotek svázáni s družstvem formou vazalských smluv, které umožňují jednostranné vykořisťování).

  Družstva mohou prosadit zákony ke svému obrazu proto, že přidělují byty po svých zemřelých členech (za 30.000,– Kč) osobám určeným ke zkorumpování.

  Provize za nesmyslné a bezdůvodné objednávky (opravy) si členové představenstev spravedlivě rozdělují.

  Pavle, ty sám tvrdíš, že na jednáních na ministerstvech participuješ.

  Pokud si stěžuješ, že se v legislativě „něco nestihne“, je to obdobné, jako kdyby žhář jednou rukou podpaloval dům a pomocí druhé ruky troubil na trumpetu, že hoří.

  Vložil P.V., 5. Duben 2013 - 6:47

  An1: „Družstva mohou prosadit zákony ke svému obrazu proto, že přidělují byty po svých zemřelých členech (za 30.000,– Kč) osobám určeným ke zkorumpování.“

  To by mě zajímalo kolik procent zemřelých členů nemá dědice aby se tak dal družstevní byt použít výše uvedeným způsobem.

  P.V.

  Vložil Votočka, 5. Duben 2013 - 9:48

  Zajímat Vás to nemusí, páč dědicové dědí v družstvech členství, členský podíl a jiná aktiva a pasiva. Součástí dědictví není nájem družstévního bytu. A v tom je ten zakopaný smradlavý pes.

  Inu, čemu se divit, když lidé ještě dnes, ba právě dnes se chovají jwště zbaběleji neý tehdy. Hlavně, aby je nebylo vidět a slyšet. A pokud se jim děje křivda, pak bojovně hulákají v hospodě u piva, ale skutek utek. Případně se to někomu hodí v médiích a pak ty obličeje ukazují a litují. Chápu to u lidí v důchodovém věku, ti ostatní si za průsery většinou mohou sami. Pardon, na jednu partu bych zapoměl. Rodiče s dětmi; nízkopříjmový, nemocní atd.

  Votočka

  Vložil An1 (bez ověření), 5. Duben 2013 - 9:48

  Pavle, dobře víš, že se nejedná pouze o „byty bez dědiců“. Jedná se i o byty vyloučených členů družstva. Na shromáždění delegátů se vylučuje z družstva „šmahem“. V paměti mě utkvělo jedno „vylučování“ (rok 1999) postavené na argumentaci, že družstevník v bytě „skladuje pro něj nepotřebné věci“.

  Ani jeden z přítomných delegátů se tímto nehodlal zabývat. Kontrolní komise vyloučení doporučila (bez argumentace).

  Jediným cílem každého delegáta je (vždy bylo a bude), aby se připojil ke skupině (volba představenstva), která mu jakoukoliv formou dopomůže k bezdůvodnému obohacení.

  Tedy, aby se stal vlastníkem mnoha nemovitostí (katastr, přímé vlastnictví), a formou členství v družstvu (díky jedné přiblblé garsonce) dopomohl k obrovskému majetku i svým potomkům – a nezapomeň ani na jeho přítelkyni – každý řádný člen zločinecké organizace si vždy vydržoval jednu a více kurev.

  Vložil janas (bez ověření), 5. Duben 2013 - 3:31

  KOnečně tady někdo napsal pravý důvod, proč SVJ musí dělat podvojné účetnictví. Ještě ani jeden rok nám z podvojného účetnictví nevylezly pravdivé údaje o nákladech na jednotlivé služby a to máme kvalifikovanou účetní. Zajímavé ovšem na tom je, že nikdy nevylezou ve srovnání se skutečností náklady nižší ale vždycky vyšší a účetní je musí korigovat, protože smyšlené náklady nehodlám pustit k vyúčtování. Nejsem účetní a není mi jasné, zda je tak pitomé to podvojné účetnictví nebo zda máme pitomou účetní, která možná sází data do nesprávné kolonky. Nevím tedy, jak z těch chimér v podvojném účetnictví může být někdo v obraze a k čemu je to dobré pro člena SVJ. Ještě jsem nepotkala člena SVJ, který by tomu rozuměl a něco z toho vyčetl. Asi jsme u nás všichni blbci.

