Vložil Justitianus, 8. Leden 2022 - 16:07

Děkuji panu Pavlovi za zajímavý článek. Nás by v souvislosti s hlasováním per rollam mohlo zajímat toto:

  • Jak se vyhnout obvinění z trestného činu?
  • Jak správně provést a zdokladovat hlasování per rollam?
  • Jakou listinu (a s jakým datem) je třeba dodat rejstříkovému sou­du?

V první řadě si všimněte, že se nehlasovalo na shromáždění, nýbrž „[v]lastníci se tehdy kvůli covidu obcházeli zvlášť“. Tedy šlo o hlasování mimo zasedání, podepisováním listiny (hlasování per rollam).

Při tomto způsobu rozhodování může být jediná hlasovací (podpisová) listina, a ta je samozřejmě datovaná před začátkem hlasování. Datum na listině odpovídá dni kdy statutár SVJ tuto listinu vyhotovil, což muselo být dřív než začal obcházet dům a sbírat podpisy.

Podle § 1212 platí, že k platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Z uvedeného plyne, že u každého jména a podpisu vlastníka jednotky musí být uvedeno i datum jeho podpisu. Po hlasování je vhodné na hlasovací listinu napsat že hlasování bylo ukončeno, a k tomu se uvede datum, hodina a minuta a podpis osoby která předkládala listinu vlastníkům. Všechny podpisy a všechny údaje o datu mohou samozřejmě být na jediné listině.

Rejstříkový soud se ovšem nezajímá o hlasovací listinu, nýbrž potřebuje doložit výsledek a jaké usnesení bylo přijato. Musí tedy soudu být dodán zápis o hlasování per rollam podle § 1213 občanského zákoníku.

§ 1213

Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

Teprve tímto písemným oznámením výsledku hlasování se přijaté usnesení stává platným. Tato listina má totiž prakticky stejný význam jako zápis ze shromáždění: obsahuje jak výsledek hlasování, tak i obsah přijatého usnesení. A právě tato listina se dodává rejstříkovému soudu spolu s žádostí o zápis nového předsedy SVJ.

A samozřejmě platí, že tato listina nesmí mít datum vyhotovení dřívější než je den, hodina a minuta kdy bylo ukončeno hlasování per rollam.

Justitianus


Poznámka:
V § 1213 občanského zákoníku je hrubá legislativní chyba, jak jste si jistě všichni povšimli.
Oznámit celý obsah usnesení je povinnost statutárního orgánu nejen v případě kdy usnesení bylo přijato! Stejnou povinnost má totiž statutární orgán i v případě kdy usnesení nebylo přijato, a samozřejmě i v případě, kdy hlasování per rollam bylo neplatné pro nízkou účast (neschopnost usnášet se podle § 1209 odst. 3).
V opačném případě by nebylo z oznámení/zápisu zřejmé o čem se to vlastně rozhodovalo.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.