Jak správně spočítat počátek běhu pokut?

Vložil Vlastník v SVJ (bez ověření), 18. Březen 2021 - 17:31 ::

Pokuta 50/den za ne/dodané vyúčtování, ne/vypořádání námitek a ne/doložení podkladů a běh lhůt…

Příklad:

 1. Dodáno vyúčtování 15.6. (pokuta 1 běží od 1.5. do 15.6. – to je nesporné)
 2. Požádáno o doložení podkladů do 5 měsíců a neumožněno (pokuta 2 běží od 1.6. anebo až od 15. nebo 16.6. tj. od dodání vyúčtování dle předchozího bodu!? …)
 3. Podány námitky vyúčtování ve lhůtě (tzn. do 30 dnů od dodání vyúčtování) k rukám SVJ – běží další pokuta 3 od 31. dne po doručení vyúčtování bez ohledu na doložení podkladů?
 4. co když budou námitky odpovězeny, ale ne ze strany SVJ, JEN účetní firmou bez plné moci? Je to platné vypořádání námitek pro soud?
 5. co co když budou námitky odpovězeny dle předchozího bodu vadně (soud rozhodne), tedy vypořádání defakto neproběhlo (zjevná vada vyúčtování trvá) ani v případě, kdyby třetí strana byla zplnomocněna? Běží pokuta 3 paralelně s pokutou 2 nebo odkdy přesně? Je nutno činit nějaké kroky, anebo jen vyčíslit pokutu?
 6. kdy se začnou jednotlivé pokuty (1–3) promlčovat, po 3 letech od jejich počátku se začne umazávat anebo se promlčí celá?

Děkuji za kvalifikovaný názor. Jde mi o to, jak to dělat správně. Pokud k jednotlivým bodům nevíte s jistotou, tak prosím nepište nic.

 • pokuta dle 67/2013

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 19. Březen 2021 - 15:31

 
Úvod do problematiky

Pane Vlastníku jednotek, k otázce pokut: Pro přehled napřed uvedu co je možno pokutovat pokud jde o služby spojené s užíváním bytů. K tomu se hodí ocitovat z přiléhavě vybraného judikátu.

Dikce zákona nehovoří jenom o nesplnění povinnosti upravené tímto předpisem, ale výslovně o nesplnění povinnosti „ve stanovené lhůtě“, přičemž i další text tohoto ustanovení spojuje nesplnění povinnosti se lhůtou – „ledaže by splnění povinnosti v této lhůtě …“, „… k nesplnění lhůty došlo …“.
S věcnou nesprávností vyúčtování však zákonná úprava v § 13 odst. 1 nespojuje právo požadovat pokutu.
Stejný právní pohled na výklad zákona lze dovodit i v odborné literatuře. (…) Penalizována jsou splnění následujících povinností:

 • doručit vyúčtování příjemci služeb do 4 měsíců od konce zúčtovacího období (§7 odst. 1 a 2),
 • umožnit nahlédnutí do podkladů k vyúčtování na výzvu příjemce služeb do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období (§ 8 odst. 1),
 • podat námitky včas (§ 8 odst. 2),
 • vyřídit námitky nejpozději do 30 dnů od doručení poskytovateli služeb (§ 8 odst. 2)
 • oznámit bez zbytečného odkladu změnu počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb (§ 12)

U ostatních povinností s nepeněžitým plněním není zákonem stanovena (spojována) lhůta ke splnění, kterou by bylo možné porušit. 

Zdroj: Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, sp. zn. 15 Co 108/2018 – 160
Stížnost proti tomuto rozsudku byla zamítnuta Ústavním soudem, III.ÚS 2361/18 ze dne 18. 9. 2018.
Citovanou odbornou literaturou je: Mgr. Martin Prokeš, K zákonu o službách spojených s užíváním bytů, část II, ASPI pod č. LIT47302CZ

Když jsme si takto lehce osvěžili paměť a zjistili jak na tuto problematiku nahlížejí soudy, můžeme se pustit do řešení Vámi položených otázek.

 
Odpovědi na dotazy

(1) Pokuta 1 běží od 1.5. pouze v případě kdy poslední den lhůty nepřipadá na sobotu, neděli nebo svátek; nastane-li taková situace, pak posledním dnem lhůty je pracovní den nejblíže následující (§ 607 zákona č. 89/2012 Sb.). Například v roce 2022 bude prvním dnem prodlení 3. květen 2022. Ustanovení § 607 se vztahuje na všechny zde probírané lhůty.

(2) Jestliže jste kdykoliv požádal o doložení podkladů, lhůta je 5 měsíců po skončení zúčtovacího období. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá konec zúčtovacího období (zpravidla 31. prosinec a 31. květen). Prvním dnem prodlení je den následující po marném uplynutí lhůty (zpravidla 1. červen). Nemá to žádnou spojitost ani s dnem doručení vyúčtování, ani s dnem kdy jste snad podal námitku k vyúčtování.

(3) Jestliže jste včas podal námitku k vyúčtování, lhůta pro její vyřízení je 30 dnů. Prvním dnem lhůty je den následujíci po doručení námitky poskytovateli služeb. Prvním dnem prodlení je den následující po marném uplynutí lhůty. Nemá to žádnou spojitost ani s dnem doručení vyúčtování, ani s dnem kdy jste požádal o doložení podkladů, ani s dnem kdy Vám snad byly doloženy podklady.

(4) To je odlišná problematika. Otevřete si k tomu novou diskusi.

(5a) Poskytovatel je povinen vyřídit pouze námitky včas podané, a to v zákonné třicetidenní lhůtě. Jestliže i po vyřízení námitky (námitek) je vyúčtování z tohoto důvodu i nadále vadné, pak bezpochyby příjemci služeb náleží pokuta ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro vyřízení námitek (bod č. 3) až do dne doručení řádného vyúčtování. Platí, že zamítnutím námitky (nebo i pouhou nečinností do konce zákonné lhůty pro vyřízení námitky) potvrdil poskytovatel služeb že trvá na dříve doručeném (vadném) vyúčtování.

(5b) Je zjevné, že pokuta 2 a pokuta 3 mají odlišný právní důvod. Skutkové okolnosti významné z hlediska naplnění zákonných znaků pro vznik práva na pokutu jsou odlišné; obě pokuty tedy nejsou synallagmatické (vzájemně podmíněné). Proto nesplnění některé z obou povinností poskytovatele služeb zakládá samostatný nárok na úhradu pokuty.

(6) K promlčení v oblasti vyúčtování služeb viz občanský zákoník a judikatura: Jde o majetkový nárok, který se promlčí v obecné tříleté lhůtě. To bude platit i pro pokuty s tím související. K tomu viz např. podrobně zdůvodněný rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 3256/2015 ze dne 18.01.2017 (Brzobohatá, Ferák, Dýšková).

Justitianus

Vložil * (bez ověření), 18. Březen 2021 - 17:44

Víte, že pokuta je příjem a je nutné z ní platit daň?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".