Koupě pozemku

Vložil Anonymous, 5. Prosinec 2007 - 11:23 ::

Dobrý den, vedle našeho domu je pozemek, který je ve vlastnictví Magistrátu hl. města Praha. Na tento pozemek se přihlísil někdo (není podstatné, udajně nějaké řek) se zájmem o jeho koupy a následné výstavby dalších bytů. Majitelé bytů v našem domě s tímto nesouhlasí a rozhodli se, že pozemek od Magistrátu koupí, aby zabránili výstavbě dalších bytů (přišli bychom o kousem poslední zeleně). Na společném zasedání SVJ bylo rozhodnuto, že tento pozemek koupí do vlastnictví SVJ a v tomto smyslu podal výbor SVJ žádost na Magistrát. S títmo postupem SVJ nesouhlasili všichni majitelé bytů, proto se ptám jak se posuzuje koupě pozemku do vlastnictví SVJ ve vztahu ke hlasování v této věci, jestli není nezbytný souhlas všech vlastnícků? Naše stanovy SVJ ve věci hlasování jsou zcela v souladu s obecně doporučenými stanovami zveřejněmými ve sbírce zákonů. Když se povede koupit tento pozemek do vlastnictví SVJ, kdo bude rozhodovat o údržbě tohoto pozemku nebo o dalším nakládání s tímto pozemkem.

Děkuji Kačírková, 723472026 kacir­kovaz@seznam.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Helena, 6. Prosinec 2007 - 11:56

  Koupě pozemku do majetku SVJ je v zásadě možná, pokud účelem nabytí pozemku je lepší uspokojení potřeb členů SVJ spojených se správou bytového domu. Tím může být např. zřízení parkoviště pro potřeby domu (rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 Ca 44/2002–16), obdobně by to určitě platilo pro zřízení nějaké rekreační zóny, hřiště apod.

  Ve vzorových stanovách je rozhodnutí o nabytí nemovitého majetku svěřeno shromáždění. Zákon ani vzorové stanovy nestanoví zvláštní kvórum pro takové rozhodnutí, takže postačí klasická nadpoloviční většina přítomných.

  V případě koupě bude správu a údržbu řešit SVJ. Podle mého soudu by to mělo jít z jeho vlastních prostředků, ovšem problém je v tom, že SVJ žádné nemá. Ze stejného důvodu je otázka, jak financovat kupní cenu. Na to už by měl odpovědět někdo přes účtařinu :-)

  Vložil Anonymous, 6. Prosinec 2007 - 19:20

  Dobrý den,

  neodpustím si poznámku : a proč na to jít takto – a různě „rozšiřovat“ výklad zákona? Ten je dle mého názoru jasný: SVJ může nabývat majetek pouze ve věcech spojých se správou, provozem a opravami společných částí domu.

  Nad to mi "lepší uspokojení potřeb členů SVJ spojených se správou bytového domu. " přijde matoucí.

  K původnímu dotazu: proč není uvažován nákup do vlastnictví členů SVJ?

  Vložil Pavel, 6. Prosinec 2007 - 16:36

  Domnívám se, že žádný obecně závazný právní předpis neukládá, že nákup hmotného majetku u SVJ musí být z vlastních zdrojů. Podle mne bude nákup realizován z běžného účtu a zdroj financování není důležitý. Může se jednat o vlastní zdroj, úvěr, dlouhodobou zálohu.

  SVJ je sice speciální právnická osoba, ale domnívám se, že jako ostatní právnické osoby s právní subjektivitou může nabývat majetek do vlastnictví. V našem případě, pokud splní § 9/1 ZoVB.

  Existují ale názory, že SVJ pouze zastupuje jednotlivé vlastníky a případně nabytý majetek je povinně v podílovém spoluvlastnictví členů SVJ stejně jako společné části domu. Tento názor se však neopírá o žádný zákon.

  Další názor publikovala ing. Neplechová v Účetnictví pro BD a SVJ, ANAG 2006, str. 103, kdy uvádí, že po přijetí faktury od dodavatele dojde „souběžně k vyjádření vlastního jmění“: faktura od dodavatele 042(021)/321 vlastní jmění 911(955)/901 úhrada dodavateli 321/221 Domnívám se, že pokud se měla snížit dlouhodobá záloha (955) a tím dojít ke tvorbě vlastního jmění, muselo by předcházet rozhodnutí shromáždění a mělo by to daňové dopady.

  Ale uvítám jakékoliv podložené názory, možná by šlo něčeho dosáhnout ve Sněmovně.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 5. Prosinec 2007 - 21:46

  dobrý den,

  pokud myslíte skutečně koupi do majetku SVJ, pak upozorňuji na
  na § 9 ZOVB

  (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".