  Vložil Pavel, 5. Duben 2013 - 8:01

  JanoS,

  účetnictví existuje stovky let a používá ho miliony společností na celém světě. Z toho lze učinit závěr, že chyba není v samotném účetnictví, ale problém je ve Vašem SVJ.

  Pokud Vám „kvalifikovaná účetní“ nedokáže zdůvodnit, co je v těch „kolonkách“, tak se nejedná o „kvalifikovanou účetní“.

  Pokud si účetní nechá od účetního laika (neberte to pejorativně, zkrátka nejste účetní) diktovat, co má zaúčtovat na jednotlivé účty, tak bych takovou „účetní“ okamžitě vyhodil. Účetní Vám musí umět zdůvodnit, proč účtovala tak, jak účtovala. Účetní účtuje podle dokladů a nikoliv podle pokynů člověka, který se v účetnictví nevyzná.

  Vyznat se v účetnictví není až tak velký problém. Chce to jen trochu snahy a účetní, která účetnictví rozumí.

  U nás máme 141 jednotek a roční obrat cca 7,5 mil. Kč. Při tomto rozsahu si SVJ bez účetnictví nedovedu představit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil An1 (bez ověření), 5. Duben 2013 - 10:12

  Pavle, až řádně zbohatneš

  (a ta míra leží na tvých bedrou – obrat na to máš – 7.5 Mio KČ ročně, z toho minimálně 1.5 Mio KČ můžeš urvat pro sebe),

  a až zjistíš, že svoje bohatství musíš „diverzifikovat“, že nemůžeš pouze kupovat pozemky okolo Prahy, tak až potom budeš potřebovat účetnictví.

  Budeš se „ohlížet“ po investici – budeš vyhledávat společnost obchodního typu, společnost, která ti bude vytvářet zisk. Účetnictví SVJ není totožné s účetnictvím společnosti, v které ty teprve budeš zaangažován.

  Při finálním „odchodu“ účetnictví SVJ skartuj.

  Vložil JanaS (bez ověření), 5. Duben 2013 - 9:01

  Tak v tomhle nemáte pravdu. Pokud existují daňové doklady, a ty existují, že náklady na provoz výtahů jsou xy Kč, tak nemůže z účetnictví vypadnout, že náklady jsou xz Kč, jestli mi rozumíte. Účetní neúčtuje podle pokynů člověka, který se v účetnictví nevyzná, patrně jste myslel mě, ale žádná účetní mi nebude účtovat xz Kč, když prokazatelně náklady jsou xy Kč. Za nos se tahat nenechám a to ani od vás. Nejsem ovce. A taky jsem nenapsala, že svj nemá mít účetnictví. To jste si vymyslel vy.

  Vložil Pavel, 5. Duben 2013 - 9:29

  JanoS,

  pokud účetní ojediněle udělá chybu a přepíše se v částce, je to možné např. v pokladně, když se pokladna řádně nevede.

  Ale pokud účetní špatně opíše fakturu, tak jí faktura zavedená do nákladů nebude hrát s bankou. Na takovou chybu musí účetní přijít, jinak to není účetní. Provádí vůbec inventarizaci?

  Napsala jste: „Nevím tedy, jak z těch chimér v podvojném účetnictví může být někdo v obraze a k čemu je to dobré pro člena SVJ. Ještě jsem nepotkala člena SVJ, který by tomu rozuměl a něco z toho vyčetl.“ Z toho jsem dedukoval, že jste proti účetnictví obecně.

  Pokud tomu tak není, tak je to jen dobře.

  U nás žádné chiméry v účetnictví nemáme. A u nás byste mohla potkat několik členů SVJ, kteří se v účetnictví vyznají.

  Na závěr musím trvat na tom, co jsem psal výše: „Účetní Vám musí umět zdůvodnit, proč účtovala tak, jak účtovala. Účetní účtuje podle dokladů a nikoliv podle pokynů člověka, který se v účetnictví nevyzná.“

  Pokud „účetní“ ani nedokáže opsat částky z faktur, tak ji vyměňte. Nic lepšího Vám neporadím.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".